دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق

دانلود پروژه چگونگی انتقال نیروی برق از نیروگاه تا توزیع برق  
فهرست مطالب
* خلاصه گزارش  1
* مقدمه2
* تاریخچه صنعت برق3
* فصل اول: آشنایی با پستهای فشار قوی در صنعت برق 6
* مقدمه7
* (1-1) انواع پست ها از نظر ولتاژ9
* (1-1-1)پستهای بالابرنده ولتاژ9
* (2-1-1) پستهای کاهنده ولتاژ يا توزیع9
* (3-1-1) پستهای کلیدی9
* (2-1) انواع پستها از نظر قرار گرفتن تجهیزات9
* (1-2-1) پستهای فضای باز9
* (2-2-1) پستهای فضای بسته10
* (3-1) اجزای تشکیل دهنده پستها11
* (1-3-1) اجزای داخلی11
* (2-3-1) اجزای محوطه17
*
* فصل دوم : کلیدهای فشار قوی و سکسیونرها 26
* مقدمه27
* (1-2) انواع کلیدهای فشار قوی27
* (1-1-2) کلید بدون بار (سکسیونر)28
* (2-1-2) موارد کاربرد سکسیونر29
* (3-1-2) انواع مختلف سکسیونر30
* (1-3-1-2)سکسیونر تیغه ای30
* (2-3-1-2)سکسیونر کشویی31
* (3-3-1-2) سکسیونر دورانی31
* (4-3-1-2) سکسیونر قیچی ای یا پانتوگراف32
* (2-2) انتخاب سکسیونر از نظر نوع و مشخصات 33
* (3-2) سکسیونر يا كليد قابل قطع زير بار33
* (4-2) كليد قدرت يا ديژنگتور33
* (5-2) انواع کلیدهای قدرت34
* (1-5-2) کلید روغني34
* (2-5-2) کلید کم حجم روغن36
* (3-5-2) کلید اکسپانسیون38
* (4-5-2) کلید هوایی38
* (5-5-2) کلید گاز سخت(جامد)39
* (6-5-2) کلید sf640
* (7-5-2) کلیدهای خلاء42
* (6-2) چفت و بست کلید سکسیونر و کلید قدرت (اینترلاک)42
* (1-6-2) چفت و بست مکانیکی43
* (2-6-2) چفت و بست الکتریکی44
* فصل سوم: ترانسفورماتورهای قدرت ، جریان و ولتاژ و CVT 45
* مقدمه46
* (1-3) تاریخچه ساخت ترانسفورماتور های قدرت47
* (2-3) تعریف ترانسفورماتور47
* (3-3) اساس کار ترانسفورماتور48
* (4-3)انواع ترانسفورماتور49
* (5-3)ساختمان ترانسفورماتور50
* (1-5-3) هسته51
* (2-5-3) سیم پیچ (بوبین)51
* (3-5-3) تپ چنجر52
* (4-5-3) تانک اصلی روغن 52
* (5-5-3) منبع ذخیره روغن 54
* (6-5-3) لوله انفجار54
* (7-5-3) درجه روغن نما54
* (8-5-3) شیرها و واشرهای ترانسفورماتور54
* (9-5-3) جعبه کنترل فرمان ، پنکه ترموستات و غیره55
* (10-5-3) ترمومتر (نشان دهنده درجه حرارت روغن)56
* (11-5-3) بوشینگ ها57
* (6-3) تابلوی مشخصات ترانسفورماتور57
* (7-3) کار موازی کردن ترانسفورماتور57
* (8-3) شرط موازی بستن ترانسفورماتور57
* (9-3) گروه برداری ترانسفورماتور ها58
* (10-3) روغن ترانسفورماتور58
* (11-3) ترانسفورماتور ولتاژ یا pT59
* (12-3) ترانسفورماتور ولتاژ خازنی یا CVT60
* (13-3) ترانسفورماتور جریان یا CT61
* (1-13-3) ترانسفورماتور جریان مخزن دار62
* (2-13-3) ترانسفورماتور جریان نوع قالبی62
* فصل چهارم : شینه ها – شینه بندی و کلیدهای کوپلاژ64
* مقدمه65
* (1-4) انواع شینه بندی66
* (1-1-4) شینه بندی ساده66
* (2-1-4) شینه بندی اصلی و انتقالی67
* (3-1-4) شینه بندی دوبل67
* (4-1-4) شینه بندی 5/1 کلیدی68
* (5-1-4) شینه بندی دو کلیدی69
* (6-1-4) شینه بندی حلقوی70
* (7-1-4) شینه بندی سه کلیدی70
* (8-1-4) شینه بندی ترکیبی70
* فصل پنجم : برقگیرها71
* مقدمه72
* (1-5) انواع برقگیر از نظر ساختمان و عمل کردشان74
* (1-1-5) برقگیر جرقه اي74
* (2-1-5) برقگیر آرماتور74
* (3-1-5) برقگیر لوله ای75
* (4-1-5) برقگیر با فنتیل76
* (2-5) طرز انتخاب و محل نصب برقگیر76
* (1-2-5) برقگیر نوع پست77
* (2-2-5) برقگیر نوع خط77
* (3-2-5) برقگیر نوع توزیع77
* (3-5) مشخصات برقگیرها77
* (4-5) محل نصب برقگیر در پست77
*
* فصل ششم : زمین کردن پست جهت حفاظت 78
* مقدمه79
* (1-6) انواع زمین کردن79
* (1-1-6) زمین کردن حفاظتی79
* (2-1-6) زمین کردن الکتریکی80
* (3-1-6) انواع زمین کردن الکتریکی80
* (1-3-1-6) زمین کردن مستقیم80
* (2-3-1-6) زمین کردن غیر مستقیم81
* (3-3-1-6) زمین کردن باز81
* فصل هفتم: رله ها و لوازم حفاظتی منصوب در سیستم های الکتریکی84
* (1-7) سیستمهای حفاظتی و اهمیت آن ها85
* (2-7) کار یک سیستم حفاظتی مطمئن85
* (3-7) تعریف رله86
* (4-7) ساختمان و طرز کار رله86
* (5-7) تغذیه رله ها87
* (6-7) عواملی که موجب تحریک رله های حفاظتی می شوند87
* (1-6-7) شدت جریان87
* (2-6-7) ولتاژ الکتریکی87
* (3-6-7) فرکانس87
* (4-6-7) قدرت الکتریکی88
* (5-6-7) جهت جریان88
* (7-7) انواع رله ها در یک سیستم حفاظتی88
* (1-7-7) رله سنجشي88
* (2-7-7-) رله زمانی88
* (3-7-7-) رله جهتی89
* (4-7-7) رله خبر دهنده89
* (5-7-7) رله هاي كمكي89
* (8-7)رله های تحت ولتاژ و بدون ولتاژ90
* (9-7) طرز قرار گرفتن رله ها در مدار الکتریکی90
* (1-9-7) رله های اولیه91
* (2-9-7) رله های ثانویه91
* (10-7) رله های اصلی و کمکی91
* (11-7) رله جریان زیاد92
* (12-7) رله جریان زیاد تاخیری92
* (13-7) رله جریان زیاد معکوس93
* (14-7) رله جهت یاب93
* (15-7) رله دیستانس93
* (16-7) رله دیفرانسیل94
* (17-7) رله REF95
* (18-7) رله زمین (نوتر)95
* (19-7) رله اتوریکلوزر96
* (20-7) رله حفاظت ترانس96
* (21-7) رله بوخهلتس97
* (22-7) رله حفاظت خط97
* فصل هشتم : باتری ها و باتری شارژرها101
* مقدمه102
* (1-8) ولتاژ باتری103
* (2-8) ظرفیت باطری103
* (3-8) طبقه بندی باتریها103
* (4-8) موارد کاربردی باتریها104
* (5-8) شارژ باتریها105
* (1-5-8) شارژ آرام یا آهسته105
* (2-5-8) شارژ سریع یا تند105
* (3-5-8) شارژ تدریجی105
* (6-8) باتریهای شارژ شده خشک106
* (7-8) نکات ایمنی در مورد باتری106
* (8-8) بهره برداری و نگهداری از باتری های پستها و نیروگاهها107
* (9-8) بازرسی و نگهداری عادی108
* (1-9-8) بازرسی روزانه در هر شیفت108
* (2-9-8) بازرسی هفتگی108
* (3-9-8) بازرسی هر دو ماه یکبار109
* (4-9-8) بازرسی سالیانه110
* (10-8) باتری شارژرها111
* (1-10-8) تعریف کلی111
* (2-10-8) کاربرد111
* (3-10-8) موارد استعمال111
* (4-10-8) شرح کلی دستگاه111
* (5-10-8) کنترل باتری شارژرها112
* (6-10-8) طبقه بندی شارژرها112
* (7-10-8) مسائل عمومی شارژرها112
* (11-8) اصول کار باتری شارژرها113
* (1-11-8) مدار پل یکسو کننده113
* (2-11-8) مدار کنترل کننده113
* (3-11-8) مدار تغییر دهنده حالت کار شارژر113
* (4-11-8) مدار حفاظت جريان مستقيم در پستهاي فشار قوي113
* (12-8) قطع جریان مستقیم114
* (13-8) زمین شدن باتری114
* (14-8) نرمال نبودن ولتاژ مستقیم114
* (15-8) قطع جریان متناوب شارژر پست115
* فصل نهم : مقررات حفاظت استاندارد در حوزه بهره برداری 116
* (1-9) مقررات مربوط به تعویض شیفت117
* (2-9) مقررات مربوط به ثبت وقایع در دفتر گزارش117
* (3-9) شرح وظایف اپراتوریست در ارتباط با مرکز دیسپاچینگ117
* (4-9) دستورالعمل ثابت بهره برداری از شبکه های فوق توزیع کنترل ولتاژ118
* (5-9) دستور العمل و عملیات هنگام بی برق شدن پست و نحوه برقدار کردن آن118
* (6-9) مراقبتهای ظاهری و بازدید120
* (7-9) نحوه موازی کردن ترانسفورماتورها121
* (8-9) نحوه ارسال گزارش حوادث به مرکز دیسپاچینگ فوق توزیع122
* (9-9) وظایف مسئول پست123
* فصل دهم: مقررات و دستور العمل های ثابت بهره برداری 124
* مقدمه125
* (1-10) ایجاد محیط ایمن کار برای افراد125
*  (2-10) جلوگیری از انرژی دار شدن مجدد دستگاه ها و یا خطوط125
* (3-10) حفاظت از دستگاه ها و خطوط125
* (4-10) پایدار نگه داشتن شرایط تضمین شده126
* (5-10) کارتهای حفاظتی و هشدار دهنده126
* (1-5-10) کارت حفاظت شخصی126
* (2-5-10) کارت حفاظت دستگاه128
* (3-5-10) کارت احتیاط129
* (6-10)کاربرد فرم های ضمانت نامه131
* (7-10) فرمهای ضمانت نامه131
* (1-7-10) صدور فرمهای ضمانت نامه131
* (2-7-10) فرم درخواست صدور ضمانت نامه132
* (3-7-10) وظایف تصویب کننده نهایی فرم درخواست صدور ضمانت نامه132
* (4-7-10) مقررات عمومی درخواست صدور ضمانت نامه133
* (5-7-10) معتبر کردن فرم ضمانت نامه134
* (6-7-10) فرم تضمین نامه ايستگاه135
* (7-7-10) وظایف مسئولان صادر کننده فرم ضمانت نامه136
* فصل یازدهم: مقررات ایمنی در پستهاي انتقال138
* (1-11) مقررات ايمني139
* فصل دوازدهم : حادثه و موارد پیش بینی نشده در پستهاي انتقال 141
* فصل سیزدهم : ارائه پیشنهادات در مورد به حداقل رساندن ضایعات144
* فصل چهاردهم : مشخصات پست 63/230کیلوولت فیروزکوه 146
* منابع و ماخذ148

فرمت : word | صفحات:140

*****************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

پروژه چگونگی انتقال نیروی برق
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد