امام علي(ع):هر كه نگاه خود را از حرام باز دارد دلش آرام خواهد شد.
خانه » گزارش کارآموزی » دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت ناظرین جوش پارس
دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت ناظرین جوش پارس

دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت ناظرین جوش پارس

کارآموزی جوشکاری در شرکت ناظرین جوش پارس

مهندسان با تعيين خواص مواد به وسيله انجام آزمونهاي استاندارد بر روي قطعات آزمون كاملا آشنايند. بيشتر دانستني‌هاي ارزشمند، از قبيل داده‌هاي مرتبط به خواص كششي، فشاري، برشي و ضربه‌اي ماده به كمك اين آزمونها به دست مي‌آيد، اما اين گونه آزمونها ماهيتي ويرانگر دارند. وانگهي خواص ماده كه به كمك آزمون استاندارد ويرانگر تعيين مي‌شود، لزوما رهنمون روشني به سوي مشخصه‌هاي كاربردي قطعه پيچيده‌اي كه بخشي از مجموعه مهندسي بزرگتري است، ارائه نمي كند. در ماده يا قطعه در حين ساخت، انواع نقصها به اندازه‌هاي مختلف ممكن است بوجود آيد و ماهيت اندازه دقيق نقص بر كاركرد آتي آن قطعه نيز تاثير مي‌گذارد. نقصهاي ديگري مانند تركهاي ناشي از خستگي يا خوردگي، در حين كار با ماده نيز ممكن است بوجود آيد. منشاء انواع نقص در مواد و قطعات در شكل 1 ديده مي‌شود. بنابراين براي آشكار سازي نقصها در مرحله ساخت، و همچنين براي آشكار سازي و مشاهده آهنگ رشد آنها در حين عمر كاري هر قطعه يا مجموعه، بايد وسايل قابل اطميناني در اختيار داشت.

دانلود گزارش کارآموزی جوشکاری در شرکت ناظرین جوش پارس

فهرست مطالب
چکيده
فصل اول
ضرورت بازرسي
انواع سيستمهاي بازرسي
چگونگي بازرسي
برتريهاي آزمون غير مخرب
فصل دوم
ايمني در جوشكاري
الف – بيولوژيكي
ب – شيميايي
ج – ارگونومي
د – فيزيكي
– كاربرد مواد نفوذ كننده
– زدودن مواد اضافي
– ظهور
مشاهده و بازرسي
آماده سازي و تميز كاري سطح
كاربرد مواد نفوذكننده
2-2-2- آزمون فراصوتيUT
ماهيت صوت
سيستم‌هاي نمايش
روشهاي بازرسي

روش بازتاب با پروب عمودي
روش بازتاب با پروب زاويه‌اي
تشخيص نقص‌ها
الف) نقص‌هاي جوشكاري
شرايط سطح
3-2-2- شرح وظايف

فصل سوم
نتيجه گيري
فصل اول :
1- ضرورت بازرسي
2- انواع سيستمهاي بازرسي
1- ضرورت بازرسي
مهندسان با تعيين خواص مواد به وسيله انجام آزمونهاي استاندارد بر روي قطعات آزمون كاملا آشنايند. بيشتر دانستني‌هاي ارزشمند، از قبيل داده‌هاي مرتبط به خواص كششي، فشاري، برشي و ضربه‌اي ماده به كمك اين آزمونها به دست مي‌آيد، اما اين گونه آزمونها ماهيتي ويرانگر دارند. وانگهي خواص ماده كه به كمك آزمون استاندارد ويرانگر تعيين مي‌شود، لزوما رهنمون روشني به سوي مشخصه‌هاي كاربردي قطعه پيچيده‌اي كه بخشي از مجموعه مهندسي بزرگتري است، ارائه نمي كند. در ماده يا قطعه در حين ساخت، انواع نقصها به اندازه‌هاي مختلف ممكن است بوجود آيد و ماهيت اندازه دقيق نقص بر كاركرد آتي آن قطعه نيز تاثير مي‌گذارد. نقصهاي ديگري مانند تركهاي ناشي از خستگي يا خوردگي، در حين كار با ماده نيز ممكن است بوجود آيد. منشاء انواع نقص در مواد و قطعات در شكل 1 ديده مي‌شود. بنابراين براي آشكار سازي نقصها در مرحله ساخت، و همچنين براي آشكار سازي و مشاهده آهنگ رشد آنها در حين عمر كاري هر قطعه يا مجموعه، بايد وسايل قابل اطميناني در اختيار داشت.
مراحل بازرسي و آزمايش جوش:
الف) بازرسي قبل از جوشكاري
شامل كنترل نقشه كشي در اجراي جوش، انتخاب فرايند جوشكاري، آزمايش كيفيت مواد مصرفي وسايل و تجهيزات جوشكاري، برشكاري و ……
ب) بازرسي ضمن جوشكاري
شامل پخ سازي مناسب _ تميزي محل جوشكاري _ مونتاژ قطعات، وضعيت جوشكاري و …..
ج) بازرسي بعد از جوشكاري
ارزيابي مناسب بودن سازه جوش داده شده براي هدف تعيين شده و انجام آزمايشات و بازرسي هاي اتصال جوش كه شامل مخرب (DT) و آزمايش‌هاي غير مخرب (NDT) مي‌باشد
نقصهائي كه ممكن است در حين ساخت مواد اوليه و يا توليد ريختگيها به وجود آيند.
جدا نشيني             آخالهاي سرباره               تخلل گازي                   تخلل انقباضي            ترك تنشي
نقصهائي كه ممكن است در حين ساخت قطعات بوجود آيند.
تركهاي ناشي از تنش باقيمانده    نقصهاي جوشكاري            نقصهاي عمليات حرارتي        نقصهاي ماشينكاري
نقصهائي كه ممكن است در حين سوار كردن قطعات بوجود آيند.
تركهاي ناشي از                 نقصهاي ناشي از                      نقصهاي ناشي از                 نقصهاي ناشي از
تنش اضافي                  جوشكاري اضافي               قطعات سوار شده نادرست              قطعات گم شده
نقصهائي كه در حين عمر كاري بوجود مي‌آيند.
ناپايداري حرارتي      خزش                  سايش           خوردگي تنشي          خوردگي              خستگي
معمولا نخستين مرحله در بررسي هر قطعه، بازرسي چشمي است. با چشم غير مسلح تنها نقصهاي نسبتا بزرگ كه باعث شكستگي پيوسته شده‌اند، آشكار مي‌شود. كارآيي بازرسي چشمي را با استفاده از ميكروسكوپ مي‌توان افزايش داد. ميكروسكوپ دو چشمي مناسبترين وسيله براي بررسي چشمي سطح كار است. به بزرگنماييهاي بالا نياز نيست و گستره بزرگنمائي بيشتر ميكروسكوپهاي موجود براي اين نوع بازرسي شامل X5 تا X75 است.  بازرسي چشمي لزوما به سطوح خارجي محدود نمي‌شود پروبهاي بازرسي نوري در نوع صلب و انعطاف پذير، براي بازرسي سطوح دروني به كار مي‌روند و آنها را مي‌توان درون سوراخها و مجارها قرارداد.
با استفاده از اصول محرز فيزيكي، شماري از سيستمهاي بازرسي غير چشمي ساخته شده كه بدون تغيير يا تخريب قطعات و مجموعه‌هاي مورد آزمون، دانسته‌هاي مربوط به كيفيت ماده يا قطعه را به دست مي‌دهند و اصول پايه و جنبه ‌هاي اصلي سيستم‌هاي عمده آزمون غير مخرب (NTD) در جدول 1 آمده است.
تمام اين سيستمهاي NDT موجودند و ممكن است بسته به كاربردشان به تنهايي يا در ارتباط با يكديگر به كار روند. بين روشهاي گوناگون آزمون همپوشيهايي وجود دارند كه مكمل يكديگرند. اين حقيقت كه به عنوان مثال آزمون فراصوتي مي‌تواند هم تركهاي دروني و هم سطحي را آشكار سازد، به معني بهترين روش براي تمام كاربردهاي بازرسي نيست. اين مورد بيشتر به نوع ترك موجود و شكل و اندازه قطعات آزمون شده بستگي دارد.
جدول 1
سيستم مشخصه‌ها كاربرد
مايع نفوذ كننده آشكار سازي نقصهائي كه سطح كار را شكسته‌اند براي انواع فلزات ، بسياري از پلاستيكها، شيشه و سراميكهاي شفاف به كار مي‌رود
ذرات مغناطيسي آشكارسازي نقصهائي كه سطح كار را شكسته‌اند و نقصهاي زير سطحي كه به كار نزديك‌اند تنها براي مواد فرومغناطيس كاربرد دارد (بيشتر آهنها و فولادها)
روشهاي الكتريكي
(گردابي) آشكارسازي نقصهاي سطحي و بعضي نقهاي زير سطحي، همچنين براي اندازه گيري ضخامت پوشش نارسانا مانند رنگ كه بر روي فلزات به كار مي‌رود براي هر فلزي قابل استفاده است.
آزمون فراصوتي اشكار سازي نقصهاي دروني و همچنين تركهاي سطحي براي بيشتر مواد به كار مي‌رود
پرتونگاري آشكارسازي نقصهاي دروني و سطحي و نادرستي مونتاژ قطعات براي بيشتر مواد به كار مي‌رود، اما محدوديتهايي در حداكثر ضخامت وجود دارد
2- انواع سيستمهاي بازرسي
روشهاي متعدد آزمون غير مخرب در عمل با شيوه‌هاي بيشماري انجام مي‌شود و گستره تجهيزات موجود نيز گسترده است. براي هر يك از اصول آزموني – به عنوان مثال استفاده از روشهاي جريان گردابي – دستگاه كوچك چندكار و قابل حملي همراه با انتخاب تعدادي پروب به قيمت چند هزار پوند مي‌توان خريداري كرد. آزمونگر ماهر از چنين دستگاهي براي آشكار سازي انواع گوناگون نقص در قطعات و مواد گوناگون مي تواند استفاده كند. در مقياسي ديگر، هر شركت مي‌تواند با سرمايه گذاري كلان و طراحي سيستم كاملا خودكاري در ارتباط با خط توليد، نسبت به بازرسي مستمر تعداد زيادي از شمش‌هاي  فلزي نورد شده اقدام كند. در هر دستگاه با وجود نظارت عمده در طراحي، پيچيدگي و قيمت، از اصول فيزيكي يكساني براي آشكارسازي نابهنجاري‌ها استفاده مي‌شود.
3- چگونگي بازرسي
هنگام استفاده از سيستمهاي آزمون غير مخرب بايد دقت كافي به عمل آورد، و فرآيند را به گونه‌اي كنترل كرد كه نه تنها كيفيت، بلكه كميت دانستنيهاي به دست آمده نيز دقيق و سودمند باشند. آزمون غير مخرب نامناسب مي‌تواند به خطاهاي جدي در بررسي كيفي قطعه منجر شود.
لازم است كه خطرناك ترين حالتهاي ممكن را براي شكست قطعه پيش‌بيني كرد، و از اين رهگذر، قبلا انواع و ابعاد جدي نقصهاي بالقوه خطرناك را شناخت. در وهله نخست، مسئوليت امر به عهده طراح فرآورده است و اوست كه بايد در ابتدا مشخص كند چه نقصهايي غير قابل پذيرش‌اند و در مورد روش مناسب بازرسي راهنمايي كند.
استفاده از روشهاي بازرسي، هميشه براي تشخيص ناپيوستگي بسيار كوچك، لازم نيست. مثلا هر پوسته گرافيتي در چدن خاكستري نوعي ناپيوستگي دارد. ناپيوستگي به همين اندازه، به عنوان پوسته گرافيتي نمونه وار، ممكن است مثلا در يك قطعه آهنگري آلومينيومي اهميت قابل توجهي داشته باشد و به همين ترتيب از روش آزموني با حساسيت بالا استفاده خواهد شد. اما چنانچه از روشي با همين حساسيت براي قطعات ريختگي آهني استفاده شود، بيشتر پوسته‌هاي گرافيت مشخص مي‌شوند و خود عاملي براي پنهان ماندن تركهاي بزرگتر ناپذيرفته خواهد بود. براي كاربرد موفقيت آميز آزمونهاي غير مخرب، سيستم آزمون و هدفهاي آن با هدفهاي بازرسي و نوع تركهايي كه قرار است آشكار شوند، بايد تناسب داشته باشند فرد مسئول بايد آموزش ديده و مجرب باشد و بر اساس استانداردهاي پذيرفته شده توانايي تشخيص هر نوع ويژگي ناخواسته را در قطعه ناجور داشته باشد. دست نيافتن به هر يك از شرايط، زمينه پيدايش خطا در موقع آشكارسازي تركها و در نتيجه ايراد خسارت جدي در كاركرد قطعه شود در خور توجه خاص است با انتخاب استانداردهاي ناقص، تركهايي كه بر روند قطعات بدون تاثيرند و يا تاثير جزئي دارند، جدي، و تركهاي مهم بدون اهمين پنداشته مي‌شوند.
برتريهاي آزمون غير مخرب:
شناسائي نقصهائي كه آشكار شدن آنها به شكست فاجعه بار قطعه منجر مي‌‌شود و از نظر اقتصادي نيز پرهزينه و شامل خطرات جاني است از برتريهاي روشن و مشخص كاربرد آزمون غير مخرب است. با وجود اين، استفاده از اين روشهاي آزمون برتريهاي بسياري را به دنبال خواهد داشت.
اجراي هر نوع سيستم بازرسي هزينه‌اي در بر دارد، اما غالبا استفاده مؤثر از روشهاي بازرسي مناسب سبب صرفه جوييهاي مالي قابل توجهي خواهد شد. نه تنها نوع بازرسي بلكه مراحلي كه طي آن بازرسي انجام مي‌شود، اهميت دارند. كاربرد روش آزمون غير مخرب براي بازرسي قطعات ريختگي و آهنگري كوچك، پس از اتمام كليه عمليات ماشينكاري نوعي اسراف خواهد بود. در اين حالت بهتر است قطعات را پيش از شروع ماشينكاري پر هزينه بررسي كنند و آنهائي را كه تركهاي غير قابل قبول دارند رد كنند بايد تاكيد شود كه تمام تركهاي آشكار شده در اين مرحله سبب رد قطعه نخواهد شد. برخي از ناهمواريهاي سطحي در حدي هستند كه در مرحله ماشينكاري از بين مي‌روند.
در حالي كه بازرسي كنترل كيفيت دقيق مي‌تواند سبب صرفه جوئي مالي شود و از شكست فاجعه بار قطعه در حين كار جلوگيري كند، ليكن تحمل سيستمهاي بازرسي متعدد و يا خيلي حساس ممكن است از نظر اقتصادي و زماني نوعي اسراف به شمار آيد. بازرسي بيش از حد ممكن است به افزايش كاركرد فرآورده و يا اعتبار آن منجر نشود. كمال كطلق در توليد غير ممكن است و سعي در دستيابي به حالت ايده‌آل بسيار پرهزينه خواهد بود….

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 56

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: نفر اول باشید!
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است