دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی صنايع آلومينيوم

دانلود گزارش کارآموزی صنايع آلومينيوم
فهرست مطالب
فصل اول : (كليات و تاريخچه )
مقدمه   1
پيدايش آلومينيوم1
تاريخچه تأسيس كارخانه توليد آلومينيوم 6
كارگاه احياء9
كارگاه آند سازي   12
كارگاه ريخت   14
كوره هاي يكنواخت كننده17
كنترل مرغوبيت18
آزمايشگاه   19
نگهداري و تعميرات   22
تأسيسات   22
يكسو كننده ( ركتي فاير)  22
مركز پژوهش و خدمات مهندسي   24
شركت سهامي آلومينيوم ايران (ايرالكو)  26
بررسي واحد هاي كنترل موغوبيت در مجتمع ايرالكو  27
كنترل آلودگي و فضاي سبز  29
خلاصه اي از شركت در كنفرانس مربوط به مواد آستري  30
موارد استفاده از كاتد  32
انواع مختلف خمير آستري  33
  مواد اوليه توليدخميرسردآستركاري   34
فصل دوم : (مباني نظري)
   روشها و فلسفه كنترل فرايند آماري   35
   نقش انحرافات تصادفي و با دليل در تغييرپذيزي كيفيت   37
   اصول آماري نمودار كنترل39
   انتخاب حدود كنترل42
   حدود هشدار در نمودارهاي كنترل44
زير گروه هاي منطقي45
خلاصه اي از قوانين حساس سازي نمودارهاي كنترل48
ساير ابزار هفت گانة عالي51
برگة كنترل51
نمودار پاراتو52
نمودار علت و معلولي52
نمودار تمركز نقصها54
نمودار پراكندگي55
پياده سازي SPC56
يك كاربرد SPC64
كاربرد غير توليدي كنترل فرايند آماري65
نمودار هاي كنترل براي مشخصه هاي وصفي73
فصل سوم : (تجزيه و تحليل وضع موجود
مقدمه1
تاريخچه تدوين استانداردها2
بخش هاي اصلي در نمودار هاي سازماني3
تجزيه وتحليل نمودار اصلي سازماني (جديد)9
تحليل نمودار سازماني جديد   22
فصل چهارم : ( بررسي وضع موجود )
مقدمه23
مسئوليت هاي و اختيارات رئيس واحد تشكيلات روشها23
تعريف پست27
پنج الگوي كارسازي29
عناوين اهداف كيفي كوتاه مدت در سال 8132
عناوين اهداف كيفي كوتاه مدت در سال 8234
تعيين كيفيت ايرالكو36
فصل پنجم : (ارائه پيشنهادات )
مقدمه40
مراحل اصلي نظام پيشنهادات42
ارائه پيشنهادات42
ارزيابي   45
ويژگي هاي يك سيستم موفق پيشنهادها48
روند تحولات ساختار تشكيلات49
راهبرهايي براي آينده كشور50
راهبرهايي براي آينده ساختار تشكيلات51
نتيجه گيري52
نظر كار آموز در مورد شركت ايرالكو53

دانلود گزارش کارآموزی صنايع آلومينيوم
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد