یكدیگر را مسخره نكنید (اگر دین دارید)
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان
دانلود گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان

دانلود گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان

دانلود گزارش کارآموزی فرش محتشم کاشان

فهرست مطالب
فهرست تصاویر ۶
فهرست جداول ۹
فهرست نمودارها ۱۰
مقدمه ۱۱
تاریخچه ۱۳
کارخانه فرش محتشم کاشان ۱۶

فصل اول _ رنگرزی
۱-۱ الیاف آکریلیک ۱۸
۱-۲ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای بازیک ۱۸
۱-۳ روش رنگرزی ۲۱
۱-۴ رنگرزی الیاف آکریلیک با مواد رنگزای دیسپرس ۲۱

فصل دوم _ چله پیچی
۲-۱ چله ۲۳
۲-۲ نمایی از سالن چله پیچی ۲۳
۲-۳ دستگاه چله پیچی ۲۳
۲-۴ روند کار ۲۶
۲-۵ بخشهای پیشرفته دستگاه چله پیچی ۳۰
۲-۶ واکس زنی و انتقال ۳۶
۲-۷ بایگانی ۴۱
۲-۸ ضایعات سالن چله پیچی ۴۱
۲-۹ عمده مشکلاتی که در چله پیچی پیش می آید ۴۱

فصل سوم _ بافندگی
۳-۱ شرح وظایف بافنده ماشین فرشبافی ۴۴
۳-۲ شرح وظایف کمک بافنده ماشین فرشبافی ۴۵
۳-۳ آشنائی با اصطلاحات ماشین فرشبافی ۴۵
۳-۴ موقعیت اسنوها و دهنه ها در فرش روئی و زیری ۴۹
۳-۵ طراحی در ماشینهای فرشبافی ۵۰
۳-۶ محاسبات طرز قرار دادن بوبین ها ۵۰
۳-۷ قرار دادن بوبین های نخ خاب در قفسه بوبین ۵۲
۳-۸ قفسه بوبین و نخکشی نخهای خاب از راهنماهای نخ قفسه ۵۲
۳-۹ نخکشی نخهای خاب از هارنیش ها (زه ها و میل میلکها) ۵۳
۳-۱۰ نخکشی نخهای تار از میل میلک های وردها و شانه ۵۴
۳-۱۱ سیستم پودگذاری در دستگاه واندویل و تکستیما ۵۵
۳-۱۲چاقو یا تیغ برش ۵۶
۳-۱۳ سنگ چاقو تیزکن ۵۶
۳-۱۴ طراحی وردها ۵۶
۳-۱۵ تنظیم دقیق ارتفاع نخ خاب فرش ۵۷
۳-۱۶ کشیدن فرش به جلو در ابتدای کار ۵۸
۳-۱۷ نصب میله های سردرگیری نخهای تار ۵۸
۳-۱۸ دستگاه ژاکارد ۵۸
۳-۱۹ چگونگی بافت ۶۰
۳-۲۰ دستگاه پیچش فرش ۶۱

کارآموزی فرش محتشم کاشان

فصل چهارم _ تکمیل
۴-۱ دوخت ۶۲
۴-۲ پشت پاک کنی ۶۳
۴-۳ شیرینک مقدماتی ۶۳
۴-۴ چسب زدن ۶۴
۴-۵ خشک کردن ۶۵
۴-۶ شیرینک نهایی ۶۶
۴-۷ تخته کردن ، زیگزاگ زدن ، ریشه بافی ، عیب یابی و رفع نقیصه ۶۶
۴-۸ شستشو ۶۷
منابع و مآخذ  ۶۹

 
فهرست تصاویر
تصویر ۱ : گره متقارن یا فارسی ۱۵
تصویر ۲ : گره نامتقارن یا ترکی ۱۵
تصویر ۳ : رول اصلی ۲۵
تصویر ۴ : Support ۲۵
تصویر ۵ و ۶ :کیسه های بوبین در انبار ۲۷
تصویر ۷ : پدال پائین هر ۲۴ بوبین  ۲۷
تصویر ۸ : چرخ حرکت دهنده قفسه قلابها  ۲۷
تصویر ۹ : مرحله اول / عبور از سوراخ پشت قسمت قلابها  ۲۸
تصویر ۱۰ : مرحله دوم / عبور از بین قرقره  ۲۸
تصویر ۱۱ : مرحله سوم / عبور از قلابها  ۲۸
تصویر ۱۲ : سرنخها به سمت شانه ها کشیده می شود  ۲۹
تصویر ۱۳ : شانه رو و زیر  ۲۹
تصویر ۱۴ : شانه اصلی  ۲۹
تصویر ۱۵ : گره آلمانی  ۳۰
تصویر ۱۶ : گره ایرانی  ۳۰
تصویر ۱۷ : سیمهای متصل به قلابها  ۳۱
تصویر ۱۸ : چراغ متصل به سنسورها  ۳۱
تصویر ۱۹ : جکهای Tension (کشش)  ۳۱
تصویر ۲۰ : فنرهای کشش قرقره  ۳۲
تصویر ۲۱ : میله های تنظیم کشش  ۳۲
تصویر ۲۲ : شلنگ های متصل به جکهای Tension  ۳۲
تصویر ۲۳ : صفحه کلیدها و کنترل  ۳۳
تصویر ۲۴ : صفحه کامپیوتر  ۳۵
تصویر ۲۵ : سمت راست دستگاه واکس زن و انتقال  ۳۶
تصویر ۲۶ : سمت چپ دستگاه واکس زن و انتقال  ۳۶
تصویر ۲۷ : ریلهای تعبیه شده در کف سالن برای انتقال  ۳۶
تصویر ۲۸ : غلطک آغشته کننده و دستگاه واکس زن  ۳۷
تصویر ۲۹ : مخزن حاوی پارافین  ۳۸
تصویر ۳۰ : کنتور مخزن پارافین  ۳۸
تصویر ۳۱ : بشکه پارافین مایع  ۳۸
تصویر ۳۲ : علامت گذاری روی چله  ۳۹
تصویر ۳۳ : اسنوی آماده تحویل  ۴۰
تصویر ۳۴ : باسکول برای توزین اسنوها  ۴۰
تصویر ۳۵ : بایگانی  ۴۱
تصویر ۳۶ : بایگانی  ۴۱
تصویر ۳۷ : بخش تنظیم فشار باد جکهای Tension  ۴۲
تصویر ۳۸ : قفسه بوبین  ۴۵
تصویر ۳۹ : ورد  ۴۶
تصویر ۴۰  : میل میلک متصل به هارنیش  ۴۶
تصویر ۴۱ : هارنیش  ۴۶
تصویر ۴۲ : ژاکارد  ۴۶
تصویر ۴۳ : نقشه طرح  ۴۷
تصویر ۴۴ : اکسنتر وردها  ۴۷
تصویر ۴۵ : ریپر  ۴۸
تصویر ۴۶ : گریپر  ۴۸
تصویر ۴۷ : وزنه های مربوط به تنظیم کشش نخ تار  ۴۹
تصویر ۴۸ : جاهای خالی پر شده با نخ تار در قفسه بوبین  ۵۱
تصویر ۴۹ : راهنماهای نخهای خاب  ۵۳
تصویر ۵۰ : راهنمای اصلی قبل از هارنیش ها  ۵۳
تصویر ۵۱ : وزنه های تنظیم کشش  ۵۳
تصویر ۵۲ : ظرفهای بوبین ذخیره  ۵۳
تصویر ۵۳ : کمک بافنده از پشت ماشین نخ خاب مورد نظر را به بافنده می دهد  ۵۴
تصویر ۵۴ : بافنده هارنیش ها را برای گرفتن نخ خاب بالا نگه می دارد  ۵۴
تصویر ۵۵ : بوبین پود (۱)  ۵۵
تصویر ۵۶ : ذخیره پود (۲)  ۵۵
تصویر ۵۷ : راهنماها (۳)  ۵۵
تصویر ۵۸ : ریپر (۴)  ۵۵
تصویر ۵۹ : گریپر (۵)  ۵۵
تصویر ۶۰ : پیکان نوک پلاتین  ۵۹
تصویر ۶۱ : برآمدگی و پاشنه پلاتین  ۵۹
تصویر ۶۲ : برآمدگی وسط سوزن  ۶۰
تصویر ۶۳ : میله جلوی دفتین  ۶۰
تصویر ۶۴ : کارت نقشه جلوی تخته سوزن قرار می گیرد  ۶۱
تصویر ۶۵ : وزنه های متصل به پائین هارنیش ها  ۶۱
تصویر ۶۶ : پشت پاک کنی  ۶۳
تصویر ۶۷ : شیرینک  ۶۴
تصویر ۶۸ : غلطک برسی  ۶۴
تصویر ۶۹ : بخار دادن قبل از چسب زدن  ۶۵
تصویر ۷۰ : چسب زدن  ۶۵
تصویر ۷۱ : مخزن چسب  ۶۵
تصویر ۷۲ : حاشیه فرش قبل از دوردوزی  ۶۶
تصویر ۷۳ : چرخ دوردوزی  ۶۶
تصویر ۷۴ : حاشیه فرش بعد از دوردوزی  ۶۶
تصویر ۷۵ : سطح استیلی بسیار صاف  ۶۷
تصویر ۷۶ : مکنده های بالای هر دستگاه  ۶۷
تصویر ۷۷ : لوله های هدایت کننده ضایعات به خارج از سالن  ۶۷
تصویر ۷۸ : ضایعات در بسته های مخصوص ریخته می شود  ۶۷
تصویر ۷۹ : شکل ساده ای از فرآیند تکمیل فرش ۶۸…………………….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۶۹

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
  • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
  • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
  • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
  • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
  • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
  • اشتراک گذاری مطلب

    راهنما

    » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

    اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

    تماس با پشتیبانی 09383646575

    برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

    از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

    معادله فوق را حل نمایید *

    تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است