دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان

کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان 
فهرست مطالب
مقدمه و هدف: 4
استخراج حداكثر ممكن قند از نيشكر 4
جدول 1: ضايعات قندي بر اساس دكستران موجود در شكر خام (24) 5
توليد شكر و نيشكر در جهان 6
توليد شكر و نيشكر در ايران 7
1-2-1- نيشكر كاري در ايران 7
1-2-2- توليد نيشكر در ايران 8
نيشكر كاري در خوزستان 9
كشت و صنعت كارون 11
جدول 4: واريته هاي تجاري نيشكر كارون 12
كشت و صنعت دعبل خزاعي: 14
كشت و صنعت ميرزا كوچك خان: 14
كشت و صنعت فارابي: 15
2- تركيبات شيميايي نيشكر: 16
2-3- تركيبات غير آلي 17
3-1- برداشت نيشكر 18
جدول 6: مقادير تركيبات مختلف در ني هاي سالم تراشيده، خشك، برگ سبز و سر ني برگهاي خشك (38) 20
3-2- آماده سازي نيشكر 22
3-2-1- شتشوي ني 22
3-2-2- خرد كردن نيشكر 23
3-3- عصاره گيري (آسياب ني) 23
3-5- صافي هاي خلايي 24
4-1-1-  پكتين 26
4-1-2- سلولزانها و همي سلولزها 26
4-1-3- نشاسته 27
4-1-4-  لوان 29
6-1- ميكرب هاي موجود در نيشكر 33
6-1-1- نيشكرهاي آسيب ديده در اثر سرما 34
7- روش هاي سريع اندازه گيري دكستران 36
8- پلي ساكاريدها در نيشكر 37
8-1 صمغ در ني هاي ترش 39
جدول 15: ميزان دكستران و ضايعات قند در شكر خام (24) 43
9-2- تداخل در اندازه گيري درصد قند 44
9-3- مشكلات ناشي از حضور دكستران در تصفيه و توليد شكر خام 44
9-3-1- اثر دكستران بر شربت زلال كننده ها 44
9-3-2- اثر دكستران بر صاف شدن 45
9-3- اثر دكستران بر نارواني 45
9-4- اثر دكستران بر بلورهاي ساكاروز 47
9-5- اثر دكستران بر ظرفيت كارخانه 51
2- مواد و روش ها 52
2-1-1- نمونه برداري 53
2-1-2-1- تعيين ماده خشك به روش رفراكتومتري 54
2-1-2-4- تعيين قند معكوس به روش لين – اينون 55
2-1-2-5- اندازه گيري دكستران 56
وسايل مورد نياز : 60
2-2- آزمايشهاي مربوط به شربت 63
2-6- روش هاي آماري 64
2-6-1- روش هاي تجزيه واريانس 64
2-6-2- رگرسيون 65
نتايج و بحث 65
3-1-1- درصد قند 65
3-1-5- دكستران 68
3-2- آزمايشهاي شربت 73
چكيده : 74
جدول 17: جدول تجزيه واريانس آزمايشهاي انجام شده بر روي ني ميانگين مربعهاي صفات 75
3-3 – اثر دكستران بر انحراف پلاريمتري 79
3-4- اثر فرمالين 81
3-5- اثر استات سرب بازي بر حذف دكستران 82
منابع 91
مقدمه و هدف:
نيشكر از گياهان زراعي است كه ظاهراً اهلي كردن آت براي اولين بار در جزاير اقيانوس آرام (گينه نو) اتفاق افتاد و سپس از آنجا به چين و هند برده شده است. سابقه تاريخي كشت نيشكر به هزار سال قبل از ميلاد مي رسد نيشكر از هند به ساير نقاط دنيا راه يافت و تا اوايل قرن هجدهم تنها محصولي بود كه در سطح تجارتي براي توليد شكر كشت مي شد.
توليد شكر از اجزاء مهم اقتصادي كشاورزي بسياري از كشورهاست در مقياس جهاني عملكرد قند چغندر و قند نيشكر در واحد سطح تقريباً مساوي است.
سابقة توليد نيشكر در ايران به سال 600 ميلادي مي رسد در اين زمان شكر تصفيه شده از نيشكر توليد مي شده. ظاهراً توليد نيشكر در خوزستان اهميت داشته است زيرا كلمه خوز به معني نيشكر است به هر حال اولين تلاش وسيع براي توليد آزمايشي نيشكر در سال 1329 در خوزستان انجام گرديد. (3)
اكنون صنعت قندسازي كاملاً استقرار يافته مهذا پژوهشگران تحقيقات زيادي درباره تحول اين صنعت آن هم با توجه به تكنيك هاي كاملاً مدرن با توجه به شرايط سخت كه به اين صنعت تحميل شده است اشتغال به كار دارند.
هدفهاي كنوني اين پژوهشگران و محققان را مي توان به شرح زير خلاصه كرد.
استخراج حداكثر ممكن قند از نيشكر……………
دانلود پروژه کارآفرینی شكر و نيشكر در جهان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد