خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست
دانلود گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست

دانلود گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست

گزارش کارآموزی ادوات و تجهیزات پست
فهرست مطالب
مقدمه ای برشبکه برق رسانی۷
فصل اول: دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۸
(۱-۱ موقعیت جغرافیائی ومشخصات۹
(۲-۱ پرسنل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۹
(۳-۱ حوزه جغرافیائی وعملیاتی دیسپاچینگ فوق توزیع۱۰
(۴-۱ پروژه دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۱۰
(۵-۱ وظایف و مسئولیت های مرا کز دیسپاچینگ فوق توزیع۱۲
(۶-۱ نمودارسلسله مراتبی مراکزدیسپاچینگ درمعاونت تولید وانتقال نیرو۱۴
فصل دوم:آموخته های کارآموزی۱۵
(۱-۲ تعاریف واصطلاحات۱۶
(۲-۲ تئوری ومباحث نظری۱۹
(۳-۲ گزارش ما نورها واعلام عیب ها۲۰
فصل سوم:ادوات وتجهیزات پست۲۱
بخش اول- کلیدهای فشارقوی۲۲
(۱-۱-۳ کلیدهای بدون باریا سکسیونر۲۳
موارد استفاده سکسیونر۲۴
انواع سکسیونر۲۴
انتخاب سکسیونرازنظرنوع ومشخصات۲۶
(۲-۱-۳ کلید قابل قطع زیربارکم یا سکسیونر قابل قطع زیربار۲۶
موارد استفاده ازسکسیونرقابل قطع زیربار۲۷
(۳-۱-۳ مدارشکن یا دیژنکتور(Circuit Breaker28
 فرآیند عملکرد درموقع بروزخطا۲۹
نکات انتخاب یک کلید قدرت(دیژنکتور۳۰
انواع کلید قدرت(دیژنکتور۳۰
بخش دوم- رله وحفاظت  ۴۰
۱-۲-۳ سیستم های حفاظتی۴۰
۲-۲-۳ رله وانواع آن۴۱
۳-۲-۳ حفاظت سیستم های الکتریکی۴۲
۴-۲-۳ حفاظت ازخطوط فوق توزی۴۴
۵-۲-۳ حفاظت های ترانسفورماتور۴۹
۶-۲-۳ حفاظت های یک پست۶۳KV50
۷-۲-۳ زمین کردن حفاظتی۵۰
بخش سوم- ترانس های اندازه گیریCT, PT52
۱-۳-۳ ترانس ولتاژPT
۲-۳-۳ ترانس جریانCT
۳-۳-۳ ترانس های جریان ازنظرنوع هسته۵۶
فهرست منابع ومآ خذ۵۸
پیوست ها۵۹
فهرست اشکال
(۱انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو وحریم ایمنی آن ها۷
(۲ نقشه موقعیت جغرافیائی پست ودیسپاچینگ تهرانپارس۹
(۳ نقشه تک خطی پست۲۳۰/۶۳KV تهرانپارس۱۳
(۴ جرقه ناشی ازبازشدن سکسیونرزیربار۲۳
(۵ سکسیونر کشوئی۲۵
(۶ سکسیونر دورانی۲۵
(۷ اتصالات اساسی کنترل مدارشکن برای عملیات راه اندازی۲۹
(۸ مکانیزم قرارگرفتن کنتاکت های دیژنکتور روغنی ۳۳KV
(۹ کلید روغنی سه فاز۳۱
(۱۰ کلید روغنی تکفاز۳۱
(۱۱ کلید روغنی سه فاز۳۱
(۱۲ نمای قطاعی دیژنکتورکم روغن۳۲
(۱۳ دیژنکتورکم روغن۳۳
(۱۴ نمای ساختمانی دیژنکتورکم روغن۳۳
(۱۵ دیژنکتور کشوئی کم روغن۱۲KVو۸۰۰A ساختBBC
(۱۶ دیژنکتور اکسپانزیون۱۰KV
(۱۷ کمپرسور ومحفظه احتراق کلیدSF6 ساخت زیمنس۳۷
(۱۸ دیژنکتورSF6 برای ولتاژ۲۳۰KV38
(۱۹ دیژنکتورSF6 برای ولتاژ۲۳۰KV38
(۲۰ ساختمان دیژنکتورخلاء۳۸
(۲۱ رله جریان زیاد وارت فالت۴۳
(۲۲ رله جریان زیاد وارت فالت بصورت مشترک۴۳
(۲۳ رله دیستانس۴۴
(۲۴ رله اورکارنت دایرکشنا ل۴۶
(۲۵ تپ چنجر ترانس سه فاز۴۶
(۲۶ رله دیفرانسیل(جریان باقیمانده)
(۲۷ رله بوخهلتس۴۸
(۲۸ رله بوخهلتس۴۸
(۲۹ محل قرارگیری راه بوخهلتس روی ترانس۴۹
(۳۰ نمای ظاهری وقسمت های مختلف یک ترانس ولتاژخازنیCVT53
(۳۱ قسمت های الکتریکی یک ترانس ولتاژخازنیCVT53
(۳۲ ترانس های ولتاژPT54
(۳۳ ترانس های ولتاژPT54
(۳۴ ترانس جریان هسته پائینی۵۵
(۳۵ ترانس جریان هسته بالائی۵۵
(۳۶ ترانس های جریان درخطوط فشارقوی۵۷
 فهرست جدا ول
(۱ پست های تحت کنترل دیسپاچینگ فوق توزیع تهرانپارس۹
(۲ سطح, کد ورنگ استاندارد ولتاژهای شبکه ایران۱۹
(۳ جریان مجازاتصال کوتاه نسبت به سطوح مختلف ولتاژ۱۹
(۴ شدت جریان اتصال کوتاه برای سکسیونرهای مختلف نسبت به جریان ضربه ای۲۷
(۵ مشخصات سکسیونرهای قابل قطع زیربار۲۸
(۶ مشخصات دیژنکتورهای خلاء ساخت زیمنس۳۹
(۷ مشخصات سکسیونرهای تیغه ای ودورانی ساخت زیمنس۵۹
(۸ مشخصات سکسیونرهای کشوئی ساخت زیمنس۶۰
(۹ مشخصات سکسیونرهای قیچی ای ساخت زیمنس۶۱
(۱۰ رله های حفاظتی ونحوه عملکرد۶۲
 مقدمه ای بر شبکه برق رسانی:
امروزه انرژی الکتریکی بیش از انواع دیگر انرژی مورد استفاده قرار می گیرد, بدون انرژی الکتریکی کاربرد وسایل روشنایی و صنعتی وخانگی غیر ممکن است, به علاوه در بیشتر وسایل نقلیه مانند قطارها واتوبوس های برقی انرژی الکتریکی نقش مهمی بازی می کند, به این ترتیب می توان گفت انرژی الکتریکی تقریبا در همه جا به کار می رود.
رشد شهرنشینی وتوسعه صنعت واستفاده از تجهیزات و ماشین آلات گوناگون برقی موجب افزایش روزافزون نیروگاه های مختلف و تولید انرژی الکتریکی درهمه کشورهای جهان از جمله ایران شده است .امروز صنعت برق بعنوان یکی از شاخص های مهم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی کشورها بشمارمی آید.
برای این که انرژی تولید شده در نیروگاه ها به شبکه سراسری متصل شود و دراختیار مشترکان قرار گیرد باید مراحل زیر انجام گیرد:
-۱ شبکه انتقال نیرو:
انرژی تولید شده در نیروگاه های مختلف ( آبی- گازی- اتمی- سیکل ترکیبی- بادی و…) با ولتاژ (معمولا ۲۰KV) پس از افزایش و کاهش به مقدار ولتاژهای (۴۰۰/۲۳۰/۶۳/۲۰/۰٫۴KV) به مناطق مصرف انتقال می یابد.
جا به جایی انرژی الکتریکی با ولتاژهای ۴۰۰ یا ۲۳۰ کیلوولتی را درا صطلاح انتقا ل نیرو می گویند وهد ف آ ن داد وستدا نرژی و توان بین مناطق ونواحی اصلی است که معمولا در فوا صل دور ازهم قرار گرفته اند.
-۲ شبکه فوق توزیع:
رساندن انرژی وتوان به مراکز مصرف بیش تربا خط های ۶۳(یا۶۶) یا ۱۳۲ کیلوولتی صورت می گیرد که این بخش از فعالیت نیرو رسانی را در ا صطلاح شبکه های فوق توزیع می نامند.
-۳ شبکه توزیع نیرو:
درصنعت برق توزیع انرژی اساسا در دو سطح فشار متوسط وفشار ضعیف صورت می گیرد.
-۳-۱ خط های فشار متوسط:
بیشتر شبکه های فشار متوسط در ایران از نوع ۲۰KV هستند; اما ولتاژهای ۳۳ و۱۱ کیلوولتی نیز پهنه های محدودی از کاربرد را دارند.
-۳-۲ خط های فشار ضعیف:
تامین برق مصرف کنندگان عادی با خط های فشار ضعیف انجام می گیرد.
این خط ها آخرین قسمت از شبکه ی عظیم و گسترده ی برق رسانی را تشکیل می دهند.
خط های فشار ضعیف رایج در سراسر کشور از رده ی ۲۲۰/۳۸۰KV و معمولا به صورت  ۵سیمه هستند و درحال حاضر حدود ۲۰۰۰۰۰ کیلومتر خط فشار ضعیف در ایران وجود دارد.
شکل(۱)  انواع دکل های انتقال وتوزیع نیرو وحریم ایمن آن ها رانشان می دهد. ……………….    

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است