دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه کودکان بدون سرپرست

دانلود پروژه کودکان بدون سرپرست
فهرست مطالب
مقدمه
پروپوزال : بیان مسئله و ضرورت آن
اهداف پروژه
مبانی نظری عام طرح
فصل اول : پدیده بی سرپرستی
۱-۱ بی سرپرستی ، عوامل و تبعات .
فصل دوم : پدیده بی سرپرستی در جهان
۲-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در جهان
۲-۲ نمونه های خارجی
فصل سوم : پدیده بی سرپرستی در ایران
۳-۱ تاریخچه حمایت از کودکان بی سرپرست در ایران
۳-۲ نمونه های موجود در ایران
فصل چهارم : راهکارها و نتیجه گیری
معرفی پروژه
فصل پنجم : طراحی فضا برای کودکان
قوانین و ضوابط شیر خوارگاه ها
بستر طراحی
مبانی نظری عام پروژه
برنامه فیزیکی
فهرست منابع و مأخذموضوع مورد پیشنهاد خانه ای برای کودکان بدون سرپرست است . بی سرپرستی بیشتر از آنکه یک مشکل فردی باشد مشکلی اجتماعی است . امروزه در سرتاسر دنیا با افزایش تعداد کودکان بی سرپرست یا بد سرپرست روبه رو هستیم این روند رو به رشد دلایل زیادی از جمله جنگ ، فقر ، افزایش فساد و فحشا ، اعتیاد و … دارد .
بر اساس آمار سال جاری سرپرستی ۱۷ هزار و ۴۰۷ کودک بر عهده سازمان بهزیستی است که از این تعداد ۵/۱۴% به دلیل فوت والدین ۲۰% به دلیل صلاحیت نداشتن والدین ۵/۱۳% به دلیل جدایی والدین و ۱۶% کودکان به دلیل رها شدن بی سرپرست شده اند.
فهرست منابع و مأخذ :
۱- ایپکچی ، محمد حسن ، مطالعه و ارزیابی دو شیوه سرپرستی شبه خانواده و شبانه روزی مستقل در تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
۲- بابایی ، ناصر ودیگران ، نگرشی بر پدیده بی سرپرستی و مشکلات فرزندان دور از خانواده ، چاپخانه سازمان بهزیستی کشور ۱۳۶۹٫
۳- بررسی وضعیت روانی –رفتاری فرزندان شبانه روزیهای سازمان بهزیستی استان تهران ، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .
۴- رابلیو ، پ و ماسگریو ، جامعه شناسی تعلیم و تربیت ، ترجمه ناهید فخرایی.
۵- راوندی ، مرتضی ، تاریخ اجتماعی ایران ،  جلد اول .
۶- راوندی ، مرتضی ، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا .
۷- ساختهای خویشاوندی در ایران .
۲۲- Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, Murray Silverstein, a Pattern Language, New York, Oxford University Press, 1977.
23- Allen, Marjory (Baroness), Planning For Play, London, Thames and Hudson, 1975.
24- Architecture Today, no.5, 1998.
25- rchitecture For Changing World, The Agha Khan Award For Architecture……………….

دانلود پروژه کودکان بدون سرپرست
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد