پس به یاد من باشید تا به یاد شما باشم (خداوند)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان
دانلود گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان

دانلود گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان

دانلود گزارش کارآموزی – تصفیه خانه جدید همدان 

فهرست مطالب

مقدمه                                                                         ۱

تصفیه فیزیکی آب                                                          ۳

تصفیه شیمیایی آب                                                         ۳

شرح مراحل تاسیسات تصفیه وکاریردآنها                              ۴

حذف گازهای همراه آب                                                  ۹

مشکلات ناشی ازانحلال گازها درآب                                   ۱۲

حذف گازهای مزاحم ازآب                                               ۱۴

روشهای حذف گازها ازآب                                               ۱۵

بهره برداری ونگهداری وتعمیرات دستگاههای هوادهی              ۲۰

فرآیندهای انعقادولخته بندی                                              ۲۱

کاهش وحذف بارالکتریکی سطحی کلوییدها                          ۲۲

ته نشینی شیمیایی                                                           ۳۲

فرایند زلال سازی وحوضهای زلال ساز                                ۳۶

نگهداری وتعمیرات                                                                ۴۳

ساختمان وروش کلی بهره برداری ازحوضهای ته نشینی وزلال سازمرکب بهره گیرنده ازبسترلجن                                                   ۵۶

روش کلی راه اندازی                                                      ۵۹

متوقف ساختن حوض زلال ساز درکوتاه مدت                                ۶۱

کلیاتی درمورد مکانیزم وبهره برداری ازحوضهای ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب                                                         ۶۳

صاف سازی                                                                         ۶۴

بهره برداری ونگهداری صافیهای تند باجریان ثقلی                           ۶۵

ساختمان صافیهای تند ومتعلقات آن                                             ۶۶

تنظیم صافی                                                                          ۶۸

سیستمهای تنظیم کننده                                                             ۷۰

سرعت صافی سازی                                                                ۷۲

زمان کارکرد صافی                                                                 ۷۳

تجهیزات شستشوی تند بانیروی ثقل                                            ۷۴

صافیهای تند تحت فشار                                                           ۷۵

را ه اندازی وبهره برداری صافیهای تحت فشار                                        ۷۶

نگهداری صافیهای تحت فشار                                                    ۷۸

روشهای سالم سازی                                                               ۷۹

کلر                                                                                    ۷۹

اوزون                                                                                 ۸۶

روش تهیه اوزون                                                                   ۸۷

انواع ژنراتورهای گاز اوزون                                                      ۸۸

ویژگیهای گازورودی به دستگاه تولید اوزون                                   ۹۱

واحدهای تولید                                                                     ۹۴

روشهای مختلف اوزناسیون آب                                                  ۹۴

موارد کاربرد اوزون                                                                 ۹۵

فواید اوزون                                                                             ۱۰۲

استفاده ازاشعه فرابنفش                                                        ۱۰۵

اصول کلی به کارگیری U.V                                                    ۱۰۸

مراقبت ازبازتاب فرابنفش                                                             ۱۰۸

موا د شیمیایی نامطلوب درآب آشامیدنی                                    ۱۰۹

روش تصفیه                                                                             ۱۱۲

تصفیه باآب آهک                                                               ۱۱۴

اکسیداسیون توسط پرمنگنات پتاسیم                                        ۱۱۶

هوادهی                                                                           ۱۱۷

حوضهای ته نشینی                                                             ۱۱۹

صافیها                                                                                   ۱۲۰

حذف آهن ومنگنزباتبادل یونی                                              ۱۲۰

فرایندهای متعارف                                                             ۱۲۱

فرایندهای ویژه آهن ومنگنز                                                  ۱۲۳

منابع آلودگی وتاثیرات                                                        ۱۲۵

روش تصفیه                                                                   ۱۲۶

ترسیب شیمیایی                                                               ۱۲۷

ارسنیک                                                                         ۱۲۹

روش تصفیه                                                                           ۱۳۱

دشواریهای بهره برداری                                                      ۱۳۲

کروم                                                                            ۱۳۳

کادمیوم                                                                       ۱۳۴

سرب                                                                         ۱۳۵

جیوه                                                                          ۱۳۶

کلرورها                                                                      ۱۳۷

روشهای آزمایش درآب                                                    ۱۴۰

فلوئورها                                                                      ۱۴۲

سولفات وسولفورها                                                                ۱۴۶

نیتراتها                                                                        ۱۴۷

تاثیرات بهداشتی واستانداردها                                            ۱۵۲

خواص مواد فعال سطحی                                                 ۱۶۰

کاربرد پاک کننده ها                                                        ۱۶۱

آثار بیولوژیکی پاک کننده ها                                              ۱۶۲

آثارزیست محیطی                                                          ۱۶۳

تشخیص میزان مواد پاک کننده درآب                                   ۱۶۵

سموم دفع آفات وعلف کشها                                             ۱۶۵

مواد رادیو اکتیو                                                             ۱۶۶

منابع آلودگی رادیو اکتیویته                                                ۱۶۶

سیانور                                                                                ۱۶۹

سخت زدایی بامواد شیمیایی                                              ۱۷۱

مقدمه:

مجموعه عملیاتی که به منظور آماده کردن آب برای مصارف مورد نظر اجرامیشود، تصفیه آب ومجموعه تاسیسات وتجهیزاتی که عملیات تصفیه آب رادربرمی گیرد،تصفیه خانه نامیده میشود. بنابراین برای تهیه آبی مناسب برای شرب ومصارف عمومی شهری یکرشته عملیات در تصفیه خانه آب به مورداجراگذارده میشود تاآب دریافتی از منابع آب را باکیفیتی قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشامیدنی تحویل نماید.

آب آشامیدنی استاندارد به طور کلی آبی است که بیرنگ بی بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، که مصرف آن حتی در دراز مدت هم به لحاظ عاری بودن از مواد مضر، ضرری به سلامت مصرف کننده وخسارتی به تجهیزات انتقال،توزیع ومصرف وارد نمی آورد.

عملیاتی که در تصفیه خانه آب آشامیدنی در رابطه با تصحیح کیفیت آب اجرا میشود،بستگی به کیفیت آب منابعی داردکه برای تامین آب آشامیدنی در نظر گرفته می شود وطرح تاسیسات تصفیه خانه نیز بادرنظر گرفتن این که آب تصفیه شده برای مصرف شرب ومصارف عمومی شهری به کار برده خواهد شد پیش بینی میشود وتجهیزات وتاسیسات تصفیه خانه نیز براساس طرح مصوب نصب می گردد.

منابع آب که به منظور تامین آب آشامیدنی ومصارف عمومی به کار گرفته می شوند.شامل:

منابع آبهای سطحی :دریاهاودریاچه ها. برکه ها .رودخانه ها،جویبارها

منابع آبهای زیرزمینی :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضی از تاسیسات تصفیه آب ازیک یا چند منبع مختلف آب دریافت وتصفیه شود.به هر حال اقداماتی که در زمینه تصفیه آب منظور خواهد شد،آب دریافتی از منابع رابه آب آشامیدنی تبدیل خواهد کرد وبه همین جهت مطالعه کیفیت فیزیکی،شیمیایی ومیکروبیولوژیکی منابع مورد نظر تامین آب آشامیدنی ،برای ایجاد یک سیستم تصفیه وتوزیع آب سالم ضرورت پیدا می کند.

۱- هدف:  هدف از تهیه این راهنما ارایه روشهای بهره برداری از تاسیسات تصفیه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فنی بهره برداران است که در تصفیه خانه های آب آشامیدنی فعالیت دارند.نظر به اینکه معیارهای تهیه شده در این دستورالعمل به خاطر تنوع تاسیسات به صورتی است که دربرگیرنده نکات عمومی ومشترک است وباید به صورت   راهنمای کلی بتواند مورد استفاده متخصصان در رده های مختلف قرار گیرد، لازم است که در هرتصفیه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط کلی ارایه شده دراین مجموع ودستورالعمل های طراح وسازنده تجهیزات تصفیه خانه.دستورالعمل های اجرایی مناسبی را که برای کارکنان بهر ه برداری ونگهداری قابل استفاده باشد،تهیه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ریزی مناسب برحسن اجرای کارها نظاره کنند.

۲- دامنه کاربرد: این دستورالعمل شامل کلیه تاسیساتی است که در تصفیه آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند.از آنجا که مسایل آبگیری ودفع لجن از مسایلی است که در تصفیه خانه های فاضلاب نیز مطرح است، لذا بحث دراین زمینه در بخش بهره برداری ونگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب پیگیری خواهد شد.

۳فرآیندهای تصفیه آب: از نظر کلی تصفیه خانه آب آشامیدنی شامل گروهی از واحدها وتجهیزات زیر خواهند بود که براساس بررسی کیفیت آب که قبلا انجام شده،ممکن است به کار گرفته شوند.

تصفیه فیزیکی آب: هرگونه تصفیه ای که در آن به وسیله روشهای فیزیکی عوامل آلودگی از آب حذف شوند،تصفیه فیزیکی آب نامیده میشود. از جمله دانه گیری ، زلال سازی،صاف سازی واستفاده از اشعه ماورای بنفش در سالم سازی آب را می توان نام برد.

 تصفیه شیمیایی آب:

هرگونه تصفیه ای که در ان به کمک مواد شیمیایی عوامل آلودگی از آب حذف شوند، تصفیه شیمیایی آب نامیده می شود. انعقاد سختی زدایی،کلرزنی و.. نمونه ای از تصفیه شیمیایی است.

 سالم سازی آب : هرگونه روش فیزیکی ویا شیمیایی که موجب حذف عوامل بیولوژیکی بیماریزا از آب گردد،روش سالم سازی نامیده می شود،صاف سازی ،کلرزنی ،استفاده از اشعه ماورای بنفش و… ازاین گروه است.

شرح مراحل ،تاسیسات تصفیه وکاربرد آنها:تجهیزات وتاسیساتی که برای تامین آب آشامیدنی از منابع آب سطحی وزیرزمینی به کار گرفته میشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عملیات تصفیه در بخشهای ذیل کاربرد دارند:

–         پیش تصفیه

–          تصفیه اصلی

–          مواد شیمیایی نامطلوب در آب آشامیدنی

–          ایجاد تعادل شیمیایی

 پیش تصفیه :

تاسیسات پیش تصفیه برای اجرای یک ویا چند رشته از عملیات زیر که به منظور بهبود کیفیت آب خام ورودی به تاسیسات تصفیه خانه های اب طرح شده است، پیش بینی می گردد وممکن است در داخل یا خارج از تصفیه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگیری وحذف ماسه

الف- آشغالگیری: درآبگیری از آبهای سطحی شاخ وبرگ ویا مواد دیگر شناور به وسیله شبکه های آشغالگیر از آب جدا می شوند.این شبکه ها مواد شناوری راکه همراه اب است، در خود نگاه میدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدی تصفیه خانه می شوند آشغالگیرممکن است در محل ورود آب به تصفیه خانه ویا ورود آب به تاسیسات انتقال آب به تصفیه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل یکبار باید تمیز شود. موادی که روی آشغالگیر جمع میشوند،باید بعداز جمع آوری از نزدیکی آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفیه خانه به خارج حمل گردند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است