دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کنترل بيولوژيک آفت

کنترل بيولوژيک آفت 
فهرست مطالب
کنترل بيولوژيک افت 1
مقدمه : 1
تاريخچه علم بيولوژيک : 2
تعريف کنترل بيولوژيک : 2
مبارزه بيولوژيک و مديريت تلفيقی افات (IPM) : 3
اهداف مبارزه بيولوژيک : 4
حشرات : 4
روشهای کلی کنترل بيولوژيک : 5
حفاظت : 5
معرفی ( ورود ) دشمنان طبيعی جديد : 7
انبوه سازی ( افزون سازی ) : 8
حشرات پارازيتوئيد : 9
گروه های اصلی پارازيتوئيدها : 10
دوبالان : 10
Tachinidae : 11
مرفولوژی : 14
روش های متفاوت الودگی ميزبان توسط مگس های Tachinidae 20
بيولوژی : 21
معرفی چندين گونه از مگس های پارازيتوئيد مهم خانواده Tachinidae : 22
چرخه زندگی : 24
کارامدی نسبی پارازيتيسم مگسهای T.pennipes 26
3) Ormia deplete 29
معرفی مگس های پارازيتوئيد سن گندم و جو در ايران : 38
گونه های شناسايی شده مگسهای پارازيتوئيد گندم و جو در ايران : 39
مناطق انتشار و اهميت نسبی مگسهای پارازيتوئيد درنقاط مختلف کشور 53
منابع : 56
 مقدمه :
 تاريخچه علم بيولوژيک :
کنترل بيولوژيک افت در ايران قدمتی بيش از 50 سال دارد که به کنترل شپشک ها با استفاده از کفشدوزک در شمال باز می گردد . اين تلاش ها ادامه داشته و در سالهای اخير مورد توجه بيشتری نيز قرار گرفته است .
 تعريف کنترل بيولوژيک :
کنترل بيولوژيک يعنی استفاده از پارازيتوئيدها ، پرداتورها ، پاتوژن ها ، انتاگونيست ها و يا ميکروارگانيسم های رقيب برای کاهش جمعيت يک افت ، به طوری که افت فراوانی کمتری داشته باشد و خساراتی کمتر از انچه ممکن می بود وارد سازد .
کنترل بيولوژيک ممکن است با دخالت هدفمند انسان صورت پذيرد و يا نتيجه عملی يک نيروی طبيعی خودجوش باشد . کنترل بيولوژيک ممکن است برای پايين اوردن جمعيت افت مزارع يا جنگل ها و يا برای تعديل ناهماهنگی های به وجود امده در اثر ورود يک عامل جديد به محيطی طبيعی صورت پذيرد .
البته همه روش های غيرشيميايی ، کنترل بيولوژيکی محسوب نمی شوند . اصلاح نژاد گياهان ، مبارزه زراعی و کاربرد مواد شيميايی علامتی اگر با قصد تاثيرگذاری بر افت به کار رود ، کنترل بيولوژيک نيست . اين موارد زمانی کنترل بيولوژيک محسوب می گردند که با هدف حمايت از دشمنان طبيعی به کار گرفته شوند. برای مثال اصلاح نژاد گياهان به صورتی که برای افات مسموم کننده بوده و يا به طريق ديگری موجب کاهش جمعيت افات گردد ، مبارزه بيولوژيک نيست . اما اگر اين اصلاح با هدف به وجود اوردن شرايطی بهتر برای زندگی و بقای پارازيتوئيدها يا پرداتورها و فراهم شدن شرايط برای ميزبان يابی و حمله به افات باشد ، مبارزه بيولوژيکی به شمار می رود .
دانلود پروژه کنترل بيولوژيک آفت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد