دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه EFQM در شرکت ایرالکو

دانلود پروژه EFQMموردبررسی در شرکت ایرالکو
فهرست مطالب
مقدمه
پیدایش آلومینیوم
تاریخچه تاسیس كارخانه تولید آلومینیوم ایران
كارگاه احیاء
مواد اولیه
انرژی الكتریكی
الكترود ها
سلول احیاء
كارگاه آندسازی
كارگاه ریخت
كوره های یكنواخت كننده
كنترل مرغوبیت
كنترل كمی یا كنترل توزین
كنترل كیفی
آزمایشگاه
بخش فیزیك
بخش شیمی
نگهداری وتعمیرات
تأسیسات
یكسو كننده ( ركتی فایر )
مركز پژوهش و خدمات مهندسی
شركت سهامی آلومینیوم ایران ( ایرالكو )
بررسی واحد های كنترل مرغوبیت در مجتمع ایرالكو
واحد كنترل كیفیت كارگاه ریخت
كنترل كیفیت كارگاه احیاء
كنترل كیفیت توزین
كنترل كیفیت آند
كنترل آلودگی وفضای سبز
خلاصه ای از شركت در كنفرانس مربوط به تضمین كیفیت مواد آستری سرد
موارد استفاده از كاتد در ایرالكو
انواع مختلف خمیر آستركاری
خمیر گرم
خمیر سرد
مواد اولیه تولید خمیر سرد آستر كاری
روشها و فلسفه كنترل فرآیند آماری
نقش انحرافات تصادفی و با دلیل در تغییر پذیری كیفیت
اصول آماری نمودار كنترل
اصول اولیه
دلایل اساسی
انتخاب حدود كنترل
حدود هشدار نمودارهای كنترل
زیر گروه های منطقی
خلاصه ای ازقوانین حساس سازی نمودارهای كنترل
سایر ابزار هفتگانة عالی
برگةكنترل
نمودار پاراتو
نمودار علت و معلول
نمودار تمركز نقصها
نمودار پراكندگی
پیاده سازی spc
یك كاربرد SPC
كاربرد غیر تولیدی كنترل فرایند آماری
نمودارهای كنترل برای مشخصه های وصفی
تاریخچه كیفیت
معرفی موسسه اوپایی مدیریت كیفیت
موسسه اروپایی مدیریت كیفیت
ضرورت مدل و مفاهیم اصولی برتری
ضرورت مدل
مفاهیم اصولی برتری
نتیجه گرایی
تمركز به مشتری
رهبری و اتفاق نظر
مدیریت براساس فرایند ها و واقعیتها
مشاركت و توسعه پرسنل
بهبود ، نوآوری و یاد گیری مستمر
توسعه شراكتها
مسئولیت های اجتماعی سازمان
مدل برتری EFQM
رهبری
رهبران ، ماموریت ، آرمان و ارزشهای را ایجاد و خودشان الگوی فرهنگ برتری می باشند
رهبران شخصا برای اطمینان یافتن از ایجاد و توسعه و بكار گیری سیستمهای مدیریت و بهبود مستمر آنها مشاركت می نمایند
رهبران با مشتریان و شركاء و نمایندگان جامعه در تماس هستند
رهبران ، فرهنگ سرآمدی را در بین كاركنان تقویت می كنند
رهبران تحول سازمانی را درك كرده و از آن حمایت می كنند
خط مشی و راهبرد
خط مشی و راهبرد براساس نیازها و توقعات حال و آینده ذینفعان ایجاد شده است
خط مشی و راهبرد براساس اطلاعات حاصل از اندازه گیری عملكرد ، تحقیقات ، یاد گیری و خلاقیت های كاری ایجاد شده است
خط مشی و راهبرد ایجاد شده و مورد باز نگری و به روز آوری قرار می گیرد
خط مشی و راهبرد از طریق چار چوب فرایندهای كلیدی استقرار می یابند
پرسنل
منابع انسانی برنامه ریزی ، مدیریت و بهبود می یابند
دانش و شایستگی پرسنل شناسایی ، توسعه و پشتیبانی می شود
پرسنل مورد مشاركت و توان افزایی قرار می گیرند
كاركنان و سازمان دارای گفتمان هستند
پرسنل شركت شناسایی و مورد قدردانی و توجه قرار می گیرند
مشاركتها و منابع
مشاركتهای خارجی مدیریت می شوند
منابع مالی مدیریت می شوند
ساختمانها ، تجهیزات و مواد مدیریت می شوند
تكنولوژی مدیریت می شود
اطلاعات و دانش مدیریت می شوند
فرآیند
فرایند ها به صورت ساختار یافته طراحی و مدیریت می شوند
فرایند ها با توجه به ضرورتها بهبود یافته و نوآوری برای رضایت كامل و ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و سایر ذینفعان بكار گرفته می شود
محصولات و خدمات براساس نیازها و توقعات مشتری طراحی و توسعه می یابند
محصولات و خدمات تولید ، تحویل و پشتیبانی می شوند
ارتباط با مشتری مدیریت و بهبود می یابد
مقدمه
تاریخچه تدوین استانداردها
بخش های اصلی در نمودار های سازمانی
رأس راهبردی
ستاد تخصصی
ستاد پشتیبانی
خط میانی و هسته عملیاتی
تجزیه و تحلیل نمودار اصلی سازمانی (جدید)
راهبردی (برنامه ریزی استراتژیك)
ساختار تشكیلات
رویكرد سیستم عملیات : (Approach System Operation )
شناخت بیشتر ، فعالیت آگاهانه تر آفرینش
فعالیت آگاهانه تر
آفرینش
بنیان یكم
بنیان دوم
بنیان سوم
بنیان چهارم
بنیان پنجم
بنیان ششم
بنیان هفتم
بنیان هشتم
بنیان نهم
بنیان دهم
شركت هولد ینگ آلومینیوم(Aluminium Holding Company)
تحلیل نمودار سازمانی جدید
مقدمه
مسئولیت و اختیارات رئیس واحد تشكیلات و روشها
تعریف پست
وظایف و مسئولیتها
تعریف پست
وظایف و مسئولیتها
پنج الگوی كار سازی
مكانیزم های پنج گانه پست ها
عامل فرایند عملیات
عامل تقسیم كار یا وظایف پست ( و شناسنامه شغل )
عامل هماهنگی ( پستها در نمودار سازمانی )
هماهنگی با مكانیزم سر پرستی مستقیم
هماهنگی با مكانیزم استاندارد كردن مهارت
هماهنگی با مكانیزم استاندار فرایند عملیات
هماهنگی با مكانیزم استاندارد كردن بازده عملیات
هماهنگی با مكانیزم سازگاری رویارویی
عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت درسال 81
عناوین اهداف كیفی كوتاه مدت در سال 82
تعیین كیفیت ایرالكو
مقدمه
مراحل اصلی نظام پیشنهادات
ارائه پیشنهادها
ارزیابی
ویژگی های یك سیستم موفق پیشنهادها
روند تحولات ساختار تشكیلات
راهبردهایی برای آینده كشور
راهبردهایی برای آینده ساختار تشكیلات
نتیجه گیری
نظر كارآموز در مورد شركت ایرالكو
منابع

فرمت : WORD | صفحات:160

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود پروژه EFQM در شرکت ایرالکو
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد