ایستایی وجود ندارد ، هر چه هست جوشش و جاری بودن است.
خانه » پروژه » کارتحقیقی » دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو
دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.  اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است ،رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها ، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی ،دریایی ، هایی ، هواپیمایی ،اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره شده است.

دانلود کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

فهرست مطالب
عنوان                                                                          صفحه
پیشگفتار :                                                                                                            ب

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

مقدمه :                                                                                                                ۱
بخش اول:قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط
به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری                   ۵
فصل اول :قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال
غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                                                             ۶
فصل دوم :قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مربوط به متن
پنج زبانی کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین الملل                                                 ۱۳
بخش دوم :مجموعه قوانین مجلس شورا                                                                      ۱۸
فصل اول :قانون پروتکل های اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری
شیکاگو مصوب  ۲۲/۸/۱۳۵۱                                                                           ۱۹
مبحث اول :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری (ماده
۵۰ الف)                                                                                                 ۲۱
مبحث دوم :پروتکل اصلاحی کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری رم –
۱۵سپتامبر ۱۹۶۱ (ماده ۴۸-الف)                                                                  ۲۲
مبحث سوم :پروتکل اصلاحی ماده ۵۶کنوانسیون بین المللی هواپیمایی کشوری
که در ۷ ژوئیه ۱۹۷۱در وین به امضا رسیده است                                              ۲۴

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

فصل دوم : قانون تصویب  مقاوله نامه  های اصلاح کنوانسیون هواپیمایی
بین المللی کشوری  ۱۳۲۳(۱۹۴۴) واجازه تسلیم اسناد آنها                                             ۲۶
مبحث اول :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی کشوری
بین المللی(بند الف ماده ۵۰)امضا شده در مونترال ۲۱ژوئن ۱۹۶۱مطابق با
۳۱/۳/۱۳۴۰                                                                                                       ۲۹
مبحث دوم :مقاوله نامه راجع به متن معتبرکنوانسیون هواپیمایی بین
المللی کشو (شیکاگو ۱۹۴۴) به سه زبان انگلیسی ،فرانسه واسپانیایی امضا
شده در بوئنوس آیرس ۲۴سپتامبر ۱۹۶۸مطابق با۲مهر ۱۳۴۷                                          ۳۰
مبحث سوم :مقاوله  نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین
المللی کشوری امضاشده در مونترال ،۳۰سپتامبر ۱۹۷۷مطابق با ۸مهر ۱۳۵۶                      ۳۳
مبحث چهارم:مقاوله نامه راجع به متن معتبر کنوانسیون هواپیمایی بین
المللی کشوری (شیکاگو ۱۹۴۴)به ۴ زبان انگلیسی ، فرانسه ، روسی واسپانیایی
امضا شده در مونترال ۳۰  سپتامبر ۱۹۷۷مطابق با ۸مهر ۱۳۵۶                                        ۳۴
مبحث پنجم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی بین   المللی
کشوری (ماده  ۸۳مکرر )امضا شده در مونترال ،۶اکتبر ۱۹۸۰مطابق با ۱۴مهر
۱۳۵۹                                                                                                               ۳۷
مبحث ششم :مقاوله نامه راجع به اصلاح کنوانسیون هواپیمایی  بین  المللی
کشوری (ماده ۳مکرر ) امضا شده در مونترال ۱۰می ۱۹۸۴مطابق با ۲۰/۲/۱۳۶۳              ۳۹
مبحث هفتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح ماده۵۶کنوانسیون هواپیمایی بین المللی
کشوری امضاشده در مونترال ۶اکتبر۱۹۸۹مطابق با ۱۴مهر ۱۳۶۸                                  ۴۲
مبحث هشتم :مقاوله نامه راجع به اصلاح بند الف ماده۰ ۵ کنوانسیون
هواپیمایی بین المللی کشوری امضا شده در مونترال ۲۶اکتبر ۱۹۹۰مطابق با
۴آبان ۱۳۶۹                                                                                                          ۴۳
فصل سوم :بازخوانی تلاشهای بین المللی ایران در پیگیری حقوقی هواپیمایی
۶۵۵                                                                                                                    ۴۶

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

مبحث اول :ارجاع به دیوان بین المللی دادگستری                                                  ۴۸
مبحث دوم :دادخواست ایران                                                                            ۴۹
مبحث سوم :دعوا را فیصله دادند                                                                      ۴۹
بخش سوم :قانون منع اعمال غیر فانونی خشونت  آمیز  در فرودگاهها و
ایجاد امنیت و جلوگیری از اعمال غیر قانونی                                                                ۵۱
فصل اول :پروتکل جلوگیری از اعمال غیر قانونی خشونت آمیز در فرودگاه هایی که   در  خدمت  هواپیمایی کشوری  بین  المللی  می با شند مکمل
کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیرقانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری                             ۵۲
فصل دوم :کنوانسیون راجع به جلوگیری  از  اعمال  غیر قانونی  علیه  امنیت
هواپیمایی کشوری (مصوب ۷/۳/۱۳۵۲مجلس شورای اسلامی )                                    ۵۶
بخش چهارم :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران ودیگر
دولتها                                                                                                              ۶۳
فصل اول :قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی دو جانبه بین دولت ایران
ودولت جمهوری لیتوانی (۱۷/۱/۱۳۷۹)                                                                 ۶۴
مبحث اول :تعاریف                                                                                   ۶۵
مبحث دوم :اعطای حقوق                                                                                ۶۶
مبحث سوم :تعیین و اجازه                                                                               ۶۷
مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                               ۶۸
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                                 ۶۸
مبحث ششم : مقررات تجاری وملی                                                                  ۶۹
مبحث هفتم : معافیت از حقوق گمرکی وسود بازرگانی وسایر عوارض                      ۷۰
مبحث هشتم : هزینه های فرودگاهی                                                                 ۷۱
مبحث نهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                        ۷۲
مبحث دهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                                     ۷۳
مبحث یازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                          ۷۳
مبحث دوازدهم : امنیت هوانوردی                                                                    ۷۴
مبحث سیزدهم : تسلیم آمار                                                                            ۷۶
مبحث چهاردهم : مشاوره واصلاحات                                                                ۷۶
مبحث پانزدهم حل اختلافها                                                                             ۷۷
مبحث شانزدهم : فسخ                                                                                   ۷۸
مبحث هفدهم :مطابقت با کنوانسیونهای چند جانبه                                                ۷۸
مبحث هجدهم : ثبت                                                                                     ۷۸
مبحث نوزدهم : لازم الاجرا شدن                                                                     ۷۹

کار تحقیقی مقررات کنوانسیون شیکاگو

فصل دوم : قانون پروتکل اصلاحی ومتمم موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین
دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت پادشاهی بحرین                                                     ۸۲
فصل سوم : قانون موافقتنامه حمل ونقل هوایی بین دولت جمهوری  اسلامی
ایران و دولت جمهوری چک                                                                                   ۸۶
مبحث اول : تعاریف                                                                                   ۸۶
مبحث دوم : اعطای حقوق                                                                          ۸۷
مبحث سوم : تعیین واجازه                                                                           ۸۸
مبحث چهارم : تعلیق ولغو                                                                           ۸۹
مبحث پنجم : شمول قوانین ومقررات                                                            ۸۹
مبحث ششم : نمایندگی شرکت هواپیمایی                                                      ۹۰
مبحث هفتم : انتقال درآمدها                                                                       ۹۰
مبحث هشتم : معافیت از حقوق گمرکی ،سود بازرگانی وسایر عوارض                 ۹۱
مبحث نهم : تسهیلات وهزینه های فرودگاهی                                                 ۹۲
مبحث دهم : مقررات ظرفیت وتصویب برنامه های پرواز                                   ۹۳
مبحث یازدهم : شناسایی گواهینامه ها وپروانه ها                                            ۹۴
مبحث دوازدهم : نرخهای حمل ونقل هوایی                                                    ۹۴
مبحث سیزدهم :امنیت هوانوردی                                                                  ۹۶
مبحث چهاردهم :ایمنی هوانوردی                                                                ۹۷
مبحث پانزدهم : تسلیم آمار                                                                       ۹۷
مبحث شانزدهم : مشاوره ،تغییر واصلاح                                                       ۹۸
مبحث هفدهم : حل اختلافات                                                                     ۹۸
مبحث هجدهم : فسخ                                                                              ۹۹
مبحث نوزدهم : مطابقت با کنوانسیونها یا موافقتنامه های چند جانبه                   ۱۰۰
مبحث بیستم : ثبت                                                                                ۱۰۰
مبحث بیست و یکم : لازم الاجرا شدن                                                       ۱۰۰
نتیجه گیری :                                                                                                   ۱۰۴
منابع و مآخذ :                                                                                                 ۱۰۷

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۱۰۷

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید

دانلود مقالات رایگان سایت کلیک بفرمائید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است