خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن
دانلود کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن

دانلود کارتحقیقی کلاهبرداری و رابطه آن

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک پرداخت نشدنی

پیشگفتار :

کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل

کلاهبرداری و مشکلات مربوط به آن در عصر جدید کی از دغدغه های اصلی و بنیادین قانونگذاران ، در هر کشور می باشد . در دهه های اخیر این جرم آنقدر گسترده شده است که حتی قانونگذار در جهت تشدید مجازات مرتکبین این جرم قدم برداشته اند . مهمترین دلیل و انگیزه اشاره به این موضوع و تحقیق درباره آن اشاره به این نکته است که یکی از بهترین و رایج ترین وسایلی که در دسترس و مورد استفاده کلاهبرداران قرار می گیرد و چک می باشد .

امروزه دسته چک به راحتی در اختیار عامه قرار می گیرد ، علاوه بر اینکه می تواند جرم خاص و مجزای صدور چک بلامحل را منجر شود می تواد وسیله ای بسیار مهم و اساسی و در عین حال قابل دسترسی برای پیشبرد اهداف کلاهبرداران باشد . در این تحقیق ارائه شده با همکاری چند دادسرای عمومی و انقلاب شهر مقدس مشهد و مشاهده پرونده های مربوطه ، در طی چند مرحله بررسی ، سعی شده است که ؛ اولاً : وجود رابطه بین کلاهبرداری و صدور چک بلامحل را حداقل در چند نمونه از این جرایم روشن سازیم .

ثانیاً : در حد توان آماری از دو جرم مذکور تهیه شود تا در توجیه این رابطه کمک بیشتری به ما بکند .

چکیده مطالب :

موضوع تحقیق ما کلاهبرداری و رابطه آن با صدور چک بلامحل می باشد ، یعنی اینکه بدانیم :

اولاً آیا کلاهبردارن از این وسیله ( دسته یا برگه های چک ) در امر کلاهبرداری استفاده می کنند .

ثانیاً : اگر از آن استفاده می کنند در چه حدودی می باشد

ثالثاً : آیا در این صورت ( استفاده از چک بلامحل در جرم کلاهبرداری ) متهم مرتکب دو جرم متفاوت شده یعنی جرم از موارد تعدد جرم است یا یک جرم واحد را تشکیل می دهد و فقط باید او را تحت عنوان کلاهبردار محاکمه کرد .

رابعاً : با بررسی نمونه هایی از محکومیت قطعی مربوط به چک بلامحل و نتایج آنها بیشتر و بهتر بتوانیم رابطه آن را با کلاهبرداری روشن سازیم .

بدون شکل وجود رابطه بین این دو جرم برای همگان کاملاً روشن است ، آنچه که مهم است کیفیت و حدود استفاده از آن است که ما سعی کردیم با استفاده از روش نمونه گیری از دو جرم ( کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ) استدلال و نتیجه گیری دقیق تری از این موضوع داشته باشیم .

فصل اول :

کلاهبـرداری

مبحث اول : کلیات

« برخی از کلاهبرداری ها آنچنان خوب طراحی شده اند که اغفال نشدن به وسیله آنها خود نوعی حماقت است »

۱- مقدمه :

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می سازد آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال و حتی گاهی به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می گردد ، در حالیکه کلاهبرداری از این حیث از جمله جرایم استثنایی به شمار می رود . کلاهبردار به گونه ای عمل می کند که مالک یا متصرف فریب خورده و خود از روی میل و رضا مالش را در اختیار مجرم قرار می دهد . تحقق این امر ، یعنی اغفال قربانی و جلب نظر وی برای اینکه مال خود را به دست خودش در اختیار کلاهبردار قرار دهد ، احتیاج به انجام مانورهای متقلبانه ، صحنه سازی و پشت هم اندازی توسط مجرم را دارد . از این رو کلاهبرداران ، برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر ( ازقبیل سارقین عمومی ) معمولاً از هوش و ذکاوت بالایی برخوردار هستند و به همین دلیل این جرم را از زمره « جرایم یقه سفیدها »محسوب کرده اند .

– برای مثال دادستان عمومی تهران در اسفند ماه ۱۳۷۲ اعلام داشت که دو جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری به ترتیب بالاترین تعداد پرونده ها را در دادسرای تهران به خود اختصاص داده است .

– این اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناصب اجتماعی و دخیل در امور بازرگانی ارتکاب می یابد و بیش از آن که « جرم فقرا» باشد « جرم ثروتمندان» است .

فهرست مطالب
پیشگفتار  ۱
چکیده مطالب  ۲
فصل اول : کلاهبرداری  ۳
مبحث اول : کلیات  ۴
۱- مقدمه  ۴
۲- تاریخچه کلاهبرداری  ۵
۳- رشد ارتکاب جرم کلاهبرداری در کشورهای مختلف جهان  ۶
۴- جرم کلاهبرداری ندر فقه اسلامی  ۷
۵- جرم کلاهبرداری در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ ۷
۶- جرم کلاهبرداری در قوانین بعد از انقلاب اسلامی  ۸
۷- حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری  ۸
۸- تعریف جرم کلاهبرداری  ۸
مبحث دوم : عناصر متشکله جرم کلاهبرداری  ۱۰
گفتار اول : عنصر قانون  ۱۰
گفتار دوم : عنصر مادی  ۱۰
الف) رفتار مادی فیزیکی  ۱۰
ب ) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم کلاهبردای  ۱۰
ج ) نتیجه حاصله  ۱۱
گفتار سوم : عنصر روانی  ۱۲
مبحث سوم : همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری  ۱۳
الف ) شرکت در کلاهبرداری  ۱۳
ب ) معاونت در کلاهبرداری  ۱۳
مبحث چهارم : تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری  ۱۴
مبحث پنجم : صور خاص جرم کلاهبرداری  ۱۵
مبحث ششم : عواملی درکه تشکیل و تحقق جرم کلاهبرداری مؤثرند  ۱۷

فصل دوم : صدور چک پرداخت نشدنی
۱۸
مبحث اول : کلیات  ۱۹
۱- تاریخچه استعمال چک در جهان  ۱۹
۲- تعریف چک موضوع حقوق کیفری  ۱۹
۳- تعریف جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۱۹
۴- ماهیت خصوصی جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۱۹
۵- راههای مطالعه وجه چک توسط دارنده چک  ۲۰
۶- انواع چک  ۲۰
مبحث دوم : جهات کیفری چک  ۲۱
۱- دستور عدم پرداخت وجه به بانک  ۲۱
مبحث سوم : مواردی که صادرکننده طبق ماده ۱۳ قابل تعقیب کیفری نیست  ۲۳
مبحث چهارم : عناصر متشکله جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۲۳
۱- عنصر قانونی  ۲۳
۲- عنصر مادی  ۲۳
۱-۲) عمل فیزیکی  ۲۳
۲-۲) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم  ۲۴
۳-۲) نتیجه حاصله  ۲۴
مبحث پنجم : مسایل مربوط به شکایت دادرسی در جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۲۴
مبحث ششم : مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی  ۲۵

فصل سوم : بررسی نمونه هایی از جرایم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل  ۲۷
مبحث اول : مقدمه  ۲۸
مبحث دوم : نمونه هایی از جرم کلاهبرداری  ۲۸
۱- کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول و عناوین متقلبانه  ۲۹
۲- کلاهبرداری ( مرجع رسیدگی کننده شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی و انقلاب مجتمع شهید کامیاب ) ۳۰
۳- کلاهبرداری با استفاده از چک های سرقتی  ۳۱
۴- نمونه یک کلاهبرداری توسط زنان  ۳۱
مبحث سوم : نمونه هایی از جرم صدور چک پرداخت نشدنی با استفاده از جداول آماری  ۳۵
۱-  جدول ۱-۳)  ۳۵
۲- جدول ۲-۳)  ۳۶
۳- جدول ۳-۳) ۳۶
۴- جدول۴-۳) ۳۷
۵- جدول۵-۳) ۳۷
۶- جدول۶-۳) ۳۸
۷- نتیجه گیری از بررسی نمونه ها  ۴۰
۸- شناخت عوامل مؤثر در ارتکاب  ۴۰

فصل چهارم : میزان ارتکاب جرم کلاهبرداری با استفاده از صدور چک بلامحل ( بررسی آماری )  ۴۳
مبحث اول : تشخیص میزان استفاده از چک بلامحل در کلاهبرداری  ۴۴
جدول ۱- ۴ )  ۴۵
مبحث دوم : نتیجه گیری  ۴۶
مبحث سوم : پیشنهادات ( در رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی و همچنین راهبرداهایی که این وسیله به راحتی در دسترس کلاهبرداران قرار می گیرد .  ۴۷
منابع و ماخذ ۴۸

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۵۵

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است