دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش بزهكار و علل و انگيزه ها

پژوهش بزهكار و علل و انگيزه ها

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن

1ـ مقدمه

بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن ، از جمله مشكلات اجتماعي است كه از ديرباز چشم تيزبين و ذهن روشن محققين و دانشمندان از آن به دور نبوده است . مطالعة پژوهشهاي متخصصان علوم انساني در طي دو سه قرن گذشته نشان مي دهد كه عده زيادي از آنان همواره وقت خود را مصروف اين مهم كرده اند ،تا شايد كشف علل بزهكاري و از ميان برداشت عوامل موثردر پيدايش آن راه گشايي در جهت رفع اين آفت اجتماعي باشند. افزايش ميزان تبهكاري و بزهكاري از نيم قرن پيش يعني از اواخر قرن نوزدهم وپس از دو جنگ بين الملل اول و دوم ،كه منجر به متلاشي شدن خانواده ها وسرگرداني كودكان گرديد، مورد بحث محافل بين الملل قرار گرفت. در سال 1984 در اعلاميه حقوق بشر و اعلاميه هاي ساير سازمانهاي بين المللي لزوم توجه به حقوق اساسي و ارزشهاي بشري و حفظ حقوق اساسي و ارزشهاي بشري وحفظ حقوق حقه كودكان منظور گرديد و به رسميت شناخته شد.

دانلود پژوهش بزهكار و علل و انگيزه ها

بزهكاري نوجوانان يكي از انواع ناسازگاري زيستي رواني اجتماعي است و چنانكه لاوري ميگويد،سلوك رفتاري كه خود شخص را ارضاء نمايد ولي مورد پسند جامعه نباشد سلوك دشوار يا بزهكاري و حتي در برخي موارد جنايت ناميده مي شود . صرف نظر از قوانين تدوين شده براي اين پديده، بزهكار ديگر به عنوان يك فرد ضد اجتماعي كه براي مصالح اجتماع بايد مجازات شود شناخته نمي شود، بلكه جواني است مبتلا به اختلال در رشد شخصيت كه بزه وي نيز با توجه به الگوي شخصيتي و تاثيرات خانواده و رفتار و موازين آنها و شرايتي كه جرم اتفاق افتاده است ارزشيابي مي شود. بطور كلي، عقايد گوناگوني در مورد افزايش بزهكاري ذكر شده است.كانگر (1983) ازدياد جرم و جنايت و تشكيل باندهاي بزهكاري را توسط نوجوانان از اختصاصات جوامع كنوني دانسته و معتقد است كه تحرك جامعه امروزي از قبيل صنعتي شدن كشورها، ازدياد مهاجرت، نفوذ فرهنگهاي مختلف در يكديگر ،ازدياد مشكلات اجتماعي، اختلاف طبقاتي و فقر، فقدان اعتقادات مذهبي و اخلاقيات، منازعات خانوادگي، وغيره انگيزهاي بروني و دروني نوجوانان را در ارتكاب بزه تشكيل مي دهد.تحقيقات و آمارها روشنگر رو به گسترش نهادن بزهكاري نوجوانان در اكثر جوامع مي باشد. طبق گزارش موسسه تحقيق جرم و جنايت آمريكا(1987)، 90 درصد از نوجوانان آمريكايي حداقل يكبار مرتكب بزهكاري شده اند. همچنين آمار منتشره در سال 1984 در ايالت متحده آمريكا نشان مي دهد كه 50000 نوجوان به جرم ارتكاب بزهكاري در كانون اصلاح و تربيتي نگهداري مي شده اند (پاپاليا و الدز، 1985 ، صفحه 617 ).گزارش ديگري در همين زمينه نشان مي دهد كه خشونت و تبهكاري در جامعه آمريكا به طرز روزافزوني رو به گسترش نهاده است. به عنوان مثال در سال 1980 ميزان جنايت در حدود 148 درصد و شامل بيشتر از 11 تا 13 درصد كل جمعيت آمريكا بوده است، گزارش ديگري از موسسه تحقيق جرم و جنايت در آمريكا نشانگر اين مهم بوده است كه بين سالهاي 1989ـ1980 ميزان جنايت 69% ، تجاوزات جنسي 116 درصد. وبالاخره مشاجرات توام با خشونت 102 درصد نسبت به سالهاي قبل افزايش داشته است. اين آمار بخصوص در مورد بزهكاري نوجوانان هشدار دهنده بوده، و نشان داده است كه بين سالهاي 1967ـ1958 در حدود 300 درصد سرقت توسط نوجوانان انجام گرفته است. ضمنا با آمار فوق بايد 40% تبهكاري و بزهكاريهاي گزارش نشده را نيز اضافه كرد . بطور نسبي بغير از اتحاد جماهير شوروي ، ساير كشورهاي اروپاي غربي آمار مشابهي در اين زمينه داشته اند . از كشورهاي اروپاي شرقي آمار دقيقي در زمينه بزهكاري نوجوانان در دست نيست و به نظر مي رسد بزهكاري نوجوانان يا بسيار محدود بوده، و يا با معاني ديگري تعبير شده است(دي فلوئر و ديگران، 1987 ،صفحه 78).

2ـ بيان مساله :

هرگاه صحبت از بزهكار يا ناسازگاري جوانان و نوجوانان يا اجتماع مي شود بلافاصله اين فكر به خاطر خطور مي كند كه از چه راه و با چه وسايلي مي توان اعمال ضد اجتماعي و نابهنجار اين گونه افراد را پيشگيري و يا كنترل نمود؟امروزه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا، طرق و وسايل خاصي براي اين مسئله حاد اجتماعي در نظر گرفته اند كه يكي از آنها تربيت مجدد اطفال و نوجوانان در كانونهاي اصلاح و تربيت است . ولي بايد توجه داشت براي اينكه بتوانيم نواي جواني را، كه در داخل خانواده خود به خوبي تربيت نشده و بر اثر عدم هماهنگي جامعه خويش به صورت يك فرد بزهكار قانون شكن و ضد اجتماع در آمده است مجددا تربيت نموده وبا اصول و موازين حاكم بر اجتماع تطبيق دهيم مي بايستي علاوه بر وجود وسايل و تجهيزات لازم ، وقت و فرصت كافي نيز براي اين كار در اختيار داشته باشيم كه خود دليلي بر ارائه خدمات آموزشي در محله هاي بزهكار خيز است .امروزه اين مطلب مسلم است كه جوان يا نوجواني كه به سرقت و جيب بري و قاچاق مواد مخدر و نظاير اين گونه اعمال ضد اجتماعي عادت كرده است به صرف توقف سه ماه يا شش ماهه در كانون اصلاح و تربيت تغيير روش نخواهد داد و هرگاه از زندان و يا كانون اصلاح و تربيت آزاد شود مجددا چون حرفه و كار شرافتمندانه نمي داند و ترك عادات قديمي برايش مشكل است به محيط سابق و زندگي فساد آميز خود مراجعت خواهد كرد .

فهرست منابع

آزرمي ، ايرج ، ضرب و شتم نوجوانان ، انتشارات توحيد ، تهران ، 1375

احدي ، حسن – محسني . نيكچهر (1374) ، روان شناسي رشد (مفاهيم بنيادي در روان شناسي نوجواني و جواني )چاپ پنجم ، نشر بنياد ، تهران.

آزاد ، حسين (1372) ، آسيب شناسي رواني ، چاپ اول ، انتشارات بعثت ، تهران.

امار فعاليتهاي سازمان بهزيستي كشور ، سالهاي 66-63 ، تهران، 1367 .

براهني ، محمد نقي (1371) ، روان آزمايي، آناستازي، آ، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران.

بهرامي ، هادي ، تاثير ساخت خانواده در شخصيت كودكان ، تهران ، نشريه روان شناسي رازي ، شماره 13.

بهنام ، جمشيد – ساختارهاي خانواده و خويشاوندي در ايران – تهران 1348 .

بيرجندي – پروين – روانشناسي رفتار غير عادي ، 1346 .

پور افكاري ، نصزت الله (1373) ، فرهنگ جامع روان شناسي و روانپزشكي ، جلد اول ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .

10-پور افكاري ، نصرت الله (1373) ، فرهنگ جامع روان شناسي و روانپزشكي ،جلد دوم ، چاپ اول ، انتشارت دانشگاه تهران ، تهران .

11-پودات ، نسرين – سيف ، علي اكبر – فيض ميترا (مترجمان ) ، رفتار درماني كاربرد و بازده ، تاليف اوليه ري ، دانيل ترنس – ويلسون 1975 – تهران – انتشارات رشديه – چاپ دوم 1366.

12-دلاور ، علي (1374) ، روشهاي آماري در روان شناسي و علوم تربيتي ، چاپ هفتم ، انتشارات دانشگاه پيام نور، تهران .

13- دلاور ، علي (1375) ، روش تحقيق در روان شناسي و علوم تربيتي ،چاپ اول ، نشر ويرايش ، تهران.

14- رحمانيان ، نور الدين (مترجم) روان شناسي رشد – گروه نويسندگان خارجي – تهران – نشر آگاه 1367.

15-ساراسون ، باربارا0ا0 ،روان شناسي مرضي، ترجمه بهمن نجاريان و همكاران ، انتشارات رشد ، 1371.

16-ستوده ، هدايت ا… (1373) ، آسيب شناسي اجتماعي،تهران ، انتشارات آواي نور.

17-سليمي اشكوري ، هادي – تازه هاي روان پزشكي كودكان و نوجوانان تهران – انتشارات چهر . 1355.

18-سيف نراقي- مريم – نادري-عزت ا…- اختلالات رفتاري كودكان و روشهاي اصلاح و ترسيم آن، 1370.

دفتر تحقيقات و انتشارات بدر.

19-سيف ، علي اكبر(1374) روان شناسي پرورشي، چاپ سيزدهم ، انتشارات آگاه ، تهران.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 195

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پژوهش بزهكار و علل و انگيزه ها
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد