ضعیف‌الاراده کسی است که با هر شکستی بینش او نیز عوض شود.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک
دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک

گزارش کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند

کارآموزی در شرکت کاشی و سرامیک الوند

توزین:

این کارخانه در معدن دارای سنگ شکن های بزرگی است که سنگ های با فرمولاسیون مشخص را خرد کرده وتوسط کامیون به انبا رخاک واقع در بخش توزین منتقل می کند. ضایعات کاشی و سرامیک کارخانه که لعاب کاری نشده اند نیز به انبار خاک انتقال یافته و ذخیره می شود که به آنها شاموت گفته می شود.این بخش چند سنگ شکن کوچک تر  دارد که لودرهای مخصوص باتوجه به وزن خاکی که از بخش کنترل کیفی به صفحه ی  پنجره ای ابلاغ می شود، مقدار مشخصی از خاک را از انباربرداشته و به قسمت های بالای دستگاه توزین تخلیه می کنند.در قسمتهای بالای دستگاه توزین یک صفحه مشبک وجود دارد که سنگ های با اندازه ی خیلی درشت از آنها عبور نمی کند ودرواقع کار الک کردن را انجام می دهد. خاک وسنک های با اندازه ی کوچکتر بر روی صفحه توزین ریخته شده و وزن می شوند وتوسط کاموایر وسنگ شکن منتقل شده وبعد از خرد شدن از طریق الویتور (بالابر)به درون بالمیل ها تخلیه می شوند.

تهیه ی دوغاب:

مواد اولیه که با نسبت های مشخص به درون بامیلر ها ریخت شده اند ، توسط گلوله های آلو بایت و سنگ های سیلیسی رودخانه ی سایش داده می شوند. این بخش دارای ۲۴ بالمیل می باشدکه ۱۲ عدد برای کاشی دیواری و ۱۲عدد برای کاشی کف می باشد. بعد از مدتی سایش مقداری آب که بسته به مقدار رطوبت خاک از طرف آزمایشگاه مشخص می شود، به آن اضافه می کند . سپس بالمیل مدت تقریباً ۱۰ ساعت می چرخد تا پروسه تولید دوغاب تکمیل شود. در این مرحله از دوغاب نمونه برداری می شود تااستانداردآن از دانسیته و رطوبت واسکوزیته و درصد مواد موجود د ران بسنجد. دوغاب تهیه شده از طریق لوله ای که در زیر بالمیله ها تعبیه می شود با فشار باد به مخزن تخلیه می شود. در درون مخزن همزن وجود دارد که از ته نشین شدن ذرات معلق جلو گیری می کنند . دو غاب تهیه شده دارای زبره های می باشد که باید جدا شود به همین علت الک های ویبره با مش ۲۳۰طراحی شده اند. بعد از مرحه ی الک شدن دوغاب صاف شده به مخزن زیر اسپری تخلیه می شود.

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه
انواع محصولات تولیدی شرکت کاشی و سرامیک الوند
نوبت کاری
نمودار تشکیلات و پرسنل سازمانی(شکل۱-۱)
تشکیلات تشکیلات و پرسنل خدمات بهداشت حرفه ای
لیست اقلام موجود در مرگز بهداشت کارخانه(جدول۱-۱)
لیست دارو های موجود در مرکز بهداشت کارخانه(۱-۲)
لیست تعداد افراد شاغل در کارخانه(۱-۳)
مواد اولیه
پیوست(۱)-یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی دیواری
پیوست(۲) -یک نمونه از برگه موتد اوله برای کاشی کف
توزین
شکل توزین(شکل ۱-۲)
تهیه دو غاب
شکل تهیه دو غاب(۱-۳)
اسپری
شکل اسپری(۱-۴)
واحدپرس
واحد پرس کاشی کف
لعاب زنی کاشی کف
حمل و نقل و بارگیری(loading)
کوره
Sort  و بسته بندی
واحد پرس کاشی دیواری
درجه بندی کاشی ها(شکل ۱-۵)
تهیه لعاب
جدول دسته بندی مشاغل موجود در کارخانه و شتاسایی عوامل زیان آور
ایستگاه های کاری (جدول۱-۴)
تهسیلات رفاهی
جدول( ۱-۵) تعداد توالت ها
جدول(۱-۶)تعداد دستشویی ها
فصل دوم
۲-۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند
۲-۱-۱ مقدمه
۲-۱-۲ ، ۱عوامل زیان آور شیمیایی فرایند
جدول ۲-۱،لیست مواد اولیه واحد تهیه بدنه
جدول۲-۲، لیست رنگ های مورد استفاده در لعاب
جدول۲-۳، لیس مواد شیمییایی مورد استفاده در آزمایشگاه
جدول۲-۴، لیست مواد اولیه لعاب
جدول ۲-۵، لیست مواد اولیه چاپ
۲-۱-۳، سم شناسی عوامل زیان آور شیمییایی مهم فرایند
۱٫ کربنات سدیم دو سود سبک
۲٫ تیتانیوم(Ti)
۳٫ هیدروکسید پتاسیم(KOH)
بررسی برچسب گذاری و وجود برگه یMSDS مواد
روش نمونه برداری از سیلیس کریستالین
۲-۱-۴، نمونه برداری گرد و غبار کلی در شرکت
۲-۱-۵ نتیجه گیری و پیشنهاد
۲-۲ عوامل فیزیکی زیان آور فزایند
۲-۲-۱، روشنایی در محیط کار
۲-۲-۱-۱، مقدمه
۲-۲-۱-۲،تاثیرنور در دید
جدول۲-۲-۱، شدت روشنایی در سطح کار برای فعالیت های گوناگون
۲-۲-۲، ایستگاه ها و شدت های روشنایی اندازه گیری شده
شکل ۲-۲-۱، ایستگاه بندی برای سنجش نور
نتیجه گیری نور سنجی انبار محصول شماره ی
شکل۲-۲-۲، سورت و بسته بندی
جدول۲-۲-۳، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی براق در بخش سورت
جدول۲-۲-۴، شدت های روشنایی اندازه گیری شده برای کاشی مات در بخش سورت
۲-۲-۲، صدا در محیط
۲-۲-۲-۱، مقدمه
۲-۲-۲-۲،اثرات سوء سر و صدا بر روی کارگران
۲-۲-۲-۳، کنترل سر و صدا
شکل۲-۲-۲-۱، پلان صدا سنجی، بخش بالمیل های تهیه بدنه
جدول۲-۲-۲-۱-،شماره ی ایستگاه های و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش بالمیل های تهیه بدنه
شکل۲-۲-۲-۲-، پلان صداسنجی، بخش پرس دیواری
جدول۲-۲-۲-۲-، شماره ی ایستگاه ها و تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش پرس دیواری
شکل۲-۲-۲-۳-، پلان بخش سورت و بسته بندی دیواری
شکل ۲-۲-۲-۳-، شماره ی ایستگاه هاو تراز های شدت صوت اندازه گیری شده در بخش سورت و بسته بندی دیواری
شکل ۲-۲-۲-۴-، پلان صدا سنجی پرس کف
جدول۲-۲-۲-۴-، شماره ی ایستگاه وتراز های شدت صوت بخش پرس کف
۲-۲-۲-۵-، پلان صدا سنجی پرس citi ر
جدول۲-۲-۲-۵-، شماره ی ایستگاه و تراز های شدت اندازه گیزی شده بخش پرس  citi
۲-۲-۳، ارتعاش در محیط کار ر
۲-۲-۳-۱، منابع ارتعاش در کارخانه و تدابیر کنترلی انجام شده برای آنها
۲-۲-۴، استرس های حرارتی در محیط کار
۲-۲-۴-۱، مقدمه
۲-۲-۴-۲، کمیته های انداز ه گیری شرایط هوایی محیط کار
جدول۲-۲-۴-۱،انداز های حد آستانه جاز رویارویی با گرما بر پایه ی دمای ترگوی سان
جدول۲-۲-۴-۲، اندازه گیری انجام شده در مکان های مختلف شرکت
۲-۲-۴-۳، مقایسه اندازه گیریهای آنجام شده با استانداردWBGT
۲-۳ عوامل ارگونومیکی محیط کار
۲-۳-۱، مقدمه
جدول۲-۳-۱، لیست های کاری و عوامل ارگونومیکی
۲-۳-۲، ارزیابی سریع اندام های فوقانی بدن(RULA)
شکل۲-۳-۱،بررسی ارگونومیکی کاچیلانزا
شکل۲-۳-۲، بررسی ارگونومیکی شارژر
فصل سوم
۳-۱، ایمنی حریق
۳-۱-۱، حفاظت در برابر آتش سوزی و انفجارات
۳-۱-۲، تقسیم بندی آتش
۳-۱-۳، انواع خاموش کننده ها
۳-۱-۴، حریق های اتفاق افتاده و وسائل اطفاء و اعلام خطر موجوددر کارخانه ی الوند(۱)
جدول۳-۱-۱، لیست تمهیدات اطفاء حریق و انواع حریق های احتمالی داده شده در پست های کار مختلف
شکل۳-۱-۱، تجزیه و تحلیل درخت خطا در قسمت درایر عمودی
۳-۱-۵، پیشنهاد و نظرات
۳-۲، ایمنی برق
۳-۲-۱، مقدمه
۳-۲-۲، برای جلوگیری از برق گرفتگی افراد در هنگام کار باید چه مواردی رعایت شود
۳-۲-۳، ایمنی برق در کارخانه الوند(۱)
۳-۳، ایمنی ماشین آلات
۳-۳-۱، مقدمه
جدول۳-۳-۱، ایمنی ماشین آلات خط تهیه بدنه(قسمت توزین)
۳-۳-۲، ایمنی دستگاه پرس کف و دیوار
جدول۳-۳-۲، ایمنی ماشین آلات بخش فنی
۳-۴، ایمنی جرثقیل
۳-۴-۱، مقدمه
۳-۴-۲تعریف  جرثقیل
۳-۴-۳، اصول ایمنی مربوط به این خطرات
۳-۴-۴،نکات عمومی در مورد ایمنی جرثقیل
۳-۴-۵،نکات ایمنی در نصب و نگهداری
۳-۴-۶، جرثقیل های موجود در کارخانه الوند (۱)
۳-۵، ایمنی جوشکاری
۳-۵-۱، مقدمه
۳-۵-۲، خطرات جوشکاری
۳-۶، ایمنی دیگ بخار(بویلر)و سیلندر های تحت فشار
۳-۶-۱،انواع ظروف تحت فشار
۳-۶-۲، تعاریف
۳-۶-۳، آیین نامه های حفاظتی مولد بخار ودیگ های اب گرم
۳-۶-۳-۱، سوپاپ اطمینان
۳-۶-۳-۲، لوله های منبع آب پرکن مولد بخار
۳-۶-۳-۳، فشار آب
۳-۶-۳-۴، آبنمای شیشه ای
۳-۶-۳-۵، دستگاه های خود کار آبرسانی و قطع سوخت
۳-۶-۴، ظروف تحت فشار موجود در کارخانه الوند(۱)
۳-۷، ایمنی کار با مواد شیمیایی
۳-۷-۱، سیلیکات زیر کانیوم
۳-۷-۲، باریوم کربنات
۳-۷-۳،هیدروکلریک اسید
۳-۷-۴، چسبCMC
۳-۸، تجهیزات حفاظت فردی
۳-۸-۱، مقدمه
جدول۳-۸-۱،  وسایل حفاظت فردی واحد تولید
جدول۳-۸-۲،  وسایل حفاظت فردی واحد برق و تایسسات
جدول۳-۸-۳، وسایل حفاظت فردی واحد آزمایشات و کنترل کیفی
جدول۳-۸-۴، وسایل حفاظت فردی واحد فنی
۳-۸-۲، برگزاری کلاس های آموزشی در کارخانه ی الوند(۱)
۳-۸-۳، سطح آگاهی کارگران از علت استفاده از وسایل حفاظت فردی در کارخانه ی الوند(۱)
فصل چهارم
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تعریف ضریب تکرار حادثه
۴-۳ تعریف ضریب شدت حادثه
۴-۴ آمار حوادث سال ۸۵ درکارخانه
نمودار ۴-۱ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۵
۴-۵ آمار حوادث سال ۸۴ در کارخانه
نمودار ۴-۲ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۴
۴-۶ آمار حوادث سال ۸۳ در کارخانه
نمودار ۴-۳ نمودار فراوانی حوادث در سال ۸۳
۴-۷ نتیجه گیری
فصل پنجم
۵-۱، تشکیلات مرکز بهداشت
۵-۱-۱، خانه ی بهداشت روستا
۵-۱-۲، مرکز بهداشتی شهر و روستا
۵-۱-۳، مرکز بهداشت شهرستان
۵-۱-۴، مرکز بهداشت استان
۵-۱-۵، وزارت خانه
۵-۱-۶، طرح پایش
۵-۱-۷،طرح اصناف
۵-۱-۸،مرکز بهداشت شهرستان البرز
۵-۲، اداره ی کار
۵-۲-۱، جایگاه سازمانی اداره ی کار و امور اجتماعی استان قزوین
۵-۲-۲، اداره ی بازرسی کار
۵-۲-۳، اداره ی روابط کار
۵-۲-۴، کاریابی غیر دولتی
۵-۲-۵، اداره ی امور اجتماعی
۵-۲-۶، خانه های بهداشت کارگری
۵-۲-۷، تشکل های کارگری و کارفرمایی
فصل ششم
منابع و ضمائم
۶-۱، منابع
۶-۲، پیوستها……………………………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۱۲۷

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

 

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است