هنر ما را به گونه اي رويايي از درد هستي رها مي سازد.
خانه » پروژه » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی
دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

دانلود پروژه وجه تسمیه پارک ساعی

وجه تسمیه پارک ساعی

فهرست مطالب
چكيده                                             1
مقدمه                                             3

فصل اول : كليات

1- 1- هدف از انجام تحقيق                               5
1-2- پيشينه تحقيق                                     6
1-3- روش كار و تحقيق                              7

فصل دوم : ضرورت پاركهاي شهري ومعرفي پارك ساعي تهران    11

2-1- اهميت پاركهاي شهري                             11
2-1-1-كاهش دما وافزايش رطوبت نسبي                   12
2-1-2- تغييرميكروكليما                              12
2-1-3- مقابله با جزاير گرما                             12
2-1-4- كاهش ميزان سرب در هوا                        13
2-1-5- كاهش موثرآلودگي شيميايي هوا                      13
2-1-6- كاهش آلودگي صدا                              13
2-1-7- توليداكسيژن و جذب دي‌اكسيدكربن                    14
2-1-8- كنترل تشعشعات وباز تاب نور                       14
2-1-9 كنترل ترافيك                                  14
2-1-10-زيبايي آفريني                                14
2-1-11-معماري شهرها                             15
2-1-12- جذب فون                                 15
2-1-13- كنترل باد                                   15
2-1-14- تفرجگاه                                 15
2-1-15- تاثير رواني                                 15
2-1-16- ذخيره انرژي                                 16
2-1-17- برگاب                                   16
2-1-18- درختان و سيلاب                           17
2-2-  تاريخچه                                18
2-3-  فرازهايي از انديشه مرحوم ساعي پرچمدار فضاي سبز در ايران      19
2-4-   ويژگيهاي جغرافيايي                             23
2-4-1- موقعيت                                   23
2-4-2- توپوگرافي                                23
2-4-3- وسعت                                25
2-5-  جمعيت استفاده كننده                             25

فصل سوم: فضاي سبز موجود در پارك                 32

3-1- درختان و درختچه ها                             44
3-1-1- سوزني برگان                                  44
3-1-2- پهن برگان هميشه سبز                              44
3-1-3 – پهن برگان خزان دار                               44
3-1-3-1- پهن برگان درختچه اي خزان دار                   45
3-1-3-2- پهن برگان درختي خزان دار                       47
3-1-4- وضعيت گونه هاي درختي و درختچه اي موجود                47
3-1-4-1- توده هاي سوزني برگ                         47
3-1-4-2- تك كاشتهاي سوزني برگ                       48
3-1-4-3- توده هاي برگ پهن هميشه سبز                     48
3-1-4-4- تك كاشتهاي برگ پهن هميشه سبز                   48
3-1-4-5- توده هاي برگ پهن خزان دار                      49
3-1-4-6- تك كاشتهاي برگ پهن خزان دار                    49
3-2- گلها و گياهان علفي                             49
3-2-1- توده هاي گلكاري شده                              53

فصل  چهارم: ساير اجزاي تشكيل دهنده  پارك

4-1- وروديها و معابر                                56
4-2- خدمات ضروري  پارك                              58
4-2-1- شبكه آبرساني                                 58
4-2-2- شبكه روشنايي                                 58
4-2-3- سرويس هاي پذيرايي و بهداشتي                  60
4-2-4- مبلمان و ساير ملزومات                            61
4-2-5- شبكه گاز شهري                            61
4-2-6- شبكه ايمني                                   62
4-2-7- امور اجرايي                                  62
4-2-7-1- نيروي انساني متخصص                         62
4-2-7-2- نيروي انساني فني                           63
4-2-7-3- نيروي انساني حفاظتي                        63
4-2-7-4- نيروي انساني متغير                             63
4-3- خدمات رفاهي و تفريحي پارك                          64
4-3-1- زمين بازي كودكان                             64
4-3-2- باغ ژاپني                                    64
4-3-3- تراسهاي سرو شيراز،كاج تهران و چنار                    65
4-3-4- تپه گل                                   65
4-3-5- قطعات جنگلكاري                           66
4-3-6- عرصه هاي پياده روي                           66
4-3-7- امكانات ورزشي                            66
4-3-8 – محوطه كناري فرهنگسراي سرو                        66
4-3-9- ساختارهاي آبي                            66
4-3-9-1- آبنماي موزيكال                             66
4-3-9-2- آبنماي سه طبقه                             69
4-3-9-3- آبنماي گلابي شكل                            69
4-3-9-4- آبنماي استوانه اي مقابل ورودي شرقي                  71
4-3-9-5- حوض سنگي فرهنگسرا                          71
4-3-9-6- حوضچه پشت كلينيك گل و گياه                     71
4-3-10- بخش حيات وحش                            72
4-3-11- كلينيك گل و گياه                            76
4-3-12- گلخانه                                  76
4-3-13- محدوده آموزشي حروف الفباي فارسي                     76
4-3-14- فرهنگسراي سرو                           77
4-3-15- مجتمع تفريحي خانه كودك                          79
4-3-16- اماكن اداري                                 79
4-4- روند دگرگونيهاي كاربري اراضي در پارك                    81

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- ارزيابي وضعيت كلي  پارك                        90
5-1-1- ارزيابي از جهت كاربريهاي موجود                   90
5-1-2- ارزيابي از جهت امكانات موجود                     90
5-1-2-1- ارزيابي از جهت نوع امكانات موجود                    90
5-1-2-2- ارزيابي از جهت كيفيت امكانات بررسي شده              91
5-2- بررسي تعارضات و ضرورت بازنگري در طراحي             93
5-3- ضرورت باز نگري در استفاده بهينه                         96
5-3-1- از ديد زيست محيطي                            96
5-3-2- از ديد امنيتي                                97
5-3-3- از ديد اقتصادي                           98
5-3-4- از ديد هزينه‌هاي جاري نگهداري                     99
5-4- چكيده آراء و نظرات مختلف شهروندان نسبت به استفاده از  پارك      100
5-5- ارائه پيشنهادات اصلاحي                              102
5-5-1- تكميل و ارتقاء كيفي سرويس هاي خدماتي             102
5-5-2- ايجاد سرويس هاي بهداشتي جديد و برقراري دريافت وجه مختصر
براي سرويس دهي بهتر                                      102
5-5-3- پراكنش و تعدد سكوهاي آبخوري                  103
5-5-4- ايجاد امكانات استحمام                            103
5-5-5- ايجاد نمازخانه و جايگاه نيايش                         104
5-5-6- ايجاد غرفه هاي فروش مواد خوراكي متناسب با وسعت  پارك      104

فهرست مطالب

5-5-7- ايجاد غرفه هاي كوچك در جهت رفع نيازمنديهاي عمومي      105
5-5-8- ايجاد ايستگاههاي مطبوعاتي                        105
5-5-9- نصب باجه هاي تلفن و صندوق پستي                   106
5-5-10- ايجاد بازارهاي هنري و ورزشي                     106
5-5-11- ايجاد امكانات تفريحي متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي       107
5-5-12- ضرورت ايجاد پايگاههاي ارشادي                    107
منابع و مآخذ                                    110

فهرست اشكال

شكل شماره 1- مرحوم مهندس كريم ساعي                  22
شكل شماره 2- حاشيه غربي باغ ژاپني                       30
شكل شماره 3- تپه گل با گلهاي فصلي متفاوت                    31
شكل شماره 4- درختچه ابريشم مصري                        38
شكل شماره 5- درختان ژينكگوبيلوبا و ماگنوليا هميشه سبز           43
شكل شماره 6- درخت كاتالپا(جوالدوزك)                    43
شكل شماره 7- درختچه انار گل                        46
شكل شماره 8- درختچه ياس شيرواني                        46
شكل شماره 9- گل كوكب                            52
شكل شماره10- گل سلوي (مريم گلي)                         52
شكل شماره 11- گل ميمون                              54
شكل شماره12- آبنماي سه طبقه                             70
شكل شماره13- آبنماي گلابي شكل                        70
شكل شماره14- قرقاول                                 75
شكل شماره15- بركه اردكها                            75
شكل شماره16- سنجاب                              75
شكل شماره17- طاووس                              75
شكل شماره18- فرهنگسراي سرو                          78
شكل شماره19- آمفي تئاتر فرهنگسراي سرو                   78
شكل شماره 20- مجتمع فرهنگي – تفريحي خانه كودك                80

فهرست جداول

جدول شماره 1- زمانبندي انجام پروژه (C.P.M)                      9
جدول شماره2- بخشهاي گسترده موجود در پارك                     25
جدول شماره3- فهرست گونه هاي درختي موجود                  33
جدول شماره4- فهرست گونه هاي درختچه اي موجود             36
جدول شماره5- آمار تعداد و درصد درختان و درختچه هاي موجود در پارك 39
جدول شماره 6-فهرست گلها و گياهان علفي موجود             50
جدول شماره7- سيستم روشنايي مورد استفاده در پارك              60
جدول شماره8- ارزيابي امكانات بررسي شده                   92
جدول شماره9- ارزيابي كيفيت فضاي سبز                      92

فهرست نقشه ها

قشه شماره 1- نقاط ارتفاعي موجود در پارك                     24
نقشه شماره 2- پارك ساعي تهران در سال 1364                    84
نقشه شماره 3- عكس هوايي پارك ساعي تهران در سال 1358          85
نقشه شماره4- عكس هوايي پارك ساعي تهران در سال 1374           86
نقشه شماره5- وضعيت موجود  فضاي سبز پارك ساعي تهران           پيوست

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است