نیکوترین عادت تفکر است و حکمت زاده تفکر.
خانه » پروژه کارآفرینی » دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق
دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

دانلود پروژه کارآفرینی شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

کارآفرینی  شرکت بیمه ای پوشش گر شرق

فهرست مطالب
عنوان صفحه
قسمت اول : کلیات بیمه
فصل اول : تاریخچه بیمهَ
بخش اول:تاریخچه بیمه در جهان………………………………………………….. ۱۱
پیشینه………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
پیدایش بیمه……………………………………………………………………………………………………. ۱۲
لویدز لندن……………………………………………………………………………………………………….۱۳
بیمه در عصر حاضر………………………………………………………………………………………….. ۱۴
بخش دوم: تاریخچه بیمه درایران ………………………………………………….. ۱۴
سابقه …………………………………………………………………………………………………………. ۱۴
نخستین گام……………………………………………………………………………………………………. ۱۵
شروع فعالیت………………………………………………………………………………………………… ۱۵
تاسیس شرکتهای بیمه ایرانی ……………………………………………………………………………….۱۶
عنوان صفحه
بیمه پس از انقلاب اسلامی…………………………………………………………………………………. ۱۶
فصل دوم : مفاهیم کلی
بخش اول:تعریف بیمه………………………………………………………………….. ۱۸
تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………. ۱۸
تعریف فرهنگستان ایران……………………………………………………………………………………. ۱۸
تعریف قانون بیمه……………………………………………………………………………………………… ۱۸
تعریف فنی ……………………………………………………………………………………………………. ۱۹
بخش دوم:عقد بیمه………………………………………………………………………. ۱۹
تعریف ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۹
شرایط صحت عقد …………………………………………………………………………………………….۱۹
خصوصیات عقد بیمه ……………………………………………………………………………………….. ۲۱
بخش سوم:اجزای بیمه………………………………………………………………….. ۲۲
بیمه گر………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
عنوان صفحه
بیمه گذار……………………………………………………………………………………………………… ۲۲
بیمه نامه ………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
موضوع بیمه …………………………………………………………………………………………………… ۲۳
حق بیمه ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
خسارت ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
فرانشیز …………………………………………………………………………………………………………..۲۳
بخش چهارم:شرایط بیمه نامه………………………………………………………… ۲۴
۱- شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………. ۲۴
۲- شرایط خصوصی ………………………………………………………………………………….. ۲۴
۳- شرایط ویژه………………………………………………………………………………………….. ۲۴
بخش پنجم : انواع بیمه …………………………………………………………….۲۵
بیمه های اجتماعی……………………………………………………………………………………… ۲۵
بیمه های بازرگانی ………………………………………………………………………………………۲۶
عنوان صفحه
فصل سوم: اصول بیمه
۱- اصل حسن نیت……………………………………………………………………………………..۲۷
۲- اصل غرامت …………………………………………………………………………………………۲۸
۳- اصل نفع بیمه ای…………………………………………………………………………………… ۲۸
۴- اصل جانشینی ……………………………………………………………………………………….۲۸
۵- اصل مشارکت …………………………………………………………………………………….. ۲۹
۶- اصل داوری ………………………………………………………………………………………….۲۹
۷- اصل علت نزدیکی …………………………………………………………………………………۲۹
۸- اصل اتکایی …………………………………………………………………………………………۳۰
فصل چهارم: چارت سازمانی شرکت بیمه…………………………………………. ۳۲
شرح وظایف……………………………………………………………………………….۳۳
قسمت دوم : انواع بیمه
فصل پنجم: بیمه آتش سوزی
عنوان صفحه
بخش اول: بیمه آتش سوزی ……………………………………………………..۳۷
تعریف بیمه آتش سوزی ……………………………………………………………………………..۳۷
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………۳۷
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….۳۸
اموالی که بیمه نمی شوند ………………………………………………………………………………۳۸
مراحل صدور بیمه نامه آتش سوزی ………………………………………………………………..۳۸
محاسبه حق بیمه ………………………………………………………………………………………….۳۹
مدت بیمه نامه …………………………………………………………………………………………..۴۰
فسخ بیمه نامه ……………………………………………………………………………………………..۴۰
ابطال بیمه نامه ………………………………………………………………………………………….. ۴۰
بخش دوم : خطرات اضافی ……………………………………………………….۴۱
۱- بیمه زلزله …………………………………………………………………………………………….۴۱
۲- بیمه سیل ……………………………………………………………………………………………..۴۲
عنوان صفحه
۳- بیمه توفان ……………………………………………………………………………………………۴۲
۴- بیمه دزدی با شکستن حرز ……………………………………………………………………..۴۳
۵- بیمه شکست شیشه ………………………………………………………………………………..۴۳
۷- بیمه سقوط هواپیما ………………………………………………………………………………. ۴۳
فصل ششم: بیمه اتومبیل
تعریف ……………………………………………………………………………………………………۴۵
بخش اول: بیمه بدنه ……………………………………………………………….۴۶
تعریف …………………………………………………………………………………………………….۴۶
خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….۴۶
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………….۴۶
مراحل صدور بیمه نامه ………………………………………………………………………………….۴۷
پرداخت خسارت …………………………………………………………………………………………۴۷
بخش دوم : بیمه شخص ثالث ……………………………………………………..۴۸
عنوان صفحه
اشخاص ثالث ……………………………………………………………………………………………..۴۸
اشخاصی که ثالث محسوب نمی شوند ……………………………………………………………۴۸
خطرات مورد تعهد …………………………………………………………………………………….۴۹
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………..۴۹
بیمه دیه …………………………………………………………………………………………………….۵۰
کارت سبز ………………………………………………………………………………………………. ۵۰
بخش سوم: بیمه حوادث سرنشین …………………………………………………..۵۱
تعریف سرنشین ……………………………………………………………………………………………….۵۱
بیمه حوادث سرنشین ……………………………………………………………………………………….۵۲
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….۵۲
خطرات خارج از تعهد …………………………………………………………………………………….۵۲
فصل هفتم: بیمه های زندگی
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..۵۳
عنوان صفحه
بخش اول: بیمه عمر ………………………………………………………………….۵۳
تعریف ………………………………………………………………………………………………………۵۴
انواع بیمه عمر …………………………………………………………………………………………….۵۴
خطرات تحت پوشش ………………………………………………………………………………….۵۵
بخش دوم : بیمه حوادث …………………………………………………………..۵۵
تعربف حادثه ……………………………………………………………………………………………..۵۵
انواع خطر …………………………………………………………………………………………………۵۶
خطرهایی که بیمه می شوند …………………………………………………………………………۵۶
خطرهایی که بیمه نمی شوند ………………………………………………………………………….۵۶
فصل هشتم: بیمه مسئولیت
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………۵۸
تعریف مسئولیت ………………………………………………………………………………………..۵۸
تعریف بیمه مسئولیت مدنی …………………………………………………………………………..۵۹
عنوان صفحه
انواع بیمه مسئولیت مدنی ………………………………………………………………………………۵۹
خسارت های قابل پرداخت ………………………………………………………………………..۶۰
خسارت های غیر قابل پرداخت ……………………………………………………………………۶۰
فصل نهم: بیمه هواپیما:
بخش اول : بیمه بدنه هواپیما ………………………………………………………..۶۲
تعریف ………………………………………………………………………………………………………….۶۲
خطرات مورد تعهد ………………………………………………………………………………………….۶۲
خطرات خارج از تعهد ………………………………………………………………………………………۶۳
عوامل موثر در تعیین حق بیمه بدنه ………………………………………………………………………۶۳
فرانشیز ………………………………………………………………………………………………………….۶۴
بخش دوم : بیمه مسئولیت مدنی هواپیما …………………………………………..۶۴
۱- در قبال مسافر وبار مسافر ………………………………………………………………………..۶۴
۲- حمل کالا ومحمولات پستی ……………………………………………………………………۶۵
مسئولیت قانونی عمومی ……………………………………………………………………………………۶۵

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است