تمام محبتت را به پای دوستت بریز نه تمام اعتمادت را. (حضرت علی علیه‌السلام)
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی
دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

وجه تسمیه پارک ساعی

فهرست مطالب
چکیده                                             ۱
مقدمه                                             ۳

فصل اول : کلیات

۱- ۱- هدف از انجام تحقیق                               ۵
۱-۲- پیشینه تحقیق                                     ۶
۱-۳- روش کار و تحقیق                              ۷

فصل دوم : ضرورت پارکهای شهری ومعرفی پارک ساعی تهران    ۱۱

۲-۱- اهمیت پارکهای شهری                             ۱۱
۲-۱-۱-کاهش دما وافزایش رطوبت نسبی                   ۱۲
۲-۱-۲- تغییرمیکروکلیما                              ۱۲
۲-۱-۳- مقابله با جزایر گرما                             ۱۲
۲-۱-۴- کاهش میزان سرب در هوا                        ۱۳
۲-۱-۵- کاهش موثرآلودگی شیمیایی هوا                      ۱۳
۲-۱-۶- کاهش آلودگی صدا                              ۱۳
۲-۱-۷- تولیداکسیژن و جذب دی‌اکسیدکربن                    ۱۴
۲-۱-۸- کنترل تشعشعات وباز تاب نور                       ۱۴
۲-۱-۹ کنترل ترافیک                                  ۱۴
۲-۱-۱۰-زیبایی آفرینی                                ۱۴
۲-۱-۱۱-معماری شهرها                             ۱۵
۲-۱-۱۲- جذب فون                                 ۱۵
۲-۱-۱۳- کنترل باد                                   ۱۵
۲-۱-۱۴- تفرجگاه                                 ۱۵
۲-۱-۱۵- تاثیر روانی                                 ۱۵
۲-۱-۱۶- ذخیره انرژی                                 ۱۶
۲-۱-۱۷- برگاب                                   ۱۶
۲-۱-۱۸- درختان و سیلاب                           ۱۷
۲-۲-  تاریخچه                                ۱۸
۲-۳-  فرازهایی از اندیشه مرحوم ساعی پرچمدار فضای سبز در ایران      ۱۹
۲-۴-   ویژگیهای جغرافیایی                             ۲۳
۲-۴-۱- موقعیت                                   ۲۳
۲-۴-۲- توپوگرافی                                ۲۳
۲-۴-۳- وسعت                                ۲۵
۲-۵-  جمعیت استفاده کننده                             ۲۵

فصل سوم: فضای سبز موجود در پارک                 ۳۲

۳-۱- درختان و درختچه ها                             ۴۴
۳-۱-۱- سوزنی برگان                                  ۴۴
۳-۱-۲- پهن برگان همیشه سبز                              ۴۴
۳-۱-۳ – پهن برگان خزان دار                               ۴۴
۳-۱-۳-۱- پهن برگان درختچه ای خزان دار                   ۴۵
۳-۱-۳-۲- پهن برگان درختی خزان دار                       ۴۷
۳-۱-۴- وضعیت گونه های درختی و درختچه ای موجود                ۴۷
۳-۱-۴-۱- توده های سوزنی برگ                         ۴۷
۳-۱-۴-۲- تک کاشتهای سوزنی برگ                       ۴۸
۳-۱-۴-۳- توده های برگ پهن همیشه سبز                     ۴۸
۳-۱-۴-۴- تک کاشتهای برگ پهن همیشه سبز                   ۴۸
۳-۱-۴-۵- توده های برگ پهن خزان دار                      ۴۹
۳-۱-۴-۶- تک کاشتهای برگ پهن خزان دار                    ۴۹
۳-۲- گلها و گیاهان علفی                             ۴۹
۳-۲-۱- توده های گلکاری شده                              ۵۳

فصل  چهارم: سایر اجزای تشکیل دهنده  پارک

۴-۱- ورودیها و معابر                                ۵۶
۴-۲- خدمات ضروری  پارک                              ۵۸
۴-۲-۱- شبکه آبرسانی                                 ۵۸
۴-۲-۲- شبکه روشنایی                                 ۵۸
۴-۲-۳- سرویس های پذیرایی و بهداشتی                  ۶۰
۴-۲-۴- مبلمان و سایر ملزومات                            ۶۱
۴-۲-۵- شبکه گاز شهری                            ۶۱
۴-۲-۶- شبکه ایمنی                                   ۶۲
۴-۲-۷- امور اجرایی                                  ۶۲
۴-۲-۷-۱- نیروی انسانی متخصص                         ۶۲
۴-۲-۷-۲- نیروی انسانی فنی                           ۶۳
۴-۲-۷-۳- نیروی انسانی حفاظتی                        ۶۳
۴-۲-۷-۴- نیروی انسانی متغیر                             ۶۳
۴-۳- خدمات رفاهی و تفریحی پارک                          ۶۴
۴-۳-۱- زمین بازی کودکان                             ۶۴
۴-۳-۲- باغ ژاپنی                                    ۶۴
۴-۳-۳- تراسهای سرو شیراز،کاج تهران و چنار                    ۶۵
۴-۳-۴- تپه گل                                   ۶۵
۴-۳-۵- قطعات جنگلکاری                           ۶۶
۴-۳-۶- عرصه های پیاده روی                           ۶۶
۴-۳-۷- امکانات ورزشی                            ۶۶
۴-۳-۸ – محوطه کناری فرهنگسرای سرو                        ۶۶
۴-۳-۹- ساختارهای آبی                            ۶۶
۴-۳-۹-۱- آبنمای موزیکال                             ۶۶
۴-۳-۹-۲- آبنمای سه طبقه                             ۶۹
۴-۳-۹-۳- آبنمای گلابی شکل                            ۶۹
۴-۳-۹-۴- آبنمای استوانه ای مقابل ورودی شرقی                  ۷۱
۴-۳-۹-۵- حوض سنگی فرهنگسرا                          ۷۱
۴-۳-۹-۶- حوضچه پشت کلینیک گل و گیاه                     ۷۱
۴-۳-۱۰- بخش حیات وحش                            ۷۲
۴-۳-۱۱- کلینیک گل و گیاه                            ۷۶
۴-۳-۱۲- گلخانه                                  ۷۶
۴-۳-۱۳- محدوده آموزشی حروف الفبای فارسی                     ۷۶
۴-۳-۱۴- فرهنگسرای سرو                           ۷۷
۴-۳-۱۵- مجتمع تفریحی خانه کودک                          ۷۹
۴-۳-۱۶- اماکن اداری                                 ۷۹
۴-۴- روند دگرگونیهای کاربری اراضی در پارک                    ۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

۵-۱- ارزیابی وضعیت کلی  پارک                        ۹۰
۵-۱-۱- ارزیابی از جهت کاربریهای موجود                   ۹۰
۵-۱-۲- ارزیابی از جهت امکانات موجود                     ۹۰
۵-۱-۲-۱- ارزیابی از جهت نوع امکانات موجود                    ۹۰
۵-۱-۲-۲- ارزیابی از جهت کیفیت امکانات بررسی شده              ۹۱
۵-۲- بررسی تعارضات و ضرورت بازنگری در طراحی             ۹۳
۵-۳- ضرورت باز نگری در استفاده بهینه                         ۹۶
۵-۳-۱- از دید زیست محیطی                            ۹۶
۵-۳-۲- از دید امنیتی                                ۹۷
۵-۳-۳- از دید اقتصادی                           ۹۸
۵-۳-۴- از دید هزینه‌های جاری نگهداری                     ۹۹
۵-۴- چکیده آراء و نظرات مختلف شهروندان نسبت به استفاده از  پارک      ۱۰۰
۵-۵- ارائه پیشنهادات اصلاحی                              ۱۰۲
۵-۵-۱- تکمیل و ارتقاء کیفی سرویس های خدماتی             ۱۰۲
۵-۵-۲- ایجاد سرویس های بهداشتی جدید و برقراری دریافت وجه مختصر
برای سرویس دهی بهتر                                      ۱۰۲
۵-۵-۳- پراکنش و تعدد سکوهای آبخوری                  ۱۰۳
۵-۵-۴- ایجاد امکانات استحمام                            ۱۰۳
۵-۵-۵- ایجاد نمازخانه و جایگاه نیایش                         ۱۰۴
۵-۵-۶- ایجاد غرفه های فروش مواد خوراکی متناسب با وسعت  پارک      ۱۰۴

فهرست مطالب

۵-۵-۷- ایجاد غرفه های کوچک در جهت رفع نیازمندیهای عمومی      ۱۰۵
۵-۵-۸- ایجاد ایستگاههای مطبوعاتی                        ۱۰۵
۵-۵-۹- نصب باجه های تلفن و صندوق پستی                   ۱۰۶
۵-۵-۱۰- ایجاد بازارهای هنری و ورزشی                     ۱۰۶
۵-۵-۱۱- ایجاد امکانات تفریحی متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی       ۱۰۷
۵-۵-۱۲- ضرورت ایجاد پایگاههای ارشادی                    ۱۰۷
منابع و مآخذ                                    ۱۱۰

فهرست اشکال

شکل شماره ۱- مرحوم مهندس کریم ساعی                  ۲۲
شکل شماره ۲- حاشیه غربی باغ ژاپنی                       ۳۰
شکل شماره ۳- تپه گل با گلهای فصلی متفاوت                    ۳۱
شکل شماره ۴- درختچه ابریشم مصری                        ۳۸
شکل شماره ۵- درختان ژینکگوبیلوبا و ماگنولیا همیشه سبز           ۴۳
شکل شماره ۶- درخت کاتالپا(جوالدوزک)                    ۴۳
شکل شماره ۷- درختچه انار گل                        ۴۶
شکل شماره ۸- درختچه یاس شیروانی                        ۴۶
شکل شماره ۹- گل کوکب                            ۵۲
شکل شماره۱۰- گل سلوی (مریم گلی)                         ۵۲
شکل شماره ۱۱- گل میمون                              ۵۴
شکل شماره۱۲- آبنمای سه طبقه                             ۷۰
شکل شماره۱۳- آبنمای گلابی شکل                        ۷۰
شکل شماره۱۴- قرقاول                                 ۷۵
شکل شماره۱۵- برکه اردکها                            ۷۵
شکل شماره۱۶- سنجاب                              ۷۵
شکل شماره۱۷- طاووس                              ۷۵
شکل شماره۱۸- فرهنگسرای سرو                          ۷۸
شکل شماره۱۹- آمفی تئاتر فرهنگسرای سرو                   ۷۸
شکل شماره ۲۰- مجتمع فرهنگی – تفریحی خانه کودک                ۸۰

فهرست جداول

جدول شماره ۱- زمانبندی انجام پروژه (C.P.M)                      ۹
جدول شماره۲- بخشهای گسترده موجود در پارک                     ۲۵
جدول شماره۳- فهرست گونه های درختی موجود                  ۳۳
جدول شماره۴- فهرست گونه های درختچه ای موجود             ۳۶
جدول شماره۵- آمار تعداد و درصد درختان و درختچه های موجود در پارک ۳۹
جدول شماره ۶-فهرست گلها و گیاهان علفی موجود             ۵۰
جدول شماره۷- سیستم روشنایی مورد استفاده در پارک              ۶۰
جدول شماره۸- ارزیابی امکانات بررسی شده                   ۹۲
جدول شماره۹- ارزیابی کیفیت فضای سبز                      ۹۲

فهرست نقشه ها

قشه شماره ۱- نقاط ارتفاعی موجود در پارک                     ۲۴
نقشه شماره ۲- پارک ساعی تهران در سال ۱۳۶۴                    ۸۴
نقشه شماره ۳- عکس هوایی پارک ساعی تهران در سال ۱۳۵۸          ۸۵
نقشه شماره۴- عکس هوایی پارک ساعی تهران در سال ۱۳۷۴           ۸۶
نقشه شماره۵- وضعیت موجود  فضای سبز پارک ساعی تهران           پیوست

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است