دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات

پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله تحقیق 6
1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-3 اهداف تحقیق 10
1-4 فرضیات تحقیق 11
1-5 نوع روش تحقیق 13
1-6 محدودیت های تحقیق 14
2-1 پیشینه تحقیق در داخل کشور 16
2-2 پیشینه تحقیق در خارج از کشور 19
2-3 تعاونی و گذشته آن 23
2-3-1 تعریف و مفهوم تعاون: 23
2-3-2 تعریف و مفهوم تعاونی 24
2-3-3 نظریه های تعاونی و اصول مرتبط به آن 25
2-3-4 تعاون در اسلام 26
2-3-5 تاریخچه تعاونی در جهان 26
2-3-6 تاریخچه تعاونی های روستایی در ایران 28
2-3-7 تاریخچه تعاونی های روستایی شهرستان ورامین 32
2-3-8 سیر تاریخی شرکت های تعاونی در قانون اساسی ایران 34
2-3-9 سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران 37
2-3-9-1 اهداف و وظایف سازمان 39
2-3-9-2 ارکان سازمان 39
2-3-10 سازمان تعاون روستایی استان 42
2-3-11 اداره تعاون روستایی شهرستان 43
2-3-12 اتحادیه های تعاونی روستایی 46
2-3-12-1 اتحادیه مرکزی تعاونی روستایی 46
2-3-12-2 اتحادیه تعاون روستایی استان و شهرستان 47
2-3-13 شرکت های تعاونی روستایی 49
2-3-14 ارکان شرکت های تعاونی روستایی 49
2-3-14-1 مجمع عمومی 49
2-3-14-2 هیأت مدیره 50
2-3-14-3 بازرسان 51
2-3-15 موضوع و حدود عملیات شرکت های تعاونی روستایی 51
2-3-16 شرکتهای تعاونی کشاورزی دامداران 52
3-1 روش تحقیق 55
3-2 روش گردآوری اطلاعات 56
3-3 ابزار گردآوری اطلاعات 57
3-4 قلمرو تحقیق 58
3-5 جامعه آماری: 59
3-6 نحوه نمونه گیری 60
3-7 نحوه تنظیم پرسشنامه 61
3-8 پرسشنامه تحقیقی از دامداران عضو شرکت تعاونی روستایی (شهرستان ورامین) 63
3-9روایی و پایایی پرسشنامه 70
3-9-1 روایی 70
3-9-2 پایایی 71
3-10 روش تجزیه و تحلیل یافته ها 73
3-10-1 روش توصیفی 74
3-10-2 روش تحلیلی و استنباطی 74
4-1 توصیف یافته ها 77
4-1-1 سن اعضاء: 77
4-1-2 تحصیلات نمونه ها 79
4-1-3 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر تولید 81
4-1-4 نوع دامداری های مورد مطالعه از نظر پروانه 83
4-1-5 فراوانی اندازه دامداری ها «ظرفیت پروانه تولید» 85
4-1-6 میزان تولید شیر روزانه نمونه ها 87
4-1-7 وضعیت تولید گوشت سالیانه اعضاء 89
4-2 تحلیل فرضيات 93
4-2-1 تحلیل فرضیه اول 93
4-2-2 تحلیل فرضيه دوم 97
4-2-3 تحلیل فرضيه سوم 101
4-2-4 تحلیل فرضيه چهارم 105
4-2-5 تحلیل فرضیه پنجم 109
4-2-6 تحلیل فرضيه ششم 113
4-2-7 تحلیل فرضیه هفتم 116
5-1 جمع بندی و نتیجه گیری 133
5-2 ارائه پیشنهادات 142
منابع و مآخذ 148
چکیده:
– هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها می باشد که البته این تحقیق به صورت موردی به بررسی نقش این شرکتها در شهرستان ورامین پرداخته است. بر اساس روش نمونه گیری تصادفی و فرمول کوکران، از میان 121 واحد دامداری، 53 واحد برای مطالعه انتخاب شدند. سپس پرسشنامه که در مقیاس طیف لیکرت(از مخالف تا موافق) تنظیم شده بود و البته از روایی و پایایی بالایی برخوردار بود در اختیار نمونه ها قرار گرفت.
سپس داده های جمع آوری شده توسط آزمونهای آماری(آزمونt تک نمونه ای) تجزیه و تحلیل شد و نتایج آزمون نشان داد که تعاونی روستایی دامداران ورامین در دستیابی به اهداف مورد نظر در اساسنامه و برآوردن انتظارات و رفع مشکلات دامداری های عضو، در مجموع بسیار ناموفق عمل کرده است. البته نتایج تحلیل فرضیات که به ترتیب، رفع مشکلات و معضلات دامداریها، اعتماد اعضا برای همکاری و مشارکت، تامین نیازهای اعتباری، تامین خوراک دام و نهاده ها ، ایجاد شبکه های آموزشی- ترویجی، آگاهی بخشی کشاورزان و دامداران، جمع آوری شیر و حمل و نقل و ایجاد تاسیسات و بازاریابی و خرید و فروش می باشد، نشان از عملکرد ضعیف این تعاونی و نارضایتی اعضا دارد.
لذا جهت بهبود عملکرد شرکتهای تعاونی روستایی دامداران در رفع و حل مشکلات دامپروران می بایست پارامترهای اعتماد و ایجاد فرهنگ تعاونی، تامین اعتبارات، تامین نهاده ها ، انتقال علوم و فن آوریهای روز، خرید و فروش محصولات دامی و بازار یابی مورد توجه جدی قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
شرکت تعاونی روستایی- تعاونی روستایی دامداران ورامین – عملکرد – رفع و حل مشکلات – دامداری ها

فرمت : WORD | صفحات:90

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد