دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه

آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي
به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است.
ا ين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند :سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد.
فهرست مطالب
فصل اول آشنايي با مكان كارآموزي 8
آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي   9
اداره كل تامين اجتماعي استان12
تعهدات وحمايتهاي شعبه13
تعهدات كوتاه مدت   13
تعهدات بلند مدت  14
چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد15
رئيس شعبه16
معاونت16
واحد درآمد                                                                  16
مشاوره  17
واحد امور بيمه شدگان  17
واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي  17
واحد بازرسي   17
واحد اجرائيات 17
واحد حسابداري   17
واحد امور اداري وخدمات18
فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي  19
بانك تعهدات قانوني 20
بانك درآمد 21
بانك كارگشايي   22
حقوق ودستمزد23
محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان24
محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان25
كمك هزينه مسكن كاركنان25
بهره وري26
كارانه 30
كارانه موقت   34
نيم عشر اجرايي   36
كلياتي از مزايا 39
حق التضمين   39
هزينه اولاد 40
كمك هزينه عائله مند 40
اضافه كار   40
فوق العاده ايام تعطيل  40
حكم كارگزيني 41
كسورات حقوق ومزايا42
ماليات42
بيمه   42
جريمه غيبت   42
ثبت اسناد   45
فصل سوم:آزمون آموخته ها،پيشنهادات ونتايج46
چگونگي پرداختها توسط واحد حسابداري47
نرخ حق بيمه  50
ملاك محاسبه حق بيمه   50
محاسبه حق بيمه بيمه شدگان   51
تكاليف،حقوق وارتباط اداري كارفرمايان با سازمان تامين اجتماعي 51
مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران    52
ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان وسازمان تامين اجتماعي55
آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي
به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است.
ا ين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند :سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد.
اعضاي اين شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ،كارفرمايان و كارگران به شرح ذيل ميباشند:
الف:هفت نفر نمايندگان دولت شامل :
1-وزير بهداشت،درمان وآموزش پزشكي كه رياست شورا را به عهده دارد.
2-وزير كاروامور اجتماعي يا معاون وي.
3-وزير امور اقتصادي ودارايي ويا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.
4-وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.
5-وزير معادن وفلزات يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.
6-وزير صنايع يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.
7-وزير تعاون يا نماينده وي.
ب:پنج نفر نمايندگي كارفرمايان.
ج:سه نفر نمايندگان بيمه شدگان .
سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تامين اجتماعي قرار دارد.
اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل ميباشد:
-رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات مديره دولت منصوب ميگردند.
-دو نفر عضو اصلي هيات ديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.
-يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در ورد اعضاي اصلي تعيين ميگردد.
اهم وضايف هيات ديره به شرح ذيل مي باشد :
1-پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تامين اجتماعي.
2-تاييد آيين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تامين اجتماعي واساسنامه تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.
3-تاييد برنامه و بودجه وگزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تامين اجتماعي .

فرمت : ورد | صفحات:51+OK

***********************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در بیمه
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد