به زبانت اجازه نده که قبل از اندیشه ات به کار افتد.
خانه » پروژه/تحقیق/مقاله » مقالات ادبیات » دانلود پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها
دانلود پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

دانلود پروژه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

کتاب و کتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این کتابخانه ها

فهرست
خلاصه    ۱
مقدمه    ۲
ابزار و وسایل کتابت در دوران اسلام    ۳
کتابخانه های تمدن اسلامی    ۳
الف: کتابخانه های شخصی    ۶
ب: کتابخانه های مساجد    ۶
ج:کتابخانه های عمومی    ۶
معرفی برخی از کتابخانه های عمومی دوران اسلامی    ۷
کتابخانه حلب    ۷
کتابخانه شاپور    ۷
کتابخانه سید رضی    ۸
کتابخانه سید مرتضی    ۸
د- کتابخانه های نیمه عمومی    ۹
کتابخانه فارس    ۹
کتابخانه رامهرمز    ۹
کتابخانه بصره    ۱۰
کتابخانه ابن شاه  مردان    ۱۰
کتابخانه صاحب بن عباد    ۱۰
چگونگی اداره کتابخانه ها و نحوه در آمد و مخارج آنها    ۱۱
شیوه های تهیه کتاب    ۱۱
کتابخانه های ایران اسلامی    ۱۲
دلایل افول کتابخانه های اسلامی    ۱۵
عوامل برونی    ۱۶
عوامل درونی    ۱۶
نتیجه    ۱۷
یادداشت‌ها :    ۱۸
Abstract    ۲۰
دکتر غلامحسین سعیدیان    ۲۲
چکیده    ۲۲
کلید واژه‌ها    ۲۳
مقدمه    ۲۴
آذربایجان بزرگ و امیرخان ترکمان    ۲۵
پی‌نوشت‌ها و توضیحات    ۳۶
منابع و مأخذ    ۴۸
سیاست‌های شاه عباس اول در رونق تجاری ایران    ۵۲
چکیده    ۵۲
واژه‌های کلیدی:    ۵۲
مقدمه    ۵۲
اقدامات شاه عباس اول در رشد و تجارت    ۵۷
الف- امینیت راه‌ها ئ مبارزه با راهزنان    ۶۰
ب- احداث راه و کاروانسرا    ۶۰
ج- حمایت از اتباع خارجی ( بازرگانان و مبلغان مسیحی)    ۶۲
د: استفاده از ارمنه در تجارت ابریشم    ۶۶
نتیجه    ۶۸
پی‌نوشت‌ها و یادداشت‌ها    ۶۹
فهرست منابع    ۷۳
عنوان مقاله:    ۷۷
چکیده:    ۷۷
کلید واژه‌ها    ۷۸
مقدمه:    ۷۸
الف: شهرها    ۸۱
ب: رودها و رودخانه‌ها    ۹۶
ج: دریاها و دریاچه‌ها    ۹۷
د-کوه‌ها    ۹۸
ه: دژها و قلاع    ۹۹
و: اماکن جغرافیایی دیگر    ۱۰۱
پی ‌نوشت‌ها    ۱۰۳
فهرست منابع و ماخذ    ۱۰۹
خلاصه
با توجه به اهمیت کتاب و کتابخانه در جهان اسلام، که ناشی از تعالیم این مکتب آسمانی است، و وجود احادیث و روایات بیشماری از رسول اکرم و ائمه درباره دانش و پژوهش، جایگاه کتاب و کتابخانه در تمدن اسلام به وضوح آشکار می شود.
در دوران تمدن اسلامی دو دوره کلی و بارز وجود دارد، دوران رشد و شکوفایی علم و دانش در این تمدن، که باعث به وجود آمدن کتابخانه های بسیار بزرگ و کاملی شد که به کمک دانشمندان و محققان آن زمان به وجود آمدند و دیگر دوره افوق که در این دوره به دلایل مختلفی از جمله عوامل درونی و بیرونی، افول علم و دانش و در کنار آن کم رنگ شدن نقش کتابخانه ها در جهان اسلام را شاهد می باشیم.
کلید واژه ها: ایران- تاریخ- تمدن اسلامی – کتاب – کتابخانه ها
فهرست منابع و ماخذ 
۱-    ابن بلخی. فارس‌نامه.  سعی و اهتمام و تصحیح گای لیسترنج، رینولد آلن نیکلسون. تهران: دنیای کتاب، چاپ دوم، ۱۳۶۳
۲-    ابن خرداد به.  المسالک و الممالک. ترجمه سعید خاکرند، تهران: میراث ملل. ۱۳۷۱
۳-    ابن رسته (احمد بن عمر). الاعلاق النفیسه. ترجمه و تعلیق حسین قراچانلو. تهران: امیرکبیر. ۱۳۶۵
۴-    ابن واضح یعقوبی. ترجمه محمد ابراهیم آیتی جلد اول و دوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ هفتم. ۱۳۷۴
۵-    اتابکی، پرویز، واژه‌نامه شاهنامه. تهران: نشر و پژوهش فرزان روز، چاپ اول، ۱۳۷۹
۶-    استخری، ابواسحاق ابراهیم، مسالک و ممالک. به اهتمام ایرج افشار، تهران: انتشارات علیم و فرهنگی. چاپ سوم، ۱۳۶۸
۷-    اشپولر، برتولد. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی . ترجمه جواد فلاطوری، جلد اول، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۴
۸-    اشپولر، برتولد. تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی . ترجمه مریم میراحمدی، جلد دوم. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، ۱۳۶۹
۹-    بارتولد، و. تذکره جغرافیای تاریخی ایران. ترجمه حمزه سردادور. تهران: انتشارات توس، چاپ دوم، ۱۳۵۸
۱۰-    بویل، جی. آ. (گردآورنده)  تاریخ ایران کمبریج . ترجمه حسن انوشه جلد پنجم،. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم. ۱۳۸۰
۱۱-    حمدالله، مستوفی،  نزهه القلوب. به کوشش محمد دبیر سیاقی. تهران. بی‌جا. ۱۳۳۶
۱۲-    دیولافوا. ژان.  ایران. کلده وشوش. ترجمه علی محمد فره‌وشی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران. چاپ پنجم.۱۳۷۱
۱۳-    زنجانی، محمد،فرهنگ جامع شاهنامه. تهران: انتشارات عطایی، چاپ ا.ل، ۱۳۷۲
۱۴-    ظهیرالدین مرعشی، تاریخ گیلان و دیلمستان. تصحیح و تحشیه منوچهر ستوده. تهران: مطالعات و تحقیقات فرهنگی، چاپ دوم، ۱۳۶۴
۱۵-    فردوسی، ابوالقاسم،  شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، جلدهای اول تا نهم. تهران: انتشارات قطره، چاپ اول، ۱۳۷۳
۱۶-    فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، مصحح ژول مول: جلدهای اول تا هفتم. با مقدمه محمدامین ریاحی، تهران: انتشارات سخن، چاپ چهارم،۱۳۷۳
۱۷-    فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه، مصحح ژول مول. تهران: انتشارات آموزش و انقلاب اسلامی، چاپ پنجم،۱۳۷۰
۱۸-    کریستین سن، آرتور، ایران در زمان ساسانیان. ترجمه رشید یاسمی. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ۱۳۶۷
۱۹-    لسترنج، گای. جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی،  ترجمه محمود عرفان. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم. ۱۳۶۴
۲۰-    محمدبن نجیب‌بن بکران. جهان نما. به کوشش محمد امین ریاحی. تهران: بی‌جا، ۱۳۴۲
۲۱-    مقدسی،  احسن التقاسیم فی معرفه الاقالیم . ترجمه عی نقی منزوی، جلد اول و دوم، تهران: شرکت مولفان . مترجمان ایران. چاپ اول ۱۳۶۱
۲۲-    مولف گمنام. حدود العالم من المشرق الی المغرب.  ترجمه میر حسین شاه. تصحیح و حواشی مریم احمدی و غلامرضا ورهرام، تهران: دانشگاه الزهرا، چاپ اول، ۱۳۷۲
۲۳-    مینوی، مجتبی،  فردوسی . شعر او. تهران: انتشارات توس، چاپ سوم، ۱۳۷۲
۲۴-    یاقوت حموی،  معجم البلدان (الجزء الاول)، بیروت: دارصادر. بی‌تا.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است