دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج  این نظامنامه کیفیت به منظور مشخص ساختن سیستم مدیریت کیفیت شرکت شده و در قالب آن چگونگی برآورده شدن نیازمندیهای استاندارد بین المللی ISO9001: 00 در ارتباط با تولید انواع محصولات و مجموعه های خودرو تشریح گردیده است. در این سیستم، به همه اجزای سیستم با نگرشی فرآیندگرا توجه شده است و لذا در این نظامنامه، کلیه فرآیندها و فعالیتهایی که به نحوی بر روی سیستم مدیریت کیفیت موثر میباشند معرفی گردیده اند. ………….

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

فهرست مطالب :

۱-۱ ۱- کلیات ۷
۱-۲ تاریخچه سازمان ۷
۱-۳ مقدمه ۷
۱-۴ دامنه کاربرد ۷
۲- مرجع قانونی ۷
۳- واژگان و تعاریف ۷
۴- سیستم مدیریت کیفیت ۸
۴-۱ الزامات عمومی ۸
۴-۲ الزامات مستند سازی ۸
۴-۲-۱ کلیات ۸
۴-۲-۲ نظامنامه کیفیت ۹
۴-۲-۳ کنترل مستندات ۹
۴-۲-۳-۱ مشخصات مهندسی ۱۰
۴-۲-۳-۲ تغییرات مهندسی ۱۰
۴-۲-۴ کنترل سوابق کیفیت ۱۰
۴-۲-۴-۱ دوره نگهداری سوابق ۱۰
۵- مسئولیت مدیریت ۱۰
۵-۱ تعهد مدیریت ۱۰
۵-۱-۱ کارایی فرآیند ۱۱
۵-۲ تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی) ۱۱
۵-۳ خط مشی کیفیت ۱۱
۵-۴ طرح ریزی ۱۱
۵-۴-۱ اهداف کیفیتی ۱۱

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

۵-۴-۲ طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت ۱۲
۵-۵ مسئولیت ، اختیار و ارتباطات ۱۲
۵-۵-۱ مسئولیت و اختیار ۱۲
۵-۵-۱-۱ مسئولیت کیفیت ۱۴
۵-۵-۱-۲ نمودار سازمانی ۱۴
۵-۵-۱-۳ ماتریس ارتباطات ۱۴
۵-۵-۲ نماینده مدیریت ۱۴
۵-۵-۲-۱نماینده مشتری ۱۴
۵-۵-۳ ارتباطات داخلی ۱۴
۵-۶ بازنگری مدیریت ۱۵
۵-۶-۱ کلیات ۱۵
۵-۶-۱-۱ عملکرد سیستم مدیریت کیفیت ۱۵
۵-۶-۲ ورودی های بازنگری ۱۵
۵-۶-۳خروجی ها ی بازنگری ۱۵
۶- مدیریت منابع ۱۶
۶-۱ فراهم آوری و تامین منابع ۱۶
۶-۲ منابع انسانی ۱۶
۶-۲-۱ کلیات ۱۶
۶-۲-۲ صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش ۱۶
۶-۲-۲-۱ مهارت های طراحی محصول ۱۷
۶-۲-۲-۲ آموزش ۱۷
۶-۲-۲-۳ آموزش حین کار ۱۷
۶-۲-۲-۴ انگیزش و ارتقا کارکنان ۱۷
۶-۳ زیر ساخت ۱۸
۶-۳-۱ طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات ۱۸
۶-۳-۲ طرحهای اقتصادی ۱۸

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

۶-۴ محیط کار ۱۸
۶-۴-۱ ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول ۱۸
۶-۴-۱-۱ ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول – تکمیلی ۱۹
۶-۴-۲ پاکیزگی محیط کار ۱۹
۷- تحقق محصول ۱۹
۷-۱ طرح ریزی تحقق محصول ۱۹
۷-۱-۱- طرح ریزی تحقق محصول- تکمیلی ۲۰
۷-۱-۲ معیار پذیرش ۲۰
۷-۱-۳ رازداری ۲۰
۷-۱-۴ کنترل تغییرات ۲۰
۷-۲ فرآیندهای مرتبط با مشتری ۲۰
۷-۲-۱ تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول ۲۰
۷-۲-۱-۱ مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری ۲۱
۷-۲-۲ بازنگری الزامات مرتبط با محصول ۲۱
۷-۲-۲-۱ بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تکمیلی ۲۲
۷-۲-۲-۲ امکان سنجی ساخت در سازمان ۲۲
۷-۲-۳ ارتباط با مشتری ۲۲
۷-۲-۳-۱ ارتباط با مشتری- تکمیلی ۲۲
۷-۳ طراحی و توسعه ۲۳
۷-۳-۱ طرح ریزی طراحی و توسعه ۲۳
۷-۳-۱-۱ دیدگاه چند تخصصی ۲۳

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب

۷-۳-۲ ورودی های طراحی توسعه ۲۳
۷-۳-۱-۱ دیدگاه چند تخصصی ۲۳
۷-۳-۲ ورودی های طراحی توسعه ۲۳
۷-۳-۲-۱ ورودی طراحی محصول ۲۳
۷-۳-۲-۲ورودی طراحی فرآیند ساخت ۲۳
۷-۳-۲-۳مشخصات ویژه ۲۳
۷-۳-۳ خروجی های طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۳-۱ خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی ۲۴
۷-۳-۳-۲ خروجی طراحی فرآیند ساخت ۲۴
۷-۳-۳-۲ خروجی طراحی فرآیند ساخت ۲۴
۷-۳-۴بازنگری طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۴-۱پایش ۲۴
۷-۳-۵ تصدیق طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۶ صحه گذاری طراحی و توسعه ۲۴
۷-۳-۶-۱ صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی ۲۴
۷-۳-۶-۲ برنامه ساخت نمونه اولیه ۲۴
۷-۳-۶-۳ فرآیند تایید محصول ۲۵
۷-۳-۷ کنترل تغییرات طراحی و توسعه ۲۵
۷-۴ خرید ۲۵
۷-۴-۱ فرآیند خرید ۲۵
۷-۴-۱-۱ تطابق با قوانین ۲۵
۷-۴-۱-۲ توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده ۲۶
۷-۴-۱-۳ منابع تایید شده توسط مشتری ۲۶
۷-۴-۲داده های خرید ۲۶
۷-۴-۳ تصدیق محصول خریداری شده ۲۶
۷-۴-۳-۱ کیفیت محصول ورودی ۲۶

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن

۷-۴-۳-۲ پایش تامین کننده ۲۷
۷-۴-۳-۲ پایش تامین کننده- تکمیلی ۲۷
۷-۵ تولید و ارائه خدمات ۲۷
۷-۵-۱ کنترل تولید و ارائه خدمات ۲۷
۷-۵-۱-۱ طرح کنترل ۲۷
۷-۵-۱-۲ دستورالعمل های کاری ۲۷
۷-۵-۱-۳ تصدیق راه اندازی اولیه کار ۲۸
۷-۵-۱-۲ نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه ۲۸
۷-۵-۱-۵ مدیریت ابزار تولید ۲۸
۷-۵-۱-۶ برنامه ریزی تولید ۲۸
۷-۵-۱-۷ بازخور اطلاعاتی از خدمات ۲۹
۷-۵-۱-۸خدمات توافق شده با مشتری ۲۹
۷-۵-۲ صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات ۲۹
۷-۵-۳ شناسایی و رد یابی ۲۹
۷-۵-۴ اموال مشتری ۳۰
۷-۵-۴-۱ ابزار تولید متعلق به مشتری ۳۱
۷-۵-۵ نگهداری محصول ۳۱
۷-۵-۵-۱ انبارش موجودی ۳۱
۷-۶ کنترل ابزار پایش و اندازه گیری ۳۱
۷-۶-۱تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری ۳۲
۷-۶-۲ سوابق تصدیق کالیبراسیون ۳۲
۷-۶-۳ الزامات آزمایشگاه ۳۳
۷-۶-۳-۱آزمایشگاه داخلی ۳۳
۷-۶-۳-۲ آزمایشگاه خارجی ۳۳
۸-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود ۳۳
۸-۱ کلیات ۳۳

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

۸-۱-۱ شناسایی ابزارهای آماری ۳۳
۸-۱-۲ آگاهی از مفاهیم اساسی آماری ۳۳
۸-۲ پایش و اندازه گیری ۳۳
۸-۲-۱ رضایت مشتری ۳۳
۸-۲-۱ رضایت مشتری- تکمیلی ۳۴
۸-۲-۲ ممیزی داخلی ۳۴
۸-۲-۲-۱ ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ۳۵
۸-۲-۲-۲ممیزی فرآیند ساخت ۳۵
۸-۲-۲-۲-۱ ممیزی فرآیند ساخت – تکمیلی ۳۵
۸-۲-۲-۳ ممیزی محصول ۳۵
۸-۲-۲-۴ برنامه های ممیزی داخلی ۳۵
۸-۲-۲-۵ صلاحیت ممیزان داخلی ۳۴
پایش و اندازه گیری فرآیندها ۳۵
۸-۲-۳-۱ پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت ۳۶
۸-۲-۴ پایش و اندازه گیری محصول ۳۶
۸-۲-۴-۱ بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد ۳۶
۸-۲-۴-۲ قطعات ظاهری ۳۷
۸-۳ کنترل محصول نامنطبق ۳۸
۸-۳-۱ کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی ۳۸
۸-۳-۱-۱ کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق ۳۸
۸-۳-۲ کنترل محصول بازکاری شده ۳۹
۸-۳-۳ اطلاعات مشتری ۳۹
اجازه ارفاقی مشتری ۳۹
۸-۳-۵ آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف ۳۹

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن

۸-۴ تجزیه و تحلیل داده ها ۳۹
۱-۴-۸تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها ۳۹
۸-۵ بهبود ۴۰
۸-۵-۱ بهبود مستمر ۴۰
۸-۵-۱-۱ بهبود مستمر در سازمان ۴۰
۸-۵-۱-۲ بهبود فرآیندهای ساخت ۴۰
۸-۵-۱-۳ طرح بهبود مستمر ۴۰
۸-۵-۲ اقدام اصلاحی ۴۱
۸-۵-۲-۱ حل مسئله ۴۱
۸-۵-۲-۲ خطا ناپذیر سازی ۴۱
۸-۵-۲-۳ اثر اقدام اصلاحی ۴۱
۸-۵-۲-۴ تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی ۴۱
۸-۵-۳ اقدام پیشگیرانه ۴۱
۸-۵-۳-۱ اقدام پیشگیرانه- تکمیلی ۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫

 

 

 

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

***************************************************************************

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۸۰

*************************************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید[/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد