دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.  اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است ،رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها ، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی ،دریایی ، هایی ، هواپیمایی ،اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره شده است.

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
پیشگفتار :                                                                                                            ب

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

مقدمه :                                                                                                                1
بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط
به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری                   5
فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال
غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                                                             6
فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن
پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل                                                 13
بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا                                                                      18
فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری
شیکاگو مصوب  22/8/1351                                                                           19
مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده
50 الف)                                                                                                 21
مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم –
15سپتامبر 1961 (ماده 48-الف)                                                                  22
مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده 56کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری
که در 7 ژوئیه 1971در وین به امضا رسیده است                                              24

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

فصل دوم : قانون تصویب  مقاوله نامه  های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی
بین المللی کشوری  1323(1944) واجازه تسلیم اسناد آنها                                             26
مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری
بین المللی(بند الف ماده 50)امضا شده در مونترال 21ژوئن 1961مطابق با
31/3/1340                                                                                                       29
مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین
المللی کشو (شیکاگو 1944) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا
شده در بوئنوس آیرس 24سپتامبر 1968مطابق با2مهر 1347                                          30
مبحث سوم :مقاوله  نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین
المللی کشوری امضاشده در مونترال ،30سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                      33
مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین
المللی کشوری (شیکاگو 1944)به 4 زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی
امضا شده در مونترال 30  سپتامبر 1977مطابق با 8مهر 1356                                        34
مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین   المللی
کشوری (ماده  83مکرر )امضا شده در مونترال ،6اکتبر 1980مطابق با 14مهر
1359                                                                                                               37
مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی
کشوری (ماده 3مکرر ) امضا شده در مونترال 10می 1984مطابق با 20/2/1363              39
مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده56کنوانسیون هواپیمایی بین المللی
کشوری امضاشده در مونترال 6اکتبر1989مطابق با 14مهر 1368                                  42
مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده0 5 کنوانسیون
هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال 26اکتبر 1990مطابق با
4آبان 1369                                                                                                          43
فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی
655                                                                                                                    46

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری                                                  48
مبحث دوم :دادخواست ایران                                                                            49
مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند                                                                      49
بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت  آمیز  در فرودگاهها و
ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی                                                                51
فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که   در  خدمت  هواپیمایی کشوری  بین  المللی  می با شند مکمل
کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                             52
فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری  از  اعمال  غیر قانونی  علیه  امنیت
هواپیمایی کشوری (مصوب 7/3/1352مجلس شورای اسلامی )                                    56
بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگر
دولتها                                                                                                              63
فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران
ودولت جمهوری لیتوانی (17/1/1379)                                                                 64
مبحث اول :تعاریف                                                                                   65
مبحث دوم :اعطای حقوق                                                                                66
مبحث سوم :تعیین و اجازه                                                                               67
مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                               68
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                                 68
مبحث ششم : مقررات تجاری وملی                                                                  69
مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض                      70
مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی                                                                 71
مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                        72
مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                                     73
مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                          73
مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی                                                                    74
مبحث سیزدهم : تسلیم آمار                                                                            76
مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات                                                                76
مبحث پانزدهم حل اختلافها                                                                             77
مبحث شانزدهم : فسخ                                                                                   78
مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه                                                78
مبحث هجدهم : ثبت                                                                                     78
مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن                                                                     79

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین                                                     82
فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری  اسلامی
ایران و دولت جمهوری چک                                                                                   86
مبحث اول : تعاریف                                                                                   86
مبحث دوم : اعطای حقوق                                                                          87
مبحث سوم : تعیین واجازه                                                                           88
مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                           89
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                            89
مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی                                                      90
مبحث هفتم : انتقال درآمدها                                                                       90
مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض                 91
مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی                                                 92
مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                   93
مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                            94
مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                    94
مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی                                                                  96
مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی                                                                97
مبحث پانزدهم : تسلیم آمار                                                                       97
مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح                                                       98
مبحث هفدهم : حل اختلافات                                                                     98
مبحث هجدهم : فسخ                                                                              99
مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه                   100
مبحث بیستم : ثبت                                                                                100
مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن                                                       100
نتیجه گیری :                                                                                                   104
منابع و مآخذ :                                                                                                 107

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :107

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82%db%8c/” size=”large” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-orange” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” target=”_blank”]دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

 

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد