دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزي رشته شيمي كاربردي – كنترل فيزيكي و شيميايي دارو شركت داروسازي حكيم

دانلود گزارش كارآموزي رشته شيمي كاربردي – كنترل فيزيكي و شيميايي دارو شركت داروسازي حكيم

فهرست مطالب

مقدمه  1
چكيده 2
تاريخچه 4
بخش اول
تاريخچه شيمي دارويي 7
تئوري شيمي دارويي 7
تعريف شيمي دارويي 8
طبقه بندي داروها  9
واكنش هاي اسيداسيون 10
دهالوژناسيدن 11
گيرنده دارو يا رسپتور 11
پيش دارو يا پرودراگ  13
خلق دارو 14
تعريف آنالوگ يك دارو 16
متابوليسم داروها  16
شرط انجام متابوليسم  18
نام گذاري داروها  19
تغيير ملكولي با ايجاد پيوند دوگانه  20
آگونيست و آنتاكونيست 21
ايزو استرها 22
بيد ايزو استرها  22
ايزو استرهاي كلاسيك  22
ايزواسترهاي غير كلاسيك  23
ضد دردها  23
ضد دردهاي قوي  23
مورفين  24
مشتقات مورفين  25
ضددردهاي گروه فنيل پريدين  26
برخي از مشتقات مربوط به ضددردهاي گروه فنيل پريدن 27
ضد دردهاي گروه دي فنيل پروپيل آمين  27
ضددردهاي ضعيف و متوسط الاثر  28
مشتقات پارا آيندنفل 29
مشتقات پيرازول  29
فنيل بوتازون  30
ضد دردهاي خانواده آنترالينك اسيد  30
مشتقات آريل الكنوئيني اسيدها  30
داروهاي ضد سرخه  31
داروهاي خلط آور  31
بيهوش كننده هاي عمومي  32

بخش دوم
مشخصات و شرايط كار در يك لابراتوار داروسازي نمونه  35
بخش تهيه گرانول 36
بخش قرص سازي 37
بخش قرصهاي بدون روكش  37
بخش روكش دادن قرصهاي پوشش دار  39
بخش كپسول سازي  40
بخش داروهاي نيمه مايع (پماد و كرم سازي) 41
بخش تهيه مايعات خوراكي  46
كنترل هنگام توليد در صنعت داروسازي  49
كنترل در انبار مواد اوليه يا در اتاق توزين  49
روش سنجش متوكلوپرآميد هيدروكرايد  51
محلول استاندارد  52
روش سنجش كپسول تتراسايكلين  52
روش سنجش قرص ويتامين C جوشان  53
روش سنجش پماد تتراسايكلين 3% 53
روش سنجش مپروبامات قرص يا گرانول 54
روش سنجش قرص استامينوفن  54
روش سنجش ديكلوفناك سديم  55
روش سنجش دراژه ايبوپروفن 400 56
روش سنجش ويتامين A  56
روش سنجش كپسول رينامپين 300mg 57
روش ساختن بافر پتاسيم دي هيدروژن فسفات باPH=7.4 57
روش سنجش دراژه كلرامفنيكل 250mg  57
روش سنجش ناخالصي هاي كلرامفنيكل 250mg 58
روش سنجش كليدنيوم سي 5mg 58
روش ساختن محلول تيمول بلو  58
روش دي سولوشن كپسول رينامپين  58
روش دي سولوشن قرص استامينوفن  59
طرز تهيه بافر فسفات PH=5.8 60
روش دي سولوشن شياف ايندمتاسين  60
روش دي سولوشن قرص آلوپوريندل  61
روش دي سولوشن دراژه كد دياز پوكسايد mg5 62
روش دي سولوشن كپسول تتراسايكلين 250mg 62
روش دي سولوشن دراژه ديكلوفناك  63
روش دي سولوشن دراژه ايبوپروفن  63
روش دي سولوشن قرص پروبامات  65
طرز درست كردن محلولهاي لازم  65

بخش سوم
دستگاه حداسي 67
دستگاه سنجش سختي  68
دستگاه فرسايش سنج 69
دستگاه ph سنج  70
حمام آب گرم (بن ماري) 70
دستگاه دي سولوشن  71
ترازوي آزمايشگاه  71
دستگاه رطوبت سنج  72

بخش چهارم
شناسايي 1 73
شناسايي 2 73
شناسايي 3 74
شناسايي 4 75
شناسايي 5  75
شناسايي 6  76
شناسايي 7  76
شناسايي 8  76
شناسايي 9  77
شناسايي 10  77
شناسايي 11 78
شناسايي 12  78
شناسايي 13  78
شناسايي 14  79
شناسايي 15  79
شناسايي 16 80
شناسايي 17  80
شناسايي18 81
شناسايي19 81
شناسايي20 81
شناسايي21 82
شناسايي22 83
شناسايي23 83
شناسايي24 83
شناسايي25 84
شناسايي26 84

بخش پنجم
اثرات فارماكولوژي داروها  86
ايندومتاسين  87
ايبوپروفن  87
رينامپين  88
ويتامين A 89
مپروبامات  90
متوكلوپراميد  91
اسيد اسكوربيك ويتامين C 92
كليدنيوم C 93
تتراسايكلين  94
ديكلوفناك سديم  95
كلوامفنيكل  97
استامينوفن  98
كلوديازپوك يد  100
خواص فيزيكي  101
پيوست
منابع………………

 

دانلود گزارش كارآموزي رشته شيمي كاربردي – كنترل فيزيكي و شيميايي دارو شركت داروسازي حكيم
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد