دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش كارآموزی بررسي عملكرد و نگهداري از سد و شبكه در استان خوزستان

دانلود گزارش كارآموزی بررسي عملكرد و نگهداري از سد و شبكه در استان خوزستان
فهرست مطالب
مقدمه 1
آشنايي با شركتهاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري استان خوزستان 2
شركت بهره برداري و آبياري ناحيه شمال
سد دز
سد شهيد عباسپور
شبكه آبياري گتوند
شبكه آبياري كرخه و شاوور
شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري مارون
شركت توليد و انتقال آب جنوب شرق
عملكرد شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري ناحيه شمال 18
گزارش ادارة مطالعات و آب شناسي (ناحيه شمال) 24
عملكرد شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري جنوب شرق و شبكه هاي تحت پوشش 37
شبكه هاي حوزة زهره
شبكه هي حوزة مارون
آخرين تصاوير مربوط به وضعيت كانال شهيد رجايي
عملكرد شبكه هاي آبياري كرخه و شاوور و شبكه هاي تحت پوشش 55
شبكه آبياري كرخه
شبكه هاي آبياري مدرن ، تلفيقي و سنتي شاوور
شبكه هاي آبياري دشت اوان ويس
شبكه هاي آبياري شهيد رجايي و شهيد دامغاني
سدهاي انحرافي كرخه ، شاوور ، خيرآباد
شرح وظايف كارشناسان آب شناسي
عملكرد بهينه‎سازي سازهاي اندازه‎گيري آب در شبكه‎هاي آبياري و زهكشي استان خوزستان 67
عملكرد شش ماهه نگهداري و بهره برداري شبكه هاي آبياري و تأسيسات آبرساني 80
مقدمه
استان خوزستان با وسعت 67282 كيلومتر مربع داراي 5 رودخانه‎ كارون ، دز ، كرخه ، زهره و هنديجان با آورد سالانه جمعاً 6/31 ميليارد مترمكعب آب مي‎باشد . مجموع اراضي محدوده دشتها 2/4 ميليون هكتار است كه از اين مقدار حدود 6/1 ميليون هكتار قابل كشت است ( كلاسهاي 1و2و3) در حال حاضر 4500000 هكتار از اين اراضي به طريقه سنتي برداشت آب از رودخانه‎ها و حدود 220000 هكتار از طريق شبكه‎هاي مدرن ، آبياري مي‎شوند لذا اراضي آبي مورد استفاده كشاورزي جمعاً 670000 هكتار مي‎باشند . سالانه حدود 7/7 ميليارد مترمكعب از آبهاي سطحي به لحاظ عدم مهار و استفاده از دسترس خارح مي‎شود .
اراضي در دست مطالعه و اجرا براي شبكه‎هاي آبياري حمدود 570000 هكتار است كه ميزان 240000 هكتار از آنها شامل بخشي از اراضي آبي فعلي است و جنبه بهبود آبياري  داشته و مابقي بصورت توسعه آبياري اراضي مورد توجه مي‎باشند ، عليعذا يش‎بيني مي‎شود با مهار تمامي آبهاي جاري در رودخانه‎هاي خوزستان شبكه‎هاي آبياري مدرن و سنتي به حدود 1000000 هكتار توسعه يابند. در اينجا جا دارد كه از همة عواملي كه در اين مدت به من ياري رسانده و اطلاعات مورد نظر را در اختيار من قرار داده اند تشكر و قدرداني كنم (جناب مهندس سقاوي ، چوبدار ، عباسپور ، دعاوي)
امور نظارت بر شبكه هاي آبياري :
اين امور مسئوليت نظارت بر عهده دار بوده و در حال حاضر شركت بهره برداري از شبكه هاي آبياري ناحيه شمال ، گتوند ، كرخه و شاوور ، بهبهان و توليد و انتقال آب جنوب شرق ررا تحت نظارت دارد . تأمين و توزيع آب كشاورزي مورد نياز در اراضي تحت پوشش بشرح زير از اهداف عمده اين امور مي باشد . ضمناً مشخصات و تاريخچه سد مخزني دز و شهيد عباسپور كه تامين كننده آب مطمئن براي بخشي از شبكه هاي استان مي باشند در گزارش آمده است .
شركت بهره برداري آبياري ناحيه شمال :
اراضي شبكه آبياري ناحيه شمال از سمت شمال به تپه ماهورهاي شمال دزفول و از جهت جنوب به اراضي هفت تپه و رودخانه شاوور و از شرق به رودخانه شوره و              از مغرب به رودخانه كرخه محدود مي گردد . در سال 1337 هم زمان با                     ساختمان سد دز مطالعه و طراحي قسمتي از شكه آبياري در اراضي به                           مساحت 20000 هكتار به صورت آزمايشي توسط مهندسين مشاور عمران و منابع و شركت هلندي هايدمي شروع و در اواسط سال 1341 ساختمان شبكه آبياري آزمايشي دز آغاز و در اوايل شهريور 1342 به بهره‎برداري رسيد .

دانلود گزارش كارآموزی بررسي عملكرد و نگهداري از سد و شبكه در استان خوزستان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد