دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کارآموزی عمران جمع آوري شبكه آب و فاضلاب بوشهر

دانلود گزارش کارآموزی عمران جمع آوري شبكه آب و فاضلاب بوشهر
فهرست مطالب
فصل اول: معرفي محل کارآموزي
پروژه فاضلاب بوشهر
خلاصه گزارش موقعيت اجرايي و لزوم تکميل طرح فاضلاب شهر بوشهر
شبکه جمع آوري فاضلاب بخش شمالي
شبکه جمع آوري فاضلاب بخش جنوبي شهر
شبکه جمع آوري فاضلاب حوزه جاده نيروگاه و منطقه زندان و حاشيه جاده برازجان و تنگکها
ايستگاه پمپاژ
خط انتقال فاضلاب از ايستگاه پمپاژ به تصفيه خانه
تصفيه خانه فاضلاب بوشهر
هزينه اجرائي مورد نياز براي اجراي باقيمانده طرح فاضلاب شهر بوشهر
فصل دوم: مشخصات عمليات اجرايي شبکه هاي فاضلاب
لوله گذاري به روش حفر ترانشه باز
عمليات لولهگذاري با لولههاي پلياتيلن براساس فهرست بها
عمليات لوله گذاري با لوله هاي بتني فاضلابي
لوله گذاري به روش حفر تونل
عمليات لوله گذاري با لوله هاي بتني فاضلابي به روش تونل سنتي
کول گذاري
آدم روها
مشخصات ساختماني آدم رو
مراحل احداث حوضچه و آدم رو براساس فهرست بها
قاب و درپوش آدم رو
آدم روهاي ريزشي
مجراي بازديد
اتاقک اتصال
ساير تجهيزات
درپوشهاي چدني
نردبانهاي آدم روها
محل فاضلاب روها
محل فاضلابرو در خيابان
حداقل عمق فاضلاب رو
ساير مشخصات آدم روها
سازه آدم رو پيش ساخته
کانال کف آدم رو
آب بندي لوله هاي فاضلاب ( تست لوله ها)
دريچه شستشو
اتصالات خانگي
بخش سوم: تلمبه خانه هاي فاضلاب
شناسائي
پمپهاي فاضلاب با هواي فشرده ( تلمبه هاي هوائي)
پمپهاي فاضلاب با جريان هوا ( پمپهاي حبابي)
پمپهاي پيچوار
ساختمان پمپهاي پيچوار
مشخصات پمپهاي پيچوار
پمپهاي دوراني
انواع پمپهاي دوراني
الف- پمپهاي شعاعي يک پره اي
ب- پمپهاي شعاعي دو يا سه پره اي
ج- پمپهاي با پروانه مارپيچي
د- پمپهاي استوانه اي
ه- پمپهاي پروانه اي
دسته بندي پمپهاي دوراني فاضلاب از نظر شکل کار گذاردن آنها
الف) در صورتيکه تلمبه خانه ازدواتاق خشک و تر تشکيل شود
ب- در صورتيکه تلمبه خانه از يک اتاق تر( انباره ي فاضلاب) تشکيل شود
منابع…..
فهرست اشكال
عنوان صفحه
۱- نقشه
۲- نقشه شماره ۱
۳- نقشه شماره ۱
۱- شكل ۲
پروفيل طولي فاضلابروهاي خانگي
۲- شكل شماره ۲
برشهاي مختلف آدمروي ساده (بر دهانه يا بدنه آدمرو در يك امتداد است)
۳- شكل
DAMPER WASHING
PLAN UP Damper
SC.1:5
۴- شكل ۲
۴- ادامه شكل ۲
۵- شكل ۲
نمونه يك قاب و درپوش چدني آدمرو (ابعاد سانتيمتر است)…………
۶- شكل ۲
اتصال به ادمروهاي ريزشي براي اختلاف ارتفاع بيش از دو متر با استفاده از لوله و اتصالات چدني براي قطرهاي
كمتر از ۲۰۰ ميليمتر… ۲۶
۷- شكل ۲
8- شكل ۲
۹- شكل ۲
آزمايش آببندي در لوله هاي فاضلاب…….. ۳
۱۰- شكل ۲
جزئيات لولهكشي داخل ساختمان قبل از اتصال به شبكه فاضلابروي شهري
۱۱- شكل ۲
۱- شكل ۳
شماي يك پمپ با هواي فشرده
۲- شكل ۳
پمپ حبابي با جريان آب و هواي فشرده
۳- شكل ۳
شماي يك پمپ پيچوار
۴- شكل ۳
شماي يك پمپ دوراني شعاعي
۵- شكل ۳
پمپهاي دوراني شعاي يك، دو و سه پرهاي
۶- شكل ۳
دو نوع پرههاي باز و بسته در پمپهاي با پروانهي مارپيچي
۷- شكل ۳
شماي يك پمپ نيمه محوري استوانهاي
۸- شكل ۳
شماي يك پمپ پروانهاي محوري
۹- شكل ۳
تلمبه خانه با دو فضاي تر و خشك كه پمپ و سوتور دركنار هم كار گذاشته شده اند
۱۰- شكل ۳
تلمبه خانه با دو فضاي تر و خشك كه موتور در طبقه بالا و پمپ در پائين كار گذاشته اند
۱۱- شكل ۳
تلمبه خانه با دو فضاي تر و خشك كه از پمپ شناور استفاده شده است
عنوان صفحه
– جدول شماره ۱
۲ برآورد هزينه هاي اجرايي باقيمانده طرح فاضلاب شهر بوشهر
۹- جدول ۱
۱ظرفيت تقريبي پمپهاي پيچوار
– جدول ۳
فهرست عكسهايي از محل كارآموزي
شكل ۱
به ارتفاع ۲۰ سانتيمتر در كف كانال شنريزي ميكنند كه به اصطلاح به ان شن آبكش ميگويند و بعد از آن با
شيب مربوطه تسطيح و لوله را روي آن قرار ميدهند
شكل ۲
عمليات حفر كانال براي عبور لولههاي فاضلاب
شكل ۳
مشكلات و موانع (عبور كابلهاي برق و تلفن در موقع حفر كانال)
شكل ۴
بعد از اينكه لولهها روي شن قرار گرفته به ارتفاع ۳۰ سانتيمتر ماسه بادي روي آن ريخته و سپساز خاك محل
كف كانال را پر ميكنند
شكل ۵
به فاصله حدودا ۵ سانتيمتر تا ۱۰ سانتيمتر به داخل منهول لولهها كار گذاشته ميشود
شكل ۶
انواع لوله هاي دو جداره و بستها از جنسپلياتيلن كه براي فاضلاب مورد استفاده قرار ميگيرند.
۳۰ ميليمتر براي شاخههاي ۱۲ متر –بيشتر از ۳۰۰ ميليمتري براي شاخههاي ۶ متري
شكل ۷
كار گذاشتن المكها روي لوله اصلي براي اتصال به فاضلاب خانگي
شكل ۸
به صورت لايهاي ما بين شفتها و در (T عمليات آبندي: طرح اختلاط (پودر سنگ – سيمان – چسب آبندي 99
درون مافوق قرار ميدهند و درنهايت دال روي آن قرار ميگيرد
شكل ۹
منهول از اجزاي روبهرو تشكيل شده است.
۲ . شفت (ارتفاع ۶۰ سانتيمتر) ۳.تبديل ۴. دال (سر منهول) (۹۰-۱۵۰-۱۲۰- ۱.كف منهول ( ۱۰۰
شكل ۱۰
ايجاد ماهيچه به ورودي لوله ها كه معمولا با شيب خاصي به داخل لوله ها با يكسري شابلونهاي دايرهوار كار
گذاشته ميشود تا ابهاي فاضلاب سريعتر تخليه گردند
شكل ۱۱
در ورودي و خروجي منهول به علت اختلاف ارتفاعي كه وجود دارد و براي جلوگيري از حالت گردآبي كه بر اثر
جامدات داخل سيال پيش ميآيد يك مقطع بتوني كار ميگذارند كه به آن درآپ ميگويند.
شكل ۱۲
لولههاي فاضلابي كه از منازل به لولههاي اصلي فاضلاب متصل ميشوند (از ۴ اينچ تا ۶ اينچ) بستگي به واحدهاي
ساختمان دارد……………….

دانلود گزارش کارآموزی عمران جمع آوري شبكه آب و فاضلاب بوشهر
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد