دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش نكاح با غير مسلمان

دانلود پژوهش نكاح با غير مسلمان

مقدمه

اسلام همواره به نكاح اهميت و توجه بسياري داشته است. از اقسام نكاح قابل تصور، ازدواج با غير مسلمانان     مي باشد و ما در اين تحقيق برآنيم از نظر اسلام پيرامون نكاح با غير مسلمانان سخن بگوييم. معيار حرمت ازدواج با بيگانگان در اسلام، مسائل نژادى وافـتـخـارات مـلى وگروهى نيست، بلكه علت اين ممنوعيت، جلوگيرى از نفوذ انحرافات عـقيدتى در مسلمانان است كه اين تحريم نيز در مورد پيروان اديانى كه در اصل توحيدى بوده اند، هـر چـنـد كه در حال حاضر موحد نيز نباشند استثنا شده است. دليل فقها در حكم به حرمت ازدواج با بيگانگان ، در درجه اول قرآن كريم است كه در آيات متعددى ازدواج با گروهى از بيگانگان را منع فرموده است ودر مواردى ظاهر آيات، حاكى از منع ازدواج با هـر فرد غير مسلمان است، چه اين كه از ازدواج با كفار نهى شده و واژه كافر حتى اهل كتاب را نيز شـامـل مى شود، بر خلاف واژه مشرك كه در شمول آن نسبت به اهل كتاب در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. مجموع آياتى كه در قرآن كريم در اين زمينه وجود دارد، آيات ذيل است :

ولا تنكحوا المشركات حتى يـومـن ولامة مومنة خـير من مشركـة ولـو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حـتى يـومنوا ولـعبد مـومن خـير مـن مشرك و لو اعجبكم اولئك يدعون الي النار والله يدعوا الي الجنة والمغفرة باذنه ويبين اياته للناس لعلهم يتذكرون.

زنان مشرك را تا ايمان نياورده اند به زنى مگيريد وكنيز مومن بهتر از آزاد زن مشرك است ، هرچند شما را از او خوش آيد وبه مردان مشرك تا ايمان نياورده اند، زن مومن مدهيد و برده مومن بهتر از مـشـرك اسـت ، هر چند شما را از او خوش آيد. اينان به سوى آتش دعوت مى كنند وخدا به جانب بهشت وآمرزش وآيات خود را آشكار بيان مى كند، باشد كه بينديشند.

يا ايها الذين امنوا اذا جاء كم المومنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بايمانهن فان علمتموهن مومنات فلا ترجعوهن الى الكفار لاهن حل لهم ولاهم يحلون لهن واتوهم ما انفقوا ولاجناح عليكم ان تنكحوهن اذا اتيتموهن اجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسئلوا ما انفقتم و ليسئلوا ما انفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.2

اى كـسـانـى كـه ايـمـان آورده ايـد! چـون زنـان مـومـنـى كه مهاجرت كرده اند به نزدتان آيند، بـيـازمـايـيـدشان . خدا به ايمانشان داناتر است .پس اگر دانستيد كه ايمان آورده اند، نزد كافران بازشان مگردانيد، زيرا اينان بر مردان كافر حلال نيستند ومردان كافر نيز بر آنهاحلال نيستند وهر چـه آن كـافران براى اين گونه زنان هزينه كرده اند بپردازيد. و اگر آنها را نكاح كنيد ومهرشان را بـدهـيد، مرتكب گناهى نشده ايد وزنان كافر خود را نگه مداريد وهر چه هزينه  كرده ايد از مردان كـافـر بـخواهيد وآنها نيز هر چه هزينه كرده اند از شما بخواهند، اين حكم خداست، خدا ميان شما حكم مى كند و او دانا وحكيم است.

الزانى لاينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحهها الا زان او مشرك و حرم ذلك على المومنين.

مـرد زنـاكـار جـز زن زنـاكـار يـا مـشـرك را نـمى گيرد، وزن زناكار را جز مرد زناكار يا مشرك نمى گيرد، واين بر مومنان حرام شده است.

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات اولئك مبرون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم.1

زنـان ناپاك براى مردان ناپاك ومردان ناپاك براى زنان ناپاك وزنان پاك براى مردان پاك ومردان پاك براى زنان پاك، آنها از آنچه درباره شان مى گويند منزهند آمرزش ورزق نيكو براى آنهاست.

والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ماورآء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غيرمسافحين فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة ولاجناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الـفـريـضة ان الله كان عليما حكيما * و من لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المومنات فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المومنات والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولامتخذات اخدان فاذا احصن فان اتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم و ان تصبروا خير لكم والله غـفور رحيم * يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حـكيم.2

و نـيـز زنـان شوهردار بر شما حرام شده اند، مگر آنها كه به تصرف شما درآمده باشند. از كتاب خدا پـيـروى كنيد، جز اينها زنان ديگر هر گاه در طلب آنان از مال خويش مهرى بپردازيد و آنها را به نكاح درآوريد، نه به زنا، بر شما حلال شده اند. و زنانى را كه از آنها تمتع مى گيريد، واجب است كه مـهرشان را بدهيد، و پس از مهر معين، در قبول هر چه هر دو بدان رضا بدهيد گناهى نيست. هر آيـنـه خـدا دانـا وحكيم است * هر كس را كه توانگرى نباشد تا آزاد زنان مومن را به نكاح خود در آورد، از كنيزان مومنى كه مالك آنها هستيد به زنى گيرد، وخدا به ايمان شما آگاهتر است. همه از جـنس يكديگريد، پس بندگان را به اذن صاحبانشان نكاح كنيد ومهرشان را به نحو شايسته اى بـدهـيد وبايد كه پاكدامن باشند، نه زناكار و نه ازآنها كه به پنهان دوست مى گيرند. و چون شوهر كـردند، هرگاه مرتكب فحشا شوند، شكنجه آنان نصف شكنجه آزاد زنان است ، واين براى كسانى اسـت از شـمـا كـه بيم دارند كه به رنج افتند .با اين همه ، اگر صبر كنيد برايتان بهتر است وخدا آمرزنده و مهربان است * خدا  مى خواهد براى شما همه چيز را آشكار كند وبه سنتهاى پيشينيانتان راه بنمايد وتوبه شما را بپذيرد، كه خدا دانا و حكيم است .

اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المومنات و المحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى اخدان ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو فى الاخرة من الخاسرين.3

امـروز چيزهاى پاكيزه بر شما حلال شده است. طعام اهل كتاب بر شما حلال است وطعام شما نيز بـر آنها حلال است. و نيز زنان پارساى مومن وزنان پارساى اهل كتاب، هرگاه مهرشان را بپردازيد، بطـور زنـاشـويـى نه زناكارى ودوستگيرى، برشما حلالند. وهركس كه به اسلام كافر شود، عملش ناچيز شود ودرآخرت از زيانكاران خواهد بود.4

منابع و مآخذ:

  • ابراهيمى، محمد، كتاب ازدواج با بيگانگان بر گرفته از سايت al-shia.com
  • پاكتچي، احمد، دائرة المعارف بزرگ اسلامي فارسي، ج10، برگرفته از سايت cgie.org.ir
  • جهانگيري، محسن، بررسي تمايزهاي فقهي زن و مرد، مؤسسه بوستان كتاب، قم، چاپخانه دفتر تبليغات اسلامي، چاپ اول 1385
  • الشيخ الجواهري (محمدحسن نجفي)، جواهر الكلام، تهران، دارالكتب الاسلاميه، چاپخانه آيدا، چاچ دوم1366، ج30
  • السيد الخميني، تحرير الوسيله، انتشارات دارالكتب العلميه، نجف اشرف، چاپخانه مطبعه الآداب، چاپ دوم، سال 1390، ج2
  • طباطبايي، سيد محمد، تفسير الميزان، سوره بقره، ج2، برگرفته از سايت islamicecenter.com
  • طباطبايي، سيد محمد، تفسير نمونه، سوره بقره، برگرفته از سايت islamicecenter.com
  • موسوي بجنوردي، سيد محمد حسن، القواعد الفقهيه، قم، انتشارات دليل ما، چاپ نگارش، چاپ دوم 1426ه.ق ، ج1
  • سي دي كتابخانه اهل البيت عليهم السلام
  • و سايت ها و وبلاگ هاي اينترنتي كه عبارتند از:

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 33

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمائید

 

دانلود پژوهش نكاح با غير مسلمان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد