دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی تصفيه خانه جديد همدان

دانلود گزارش کارآموزی تصفيه خانه جديد همدان

فهرست مطالب

مقدمه                                                                         1

تصفيه فيزيكي آب                                                          3

تصفيه شيميايي آب                                                         3

شرح مراحل تاسيسات تصفيه وكاريردآنها                               4

حذف گازهاي همراه آب                                                   9

مشكلات ناشي ازانحلال گازها درآب                                     12

حذف گازهاي مزاحم ازآب                                                14

روشهاي حذف گازها ازآب                                         15

بهره برداري ونگهداري وتعميرات دستگاههاي هوادهي               20

فرآيندهاي انعقادولخته بندي                                              21

كاهش وحذف بارالكتريكي سطحي كلوييدها                           22

ته نشيني شيميايي                                                         32

فرايند زلال سازي وحوضهاي زلال ساز                                  36

نگهداري وتعميرات                                                         43

ساختمان وروش كلي بهره برداري ازحوضهاي ته نشيني وزلال سازمركب بهره گيرنده ازبسترلجن            56

روش كلي راه اندازي                                                       59

متوقف ساختن حوض زلال ساز دركوتاه مدت                          61

كلياتي درمورد مكانيزم وبهره برداري ازحوضهاي ته نشن زلال ساز مجهز به صفحات مورب                   63

 

صاف سازي                                                                          64

بهره برداري ونگهداري صافيهاي تند باجريان ثقلي                            65

ساختمان صافيهاي تند ومتعلقات آن                                            66

تنظيم صافي                                                                         68

سيستمهاي تنظيم كننده                                                          70

سرعت صافي سازي                                                         72

زمان كاركرد صافي                                                                 73

تجهيزات شستشوي تند بانيروي ثقل                                            74

صافيهاي تند تحت فشار                                                           75

را ه اندازي وبهره برداري صافيهاي تحت فشار                                 76

نگهداري صافيهاي تحت فشار                                                     78

روشهاي سالم سازي                                                                79

كلر                                                                                    79

اوزون                                                                                 86

روش تهيه اوزون                                                                    87

انواع ژنراتورهاي گاز اوزون                                                        88

ويژگيهاي گازورودي به دستگاه توليد اوزون                                    91

واحدهاي توليد                                                                      94

روشهاي مختلف اوزناسيون آب                                                   94

موارد كاربرد اوزون                                                         95

فوايد اوزون                                                                      102

استفاده ازاشعه فرابنفش                                                       105

اصول كلي به كارگيري U.V                                                    108

مراقبت ازبازتاب فرابنفش                                                      108

موا د شيميايي نامطلوب درآب آشاميدني                                   109

روش تصفيه                                                                      112

تصفيه باآب آهك                                                               114

اكسيداسيون توسط پرمنگنات پتاسيم                                       116

هوادهي                                                                           117

حوضهاي ته نشيني                                                             119

صافيها                                                                                   120

حذف آهن ومنگنزباتبادل يوني                                              120

فرايندهاي متعارف                                                             121

فرايندهاي ويژه آهن ومنگنز                                                 123

منابع آلودگي وتاثيرات                                                        125

روش تصفيه                                                                    126

ترسيب شيميايي                                                              127

ارسنيك                                                                        129

روش تصفيه                                                                    131

دشواريهاي بهره برداري                                                      132

كروم                                                                            133

  كادميوم                                                                      134

سرب                                                                          135

جيوه                                                                          136

كلرورها                                                                       137

روشهاي آزمايش درآب                                                    140

فلوئورها                                                                      142

سولفات وسولفورها                                                          146

نيتراتها                                                                        147

تاثيرات بهداشتي واستانداردها                                            152

خواص مواد فعال سطحي                                                  160

كاربرد پاك كننده ها                                                       161

آثار بيولوژيكي پاك كننده ها                                             162

آثارزيست محيطي                                                          163

تشخيص ميزان مواد پاك كننده درآب                                  165

سموم دفع آفات وعلف كشها                                              165

مواد راديو اكتيو                                                             166

منابع آلودگي راديو اكتيويته                                               166

سيانور                                                                        169

سخت زدايي بامواد شيميايي                                              171

دانلود گزارش کارآموزی تصفيه خانه جديد همدان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد