دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

فهرست مطالب
پیاده کردن نقشه
درنقشه های شهری کیفیت نقشه ازنظرشمال – جنوب – ناحیه – قطعه – برخیابان اصلی ، ویافرعی کاملاً مشخص است .
چنانچه فرض شودخیابان کشی ویاجدول بندی خیابان انجام شده باشد، برابراندازه نقشه مقدارمتراژ پیاده روتعیین میگردد. بااندازه برداری ازجدول ومیخ کوبی ، بر، زمین تعیین میگردد.
معمولاً قطعات بامیخ کوبی که قبلا انجام شده است مشخص می باشد. میخ گوشه زمین را، برابرباوضع جغرافیای زمین ازنظرشمال وجنوب پیاده می کنیم . ازمیخ مذکورریسمان کشی کرده وازگونیای بزرگ استفاده می نماییم وضلع دوم زمین رتبه دست می آوریم .
برای اینکه دقت بیشتری داشته باشیم می توان ازرابطه مثلث ( ۳ و ۴ و ۵ ) استفغده کرده یعنی برروی دوضلع ریسمان – کار۳ واحدو۴ واحدراانتخاب کرده ووتررابا۵ واحدکنترل می نماییم ، خصوصاً اگرواحدها، بزرگ انتخاب شوند.

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود

مثلاً ۳ – ۴ – ۵ مترازنبش زمین که برابربانقشه های شهری ونقشه برداری میباشدمیخ کوبیده میشود، باندازه طول زمین ( ضلع دوم ) ازمیخ نبش ، جلوآممده انتهای طول رامیخ کوبی می کنیم .
ضلع دیگرطول زمین رابامترکشی ازنقطه عرض تعیین کرده ، ازمیخ چهارم به وسیله برداشت مترطول وعرض زمین راکنترل می نماییم .
چنانچه خواسته باشیم کارهای انجام شده رادقیقاً کنترل نماییم ازگوشه های میخ کوبیده شده درزمین ، به وسیله مترفلزی چپ راست برداشته ( یعنی اقطارچهارضلعی راکنترل می نمایبم ، وقتی اقطارمساوی باشندحتماً گوشه هاقائمه ۹۰ درجه می باشند) .
چنانچه دراراضی ( منطقه ) خیابان کشی ویاجدول – بندی نشده باشدبامیخهای برخیابان نیزمیتوان نقاط زمین ( گوشه رابرابرنقشه ۲۰۰۰ ) بدست آورد.
پیاده کردن نقشه بدین روش ، برای زیربناهای کم بوده ، وزمانی که زیربنازیادباشدپیاده کردن نقشه به وسیله دوربین انجام میشود.

ميخ هاي آف

بعدازتعيين ميخ هاي اصلي گوشه هاي بنا، براي اينكه درموقع گودبرداري ميخهاازبين نروددقيقاً درامتدادميخهاي نبش ، معمولاً 2 مترعقب ترازميخ اصلي ، ميخ كوبي مي شود. معمولااين ميخ هاآرماتوربوده واطراف آن بابتون محكم مي شود، بطوريكه سرميخ باندازه 5 / 1 سانتيمترازبتون بيرون باشد.

براي اينكه ميخ براي عمليات بعدي مشخص باشدسرآنرابارنگ سرنج قرمزمي نمايند.

بايدتوجه داشت وسايل سنگين وماشين آلات نبايدبرميخهاي آف نزديك شوندوهميشه اطراف آن باچيدن بلوك – آجرويامواردديگرمشخص ميگردد.

پياده كردن نقشه درامتدادميخ آف

ازميخ هاي آف درتمام مراحل گودبرداري – فنداسيون سازي وكرسي چيني وبالاخره دريك رجي كردن بنااستفاده ميگردد.

ريسمانكشي باميخ هاي آف انجام شده وپياده كردن نقشه دركف وسيله امتدادشاقول ميباشدوكاردقيقاً گونياپياده ميگردد.

جوشكاري باقوس الكتريكي

تعريف :

جوشكاري عبارت ازاتصال وآميختن ذرات دوقطعه فلزبيكديگردرحالت مذاب ميباشد.

درجوشكاري بابرق براي ذوب كردن محل اتصال دوقطعه ازحرارت زيادقوس الكتريكي ( حدود5000 درجه سانتيگراد) استفاده مي شود.

 

احتياطات ايمني درجوشكاري بابرق :

سوختگي چشم دراثراشعه زيان اورقوس الكتريكي متداولترين آسيبي است كه جوشكارباان روبرومي شود. اين سوختگي دراثرنگاه كردن به قوس الكتريكي بدون استفاده ازماسك ايجادمي شود.

علامت مشخصه دردچشم دراثرجوشكاري اينست كه جوشكاراحساس مي كندمثل اينكه مقداري شن درچشمش پاشيده باشندونسبت به نورحساسيت داردومعمولاً پس از24 تا48 ساعت چشم معالجه مي شود.

هرگزبدون استفاده ازماسك حتي جندلحظه به قوس الكتريكي نگاه نكنيدچون دردشديدي درچشم احساس خواهيدكرد.

سوزش چشم رانمي توان بسرعت معالجه كردوبراي تخفيف موقتي ان بهتراست كمپرس آب يردروي چشم گذلشته يااينكه ازآمپولهايي استفاده كرد.

مي توان باگذاشتن پوست بعضي ازميوه هامثل خياروسيب بروي چشم تاحدودي ازناراحتي چشكم كاست .

خطرتشعشع شعله

علاوه برموقع جوشكاري بابرق مقداري تشعشع ازقوس الكتريكي بوجودمي ايدكه باعث سوختگي دست وصورت مي شود.اين سوختن شبيه آفتاب زدگي است وباعث سرخ شدن پوست وسوزش ان مي گردد.

براي محافظت ازاين تشعشع بايدبوسيله ماسك ودست كش ازبرخورداشعه به بدن جلوگيري كرد.

گازهاي زيان آورقوس الكتريكي

درموقع جوشكاري مخصوصاص باالكترودهاي پوشش داردودوگازي به وجودمي آيدكه بايدتهويه گردد.

هنگام جوشكاري فولادهايي كه پوششي ازفلزات ديگرمانندروي وسرب دارندمقدارتوليداين گاززيادتروسمي ترمي باشد.

چنانچه جوشكاري درهواي ازادانجام شوداين گازهاخطرچنداني ندارندولي اگرمحل جوشكاري بسته ومحفوظ باشدحتماصبايدگازهاي حاصله رابه وسيله تهويه خارج كرد.

خطرات قلم زني وپاك كردن گرده جوش

درموقع جوشكاري باالكترودپوسته اي روي گرده جوش قرارمي گيرد. اين پوسته محل جوش راازتركيب شدن باگازهاي موجوددرهوامحافظت مي كند.

هنگاميكه بخواهيم چندلايه ( پاس ) رويهم جوشكاري كنيم ياروي جوش راصاف يارنگ اميزي كنيم بايدپوسته جوش راكاملاً پاك كرد. هنگام قلم زدن وپاك كردن گرده جوش مخصوصاً وقتي كه كار، گرم باشدبايدعينك مخصوص ياسپرمحافظ بكاربردزيرااصابت ذرات داغ فلزبچشم ياصورت ممكن است سبب خطرات غيرقابل جبران شود.

ماسك جوشكاري چشم راذربرابرقلم زني محافظت نمي كند. بعضي ازجوشكاران كه حوصله عوض كردن ماسك راباعينك ندارندبدون عينك شروع به پاك كردن گرده جوش ميكنندوبايدازاين عمل شديداً جلوگيري كرد.

وسايل جوشكاري بابرق

ماسك جوشكاري : براي حفاظت درمقابل قوس الكتريكي بايدازماسك جوشكاري استفاده كردجنس ماسك جوشكاري بايدسبك ومقاوم وغيرقابل احتراق باشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 45

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود گزارش کارآموزی شرکت پایه بتون بینالود
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد