دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

کارآفرینی  شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

فهرست مطالب
عنوان صفحه
قسمت اول : کليات بيمه
فصل اول : تاريخچه بيمهَ
بخش اول:تاريخچه بيمه در جهان………………………………………………….. 11
پيشينه………………………………………………………………………………………………………….. 11
پيدايش بيمه……………………………………………………………………………………………………. 12
لويدز لندن……………………………………………………………………………………………………….13
بيمه در عصر حاضر………………………………………………………………………………………….. 14
بخش دوم: تاريخچه بيمه درايران ………………………………………………….. 14
سابقه …………………………………………………………………………………………………………. 14
نخستين گام……………………………………………………………………………………………………. 15
شروع فعاليت………………………………………………………………………………………………… 15
تاسيس شرکتهاي بيمه ايراني ……………………………………………………………………………….16
عنوان صفحه
بيمه پس از انقلاب اسلامي…………………………………………………………………………………. 16
فصل دوم : مفاهيم کلي
بخش اول:تعريف بيمه………………………………………………………………….. 18
تعريف لغوي …………………………………………………………………………………………………. 18
تعريف فرهنگستان ايران……………………………………………………………………………………. 18
تعريف قانون بيمه……………………………………………………………………………………………… 18
تعريف فني ……………………………………………………………………………………………………. 19
بخش دوم:عقد بيمه………………………………………………………………………. 19
تعريف ………………………………………………………………………………………………………….. 19
شرايط صحت عقد …………………………………………………………………………………………….19
خصوصيات عقد بيمه ……………………………………………………………………………………….. 21
بخش سوم:اجزاي بيمه………………………………………………………………….. 22
بيمه گر………………………………………………………………………………………………………… 22
عنوان صفحه
بيمه گذار……………………………………………………………………………………………………… 22
بيمه نامه ………………………………………………………………………………………………………… 22
موضوع بيمه …………………………………………………………………………………………………… 23
حق بيمه ……………………………………………………………………………………………………….. 23
خسارت ……………………………………………………………………………………………………….. 23
فرانشيز …………………………………………………………………………………………………………..23
بخش چهارم:شرايط بيمه نامه………………………………………………………… 24
1- شرايط عمومي ……………………………………………………………………………………. 24
2- شرايط خصوصي ………………………………………………………………………………….. 24
3- شرايط ويژه………………………………………………………………………………………….. 24
بخش پنجم : انواع بيمه …………………………………………………………….25
بيمه هاي اجتماعي……………………………………………………………………………………… 25
بيمه هاي بازرگاني ………………………………………………………………………………………26
عنوان صفحه
فصل سوم: اصول بيمه
1- اصل حسن نيت……………………………………………………………………………………..27
2- اصل غرامت …………………………………………………………………………………………28
3- اصل نفع بيمه اي…………………………………………………………………………………… 28
4- اصل جانشيني ……………………………………………………………………………………….28
5- اصل مشارکت …………………………………………………………………………………….. 29
6- اصل داوري ………………………………………………………………………………………….29
7- اصل علت نزديکي …………………………………………………………………………………29
8- اصل اتکايي …………………………………………………………………………………………30
فصل چهارم: چارت سازماني شرکت بيمه…………………………………………. 32
شرح وظايف……………………………………………………………………………….33
قسمت دوم : انواع بيمه
فصل پنجم: بيمه آتش سوزي
عنوان صفحه
بخش اول: بيمه آتش سوزي ……………………………………………………..37
تعريف بيمه آتش سوزي ……………………………………………………………………………..37
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………37
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….38
اموالي که بيمه نمي شوند ………………………………………………………………………………38
مراحل صدور بيمه نامه آتش سوزي ………………………………………………………………..38
محاسبه حق بيمه ………………………………………………………………………………………….39
مدت بيمه نامه …………………………………………………………………………………………..40
فسخ بيمه نامه ……………………………………………………………………………………………..40
ابطال بيمه نامه ………………………………………………………………………………………….. 40
بخش دوم : خطرات اضافي ……………………………………………………….41
1- بيمه زلزله …………………………………………………………………………………………….41
2- بيمه سيل ……………………………………………………………………………………………..42
عنوان صفحه
3- بيمه توفان ……………………………………………………………………………………………42
4- بيمه دزدي با شکستن حرز ……………………………………………………………………..43
5- بيمه شکست شيشه ………………………………………………………………………………..43
7- بيمه سقوط هواپيما ………………………………………………………………………………. 43
فصل ششم: بيمه اتومبيل
تعريف ……………………………………………………………………………………………………45
بخش اول: بيمه بدنه ……………………………………………………………….46
تعريف …………………………………………………………………………………………………….46
خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….46
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….46
مراحل صدور بيمه نامه ………………………………………………………………………………….47
پرداخت خسارت …………………………………………………………………………………………47
بخش دوم : بيمه شخص ثالث ……………………………………………………..48
عنوان صفحه
اشخاص ثالث ……………………………………………………………………………………………..48
اشخاصي که ثالث محسوب نمي شوند ……………………………………………………………48
خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….49
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………..49
بيمه ديه …………………………………………………………………………………………………….50
کارت سبز ………………………………………………………………………………………………. 50
بخش سوم: بيمه حوادث سرنشين …………………………………………………..51
تعريف سرنشين ……………………………………………………………………………………………….51
بيمه حوادث سرنشين ……………………………………………………………………………………….52
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….52
خطرات خارج از تعهد …………………………………………………………………………………….52
فصل هفتم: بيمه هاي زندگي
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..53
عنوان صفحه
بخش اول: بيمه عمر ………………………………………………………………….53
تعريف ………………………………………………………………………………………………………54
انواع بيمه عمر …………………………………………………………………………………………….54
خطرات تحت پوشش ………………………………………………………………………………….55
بخش دوم : بيمه حوادث …………………………………………………………..55
تعربف حادثه ……………………………………………………………………………………………..55
انواع خطر …………………………………………………………………………………………………56
خطرهايي که بيمه مي شوند …………………………………………………………………………56
خطرهايي که بيمه نمي شوند ………………………………………………………………………….56
فصل هشتم: بيمه مسئوليت
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………58
تعريف مسئوليت ………………………………………………………………………………………..58
تعريف بيمه مسئوليت مدني …………………………………………………………………………..59
عنوان صفحه
انواع بيمه مسئوليت مدني ………………………………………………………………………………59
خسارت هاي قابل پرداخت ………………………………………………………………………..60
خسارت هاي غير قابل پرداخت ……………………………………………………………………60
فصل نهم: بيمه هواپيما:
بخش اول : بيمه بدنه هواپيما ………………………………………………………..62
تعريف ………………………………………………………………………………………………………….62
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….62
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………………63
عوامل موثر در تعيين حق بيمه بدنه ………………………………………………………………………63
فرانشيز ………………………………………………………………………………………………………….64
بخش دوم : بيمه مسئوليت مدني هواپيما …………………………………………..64
1- در قبال مسافر وبار مسافر ………………………………………………………………………..64
2- حمل کالا ومحمولات پستي ……………………………………………………………………65
مسئوليت قانوني عمومي ……………………………………………………………………………………65

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد