دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

وجه تسمیه پارک ساعی

فهرست مطالب
چكيده                                             1
مقدمه                                             3

فصل اول : كليات

1- 1- هدف از انجام تحقيق                               5
1-2- پيشينه تحقيق                                     6
1-3- روش كار و تحقيق                              7

فصل دوم : ضرورت پاركهاي شهري ومعرفي پارك ساعي تهران    11

2-1- اهميت پاركهاي شهري                             11
2-1-1-كاهش دما وافزايش رطوبت نسبي                   12
2-1-2- تغييرميكروكليما                              12
2-1-3- مقابله با جزاير گرما                             12
2-1-4- كاهش ميزان سرب در هوا                        13
2-1-5- كاهش موثرآلودگي شيميايي هوا                      13
2-1-6- كاهش آلودگي صدا                              13
2-1-7- توليداكسيژن و جذب دي‌اكسيدكربن                    14
2-1-8- كنترل تشعشعات وباز تاب نور                       14
2-1-9 كنترل ترافيك                                  14
2-1-10-زيبايي آفريني                                14
2-1-11-معماري شهرها                             15
2-1-12- جذب فون                                 15
2-1-13- كنترل باد                                   15
2-1-14- تفرجگاه                                 15
2-1-15- تاثير رواني                                 15
2-1-16- ذخيره انرژي                                 16
2-1-17- برگاب                                   16
2-1-18- درختان و سيلاب                           17
2-2-  تاريخچه                                18
2-3-  فرازهايي از انديشه مرحوم ساعي پرچمدار فضاي سبز در ايران      19
2-4-   ويژگيهاي جغرافيايي                             23
2-4-1- موقعيت                                   23
2-4-2- توپوگرافي                                23
2-4-3- وسعت                                25
2-5-  جمعيت استفاده كننده                             25

فصل سوم: فضاي سبز موجود در پارك                 32

3-1- درختان و درختچه ها                             44
3-1-1- سوزني برگان                                  44
3-1-2- پهن برگان هميشه سبز                              44
3-1-3 – پهن برگان خزان دار                               44
3-1-3-1- پهن برگان درختچه اي خزان دار                   45
3-1-3-2- پهن برگان درختي خزان دار                       47
3-1-4- وضعيت گونه هاي درختي و درختچه اي موجود                47
3-1-4-1- توده هاي سوزني برگ                         47
3-1-4-2- تك كاشتهاي سوزني برگ                       48
3-1-4-3- توده هاي برگ پهن هميشه سبز                     48
3-1-4-4- تك كاشتهاي برگ پهن هميشه سبز                   48
3-1-4-5- توده هاي برگ پهن خزان دار                      49
3-1-4-6- تك كاشتهاي برگ پهن خزان دار                    49
3-2- گلها و گياهان علفي                             49
3-2-1- توده هاي گلكاري شده                              53

فصل  چهارم: ساير اجزاي تشكيل دهنده  پارك

4-1- وروديها و معابر                                56
4-2- خدمات ضروري  پارك                              58
4-2-1- شبكه آبرساني                                 58
4-2-2- شبكه روشنايي                                 58
4-2-3- سرويس هاي پذيرايي و بهداشتي                  60
4-2-4- مبلمان و ساير ملزومات                            61
4-2-5- شبكه گاز شهري                            61
4-2-6- شبكه ايمني                                   62
4-2-7- امور اجرايي                                  62
4-2-7-1- نيروي انساني متخصص                         62
4-2-7-2- نيروي انساني فني                           63
4-2-7-3- نيروي انساني حفاظتي                        63
4-2-7-4- نيروي انساني متغير                             63
4-3- خدمات رفاهي و تفريحي پارك                          64
4-3-1- زمين بازي كودكان                             64
4-3-2- باغ ژاپني                                    64
4-3-3- تراسهاي سرو شيراز،كاج تهران و چنار                    65
4-3-4- تپه گل                                   65
4-3-5- قطعات جنگلكاري                           66
4-3-6- عرصه هاي پياده روي                           66
4-3-7- امكانات ورزشي                            66
4-3-8 – محوطه كناري فرهنگسراي سرو                        66
4-3-9- ساختارهاي آبي                            66
4-3-9-1- آبنماي موزيكال                             66
4-3-9-2- آبنماي سه طبقه                             69
4-3-9-3- آبنماي گلابي شكل                            69
4-3-9-4- آبنماي استوانه اي مقابل ورودي شرقي                  71
4-3-9-5- حوض سنگي فرهنگسرا                          71
4-3-9-6- حوضچه پشت كلينيك گل و گياه                     71
4-3-10- بخش حيات وحش                            72
4-3-11- كلينيك گل و گياه                            76
4-3-12- گلخانه                                  76
4-3-13- محدوده آموزشي حروف الفباي فارسي                     76
4-3-14- فرهنگسراي سرو                           77
4-3-15- مجتمع تفريحي خانه كودك                          79
4-3-16- اماكن اداري                                 79
4-4- روند دگرگونيهاي كاربري اراضي در پارك                    81

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- ارزيابي وضعيت كلي  پارك                        90
5-1-1- ارزيابي از جهت كاربريهاي موجود                   90
5-1-2- ارزيابي از جهت امكانات موجود                     90
5-1-2-1- ارزيابي از جهت نوع امكانات موجود                    90
5-1-2-2- ارزيابي از جهت كيفيت امكانات بررسي شده              91
5-2- بررسي تعارضات و ضرورت بازنگري در طراحي             93
5-3- ضرورت باز نگري در استفاده بهينه                         96
5-3-1- از ديد زيست محيطي                            96
5-3-2- از ديد امنيتي                                97
5-3-3- از ديد اقتصادي                           98
5-3-4- از ديد هزينه‌هاي جاري نگهداري                     99
5-4- چكيده آراء و نظرات مختلف شهروندان نسبت به استفاده از  پارك      100
5-5- ارائه پيشنهادات اصلاحي                              102
5-5-1- تكميل و ارتقاء كيفي سرويس هاي خدماتي             102
5-5-2- ايجاد سرويس هاي بهداشتي جديد و برقراري دريافت وجه مختصر
براي سرويس دهي بهتر                                      102
5-5-3- پراكنش و تعدد سكوهاي آبخوري                  103
5-5-4- ايجاد امكانات استحمام                            103
5-5-5- ايجاد نمازخانه و جايگاه نيايش                         104
5-5-6- ايجاد غرفه هاي فروش مواد خوراكي متناسب با وسعت  پارك      104

فهرست مطالب

5-5-7- ايجاد غرفه هاي كوچك در جهت رفع نيازمنديهاي عمومي      105
5-5-8- ايجاد ايستگاههاي مطبوعاتي                        105
5-5-9- نصب باجه هاي تلفن و صندوق پستي                   106
5-5-10- ايجاد بازارهاي هنري و ورزشي                     106
5-5-11- ايجاد امكانات تفريحي متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي       107
5-5-12- ضرورت ايجاد پايگاههاي ارشادي                    107
منابع و مآخذ                                    110

فهرست اشكال

شكل شماره 1- مرحوم مهندس كريم ساعي                  22
شكل شماره 2- حاشيه غربي باغ ژاپني                       30
شكل شماره 3- تپه گل با گلهاي فصلي متفاوت                    31
شكل شماره 4- درختچه ابريشم مصري                        38
شكل شماره 5- درختان ژينكگوبيلوبا و ماگنوليا هميشه سبز           43
شكل شماره 6- درخت كاتالپا(جوالدوزك)                    43
شكل شماره 7- درختچه انار گل                        46
شكل شماره 8- درختچه ياس شيرواني                        46
شكل شماره 9- گل كوكب                            52
شكل شماره10- گل سلوي (مريم گلي)                         52
شكل شماره 11- گل ميمون                              54
شكل شماره12- آبنماي سه طبقه                             70
شكل شماره13- آبنماي گلابي شكل                        70
شكل شماره14- قرقاول                                 75
شكل شماره15- بركه اردكها                            75
شكل شماره16- سنجاب                              75
شكل شماره17- طاووس                              75
شكل شماره18- فرهنگسراي سرو                          78
شكل شماره19- آمفي تئاتر فرهنگسراي سرو                   78
شكل شماره 20- مجتمع فرهنگي – تفريحي خانه كودك                80

فهرست جداول

جدول شماره 1- زمانبندي انجام پروژه (C.P.M)                      9
جدول شماره2- بخشهاي گسترده موجود در پارك                     25
جدول شماره3- فهرست گونه هاي درختي موجود                  33
جدول شماره4- فهرست گونه هاي درختچه اي موجود             36
جدول شماره5- آمار تعداد و درصد درختان و درختچه هاي موجود در پارك 39
جدول شماره 6-فهرست گلها و گياهان علفي موجود             50
جدول شماره7- سيستم روشنايي مورد استفاده در پارك              60
جدول شماره8- ارزيابي امكانات بررسي شده                   92
جدول شماره9- ارزيابي كيفيت فضاي سبز                      92

فهرست نقشه ها

قشه شماره 1- نقاط ارتفاعي موجود در پارك                     24
نقشه شماره 2- پارك ساعي تهران در سال 1364                    84
نقشه شماره 3- عكس هوايي پارك ساعي تهران در سال 1358          85
نقشه شماره4- عكس هوايي پارك ساعي تهران در سال 1374           86
نقشه شماره5- وضعيت موجود  فضاي سبز پارك ساعي تهران           پيوست

دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد