هر برادری که از منافع برادر خود مانند نفع خویش حمایت کرد به کار خود سامان داده است (کوروش کبیر)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی – تصفيه خانه جديد همدان
دانلود گزارش کارآموزی – تصفيه خانه جديد همدان

دانلود گزارش کارآموزی – تصفيه خانه جديد همدان

دانلود گزارش کارآموزی – تصفيه خانه جديد همدان 

فهرست مطالب

مقدمه                                                                         1

تصفيه فيزيكي آب                                                          3

تصفيه شيميايي آب                                                         3

شرح مراحل تاسيسات تصفيه وكاريردآنها                              4

حذف گازهاي همراه آب                                                  9

مشكلات ناشي ازانحلال گازها درآب                                   12

حذف گازهاي مزاحم ازآب                                               14

روشهاي حذف گازها ازآب                                               15

بهره برداري ونگهداري وتعميرات دستگاههاي هوادهي              20

فرآيندهاي انعقادولخته بندي                                              21

كاهش وحذف بارالكتريكي سطحي كلوييدها                          22

ته نشيني شيميايي                                                           32

فرايند زلال سازي وحوضهاي زلال ساز                                36

نگهداري وتعميرات                                                                43

ساختمان وروش كلي بهره برداري ازحوضهاي ته نشيني وزلال سازمركب بهره گيرنده ازبسترلجن                                                   56

روش كلي راه اندازي                                                      59

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت                                61

كلياتي درمورد مكانيزم وبهره برداري ازحوضهاي ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب                                                         63

صاف سازي                                                                         64

بهره برداري ونگهداري صافيهاي تند باجريان ثقلي                           65

ساختمان صافيهاي تند ومتعلقات آن                                             66

تنظيم صافي                                                                          68

سيستمهاي تنظيم كننده                                                             70

سرعت صافي سازي                                                                72

زمان كاركرد صافي                                                                 73

تجهيزات شستشوي تند بانيروي ثقل                                            74

صافيهاي تند تحت فشار                                                           75

را ه اندازي وبهره برداري صافيهاي تحت فشار                                        76

نگهداري صافيهاي تحت فشار                                                    78

روشهاي سالم سازي                                                               79

كلر                                                                                    79

اوزون                                                                                 86

روش تهيه اوزون                                                                   87

انواع ژنراتورهاي گاز اوزون                                                      88

ويژگيهاي گازورودي به دستگاه توليد اوزون                                   91

واحدهاي توليد                                                                     94

روشهاي مختلف اوزناسيون آب                                                  94

موارد كاربرد اوزون                                                                 95

فوايد اوزون                                                                             102

استفاده ازاشعه فرابنفش                                                        105

اصول كلي به كارگيري U.V                                                    108

مراقبت ازبازتاب فرابنفش                                                             108

موا د شيميايي نامطلوب درآب آشاميدني                                    109

روش تصفيه                                                                             112

تصفيه باآب آهك                                                               114

اكسيداسيون توسط پرمنگنات پتاسيم                                        116

هوادهي                                                                           117

حوضهاي ته نشيني                                                             119

صافيها                                                                                   120

حذف آهن ومنگنزباتبادل يوني                                              120

فرايندهاي متعارف                                                             121

فرايندهاي ويژه آهن ومنگنز                                                  123

منابع آلودگي وتاثيرات                                                        125

روش تصفيه                                                                   126

ترسيب شيميايي                                                               127

ارسنيك                                                                         129

روش تصفيه                                                                           131

دشواريهاي بهره برداري                                                      132

كروم                                                                            133

كادميوم                                                                       134

سرب                                                                         135

جيوه                                                                          136

كلرورها                                                                      137

روشهاي آزمايش درآب                                                    140

فلوئورها                                                                      142

سولفات وسولفورها                                                                146

نيتراتها                                                                        147

تاثيرات بهداشتي واستانداردها                                            152

خواص مواد فعال سطحي                                                 160

كاربرد پاك كننده ها                                                        161

آثار بيولوژيكي پاك كننده ها                                              162

آثارزيست محيطي                                                          163

تشخيص ميزان مواد پاك كننده درآب                                   165

سموم دفع آفات وعلف كشها                                             165

مواد راديو اكتيو                                                             166

منابع آلودگي راديو اكتيويته                                                166

سيانور                                                                                169

سخت زدايي بامواد شيميايي                                              171

مقدمه:

مجموعه عملياتي كه به منظور آماده كردن آب براي مصارف مورد نظر اجراميشود، تصفيه آب ومجموعه تاسيسات وتجهيزاتي كه عمليات تصفيه آب رادربرمي گيرد،تصفيه خانه ناميده ميشود. بنابراين براي تهيه آبي مناسب براي شرب ومصارف عمومي شهري يكرشته عمليات در تصفيه خانه آب به مورداجراگذارده ميشود تاآب دريافتي از منابع آب را باكيفيتي قابل قبول در چهار چوب استاندارد آب آشاميدني تحويل نمايد.

آب آشاميدني استاندارد به طور كلي آبي است كه بيرنگ بي بو، وبا طعم مطبوع وگوارا، كه مصرف آن حتي در دراز مدت هم به لحاظ عاري بودن از مواد مضر، ضرري به سلامت مصرف كننده وخسارتي به تجهيزات انتقال،توزيع ومصرف وارد نمي آورد.

عملياتي كه در تصفيه خانه آب آشاميدني در رابطه با تصحيح كيفيت آب اجرا ميشود،بستگي به كيفيت آب منابعي داردكه براي تامين آب آشاميدني در نظر گرفته مي شود وطرح تاسيسات تصفيه خانه نيز بادرنظر گرفتن اين كه آب تصفيه شده براي مصرف شرب ومصارف عمومي شهري به كار برده خواهد شد پيش بيني ميشود وتجهيزات وتاسيسات تصفيه خانه نيز براساس طرح مصوب نصب مي گردد.

منابع آب كه به منظور تامين آب آشاميدني ومصارف عمومي به كار گرفته مي شوند.شامل:

منابع آبهاي سطحي :درياهاودرياچه ها. بركه ها .رودخانه ها،جويبارها

منابع آبهاي زيرزميني :چاهها،قنوات وچشمه ها،است .چه بسا در بعضي از تاسيسات تصفيه آب ازيك يا چند منبع مختلف آب دريافت وتصفيه شود.به هر حال اقداماتي كه در زمينه تصفيه آب منظور خواهد شد،آب دريافتي از منابع رابه آب آشاميدني تبديل خواهد كرد وبه همين جهت مطالعه كيفيت فيزيكي،شيميايي وميكروبيولوژيكي منابع مورد نظر تامين آب آشاميدني ،براي ايجاد يك سيستم تصفيه وتوزيع آب سالم ضرورت پيدا مي كند.

1- هدف:  هدف از تهيه اين راهنما ارايه روشهاي بهره برداري از تاسيسات تصفيه خانه وبالا بردن سطح اطلاعات فني بهره برداران است كه در تصفيه خانه هاي آب آشاميدني فعاليت دارند.نظر به اينكه معيارهاي تهيه شده در اين دستورالعمل به خاطر تنوع تاسيسات به صورتي است كه دربرگيرنده نكات عمومي ومشترك است وبايد به صورت   راهنماي كلي بتواند مورد استفاده متخصصان در رده هاي مختلف قرار گيرد، لازم است كه در هرتصفيه خانه متخصصان امر به توجه به خطوط كلي ارايه شده دراين مجموع ودستورالعمل هاي طراح وسازنده تجهيزات تصفيه خانه.دستورالعمل هاي اجرايي مناسبي را كه براي كاركنان بهر ه برداري ونگهداري قابل استفاده باشد،تهيه وبه‌آنان ابلاغ وبراساس برنامه ريزي مناسب برحسن اجراي كارها نظاره كنند.

2- دامنه كاربرد: اين دستورالعمل شامل كليه تاسيساتي است كه در تصفيه آب آشاميدني مورد استفاده قرار ميگيرند.از آنجا كه مسايل آبگيري ودفع لجن از مسايلي است كه در تصفيه خانه هاي فاضلاب نيز مطرح است، لذا بحث دراين زمينه در بخش بهره برداري ونگهداري از تصفيه خانه هاي فاضلاب پيگيري خواهد شد.

3فرآيندهاي تصفيه آب: از نظر كلي تصفيه خانه آب آشاميدني شامل گروهي از واحدها وتجهيزات زير خواهند بود كه براساس بررسي كيفيت آب كه قبلا انجام شده،ممكن است به كار گرفته شوند.

تصفيه فيزيكي آب: هرگونه تصفيه اي كه در آن به وسيله روشهاي فيزيكي عوامل آلودگي از آب حذف شوند،تصفيه فيزيكي آب ناميده ميشود. از جمله دانه گيري ، زلال سازي،صاف سازي واستفاده از اشعه ماوراي بنفش در سالم سازي آب را مي توان نام برد.

 تصفيه شيميايي آب:

هرگونه تصفيه اي كه در ان به كمك مواد شيميايي عوامل آلودگي از آب حذف شوند، تصفيه شيميايي آب ناميده مي شود. انعقاد سختي زدايي،كلرزني و.. نمونه اي از تصفيه شيميايي است.

 سالم سازي آب : هرگونه روش فيزيكي ويا شيميايي كه موجب حذف عوامل بيولوژيكي بيماريزا از آب گردد،روش سالم سازي ناميده مي شود،صاف سازي ،كلرزني ،استفاده از اشعه ماوراي بنفش و… ازاين گروه است.

شرح مراحل ،تاسيسات تصفيه وكاربرد آنها:تجهيزات وتاسيساتي كه براي تامين آب آشاميدني از منابع آب سطحي وزيرزميني به كار گرفته ميشوند، برحسب نوع منبع متفاوت است ودر عمليات تصفيه در بخشهاي ذيل كاربرد دارند:

–         پيش تصفيه

–          تصفيه اصلي

–          مواد شيميايي نامطلوب در آب آشاميدني

–          ايجاد تعادل شيميايي

 پيش تصفيه :

تاسيسات پيش تصفيه براي اجراي يك ويا چند رشته از عمليات زير كه به منظور بهبود كيفيت آب خام ورودي به تاسيسات تصفيه خانه هاي اب طرح شده است، پيش بيني مي گردد وممكن است در داخل يا خارج از تصفيه خانه قرار داشته باشد.

آشغالگيري وحذف ماسه

الف- آشغالگيري: درآبگيري از آبهاي سطحي شاخ وبرگ ويا مواد ديگر شناور به وسيله شبكه هاي آشغالگير از آب جدا مي شوند.اين شبكه ها مواد شناوري راكه همراه اب است، در خود نگاه ميدارند ومانع ورود آنها به بخش بعدي تصفيه خانه مي شوند آشغالگيرممكن است در محل ورود آب به تصفيه خانه ويا ورود آب به تاسيسات انتقال آب به تصفيه خانه نصب شده باشد ودر هرحال روزانه حداقل يكبار بايد تميز شود. موادي كه روي آشغالگير جمع ميشوند،بايد بعداز جمع آوري از نزديكي آب دور برده شوند وبهتر است هرچه زودتر از تصفيه خانه به خارج حمل گردند.

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است