هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » پروژه » برق و الکترونیک و مخابرات » پروژه چگونگی انتقال نیروی برق
پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

دانلود پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق  
فهرست مطالب
* خلاصه گزارش  1
* مقدمه2
* تاریخچه صنعت برق3
* فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق 6
* مقدمه7
* (1-1) انواع پست ها از نظر ولتاژ9
* (1-1-1)پستهای بالابرنده ولتاژ9
* (2-1-1) پستهای کاهنده ولتاژ يا توزیع9
* (3-1-1) پستهای کلیدی9
* (2-1) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات9
* (1-2-1) پستهای فضای باز9
* (2-2-1) پستهای فضای بسته10
* (3-1) اجزای تشکیل دهنده پستها11
* (1-3-1) اجزای داخلی11
* (2-3-1) اجزای محوطه17
*
* فصل دوم : کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها 26
* مقدمه27
* (1-2) انواع کلیدهای فشار قوی27
* (1-1-2) کلید بدون بار (سکسیونر)28
* (2-1-2) موارد کاربرد سکسیونر29
* (3-1-2) انواع مختلف سکسیونر30
* (1-3-1-2)سکسیونر تیغه ای30
* (2-3-1-2)سکسیونر کشویی31
* (3-3-1-2) سکسیونر دورانی31
* (4-3-1-2) سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف32
* (2-2) انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات 33
* (3-2) سکسیونر يا كليد قابل قطع زير بار33
* (4-2) كليد قدرت يا ديژنگتور33
* (5-2) انواع کلیدهای قدرت34
* (1-5-2) کلید روغني34
* (2-5-2) کلید کم حجم روغن36
* (3-5-2) کلید اکسپانسیون38
* (4-5-2) کلید هوایی38
* (5-5-2) کلید گاز سخت(جامد)39
* (6-5-2) کلید sf640
* (7-5-2) کلیدهای خلاء42
* (6-2) چفت و بست کلید سکسیونر و کلید قدرت (اینترلاک)42
* (1-6-2) چفت و بست مکانیکی43
* (2-6-2) چفت و بست الکتریکی44
* فصل سوم: ترانسفورماتورهای قدرت ، جریان و ولتاژ و CVT 45
* مقدمه46
* (1-3) تاریخچه ساخت ترانسفورماتور های قدرت47
* (2-3) تعریف ترانسفورماتور47
* (3-3) اساس کار ترانسفورماتور48
* (4-3)انواع ترانسفورماتور49
* (5-3)ساختمان ترانسفورماتور50
* (1-5-3) هسته51
* (2-5-3) سیم پیچ (بوبین)51
* (3-5-3) تپ چنجر52
* (4-5-3) تانک اصلی روغن 52
* (5-5-3) منبع ذخیره روغن 54
* (6-5-3) لوله انفجار54
* (7-5-3) درجه روغن نما54
* (8-5-3) شیرها و واشرهای ترانسفورماتور54
* (9-5-3) جعبه کنترل فرمان ، پنکه ترموستات و غیره55
* (10-5-3) ترمومتر (نشان دهنده درجه حرارت روغن)56
* (11-5-3) بوشینگ ها57
* (6-3) تابلوی مشخصات ترانسفورماتور57
* (7-3) کار موازی کردن ترانسفورماتور57
* (8-3) شرط موازی بستن ترانسفورماتور57
* (9-3) گروه برداری ترانسفورماتور ها58
* (10-3) روغن ترانسفورماتور58
* (11-3) ترانسفورماتور ولتاژ یا pT59
* (12-3) ترانسفورماتور ولتاژ خازنی یا CVT60
* (13-3) ترانسفورماتور جریان یا CT61
* (1-13-3) ترانسفورماتور جریان مخزن دار62
* (2-13-3) ترانسفورماتور جریان نوع قالبی62
* فصل چهارم : شینه ها – شینه بندی و کلیدهای کوپلاژ64
* مقدمه65
* (1-4) انواع شینه بندی66
* (1-1-4) شینه بندی ساده66
* (2-1-4) شینه بندی اصلی و انتقالی67
* (3-1-4) شینه بندی دوبل67
* (4-1-4) شینه بندی 5/1 کلیدی68
* (5-1-4) شینه بندی دو کلیدی69
* (6-1-4) شینه بندی حلقوی70
* (7-1-4) شینه بندی سه کلیدی70
* (8-1-4) شینه بندی ترکیبی70
* فصل پنجم : برقگیرها71
* مقدمه72
* (1-5) انواع برقگیر از نظر ساختمان و عمل کردشان74
* (1-1-5) برقگیر جرقه اي74
* (2-1-5) برقگیر آرماتور74
* (3-1-5) برقگیر لوله ای75
* (4-1-5) برقگیر با فنتیل76
* (2-5) طرز انتخاب و محل نصب برقگیر76
* (1-2-5) برقگیر نوع پست77
* (2-2-5) برقگیر نوع خط77
* (3-2-5) برقگیر نوع توزیع77
* (3-5) مشخصات برقگیرها77
* (4-5) محل نصب برقگیر در پست77
*
* فصل ششم : زمین کردن پست جهت حفاظت 78
* مقدمه79
* (1-6) انواع زمین کردن79
* (1-1-6) زمین کردن حفاظتی79
* (2-1-6) زمین کردن الکتریکی80
* (3-1-6) انواع زمین کردن الکتریکی80
* (1-3-1-6) زمین کردن مستقیم80
* (2-3-1-6) زمین کردن غیر مستقیم81
* (3-3-1-6) زمین کردن باز81
* فصل هفتم: رله ها و لوازم حفاظتی منصوب در سیستم های الکتریکی84
* (1-7) سیستمهای حفاظتی و اهمیت آن ها85
* (2-7) کار یک سیستم حفاظتی مطمئن85
* (3-7) تعریف رله86
* (4-7) ساختمان و طرز کار رله86
* (5-7) تغذیه رله ها87
* (6-7) عواملی که موجب تحریک رله های حفاظتی می شوند87
* (1-6-7) شدت جریان87
* (2-6-7) ولتاژ الکتریکی87
* (3-6-7) فرکانس87
* (4-6-7) قدرت الکتریکی88
* (5-6-7) جهت جریان88
* (7-7) انواع رله ها در یک سیستم حفاظتی88
* (1-7-7) رله سنجشي88
* (2-7-7-) رله زمانی88
* (3-7-7-) رله جهتی89
* (4-7-7) رله خبر دهنده89
* (5-7-7) رله هاي كمكي89
* (8-7)رله های تحت ولتاژ و بدون ولتاژ90
* (9-7) طرز قرار گرفتن رله ها در مدار الکتریکی90
* (1-9-7) رله های اولیه91
* (2-9-7) رله های ثانویه91
* (10-7) رله های اصلی و کمکی91
* (11-7) رله جریان زیاد92
* (12-7) رله جریان زیاد تاخیری92
* (13-7) رله جریان زیاد معکوس93
* (14-7) رله جهت یاب93
* (15-7) رله دیستانس93
* (16-7) رله دیفرانسیل94
* (17-7) رله REF95
* (18-7) رله زمین (نوتر)95
* (19-7) رله اتوریکلوزر96
* (20-7) رله حفاظت ترانس96
* (21-7) رله بوخهلتس97
* (22-7) رله حفاظت خط97
* فصل هشتم : باتری ها و باتری شارژرها101
* مقدمه102
* (1-8) ولتاژ باتری103
* (2-8) ظرفیت باطری103
* (3-8) طبقه بندی باتریها103
* (4-8) موارد کاربردی باتریها104
* (5-8) شارژ باتریها105
* (1-5-8) شارژ آرام یا آهسته105
* (2-5-8) شارژ سریع یا تند105
* (3-5-8) شارژ تدریجی105
* (6-8) باتریهای شارژ شده خشک106
* (7-8) نکات ایمنی در مورد باتری106
* (8-8) بهره برداری و نگهداری از باتری های پستها و نیروگاهها107
* (9-8) بازرسی و نگهداری عادی108
* (1-9-8) بازرسی روزانه در هر شیفت108
* (2-9-8) بازرسی هفتگی108
* (3-9-8) بازرسی هر دو ماه یکبار109
* (4-9-8) بازرسی سالیانه110
* (10-8) باتری شارژرها111
* (1-10-8) تعریف کلی111
* (2-10-8) کاربرد111
* (3-10-8) موارد استعمال111
* (4-10-8) شرح کلی دستگاه111
* (5-10-8) کنترل باتری شارژرها112
* (6-10-8) طبقه بندی شارژرها112
* (7-10-8) مسائل عمومی شارژرها112
* (11-8) اصول کار باتری شارژرها113
* (1-11-8) مدار پل یکسو کننده113
* (2-11-8) مدار کنترل کننده113
* (3-11-8) مدار تغییر دهنده حالت کار شارژر113
* (4-11-8) مدار حفاظت جريان مستقيم در پستهاي فشار قوي113
* (12-8) قطع جریان مستقیم114
* (13-8) زمین شدن باتری114
* (14-8) نرمال نبودن ولتاژ مستقیم114
* (15-8) قطع جریان متناوب شارژر پست115
* فصل نهم : مقررات حفاظت استاندارد در حوزه بهره برداری 116
* (1-9) مقررات مربوط به تعویض شیفت117
* (2-9) مقررات مربوط به ثبت وقایع در دفتر گزارش117
* (3-9) شرح وظایف اپراتوریست در ارتباط با مرکز دیسپاچینگ117
* (4-9) دستورالعمل ثابت بهره برداری از شبکه های فوق توزیع کنترل ولتاژ118
* (5-9) دستور العمل و عملیات هنگام بی برق شدن پست و نحوه برقدار کردن آن118
* (6-9) مراقبتهای ظاهری و بازدید120
* (7-9) نحوه موازی کردن ترانسفورماتورها121
* (8-9) نحوه ارسال گزارش حوادث به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع122
* (9-9) وظایف مسئول پست123
* فصل دهم: مقررات و دستور العمل های ثابت بهره برداری 124
* مقدمه125
* (1-10) ایجاد محیط ایمن کار برای افراد125
*  (2-10) جلوگیری از انرژی دار شدن مجدد دستگاه ها و یا خطوط125
* (3-10) حفاظت از دستگاه ها و خطوط125
* (4-10) پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده126
* (5-10) کارتهای حفاظتی و هشدار دهنده126
* (1-5-10) کارت حفاظت شخصی126
* (2-5-10) کارت حفاظت دستگاه128
* (3-5-10) کارت احتیاط129
* (6-10)کاربرد فرم های ضمانت نامه131
* (7-10) فرمهای ضمانت نامه131
* (1-7-10) صدور فرمهای ضمانت نامه131
* (2-7-10) فرم درخواست صدور ضمانت نامه132
* (3-7-10) وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه132
* (4-7-10) مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه133
* (5-7-10) معتبر کردن فرم ضمانت نامه134
* (6-7-10) فرم تضمین نامه ايستگاه135
* (7-7-10) وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه136
* فصل یازدهم: مقررات ایمنی در پستهاي انتقال138
* (1-11) مقررات ايمني139
* فصل دوازدهم : حادثه و موارد پیش بینی نشده در پستهاي انتقال 141
* فصل سیزدهم : ارائه پیشنهادات در مورد به حداقل رساندن ضایعات144
* فصل چهاردهم : مشخصات پست 63/230کیلوولت فیروزکوه 146
* منابع و ماخذ148

فرمت : word | صفحات:140

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است