دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌
فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول : نماد و نگرشي نمادين
1-1 نماد و نگرش نمادين به هستي 6
1-2 نماد و نقش آن در زندگي 10
فصل دوم : سقاخانه
2-1وجود افتراق فضاهاي سنتي و مدرن 13
2-1-1 شناختي از دو واژه «نوگرايي» و «سنت گرايي» 13
2-1-2 گرايش به فضاهاي شهري سنتي 14
2-1-3 مقايسه فضاهاي سنتي و مدرن 16
2-2 فرهنگ واژگاني سقاخانه 18
2-3 علل پيدايش سقاخانه 24
2-4 دو عنصر اساسي در سقاخانه 31
2-4-1 آب 32
2-4-1-1 آب عنصر مقدس و مشترک در اديان پهنه ي ايران زمين 34
2-4-1-2 آب در ديگر آيين هاي باستاني 36
2-4-1-3 آب در اديان و آيين ها 37
2-4-1-3-1 آب در ديانت يهود 37
2-4-1-3-2 آب در مسيحيت 38
2-4-1-3-3 آب در آيين مندائي و صابئين 38
2-4-1-3-4 آب در اسلام 39
الف : بازتاب آب در اسلام 39
ب: آب در عرفان اسلامي – ايراني 40
ج: آب ، واقعه كربلا و آب تربت 42
د: آب و مذهب دو روي يك سكه‌اند در سقا خانه 45
2-4- 2 آتش 50
2-4-2-1 آتش و نور در ايران باستان 50
2-4-2-1-1 اهميت آتش و نور درجهان بيني آفرينش ايران باستان 53
2-4-2-1-2 آتش و نور واسطوره هاي آن در فرهنگ آريايي 53
2-4-2-2 كاركرد رمزهاي آتش و نور در اسلام 54
2-4-2-3 كاركرد رمزهاي آتش و نور در ايران 55
2-4-2-4 نور و هنر 56
2-5 معماري سقا خانه 57
2-6 عناصر نمادين سقا خانه 60
2-6-1 آينه 61
2-6-2 شمع ( چراغ نفتي ، لوستر ) 63
2-6-2-1 شعله شمع 64
2-6-2-2 سوگند به نور و روشنايي و فروغ و شمع افروزي 66
2-6-2-3 شمع گرداني در مراسم مقدس 67
2-6-2-4 شمع در سقا خانه : آتش و آب 67
2-6-3 قفل 68
2-6-4 آدمكهاي فلزي 70
2-6-5 پنجه 72
2-6-6 چشم 74
2-6-7 ظرف سقا خانه‌اي 75
2-6-8 ستاره 76
2-7 تزئينات ديگر سقاخانه 76
2-7 -1 کتيبه نويسي 76
2-7-2 سنگاب 80
2-8 رنگ در سقاخانه 81
2-8-1 پيشينه اي از رنگ 81
2-8-2 خواص رنگ سبز 82
2-8-2-1 مسرت بخشي و شاد آور بودن 83
2-8-2-2 تقويت تحمل پذيري و صبر 83
2-8-3 رنگ سبز در سقاخانه 84
2-9 معرفي تعدادي از سقاخانه‌هاي معروف
2-9-1 سقاخانه عزيز الله 90
2-9-2 سقاخانه سردر مجلسي 92
2-9-3 سقاخانه طوقچي 93
2-9-4 سقاخانه آقا ميرزا اسدالله روضاتي 95
2-9-5 سقاخانه در دشت 97
2-9-6 سقاخانه حاج آقا شجاع 99
2-9-7 سقاخانه پنج شنبه دين 101
2-9-8 سقاخانه قديمي رو به روي سردر مسجد جورجيو 103
2-9-9 سقاخانه‌هاي درب امام 105
2-9-9-1 سقاخانه دالان درب امام 105
2-9-9-2 سقاخانه صحن شمالي درب امام 106
2-9-9-3 سقاخانه مجاور درب امام 107
2-9-10 سقا خانه مسجد حكيم 108
2-9-11 سقا خانه هارونيه 109
2-9-12 سقاخانه درب كوشك 110
2-9-13 سقاخانه بيدآباد 110
2-9-14 سقاخانه حاج محمد جعفر 111
2-9- 15 سقاخانه قصر در دشت 112
2-9-16 سقاخانه گرگ يراق 113
2-9-17 سقاخانه گذرهارونيه 114
2-9-18 سقاخانه حاج علي 115
2-9- 19 سقاخانه آقانور 116
2-9-20 سقاخانه تركها 117
2-9- 21 سقاخانه مسجد سيد 118
2-9-22 سقا خانه تاج الدين 119
2-9-23 سقاخانه مسجد لبنان 120
2-9- 24 سقاخانه مسجد ذكر الله 121
فصل سوم : مكتب سقا خانه
3-1 مكتب سقا خانه و پيدايش آن 122
3-2 هنرمندان مكتب سقا خانه 127
3-2-1 منصور قندريز 127
3-2-2 حسين زنده رودي 129
3-2-3 پرويز تناولي 131
3-2-4 فرامرز پيل آرام 133
3-2-5 ژازه طباطبايي 134
3-2-6 جعفر روحبخش 135
3-2-7 مسعود عربشاهي 135
3-2-8 ناصر اويسي 137
3-2-9 صادق تبريزي 138
3-3 تطبيق برخي آثار هنرمندان سقاخانه با ادعيه و طلسمات 139
3-4 نمونه‌اي ديگر از آثار هنرمندان معاصر با نگاه سقاخانه‌اي 145
نتيجه گيري 152
گزارش كار عملي 154
منابع 165

مقدمه نخست باید معنی دین و هنر مشخص شود و سپس ربط حقیقی دین و هنر مورد تحقیق قرار گیرد تا در نهایت بتوان برای پرسش مذکور پاسخی مستدل یافت . دین به معنای کل عبارت است از مجموعه فرامین قواعد و دستورات و احکام الهی که برای خیر و سعادت و کمال انسان توسط پیامبران به بشر ابلاغ شده است . عنایت دین خیر و کمال مطلق است و کمال مطلق زیبایی حقیقی و جمال مطلق است . دریافت حقیقت مطلق شهودی است و عشق ذاتی ابنای بشر به حقیقت مطلق (حقیقه الحقایق) منشا شهود است و شهود میسر نشود الا به مسیر روح درعالم قدس و استغراق در دریای وحدت و آشنا شدن ذوق به توحید . حقیقت دین معرفت الهی است . موضوع و هدف دین ‌وجود مطلق (‌خداوند)‌ است وشریعت ( دین ) راه و رسم الهی شدن را به انسان می‌آموزد تا صفات الهی در وجود انسان تجلی یابد و به مقام خلیفه الهی رسد . الذی احسن کل شی خلفه و خدا کسی است که هر چه را آفرید نیکو آفرید (‌آفریده او در نهایت حسن و زیبایی است ) . در جهان چو حسن یوسف کس ندید حسن آن دارد که یوسف آفرید حضرت امام ( ره ) در کتاب شریف دعای سحر می‌فرمایند بها به معنای زیبایی است و زیبایی عبارت است از وجود پس هر چه خیر و زیبایی و سناهست همه از برکات وجود است و سایه آن است تا آن جا که گفته‌اند مساله اینکه وجود عبارت از خیر و زیبایی است همه از بدیهیات است پس وجود همه‌اش زیبایی و جمال و نور و روشنی است و هر قدر وجود قوی‌تر باشد زیبایی‌اش عامتر و زیباتر خواهد بود . وجود تجلی واجب الوجود است . این تجلی و ظهور جلوه ی کمال مطلق و جمال مطلق و مساوی زیبایی است . اگر زیبایی ذات هنر باشد غایت هنر به امر خارج از ذات دلالت ندارد . پس غایت هنر همان حقیقت ذاتی آن و حقیقت ذاتی هنر زیبایی حقیقی است . از این باب ‌موضوع و هدف دین و هنر امری واحد است . در هنر زیبایی حقیقی وجود مطلق و به عبارتی جمال مطلق است و از حیث تفاوتی میان موضوع دین و هنر نیست . فلوطین معتقد است جسم زیبا از طریق بهره‌یابی از نیروی صورت بخشی که از صور خدایی می‌آید وجود پیدا می‌کند . عقل و هر چه از عقل فیضان می‌یابد زیبایی اصیل روح است نه زیبایی ناشی از امور بیگانه و بدین جهت است که می‌گویند روحی که نیک و زیبا شود همانند خدا می‌گردد زیرا خدا منشا بخش بهتر و زیباتر هستی و به عبارت بهتر منشا خودهستی یعنی زیبایی است . روح موجودی خدایی و خود جزیی از زیبایی است و به هر چه نزدیک شود و دست یابد آن را تا آن حد که قابلیت بهره‌وری از زیبایی دارد زیبا می‌سازد اگر بینی که زیبا نیستی همان کن که پیکر تراشان با پیکر می‌کنند ‌ هر چه زیادی است بتراش و دور بینداز این جا را صاف کن آنجا را جلا بده کج را راست کن و سایه را روشن ساز و از کار خسته شو تا روشنایی خدایی فضیلت درخشیدن آغاز کند و خویشتن داری را برا و رنگ مقدسش بینی ‌روح اگر خود زیبا نباشد زیبایی را نمی‌تواند دید از این رو کسی را که می‌خواهد نیکی و زیبایی را ببیند نخست خود را باید همانند خدا کند و نیک و زیبا شود . اگر ذات هنر دینی است صورت هنر هم تجلی همان ذات است و صورت از ذات خود نمی‌تواند تخلف کند . این صورت صورت محسوس است و در هنرهای تجسمی که با عینیت سروکار دارد صورت جسمانیه نامیده می شود . میکل آنژ می‌گوید هنر خوب برای نزدیکی به پروردگار است و در واقع جلوه‌ای از مظاهر زیبایی اوست …. نقاشی خوب ذره‌ای از کمال حق و نشانه‌ای از آوای موسیقی جان بخش آنست …. پس کفایت نیست استادی چیره باشی . باید روحت صفا داشته باشد و سلامت فکرت از روح القدس نشات گیرد . چکشم سنگ‌های سخت را صورت می‌دهد دستم آن را بر می‌گیرد هم فرمان می‌دهد یا آن را زیرو رو می‌سازد . بنابراین نیروی دیگری است که سنگ سخت را نرم می‌کند و چکش خداوند است که زیبایی می‌آفریند . من وبسیاری مثل من وظایفشان را چون فرمانی که از طرف پروردگار به آنان داده شده انجام می دهند من با وجود ضغف و پیری به سبب عشق به پروردگارم که همه امیدم بسته به اوست به هیچ وجهی از وظایفم دست برنخواهم داشت . میر عماد حسنی بر بیان صفات کاتب ( خوشنویس ) چنین می‌نویسد بدان که کاتب باید از صفات ذمیم احتراز نماید زیرا که صفات ذمیمه در نفس علامت بی‌اعتدالی است و حاشا که از نفس بی ‌اعتدال کاری آید که در او اعتدال باشد . و حال نگاهی گذرا می اندازیم به موضوع پروژه سقاخانه این ساحت پاک و مقدس این جگر پاره‌ی باور مردم مکانی که نامش یادآور گلوهای تشنه و سیراب شده است و منظرش از خنکای طراوت و نمناکی فضا تا وجود آب و خیسی در و دیوارش حکایتگر سرگذشت ویژه خود است . حکایت گوشه‌ای از فرهنگ اجتماعی مردم پیشین این مرز و بوم است که توجه واحترام به آن بخشی از ذهنشان را به خود مشغول می‌داشت . سقاخانه ‌محلی که هنوز مردم بر آن دست و پیشانی و لب می‌سایند تا مراد خود گیرند . این تراوشگاه اندیشه‌ی یقین و حاجت که بامدادان تواضعگاه عابران مصفا بوده و پسینگاهان پذیرای خسته از سرکارآمدگان روز به پیاله‌ای آب . سقاخانه تجسم عینی پاره‌ای از فرهنگ اعتقادات دینی مردم این دیار است که با هر گره و قفل و نشانی که به در و دیوارش زده شده داستانی از آرزوها و گرفتاری‌ حاجتمندانش را در بر دارد . در فرهنگ سقاخانه نگاه به زندگی جور دیگری است . اگر چه آدم‌ها خود را از آن سیراب می‌سازند ولی گره می‌زنند تا گره کارشان گشوده شود . قفل می‌کنند تا کلید بن بستهای زندگی‌شان رابجویند . پول می‌ریزند تا قرضشان ادا گردد. شمع می‌افروزند تا تیره‌گی را بنده سازند . نشانی می‌کوبند تا دست اقبالی در بختشان را بکوبد . و به عین می‌بخشند تا به ذهن طلب کنند . در این فرهنگ صحبت از سادگی دلهایی است که رنگ تدلیس و تلبیس به خود نگرفته‌اند و پاکی دل خویش را به شباهت آینه‌ای قلمداد کرده‌اند‌که پاسخ طلب حاجتشان را در آن هم چون تصویری ناپیدا به انتظار می‌نشیند .

فرمت : word | صفحات:160

**************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه گذری و نظری بر سقا‌خانه‌
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد