لباس قدیمی را بپوشید ولی کتاب نو بخرید.
خانه » پروژه » صنایع غذایی » دانلود پروژه کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی
دانلود پروژه کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی

دانلود پروژه کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی

دانلود پروژه کاربرد اسکوربیک اسید در صنایع غذایی و دارویی

فهرست مطالب

فصل اول 15
مباني تئوري 18
2-1- الكترودهاي اصلاح شده 18
2-1-1- كليات 18
2-1-2- روشهاي اتصال گونه هاي شيميايي بر سطوح الكترودها 21
شكل 2-1- نمايش نموداري الكترودهاي اصلاح 24
جدول 2-1- انواع روشهاي اصلاح الكترودها [19]. 25
شكل 2-2- نمايش نموداري. 27
2-1-3- فيلم هاي پليمري هادي 28
2-1-3-1- پوشش با فروسازي 29
2-1-3-2- تبخير قطره 29
2-1-3-3- ترسيب احيايي يا اكسيدي 30
2-1-3-4- پوشش با چرخش سريع 30
2-1-3-5- پليمريزاسيون الكترو شيميايي 31
2-1-3-6- پليمريزاسيون با تخليه در پلاسماي فركانس راديويي 31
2-1-3-7- اتصال الكترواستاتيكي يون ردوكس 32
2-2- الكترود خمير كربن 34
2-2-1- كليات 34
2-2-2- تهيه الكترود خمير كربن 36
2-2-5- الكترودهاي خمير كربن اصلاح شده شيميايي و بيولوژيكي 44
2-2-6- كاربردهاي معدني الكترودهاي خميركربن 46
2-2-7- كاربردهاي دارويي 49
2-3- مباني تئوري الكترو شيمي 50
2-3-1- واكنش هاي الكترودي 50
2-3-2- طبيعت واكنشهاي الكترودي 53
2-3-3- واكنشهاي شيميايي همراه 54
2-3-4- جذب سطحي 57
2-3-5- تشكيل فاز 58
2-3-6- ولتا متري چرخه اي 58
شكل 2-3- شمايي از يك موج پتانسيل 59
2-4- الكتروكاتاليز 60
2-4-1- ولتاژ اضافي و انواع آن 61
2-4-3-ولتاژ اضافي واكنش 62
2-4-4- ولتاژ اضافي فعالسازي 62
2-4-5- ويژگي هاي يك تسهيل كننده ايده آل 62
2-4-6- نيروي محركه الكتروكاتاليز 63
2-4-7- لزوم بكارگيري اصلاح كننده ها 64
2-5- اسكوربيك اسيد 64
2-5-1- مقدمه 64
2-5-2- كليات 65
2-5-3- منابع اسكوربيك اسيد 67
جدول 2-2 ميزان متوسط اسكور بيك اسيد 68
2-5-4-افت اسكوربيك اسيد در حين پختن 71
2-5-5-نيازهاي روزانه اسكوربيك اسيد 72
2-5-6-تعيين مقدار اسكوربيك اسيد 74
ميزان بازيابي 79
نمونه ها 79
فصل سوم 83
بخش تجربي 83
3-1- مواد شيميايي 83
3-2- وسائل و تجهيزات 83
جدول 3-1- مواد استفاده شده در اين كار تحقيقاتي 84
3-3- تهيه محلول بافر 85
3-4- الكترودها 85
فصل چهارم 87
مطالعه الكتروكاتاليز فرايند اكسايش اسكوربيك اسيد 87
4-1- pH مناسب بمنظور الكتروكاتاليز اسكوربيك اسيد 87
4-2- اكسايش كاتاليزي اسكوربيك اسيد 89
شكل 4-1- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود 90
شكل 4-2- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود b. 91
فصل  پنجم 92
مطالعه قابليت تجزيه اي الكترودهاي 92
شكل 5-1- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود 94
شكل 5-2- ولتاموگرامهاي چرخه اي الكترود 95
شكل 5-3- نمودار تغييرات جريان دماغه الكتروكاتاليزي اكسايش. 96
شكل 5–4– نمودار تغييرات جريان دماغه الكتروكاتاليزي اكسايش 96
فصل ششم 97
معرفي روشهاي استاندارد 97
6-1- روش استاندارد يديمتري 97
6-2- تيتراسيون با 2، 6- دي كلروفنل ايندوفنل 98
فصل هفتم 99
اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد 99
7-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين C در برخي از فرآورده هاي داروئي 99
الف– قرص هاي واجد اسكوربيك اسيد 99
ب- شربت مولتي ويتامين 100
ج- آمپول ويتامين C 101
7-1-1- اندازه گيري ويتامين C در قرص جويدني ( mg 250 ) 101
شكل 7-1- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن 101
7-1-2- اندازه گيري ويتامين C در قرص جوشان(mg1000) 102
شكل 7-2- ولتاموگرام چرخه اي الكترود 103
7-1-3- اندازه گيري ويتامين C در شربت مولتي ويتامين 103
شكل 7-3- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن 104
7-1-4- اندازه گيري ويتامين C در قرص مولتي ويتامين (هر250 ميلي‌گرم حاوي 60 ميلي‌گرم ويتامين C است) 104
شكل 7-4- ولتاموگرام چرخه اي الكترود 105
7-1-5- اندازه گيري ويتامين C در آمپول تزريقي ( mg500 ) 105
شكل 7-5- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن 106
جدول 7-1- نتايج اندازه گيري ولتامتري ويتامين C 106
7-2- اندازه گيري انتخابي ويتامين C در آب ميوه ها و سبزيجات 107
7-2-1- تهيه نمونه هاي آب ميوه و روش كار 107
7-2-2- روش مقايسه اي 108
7-2-3- اندازه گيري ويتامين C در آب پرتقال 108
شكل 7-6-  ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن ا 109
شكل 7-7- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش 111
7-2-4- اندازه گيري ويتامين C در آب توت فرنگي 111
شكل 7-8-  ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن كربوكسيليك اسيد 112
شكل 7-9- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي 113
7-2-5- اندازه گيري ويتامين C در آب ليمو شيرين 113
شكل 7-10- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود 114
شكل 7-11- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي 115
7-2-6- اندازه گيري ويتامين C در آب نارنج 115
شكل 7-12- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن  116
شكل 7-13- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش. 117
7-2-7- اندازه گيري ويتامين C در آب كيوي 117
شكل 7-14- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن 118
شكل 7-15- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش 119
7-2-8- اندازه گيري ويتامين C در آب گوجه فرنگي 120
شكل 7-16- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود 120
شكل 7-17- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش. 122
7-2-9- اندازه گيري ويتامين C در آب اسفناج 122
شكل 7-18- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن 123
شكل 7-19- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش ا 124
7-2-10-1- تعيين ميزان بازيابي هر يك از دو روش 126
جدول 7-3- مقادير بازيابي اسكوربيك اسيد اضافه شده به دو نمونه. 127
7-2-10- مقايسه روش پيشنهادي با روش استاندارد 127
جدول 7-4- نتايج مربوط به اندازه گيري ويتامين C در برخي آب ميوه ها مقادير بحراني F و t مشابه جدول ( 7-2) است. 128
فصل هشتم 128
اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد در فراورده هاي داروئي و آب ميوه ها در سطح الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن 128
8-1- اندازه گيري ولتامتري ويتامين C در برخي از فراورده هاي داروئي 128
الف- قرص هاي واجد اسكوربيك اسيد 129
ب- شربت مولتي ويتامين 130
ج- آمپول ويتامين C 130
8-1-1- اندازه گيري ويتامين C در قرص جويدني  ( mg 250  ) 130
شكل 8-1- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن در شرائط كاري رسم منحني معيارگري بعد از افزايش ml1 از محلول نمونه قرص جويدني ويتامين C. 131
8-1-2- اندازه گيري ويتامين C  در قرص جوشان ( mg 1000 ) 132
شكل 8-2- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن 132
8-1-3- اندازه گيري ويتامين Cدر شربت مولتي ويتامين 133
شكل 8-3- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن 133
8-1-4- اندازه گيري ويتامين C در آمپول تزريقي (mg 500 ) 133
شكل 8-4- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده 134
جدول 8-1 نتايج اندازه گيري ولتامتري ويتامين C ………………….135
8-2- اندازه گيري انتخابي ويتامين C در آب ميوه ها و سبزيجات 135
8-2-1- تهيه آب ميوه ها و سبزيجات 135
8-2-2- روش مقايسه اي 136
8-2-3- اندازه گيري ويتامين C در آب پرتقال 136
شكل 8-5- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن 137
شكل 8 –6– منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي 139
8-2-4- اندازه گيري ويتامين C در آب توت فرنگي 139
شكل 8-7- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن 140
شكل 8-8- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليز اكسايش. 141
8-2-5- اندازه گيري ويتامين C در آب ليمو شيرين 142
شكل 8-9-  ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن  . 142
شكل 8-10- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي 143
8-2-6- اندازه گيري ويتامين C در آب نارنج 143
شكل 8-11- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده 144
شكل 8-12- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي 145
8-2-7- اندازه گيري ويتامين C در آب كيوي 146
شكل 8-13– ولتاموگرامهاي  چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده 146
شكل 8-14- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش ا 148
7-2-8 – اندازه گيري ويتامين C در آب گوجه فرنگي 148
شكل 8-15- ولتاموگرام‌هاي چرخه اي الكترود خمير كربن 149
شكل 8-16- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش 150
8-2-9- اندازه گيري ويتامين C در آب اسفناج 151
شكل 8-17- ولتاموگرام چرخه اي الكترود خمير كربن اصلاح شده . 151
شكل 8-18- منحني تغييرات شدت جريان الكتروكاتاليزي اكسايش 152
جدول 8-2- نتايج مربوط به اندازه گيري ويتامين C …………………152
8-2-10- تعيين ميزان بازيابي هر يك از دو روش 153
جدول 8-3- مقادير بازيابي اسكوربيك اسيد 153
8-2-11- مقايسه با روش استاندارد 154
جدول 8-4– نتايج مربوط به اندازه گيري ويتامين C در برخي آب ميوه ها. مقادير بحراني F و t مشابه جدول ( 8-2 ) است. 154
فصل نهم 156
نتيجه گيري كلي 156
پيشنهادات 157
ضمائم 158
1 – محاسبات و تست هاي آماري ن 158
1-II- قرص جويدني ( mg 250 ) 159
2-II- قرص جوشان (1000 mg ) 160
3-II – داروي تزريقي (500 mg ) 161
4-II- شربت مولتي ويتامين ( هر 5ml حاوي ( 60 mg 162
III- محاسبه   براي آب پرتقال با استفاده از منحني حاصل از افزايش استاندارد (شكل 8-6) 163
IV- محاسبه غلظت و تست هاي معني داري براي مقايسه دقت و صحت دو روش در مورد آب ميوه ها 164
1-IV- آب پرتقال 164
2-IV- آب توت فرنگي 165
3-IV- آب ليمو شيرين 166
4-IV- آب نارنج 167
5- IV- آب كيوي 168
6-IV- آب گوجه فرنگي 169
7 ـ IV ـ آب اسفناج 170
2 ـ محاسبات و تست هاي آماري مربوط به اندازه گيري ولتامتري 172
1-II- قرص جويدني ( mg 250 ) 173
2-II- قرص جوشان (1000 mg ) 174
3-II- داروي تزريقي (500 mg ) 174
4-II- شربت مولتي ويتامين ( هر 5ml حاوي ( 60 mg 175
5-II- قرص مولتي ويتامين ( 250 mg ) 176
IV- محاسبه غلظت و تست هاي معني 177
1-IV- آب پرتقال 177
2-IV- آب توت فرنگي 179
3-IV- آب ليمو شيرين 180
4-IV- آب نارنج 181
5- IV- آب كيوي 182
6-IV- آب گوجه فرنگي 184
7-IV- آب اسفناج 185

چكيده :
خواص احياكنندگي اسكوربيك اسيد يك پديده شناخته شده است كه كاربرد بسيار زيادي بعنوان معرف آنتي اكسيدان در غذاها و نوشيدني ها دارد. همه روشهاي جاري براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد برمبناي خواص ردوكس آن استوار مي باشد. بنابراين الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن را براي الكترواكسيداسيون اسكوربيك اسيد تهيه نموده ايم.
در اين كار تحقيقاتي يك روش ولتامتري ساده، گزينشي و دقيق را براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد در نمونه هاي دارويي و آب ميوه هاي تازه معرفي كرده ايم. اين روش بر مبناي الكترواكسيداسيون اسكوربيك اسيد در سطح الكترودهاي خميركربن اصلاح شده بافروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد قرار دارد كه براي اندازه گيري ويتامين ث در نمونه هاي آب ميوه كه ميزان اسكوربيك اسيد آنها از 10 تا 70 ميليگرم در 100 ميلي ليتر متغير مي باشد بدون هيچ پيش تيمار نمونه ها بكار رفته است. براي تجزيه نمونه هاي دارويي از منحني معيارگيري استفاده شده در حاليكه براي نمونه هاي آب ميوه از روش افزايش استاندارد به منظور جلوگيري از اثر پيكره بر صحت اندازه گيري بكار رفته است. انحراف استاندارد نسبي براي تجزيه ويتامين ث در آب ميوه ها از 4/0 تا 9/6 % متغير بوده است. انحراف استاندارد روش از طريق مقايسه نتايج بدست آمده با روشهاي استاندارد شناخته شده ابه اثبات رسيده است.
فصل اول

مقدمه

اسكوربيك اسيد يا ويتامين C با فرمول ملكولي   بطور طبيعي در ميوه ها و سبزيجات وجود دارد.
با اينكه نام آن اسكوربيك اسيد است، ولي مولكول آن واجد گروه كربوكسيل آزاد نمي‌باشد. اين تركيب لاكتوني است كه از اسيد آزاد، با از دست دادن آب بين گروه كربوكسيل روي يك اتم كربن و گروه كربوكسيل روي اتم كربن ديگر تشكيل شده است. لاكتونها خيلي شبيه به اسيدها عمل مي كنند و براي بسياري مقاصد مي توان آنها را اسيد به حساب آورد [1]. ويتامين c همانند اسيدها، مزه ترشي دارد. اسكوربيك اسيد فعال نوري بوده و راست گردان است. اسكوربيك اسيد يك ماده كاهنده خوبي است و به آساني اكسيد مي شود. اين ماده راحت تراز تمام ويتامينها توسط اكسايش از بين مي رود و در ميوه ها و مواد غذايي با سطح بريده شده ممكن است با قرارگرفتن در معرض هوا اكسيد گردد[1].
اكسايش اسكوربيك اسيد، توسط اكسيد كننده هايي كه در داخل بافتهاي مواد غذايي وجود دارند و در اثر بريدن، قطعه قطعه كردن يا خرد كردن آزاد مي گردند، كاتاليـز مي شود. ويتامين c عمدتاً در مواد غذايي يافت مي شود، ميوه ها معمولاً منابع خوبي مي باشند. مقدار اسكوربيك اسيد موجود در سبزيها، در دوران رشد در طول بهار و اوائل تابستان به حداكثر مي رسد. انبار كردن ميوه ها و سبزيجات ميزان اسكوربيك اسيد آنها را كاهش مي دهد [1]. نقش اسكوربيك اسيد در بدن بطور معين معلوم نشده ولي نشان داده شده كه براي تشكيل كولاژن يا پروتئين پيوندي بين سلولها ضروري مي باشد. سلولهاي بدن كه در تشكيل استخوان، مينا و عاج دندان شركت دارند، در غياب اسكوربيك اسيد فعاليت عادي خود را از دست مي دهند [1]. كمبود اسكوربيك اسيد در رژيم غذايي منجر به شرائطي معروف به اسكوربوت مي گردد كه با خونريزي زير پوست و ساير بافتها همراه است. مقدار اسكوربيك اسيد مورد نياز براي حفظ سلامتي، موضوع بسيار بحث انگيزي بوده است. معلوم شده است كه دريافتي 10mg  در روز براي محافظت افراد بالغ در برابر علائم اسكوربوت كافي مي باشد لازم به ذكر است كه اين مقدار در دوران فعاليت و رشد به حدود 3 تا 4 برابر افزايش مي يابد [1]. توجه زيادي از محققين بدليل وجود اين تركيب در اكثر مواد دارويي، مواد غذايي و ضرورت حضور آن در رژيم غذايي انسان، به ابداع روشهاي جديد، آسان و دقيق براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد معطوف شده است [3,4].
اين تمايل براي ابداع روشهاي مناسب، منجر به ايجاد روش هاي مختلف با دامنه كاربرد متفاوت براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد شده است. تاكنون روشهاي مختلفي نظير فلورومتري [5]، كروماتوگرافي مايع با كارائي بالا [6] (HPLC)، پلاروگرافي [7]،آمپرومتري [8]، روشهاي آنزيمي [9] و روشهاي الكتروشيميايي [10] براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد گزارش شده است.
برخي روشهاي ولتا متري با استفاده از الكترودهاي متداول [11] الكترودهاي صفحه اي ميكرو [12] و الكترود نواري ميكرو [13] براي اندازه گيري اسكوربيك اسيد گزارش شده اند. عيب اين روشها عدم تكرار پذيري پاسخ هاي الكتروشيميايي مي باشد، كه علت اين امر، آلودگي سطح الكترود توسط محصولات اكسايش آن مي باشد. از طرف ديگر اسكوربيك اسيد معمولاً در محيطهاي پيچيده وجود دارد كه با توجه به اين مسائل، اكسايش كاتاليزي و انتخابي آن، مي تواند بهبود قابل توجهي در اندازه گيري ولتامتري آن ايجاد نمايد. علت اين بهبود را مي توان به جلوگيري از آلودگي سطح الكترود و حذف دخالت تركيبات مزاحم موجود در نمونه نسبت داد [14 – 16].
در اين پاياننامه سعي شده است تا از الكترود خمير كربن اصلاح شده با فروسن و فروسن كربوكسيليك اسيد، براي اندازه گيري ولتامتري اسكوربيك اسيد موجود در محيطهاي پيچيدة آب ميوه ها و فرآورده هاي داروئي استفاده شود.
با عنايت به الكتروكاتاليزاكسايش اسكوربيك اسيد توسط اصلاحگرهاي فروسني موجود در پيكرة خمير كربن، از شدت جريان الكتروكاتاليزي براي اين كار استفاده شده است كه اندازه گيري اسكوربيك اسيد در فراوره هاي داروئي و آب ميوه ها بدون هيچ گونه كارهاي مقدماتي يا رقيق سازي صورت گرفته است.
فصل دوم

مباني تئوري

2-1- الكترودهاي اصلاح شده
2-1-1- كليات
يكي از نيازمنديهاي اوليه در بكارگيري موفق الكترودها در مطالعات الكتروشيميايي، عدم آلودگي سطح الكترود در اثر قرارگيري در محلول آناليت مي باشد. محققين الكتروشيمي سعي در بدست آوردن الكترودهايي بودند كه تكرار پذيري بسيار بالايي داشته باشند انجام چنين شرطي با بكارگيري يك الكترود قطره جيوه امكان پذير شد. ابداع الكترود قطره جيوه منجر به تجديد حيات علمي در روش ولتامتري و ساير روشهاي مربوطه شده است، با اين حال محدوديتهايي در بكارگيري اين نوع الكترود براي كاربردهاي مختلف علمي وجود دارد. اين محدوديتها عبارتند از [17]  :
– سميت جيوه
– ماهيت آزمايشگاهي داشتن روشهايي كه از الكترود قطره جيوه استفاده مي كنند.
– مشكل بودن توصيف نتايج حاصل از آزمايش در مواردي كه جذب سطحي پلاريزه كننده گونه هاي حد واسط، اثر ناخالصي ها و اثر ساختار لايه دو گانه الكتريكي فرآيند الكتروشيميايي را پيچيده مي سازند.
– علاوه بر جيوه از مواد ديگري نيز بعنوان الكترود استفاده شده است كه از ميان آنها الكترودهاي اصلاح شده توجه بيشتري را بخود معطوف داشته اند. اصولاً مفهوم الكترودهاي اصلاح شده شيميايي دامنه گسترده اي را تشكيل مي دهد. بعنوان مثال، هر الكترودي را كه ساختار مولكولي سطح آن بتواند بگونه اي عمل كند كـه ( هم از نظر فيزيكي و هم از نظر شيميايي) باعث بهبود در حصول پاسخهاي ولتامتري و آمپرومتري گردد را مي توان جزو الكترودهاي اصلاح شده دانست [17].ظهور مفهوم الكترودهاي اصلاح شده شيميايي را شايد بتوان ناشي از تمايل الكترو شيميست ها براي توانايي خود به منظور كنترل مستقيم سطوح الكترودها دانست. اين محققين مي خواستند با قرار دادن مواد مناسبي بر روي الكترودها، بستري داشته باشند كه خواص الكتروشيميايي و شيميايي تركيب متصل شده به سطح آن را داشته باشد. از اينرو در اثر پوشاندن گزينشي مواد مناسب مي توان به خواص مطلوبي نظير توانايي الكتروكاتاليزي، عاري بودن از اثرات جذب سطحي، خواص ويژه نوري و انتخابگري در اندازه گيري آناليت دست يافت. مطالعه دو محقق آمريكايي بنام ميلر  و دي مارك  در بكارگيري الكترود پوشش داده شده با فيلمي از پليمر هادي الكتريكي در سال 1978 منتشر شد [17]. تحقيقات اوليه انجام شده در زمينه اتصال گونه هاي شيميايي به سطح الكترودها به جذب غير برگشت پذير تك لايه اي از گونه هاي الكترواكتيو بر سطح الكترودها مربوط مي شود. لان  و هوبارد   اين روش را در يك كار تحقيقاتي با بكارگيري اولفين هاي واجد گونه هاي كنيوني كه به طريق جذب شيميايي بر سطح الكترود قرار داده شده اند توصيف نموده اند. [18] .
در طول فرآيند اصلاح سازي جهت تهيه الكترودهاي اصلاح شده شيميايي(CMEs) يك تركيب شيميايي بايد فيلم پليمري به طريقه ويژه اي بر روي سطح الكترود قرار داده مي شود. كه از اين به بعد الكترود خواص الكترو شيميايي لايه قرار گرفته بر بستر الكترود را به خود مي گيرد. بسته به اهداف اصلاح سطوح الكترودها، از تركيبات مختلفي براي اصلاح سطوح الكترودها استفاده مي شود. گاهي مواد از تركيبات ردوكس حد واسط  براي اصلاح سطوح الكترودها استفاده مي شود كه در اين حالت بدليل ظهور خواص الكتروكاتاليزي جديد بر سطح الكترود، قابليت الكترود در پاسخ دهي به آناليتها افزايش مي يابد. از تركيبات فعال الكتروكاتاليزي، بعنوان مثال مي توان از كمپلكس فلزات باليگاندهاي آلي نام برد [19]. هم چنين مي‌توان از آنزيمهايي كه يا به طريق شيميايي (كووالانسي)، يا در نتيجه جذب سطحي و يا با قرار دادن در پيكره اي از پليمر بر سطح الكترود قرار گرفته اند نيز نام برد [20]. درحال حاضر زمينه هاي كاربرد تجزيه اي الكترودهاي اصلاح شده را مي توان در پنج گروه الكتروكاتاليز ، پيش تغليظ ، مانع ها يا سدهاي غشايي  ، الكترو ريليزينگ  و الكترودهاي با ساختار ريز  طبقه بندي كرد [19]. اين كاربردهاي مختلف الكترودهاي اصلاح شده بطور شماتيك در شكل 2-1 نشان داده شده است [19]. با عنايت به اينكه براي تهيه الكترودهاي اصلاح شده شيميايي بايد بطور سنجيده گونه هاي شيميايي خاصي را بر سطوح الكترودها نشاند، از اينرو روشهاي پوشاندن سطوح الكترودها توسط تركيبات مختلف را در اينجا بطور مختصر مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.
2-1-2- روشهاي اتصال گونه هاي شيميايي بر سطوح الكترودها
در جدول 2-1 خلاصه اي از روشهاي تثبيت گونه هاي شيميايي بر سطوح الكترودها ارائه شده است [19]. هم چنين در شكل  2-2 ساختار انواع الكترودهاي اصلاح شده نيز نمايش داده شده است[19].
غالباً واكنشگرهاي تثبيت شده بر سطوح الكترودها گونه هاي فعال مي باشند( گونه هايي كه قابليت اكسيد شوندگي يا احيا شوندگي داشته باشند بعنوان مثال در قسمتهاي (a)  و (b) شكل 2-1 ، گونه هاي ردوكس الكتروكاتاليست با      و     نشان داده شده‌اند).
در مورد فيلمهاي پليمري، الزامي در الكترو فعال بودن پليمر وجود ندارد. زيرا هدف از طراحي اين نوع الكترودها عمدتاً پيش تغليظ انتخابي يا انتقال انتخابي آناليت از طريق فيلم به سطح الكترود مي باشد.
اين پديده بر مبناي جداشدگي غشايي  يا اثرات نفوذ پذيري  صورت مي گيرد. ((c) (d) از شكل 2-1)
الكترودهاي كربن بطور ويژه اي در جذب واكنشگرهاي داراي سيستمهاي∏ توسعه يافته، مؤثرند. بعنوان مثال مي توان از جذب شيميايي الكتروكاتاليست كمپلكس پورفيرين كبالت( شكل 2-2 قسمت(a) ) بر روي كربن پيروليتي و بكارگيري آن در احياي چهار الكتروني اكسيژن نام برد [3] .
الكترودهاي جيوه، واكنشگرهاي داراي گروههاي مركاپتيد را شديداً جذب مي كنند [21]. پديده عامل دار كردن سطح الكترود، بعنوان ايجاد گروههاي پيوند دهنده به منظور اتصال با واكنشهاي مناسب از طريق پيوندهاي كووالانسي يكي از كارهاي اوليه در زمينه جذب شيميايي مي باشد [22]. اين طريقه بطور گسترده اي [18,23,24] به منظور ايجاد اتصال لايه هاي تك مولكولي و چند مولكولي گونه هاي الكترو فعال به سطوح نيمه هاديها، اكسيد هاي فلزي و الكترودهاي كربن بكار رفته اند( جدول 2-1).
شكل 2-1- نمايش نموداري الكترودهاي اصلاح شده مورد استفاده براي الكتروكاتاليز؛ لايه‌هاي پليمري O و مكانهاي كاتاليزي      (a) تك لايه اي ، (b) چند لايه اي يا لايه پليمري ردوكس، (c) پيش تغليظ كاتيونهاي الكترو فعال با فيلم هاي پليمري پلي آنيوني، (d) بكارگيري فيلمهاي پلي آنيوني بعنوان سد غشايي براي آنيونهاي نا مناسب موجود در محلول و (e) بكارگيري پليمرهاي الكترو فعال به منظور الكتروريليزينگ.

فرمت : ورد | صفحات: 187

***********************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است