اینترنت همانند دریاست ، کسی که آن را نمی شناسد همانند کسی ست که شنا را نمی داند.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج
دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

دانلود گزارش کارآموزی شرکت صنایع پلی اتیلن آب اج

فهرست مطالب :

1-1 1- کلیات 7
1-2 تاریخچه سازمان 7
1-3 مقدمه 7
1-4 دامنه کاربرد 7
2- مرجع قانونی 7
3- واژگان و تعاریف 7
4- سیستم مدیریت کیفیت 8
4-1 الزامات عمومی 8
4-2 الزامات مستند سازی 8
4-2-1 کلیات 8
4-2-2 نظامنامه کیفیت 9
4-2-3 کنترل مستندات 9
4-2-3-1 مشخصات مهندسی 10
4-2-3-2 تغییرات مهندسی 10
4-2-4 کنترل سوابق کیفیت 10
4-2-4-1 دوره نگهداری سوابق 10
5- مسئولیت مدیریت 10
5-1 تعهد مدیریت 10
5-1-1 کارایی فرآیند 11
5-2 تمرکز بر مشتری(مشتریگرایی) 11
5-3 خط مشی کیفیت 11
5-4 طرح ریزی 11
5-4-1 اهداف کیفیتی 11
5-4-2 طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت 12
5-5 مسئولیت ، اختیار و ارتباطات 12
5-5-1 مسئولیت و اختیار 12
5-5-1-1 مسئولیت کیفیت 14
5-5-1-2 نمودار سازمانی 14
5-5-1-3 ماتریس ارتباطات 14
5-5-2 نماینده مدیریت 14
5-5-2-1نماینده مشتری 14
5-5-3 ارتباطات داخلی 14
5-6 بازنگری مدیریت 15
5-6-1 کلیات 15
5-6-1-1 عملکرد سیستم مدیریت کیفیت 15
5-6-2 ورودی های بازنگری 15
5-6-3خروجی ها ی بازنگری 15
6- مدیریت منابع 16
6-1 فراهم آوری و تامین منابع 16
6-2 منابع انسانی 16
6-2-1 کلیات 16
6-2-2 صلاحیت(شایستگی)آگاهی و آموزش 16
6-2-2-1 مهارت های طراحی محصول 17
6-2-2-2 آموزش 17
6-2-2-3 آموزش حین کار 17
6-2-2-4 انگیزش و ارتقا کارکنان 17
6-3 زیر ساخت 18
6-3-1 طرح ریزی کارخانه،تسهیلات و تجهیزات 18
6-3-2 طرحهای اقتصادی 18
6-4 محیط کار 18
6-4-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول 18
6-4-1-1 ایمنی کارکنان به منظور دستیابی به کیفیت محصول – تکمیلی 19
6-4-2 پاکیزگی محیط کار 19
7- تحقق محصول 19
7-1 طرح ریزی تحقق محصول 19
7-1-1- طرح ریزی تحقق محصول- تکمیلی 20
7-1-2 معیار پذیرش 20
7-1-3 رازداری 20
7-1-4 کنترل تغییرات 20
7-2 فرآیندهای مرتبط با مشتری 20
7-2-1 تعیین نیازمندیها و الزانات مرتبط با محصول 20
7-2-1-1 مشخصات ویژه تعیین شده توسط مشتری 21
7-2-2 بازنگری الزامات مرتبط با محصول 21
7-2-2-1 بازنگری الزامات مرتبط با محصول – تکمیلی 22
7-2-2-2 امکان سنجی ساخت در سازمان 22
7-2-3 ارتباط با مشتری 22
7-2-3-1 ارتباط با مشتری- تکمیلی 22
7-3 طراحی و توسعه 23
7-3-1 طرح ریزی طراحی و توسعه 23
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی 23
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه 23
7-3-1-1 دیدگاه چند تخصصی 23
7-3-2 ورودی های طراحی توسعه 23
7-3-2-1 ورودی طراحی محصول 23
7-3-2-2ورودی طراحی فرآیند ساخت 23
7-3-2-3مشخصات ویژه 23
7-3-3 خروجی های طراحی و توسعه 24
7-3-3-1 خروجی های طراحی و توسعه- تکمیلی 24
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت 24
7-3-3-2 خروجی طراحی فرآیند ساخت 24
7-3-4بازنگری طراحی و توسعه 24
7-3-4-1پایش 24
7-3-5 تصدیق طراحی و توسعه 24
7-3-6 صحه گذاری طراحی و توسعه 24
7-3-6-1 صحه گذاری طراحی و توسعه- تکمیلی 24
7-3-6-2 برنامه ساخت نمونه اولیه 24
7-3-6-3 فرآیند تایید محصول 25
7-3-7 کنترل تغییرات طراحی و توسعه 25
7-4 خرید 25
7-4-1 فرآیند خرید 25
7-4-1-1 تطابق با قوانین 25
7-4-1-2 توسعه سیستم مدیریت کیفیت تامین کننده 26
7-4-1-3 منابع تایید شده توسط مشتری 26
7-4-2داده های خرید 26
7-4-3 تصدیق محصول خریداری شده 26
7-4-3-1 کیفیت محصول ورودی 26
7-4-3-2 پایش تامین کننده 27
7-4-3-2 پایش تامین کننده- تکمیلی 27
7-5 تولید و ارائه خدمات 27
7-5-1 کنترل تولید و ارائه خدمات 27
7-5-1-1 طرح کنترل 27
7-5-1-2 دستورالعمل های کاری 27
7-5-1-3 تصدیق راه اندازی اولیه کار 28
7-5-1-2 نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پیشگویانه 28
7-5-1-5 مدیریت ابزار تولید 28
7-5-1-6 برنامه ریزی تولید 28
7-5-1-7 بازخور اطلاعاتی از خدمات 29
7-5-1-8خدمات توافق شده با مشتری 29
7-5-2 صحه گذاری فرآیندهای تولید و ارائه خدمات 29
7-5-3 شناسایی و رد یابی 29
7-5-4 اموال مشتری 30
7-5-4-1 ابزار تولید متعلق به مشتری 31
7-5-5 نگهداری محصول 31
7-5-5-1 انبارش موجودی 31
7-6 کنترل ابزار پایش و اندازه گیری 31
7-6-1تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری 32
7-6-2 سوابق تصدیق کالیبراسیون 32
7-6-3 الزامات آزمایشگاه 33
7-6-3-1آزمایشگاه داخلی 33
7-6-3-2 آزمایشگاه خارجی 33
8-اندازه گیری، تجزیه و تحلیل بهبود 33
8-1 کلیات 33
8-1-1 شناسایی ابزارهای آماری 33
8-1-2 آگاهی از مفاهیم اساسی آماری 33
8-2 پایش و اندازه گیری 33
8-2-1 رضایت مشتری 33
8-2-1 رضایت مشتری- تکمیلی 34
8-2-2 ممیزی داخلی 34
8-2-2-1 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت 35
8-2-2-2ممیزی فرآیند ساخت 35
8-2-2-2-1 ممیزی فرآیند ساخت – تکمیلی 35
8-2-2-3 ممیزی محصول 35
8-2-2-4 برنامه های ممیزی داخلی 35
8-2-2-5 صلاحیت ممیزان داخلی 34
پایش و اندازه گیری فرآیندها 35
8-2-3-1 پایش و اندازه گیری فرآیندهای ساخت 36
8-2-4 پایش و اندازه گیری محصول 36
8-2-4-1 بازرسی جامع ابعادی و آزمون عملکرد 36
8-2-4-2 قطعات ظاهری 37
8-3 کنترل محصول نامنطبق 38
8-3-1 کنترل محصول نامنطبق- تکمیلی 38
8-3-1-1 کنترل کمی . کیفی محصول نامنطبق 38
8-3-2 کنترل محصول بازکاری شده 39
8-3-3 اطلاعات مشتری 39
اجازه ارفاقی مشتری 39
8-3-5 آگاهی از مشکلات در عرصه مصرف 39
8-4 تجزیه و تحلیل داده ها 39
1-4-8تجزیه و تحلیل و استفاده از داده ها 39
8-5 بهبود 40
8-5-1 بهبود مستمر 40
8-5-1-1 بهبود مستمر در سازمان 40
8-5-1-2 بهبود فرآیندهای ساخت 40
8-5-1-3 طرح بهبود مستمر 40
8-5-2 اقدام اصلاحی 41
8-5-2-1 حل مسئله 41
8-5-2-2 خطا ناپذیر سازی 41
8-5-2-3 اثر اقدام اصلاحی 41
8-5-2-4 تجزیه و تحلیل/آزمون محصول مرجوعی 41
8-5-3 اقدام پیشگیرانه 41
8-5-3-1 اقدام پیشگیرانه- تکمیلی 42

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است