دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران

وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران

فهرست مطالب
فهرست 2
مقدمه 3
1- ويژگي هاي جغرافيايي شهر 11
2- زمين شناسي هيدروژنولوژي 12
3- آب شهري 13
5- محاسبات: 15
جدول تغييرات سطح آب در مخزن هوايي 19
فصل اول- كليات 25
پيشگفتار 25
فصل دوم 27
بررسي وضعيت كشاورزي 27
فصل سوم 30
وضعيت اقليم 30
فصل چهارم 34
آب هاي سطحي 34
فصل پنجم 39
زمين شناسي 39
فصل ششم 49
منابع آب هاي زيرزميني 49
فصل هفتم 56
وضعيت موجود شبكه هاي آبياري 56
فصل هشتم 61
مسيل خاك 61
مقدمه
از زماني نه چندان دور هر سال با فرارسيدن فصل گرما، معضل كم آبي شهرهاي كشور و نگراني از پيامدهاي اجتماعي آن، دغدغه ي خاطر متوليان و مسؤلان شهري كشور است. هر سال كه مي گذرد بر تعداد شهرهاي كم آب كشور افزوده مي شود، گستره ي بي آبي و كم آبي از شهرهاي كوچك عبور مي كند و شهرهاي بزرگ و حتي پايتخت كشور را فرا مي گيرد. اين در حالي است كه در دهه اخير و در سال هاي پس از جنگ تحميلي، به ويژه در دهه ي گذشته بخش قابل توجهي از سرمايه گذاري هاي ملي در بخش آب هزينه شده است و علاوه بر مهار آب ها و توسعه ي تأسيسات گوناگون آبي، با نهادينه ساختن بخش آب و فاضلاب شهري، زمينه ي توسعه ي پايدار در اين بخش فراهم شده و دستاوردهايي فراتر از هدف هاي پيش بيني شده در دو برنامه ي اول و دوم توسعه به دست آمده است. اما به رغم اين تلاش ها، باز هم دامنه ي معضل كم آبي در شهرهاي كشور سال به سال فزوني مي يابد.
نبايد از ياد برد كه كم آبي، به عنوان تفاضل مثبت تقاضا و توليد، يك معلول است كه همچون ساير مجهولات، براي فايق آمدن بر آن بايد در ابتدا علت را جست و جو كرد. چه در صورتي كه علت ها به درستي تببين و شفاف شود، دستيابي به راه حل ها چندان دشوار نخواهد بود. بروز معضل كم آبي در شهرهاي كشور در دو بخش فقدان ساختار مديريت هماهنگ شهري مناسب و محوريت مديريت آب بر توسعه ي سازه يي و غفلت از مديريت تقاضا (مصرف) قابل بررسي و تحليل است.
شركت هاي آب و فاضلاب كه عهده دار تهيه و توزيع آب شهرهاي كشور هستند، همچون ساير نهادهاي شهري، واحدهاي خدماتي محسوب مي شوند كه عملكرد آنها در مجموعه ي خدمت دهي هاي شهري معنا مي يابد. واقعيت اين است كه هر چند خشكسالي سال هاي اخير، رخداد تنش هاي آبي را در بخش هاي شهري و كشاورزي تشديد كرده است، اما موضوع خشكسالي و كم آبي در پهنه ي وسيعي از اين سرزمين، نه مسئله ي ديروز و امروز كه پيشينه يي طولاني دارد و با تاريخ اين سرزمين عجين است. مشاهده ي بناهاي آبي باستاني در گوشه و كنار و تأثير شگرف آب در آداب و رسوم و فرهنگ مردمان ما، گواه آن است كه آب و تأمين آن يكي از دغدغه هاي مهم فكري گذشتگان ما بوده است. و هر چند كه پيشينيان توانستند با افزايش دانش فني خود در مهار و استحصال آب ها (مديريت تأمين)، مصرف اين كالاي حياتي را با توانايي هاي خود و امكانات طبيعي بهينه به سامان درآورند (مديريت تقاضا)، اما امروزيان به دلايل گوناگون و به رغم برخورداري از فناوري هاي نوين، به دلايلي از انجام اين مهم درمانده‌اند كه دلايل نيازمند بررسي است.
مديريت آب شهري به عنوان يكي از ارائه كنندگان خدمات زيربنايي، تنها زماني قرين موفقيت خواهد بود كه برنامه ها و عملكرد آن در قالب مديريت شهري و هماهنگ با فعاليت ساير نهادهاي خدماتي به انجام رسد. فقدان برنامه ريزي و مديريت شهري مناسب و كارآمد كه توسعه ي بي رويه ي شهرها، مهاجرت از روستاها و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ و ظهور كلان شهرها تنها نمونه هايي از آن است، همراه با انبوهي جمعيت و عدم تناسب امكانات موجود شهري براي پاسخگويي به نيازمندي هاي آن سبب شده است تا نهادها خدماتي، هر يك بدون توجه به هدف هاي مجموعه ي مديريت واحدهاي شهري، گاه در تقابل با يكديگر عمل كنند. پيامد عدم جامع نگري در برنامه هاي شهري و توسعه ي بي رويه و برنامه ريزي نشده ي شهرهاي كشور، بدون در نظر داشتن شيوه ي تأمين و ارايه ي خدمات آن بوده است تا دشواري هاي زندگي شهري روز به روز ابعاد وسيع تري يابد. دشواري هايي همچون ترافيك، خدمت دهي‌هاي درماني و آموزشي، آلودگي هوا و به تازگي كم آبي، همگي از فقدان برنامه و مديريت شهري كارآمد حكايت دارد و درست به همين دليل است كه در بخش آب شهري، به رغم دستاوردهاي سترگ در توسعه ي تأسيسات و نهادينه ساختن خدمت دهي ها، معضل كم آبي همچنان رخ مي نمايد.
خشكسالي سال هاي اخير كشور نشان داد كه موفقيت در مديريت آب تنها با تكيه بر توسعه ي سازه يي ممكن نيست و علاوه بر مديريت تأمين كه هدف آن پاسخگويي به تقاضاي آب از طريق توسعه ي منابع و تأسيسات است، رويكردهاي مديريت تقاضا (مديريت) نيز با هدف ايجاد توازن ميان ظرفيت تأسيسات و منابع با ميزان تقاضا مبني بر بهره وري بهتر از تأسيسات و افزايش كارآمدي مصرف بايد مورد توجه قرار گيرند. نبايد تصور شود كه مديريت تقاضا، تنها بر جنبه هاي تبليغاتي و جلب توجه همگاني متمركز است. مديريت تقاضا نيز همچون ساير مديريت ها، از زير مجموعه هاي متعددي همچون فني و مهندسي، اقتصادي و سرانجام فرهنگي بهره مي برد كه تنها در بخش فني و مهندسي آن، استفاده بهتر از آب در تأسيسات با تذكيد بر بازچرخاني و كاهش هدرروي آن، كنترل فشار در شبكه ي توزيع و استفاده از لوازم و تجهيزات صرفه جويي آب، و فعاليت هاي فرهنگي تنهايي يكي از رويكردهاي مديريت تقاضا را تشكيل مي‌دهد و بخش قابل توجهي از برنامه هاي آن به درون سازمان و ارتقاي كارآمدي آن باز مي گردد.
جان كلام آن كه موفقيت در مديريت آب شهري تنها در قالب مجموعه ي سازگار مديريت شهري و هماهنگ با ساير نهادهاي خدماتي ممكن خواهد بود و در مجموعه ي وزارت نيرو نيز علاوه بر مديريت تأمين، پي ريزي نهادهاي مديريت تقاضا با زيرساختي مطمئن و كارآمد و هدف هايي تعريف شده براي ايجاد توازن ميان توليد و مصرف ضروري است و در مديريت تقاضا روي سخن قبل از آن كه با جامعه و مردم باشد، متوجه سازمان و مسؤلان آن خواهد بود.
شهر محمودآباد از شهرهاي ساحلي استان مازندران و در5215 طول شرقي و3636 عرض شمالي و 80 كيلومتري مركز استان مازندران واقع شده است.
جمعيت اين شهر در سال72 برابر16647 نفر و در سال75 برابر 19252 نفر مي باشد عمده فعاليت مردم منطقه كشاورزي و صيادي بوده و همچنين در بخش توريسم هم فعاليت دارند. اين شهر از شهرهاي توريستي مازندران كه هر ساله در فصل تابستان پذيراي هزاران مسافري است كه خواهان استفاده از آب درياي خزر مي باشند، و اين امر نيازمند محيطي بهداشتي مي باشد معهذا عدم رعايت نكات بهداشتي مانند تخليه زباله در معابر عمومي و تخليه فاضلاب در انهار نماي زشتي به اين شهر داده كه جاي دارد از طرف مسئولين مورد توجه بيشتري قرار گيرد.
در شرايط فعلي جمعيت شهر بالغ 25430 نفر (سال85) مي باشد.
• مشكلات دفع فاضلاب و آب هاي سطحي شهر محمودآباد
همانطوري كه قبلاً ذكر شده است محمودآباد در قسمت ساحلي مازندران قرار دارد و به علت بالا بودن سطح آب هاي زيرزميني، امكان استفاده از چاه هاي جذبي وجود نداشته و همچنين عدم وجود شيب كافي و مسطح بودن شهر، موجب بروز مشكلات عديده اي در دفع فاضلاب و آب هاي سطح گرديده است.
جهت جمع آوري آب هاي سطحي در سطح شهر از كانال هاي سرپوشيده و كانيوهايي با ابعاد مختلف استفاده شده كه بسياري از آنها بدون رعايت مسائل فني اجرا شده است، كانال فوق نهايتاً وارد شبكه اصلي شده و به رودخانه مي ريزد.
متأسفانه مشكل دفع فاضلاب خانگي باعث شده كه اكثر مردم جهت تخليه فاضلاب از اين كانال ها استفاده نمايند كه ضمن آلودگي محيط زيست و از بين بردن آبزيان، منظره بسيار زشتي به محيط شهر داده است.
با توجه به بررسي هاي به عمل آورده در سطح شهر مشاهده شده است نهرهاي موجود پر از آشغال و تخليه گاه فاضلاب خانگي مي باشد و همچنين عدم شيب مناسب در كف بستر نهرها و رودخانه ايجاد ماند  نموده كه اين موضوع باعث سياه شدن رنگ آب كه نشان دهنده ي  (بي هوازي) شدن نهر و ايجاد بوهاي زننده و رشد و تكثير حشرات موذي مي گردد.
از آنجايي كه دسترسي كودكان به نهرها آسان و گاهاً در حاشيه آن به بازي مي پردازند، شيوع انواع بيماري هاي واگير محتمل مي باشد. لازم به ذكر است كه نهرهاي داخل شهر به رودخانه اي به نام « شهر رود» تخليه مي گردند و رودخانه فوق نيز پس از طي مسافت چند صد متر به دريا مي ريزد و از آنجائي كه در كنار دريا مردم منطقه و مسافرين هم مشغول شنا كردن مي باشند، منجر به تماس مستقيم آنها با فاضلاب خانگي مي گردد كه اين امر مي تواند شيوع گسترده بيماري هاي واگير و منطقه به وسيله آب را در پي داشته باشد.
• پيشنهادات
با توجه به مشكلات موجود و عدم دفع بهداشتي فاضلاب، طراحي و اجراي شبكه جمع آوري فاضلاب و تصفيه خانه براي شهر ضرورت خاصي دارد و چنان چه اين امر صورت نگيرد مي تواند مشكلات شديد بهداشتي و زيست محيطي را در منطقه ايجاد نمايد.
ضمن بازديد از منطقه مشخص شد كه تعدادي از لوله هاي جمع آوري آب هاي سطحي به نهرهاي داخل شهر تخليه مي گردد، ولي عمق لوله در محل تخليه به رودخانه بدون در نظر گرفتن ارتفاع آب رودخانه بوده است. لذا در موقعي كه آب رودخانه بالا مي آيد خصوصاً در مواقع بارندگي، آب هاي سطحي منتقله به وسيله لوله قادر به تخليه در رودخانه نبوده و در جهت عكس در لوله ها به جريان درمي آيد، لذا با توجه به اجراي غير اصولي شبكه آب هاي سطحي نياز به طراحي شبكه اي فني و محاسبه شده مي باشد تا بتوان به نحو مطلوب آب هاي سطحي منطقه را جمع آوري و دفع نمود.
در كوتاه مدت نيز شهرداري مي بايد از تخليه فاضلاب خانگي در كانيوها و لوله هاي اصلي جمع آوري آب هاي سطحي و نهرهاي موجود جلوگيري نمايد، همچنين شهرداري مي تواند نسبت به لايروبي و جمع آوري آشغال و مواد جامد از نهرهاي سطح شهر اقدام نمايد كه اين امر علاوه بر تسهيل در جريان نهرها و جلوگيري از  باعث زيبايي منظره شهر مي گردد.
• نتيجه گيري
اجراي شبكه جمع آوري و تصفيه و دفع فاضلاب و شبكه جمع آوري آب هاي سطحي در شهر محمودآباد ضمن بالا بردن سطح بهداشت عمومي و جلوگيري از آلودگي محيط زيست منجر به كاهش هزينه هاي درماني شده و از نظر اقتصادي نيز مهم مي باشد.
با بالا بردن سطح بهداشت و زيباتر شدن شهر در اثر رعايت بهداشت، توريست بيشتري جذب شهر شده و ضمن افزايش تعداد مسافران، اقتصاد شهر نيز پيشرفت قابل ملاحظه‌اي خواهد نمود و بازار كار بيشتري براي اهالي منطقه ايجاد مي گردد.
به طور كلي تأمين آب شرب شهر محمودآباد از چهار حلقه چاه مي باشد و ظرفيت مخازن اين شهر در مجموع7300 متر مكعب مي باشد.
دانلود پروژه وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهرستان محمودآباد از توابع استان مازندران
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد