دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن

دانلود گزارش کارآموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن
فهرست مطالب
مقدمه
آشنایی با تجهیزات و بهره برداری از پستهای فشار قوی
دلایل فنی
دلایل اقتصادی
تقسیم بندی یك پست فشار قوی از نظر آرایش
اتاق فرمان و تجهیزات كنترل ، حفاظتی و كمكی
تجهیزات پست
برقگیر (LA)
انواع برقگیر
ترانس ولتاژ
سكسیونر
سكسیونر و اِرت
ترانس جریان( C.T )
ترانس جریان
كارترانس جریان
بریكر
باسبار ( شینه )
انواع باس بارها
ترانسفورماتور قدرت
ساختمان ترانسفورماتور
حفاظت های مكانیكی ترانس
ترانسفورماتورهای مصرف داخلی و زیگزاگ
خازن ها
رأكتور
بریكرهای 20KV
باطریخانه ، توزیع DC,AC
توزیع AC
كنترل ، حفاظت و آلارمها
اتاق فرمان
تابلوهای كنترل (+W)
تابلوی آلارم
تابلوهای حفاظتی (با علامت R )
تابلوهای توزیع DC,AC و مخابراتی
باطری شارژر
تابلوهای اندازه گیری
رله حفاظتی
رله ی ارت فالت ( Earth Fault Relay )
رله ی اضافه جریان ( Over Current Relay )
رله ی دیستانس
حفاظت C.B.F (Circuite Breaker Fauilor)
حفاظت N.O.C (Neuteral Over Carrent )
جایگاه رله های مختلف در سیستم حفاظتی
چهار مفهوم
خصوصیات یك سیستم حفاظتی
منابع خطا
روش های جلوگیری از خسارت خطا در سیستم قدرت
در نمونه گیری برای وسایل اندازه گیری
رله دیستانس
عملكرد
آمدن پیغام S.O.T.F(Switch On To Fault)
Stup protection
رله ی حفاظت باس بار
رله ی C.B.F.P(Circuit Breaker Failour)
رله ی Lock Out
Pole discordance
T.C.S (Trip Circuit Falty)
دستگاه Event Recorder
دستگاه Fault Recorder Distubnce
آلارمها
آلارمهای عمومی یا كلی General Signaling
آلارمهای خط هوایی Over Head Line 63/20KV 63KV
سویچخانه 20KV
مهمترین اصطلاحات بكار رفته در پستهای فشار قوی…………..

دانلود گزارش کارآموزی ترانس های سطح شهر بیجار و اطراف آن
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد