اسایش و راحتی امروز حاصل رنج و زحمت دیروز است.(کوروش کبیر)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » پروژه چگونگی انتقال نیروی برق
پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

دانلود پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق  
فهرست مطالب
* خلاصه گزارش  ۱
* مقدمه۲
* تاریخچه صنعت برق۳
* فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق ۶
* مقدمه۷
* (۱-۱) انواع پست ها از نظر ولتاژ۹
* (۱-۱-۱)پستهای بالابرنده ولتاژ۹
* (۲-۱-۱) پستهای کاهنده ولتاژ یا توزیع۹
* (۳-۱-۱) پستهای کلیدی۹
* (۲-۱) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات۹
* (۱-۲-۱) پستهای فضای باز۹
* (۲-۲-۱) پستهای فضای بسته۱۰
* (۳-۱) اجزای تشکیل دهنده پستها۱۱
* (۱-۳-۱) اجزای داخلی۱۱
* (۲-۳-۱) اجزای محوطه۱۷
*
* فصل دوم : کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها ۲۶
* مقدمه۲۷
* (۱-۲) انواع کلیدهای فشار قوی۲۷
* (۱-۱-۲) کلید بدون بار (سکسیونر)۲۸
* (۲-۱-۲) موارد کاربرد سکسیونر۲۹
* (۳-۱-۲) انواع مختلف سکسیونر۳۰
* (۱-۳-۱-۲)سکسیونر تیغه ای۳۰
* (۲-۳-۱-۲)سکسیونر کشویی۳۱
* (۳-۳-۱-۲) سکسیونر دورانی۳۱
* (۴-۳-۱-۲) سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف۳۲
* (۲-۲) انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات ۳۳
* (۳-۲) سکسیونر یا کلید قابل قطع زیر بار۳۳
* (۴-۲) کلید قدرت یا دیژنگتور۳۳
* (۵-۲) انواع کلیدهای قدرت۳۴
* (۱-۵-۲) کلید روغنی۳۴
* (۲-۵-۲) کلید کم حجم روغن۳۶
* (۳-۵-۲) کلید اکسپانسیون۳۸
* (۴-۵-۲) کلید هوایی۳۸
* (۵-۵-۲) کلید گاز سخت(جامد)۳۹
* (۶-۵-۲) کلید sf640
* (۷-۵-۲) کلیدهای خلاء۴۲
* (۶-۲) چفت و بست کلید سکسیونر و کلید قدرت (اینترلاک)۴۲
* (۱-۶-۲) چفت و بست مکانیکی۴۳
* (۲-۶-۲) چفت و بست الکتریکی۴۴
* فصل سوم: ترانسفورماتورهای قدرت ، جریان و ولتاژ و CVT 45
* مقدمه۴۶
* (۱-۳) تاریخچه ساخت ترانسفورماتور های قدرت۴۷
* (۲-۳) تعریف ترانسفورماتور۴۷
* (۳-۳) اساس کار ترانسفورماتور۴۸
* (۴-۳)انواع ترانسفورماتور۴۹
* (۵-۳)ساختمان ترانسفورماتور۵۰
* (۱-۵-۳) هسته۵۱
* (۲-۵-۳) سیم پیچ (بوبین)۵۱
* (۳-۵-۳) تپ چنجر۵۲
* (۴-۵-۳) تانک اصلی روغن ۵۲
* (۵-۵-۳) منبع ذخیره روغن ۵۴
* (۶-۵-۳) لوله انفجار۵۴
* (۷-۵-۳) درجه روغن نما۵۴
* (۸-۵-۳) شیرها و واشرهای ترانسفورماتور۵۴
* (۹-۵-۳) جعبه کنترل فرمان ، پنکه ترموستات و غیره۵۵
* (۱۰-۵-۳) ترمومتر (نشان دهنده درجه حرارت روغن)۵۶
* (۱۱-۵-۳) بوشینگ ها۵۷
* (۶-۳) تابلوی مشخصات ترانسفورماتور۵۷
* (۷-۳) کار موازی کردن ترانسفورماتور۵۷
* (۸-۳) شرط موازی بستن ترانسفورماتور۵۷
* (۹-۳) گروه برداری ترانسفورماتور ها۵۸
* (۱۰-۳) روغن ترانسفورماتور۵۸
* (۱۱-۳) ترانسفورماتور ولتاژ یا pT59
* (۱۲-۳) ترانسفورماتور ولتاژ خازنی یا CVT60
* (۱۳-۳) ترانسفورماتور جریان یا CT61
* (۱-۱۳-۳) ترانسفورماتور جریان مخزن دار۶۲
* (۲-۱۳-۳) ترانسفورماتور جریان نوع قالبی۶۲
* فصل چهارم : شینه ها – شینه بندی و کلیدهای کوپلاژ۶۴
* مقدمه۶۵
* (۱-۴) انواع شینه بندی۶۶
* (۱-۱-۴) شینه بندی ساده۶۶
* (۲-۱-۴) شینه بندی اصلی و انتقالی۶۷
* (۳-۱-۴) شینه بندی دوبل۶۷
* (۴-۱-۴) شینه بندی ۵/۱ کلیدی۶۸
* (۵-۱-۴) شینه بندی دو کلیدی۶۹
* (۶-۱-۴) شینه بندی حلقوی۷۰
* (۷-۱-۴) شینه بندی سه کلیدی۷۰
* (۸-۱-۴) شینه بندی ترکیبی۷۰
* فصل پنجم : برقگیرها۷۱
* مقدمه۷۲
* (۱-۵) انواع برقگیر از نظر ساختمان و عمل کردشان۷۴
* (۱-۱-۵) برقگیر جرقه ای۷۴
* (۲-۱-۵) برقگیر آرماتور۷۴
* (۳-۱-۵) برقگیر لوله ای۷۵
* (۴-۱-۵) برقگیر با فنتیل۷۶
* (۲-۵) طرز انتخاب و محل نصب برقگیر۷۶
* (۱-۲-۵) برقگیر نوع پست۷۷
* (۲-۲-۵) برقگیر نوع خط۷۷
* (۳-۲-۵) برقگیر نوع توزیع۷۷
* (۳-۵) مشخصات برقگیرها۷۷
* (۴-۵) محل نصب برقگیر در پست۷۷
*
* فصل ششم : زمین کردن پست جهت حفاظت ۷۸
* مقدمه۷۹
* (۱-۶) انواع زمین کردن۷۹
* (۱-۱-۶) زمین کردن حفاظتی۷۹
* (۲-۱-۶) زمین کردن الکتریکی۸۰
* (۳-۱-۶) انواع زمین کردن الکتریکی۸۰
* (۱-۳-۱-۶) زمین کردن مستقیم۸۰
* (۲-۳-۱-۶) زمین کردن غیر مستقیم۸۱
* (۳-۳-۱-۶) زمین کردن باز۸۱
* فصل هفتم: رله ها و لوازم حفاظتی منصوب در سیستم های الکتریکی۸۴
* (۱-۷) سیستمهای حفاظتی و اهمیت آن ها۸۵
* (۲-۷) کار یک سیستم حفاظتی مطمئن۸۵
* (۳-۷) تعریف رله۸۶
* (۴-۷) ساختمان و طرز کار رله۸۶
* (۵-۷) تغذیه رله ها۸۷
* (۶-۷) عواملی که موجب تحریک رله های حفاظتی می شوند۸۷
* (۱-۶-۷) شدت جریان۸۷
* (۲-۶-۷) ولتاژ الکتریکی۸۷
* (۳-۶-۷) فرکانس۸۷
* (۴-۶-۷) قدرت الکتریکی۸۸
* (۵-۶-۷) جهت جریان۸۸
* (۷-۷) انواع رله ها در یک سیستم حفاظتی۸۸
* (۱-۷-۷) رله سنجشی۸۸
* (۲-۷-۷-) رله زمانی۸۸
* (۳-۷-۷-) رله جهتی۸۹
* (۴-۷-۷) رله خبر دهنده۸۹
* (۵-۷-۷) رله های کمکی۸۹
* (۸-۷)رله های تحت ولتاژ و بدون ولتاژ۹۰
* (۹-۷) طرز قرار گرفتن رله ها در مدار الکتریکی۹۰
* (۱-۹-۷) رله های اولیه۹۱
* (۲-۹-۷) رله های ثانویه۹۱
* (۱۰-۷) رله های اصلی و کمکی۹۱
* (۱۱-۷) رله جریان زیاد۹۲
* (۱۲-۷) رله جریان زیاد تاخیری۹۲
* (۱۳-۷) رله جریان زیاد معکوس۹۳
* (۱۴-۷) رله جهت یاب۹۳
* (۱۵-۷) رله دیستانس۹۳
* (۱۶-۷) رله دیفرانسیل۹۴
* (۱۷-۷) رله REF95
* (۱۸-۷) رله زمین (نوتر)۹۵
* (۱۹-۷) رله اتوریکلوزر۹۶
* (۲۰-۷) رله حفاظت ترانس۹۶
* (۲۱-۷) رله بوخهلتس۹۷
* (۲۲-۷) رله حفاظت خط۹۷
* فصل هشتم : باتری ها و باتری شارژرها۱۰۱
* مقدمه۱۰۲
* (۱-۸) ولتاژ باتری۱۰۳
* (۲-۸) ظرفیت باطری۱۰۳
* (۳-۸) طبقه بندی باتریها۱۰۳
* (۴-۸) موارد کاربردی باتریها۱۰۴
* (۵-۸) شارژ باتریها۱۰۵
* (۱-۵-۸) شارژ آرام یا آهسته۱۰۵
* (۲-۵-۸) شارژ سریع یا تند۱۰۵
* (۳-۵-۸) شارژ تدریجی۱۰۵
* (۶-۸) باتریهای شارژ شده خشک۱۰۶
* (۷-۸) نکات ایمنی در مورد باتری۱۰۶
* (۸-۸) بهره برداری و نگهداری از باتری های پستها و نیروگاهها۱۰۷
* (۹-۸) بازرسی و نگهداری عادی۱۰۸
* (۱-۹-۸) بازرسی روزانه در هر شیفت۱۰۸
* (۲-۹-۸) بازرسی هفتگی۱۰۸
* (۳-۹-۸) بازرسی هر دو ماه یکبار۱۰۹
* (۴-۹-۸) بازرسی سالیانه۱۱۰
* (۱۰-۸) باتری شارژرها۱۱۱
* (۱-۱۰-۸) تعریف کلی۱۱۱
* (۲-۱۰-۸) کاربرد۱۱۱
* (۳-۱۰-۸) موارد استعمال۱۱۱
* (۴-۱۰-۸) شرح کلی دستگاه۱۱۱
* (۵-۱۰-۸) کنترل باتری شارژرها۱۱۲
* (۶-۱۰-۸) طبقه بندی شارژرها۱۱۲
* (۷-۱۰-۸) مسائل عمومی شارژرها۱۱۲
* (۱۱-۸) اصول کار باتری شارژرها۱۱۳
* (۱-۱۱-۸) مدار پل یکسو کننده۱۱۳
* (۲-۱۱-۸) مدار کنترل کننده۱۱۳
* (۳-۱۱-۸) مدار تغییر دهنده حالت کار شارژر۱۱۳
* (۴-۱۱-۸) مدار حفاظت جریان مستقیم در پستهای فشار قوی۱۱۳
* (۱۲-۸) قطع جریان مستقیم۱۱۴
* (۱۳-۸) زمین شدن باتری۱۱۴
* (۱۴-۸) نرمال نبودن ولتاژ مستقیم۱۱۴
* (۱۵-۸) قطع جریان متناوب شارژر پست۱۱۵
* فصل نهم : مقررات حفاظت استاندارد در حوزه بهره برداری ۱۱۶
* (۱-۹) مقررات مربوط به تعویض شیفت۱۱۷
* (۲-۹) مقررات مربوط به ثبت وقایع در دفتر گزارش۱۱۷
* (۳-۹) شرح وظایف اپراتوریست در ارتباط با مرکز دیسپاچینگ۱۱۷
* (۴-۹) دستورالعمل ثابت بهره برداری از شبکه های فوق توزیع کنترل ولتاژ۱۱۸
* (۵-۹) دستور العمل و عملیات هنگام بی برق شدن پست و نحوه برقدار کردن آن۱۱۸
* (۶-۹) مراقبتهای ظاهری و بازدید۱۲۰
* (۷-۹) نحوه موازی کردن ترانسفورماتورها۱۲۱
* (۸-۹) نحوه ارسال گزارش حوادث به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع۱۲۲
* (۹-۹) وظایف مسئول پست۱۲۳
* فصل دهم: مقررات و دستور العمل های ثابت بهره برداری ۱۲۴
* مقدمه۱۲۵
* (۱-۱۰) ایجاد محیط ایمن کار برای افراد۱۲۵
*  (۲-۱۰) جلوگیری از انرژی دار شدن مجدد دستگاه ها و یا خطوط۱۲۵
* (۳-۱۰) حفاظت از دستگاه ها و خطوط۱۲۵
* (۴-۱۰) پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده۱۲۶
* (۵-۱۰) کارتهای حفاظتی و هشدار دهنده۱۲۶
* (۱-۵-۱۰) کارت حفاظت شخصی۱۲۶
* (۲-۵-۱۰) کارت حفاظت دستگاه۱۲۸
* (۳-۵-۱۰) کارت احتیاط۱۲۹
* (۶-۱۰)کاربرد فرم های ضمانت نامه۱۳۱
* (۷-۱۰) فرمهای ضمانت نامه۱۳۱
* (۱-۷-۱۰) صدور فرمهای ضمانت نامه۱۳۱
* (۲-۷-۱۰) فرم درخواست صدور ضمانت نامه۱۳۲
* (۳-۷-۱۰) وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه۱۳۲
* (۴-۷-۱۰) مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه۱۳۳
* (۵-۷-۱۰) معتبر کردن فرم ضمانت نامه۱۳۴
* (۶-۷-۱۰) فرم تضمین نامه ایستگاه۱۳۵
* (۷-۷-۱۰) وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه۱۳۶
* فصل یازدهم: مقررات ایمنی در پستهای انتقال۱۳۸
* (۱-۱۱) مقررات ایمنی۱۳۹
* فصل دوازدهم : حادثه و موارد پیش بینی نشده در پستهای انتقال ۱۴۱
* فصل سیزدهم : ارائه پیشنهادات در مورد به حداقل رساندن ضایعات۱۴۴
* فصل چهاردهم : مشخصات پست ۶۳/۲۳۰کیلوولت فیروزکوه ۱۴۶
* منابع و ماخذ۱۴۸

فرمت : word | صفحات:۱۴۰

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است