هر انسانی مرتکب اشتباه می شود ؛اما فقط انسان های احمق اشتباه خود را تکرار می کنند.(سیسرون)
خانه » گزارش کارآموزی » کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا
کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا  بخش اول به معرفی گروه فن آوا که یکی از بزرگترین شرکت‌های کامپیوتری مهم کشور می باشد اختصاص دارد. بخش دوم به معرفی خانواده XDSL ومقایسه تکنیک‌های DSL وهمچنین نحوه نصب مودمADSL وچک لیست رفع مشکلات احتمالی پرداخته است. بخش سوم حاوی مطالبی راجع به پروتکل PPPOE می باشد که بعد از معرفی این پروتکل مختصری از مزایای آن ذکر شده است. دربخش چهارم مشخصات کلی سیستم ATM ازجمله فرمت هدرسلول،اجزاءهدرسلول وساختارولایه تنظیم آن آورده شده است. بخش پنجم شرح کاملی از پروتکل TCP/IP راشامل می شود. دربخش ششم خطوطE1 ،دلایل استفاده،وتکنیک دیجیتالی کهE1 برای انتقال Voice و Data استفاده می‌کند توضیح داده شده است………….

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه۱
فصل اول : گروه فن آوا۲
۱-۱- معرفی گروه فن آوا:۲
۱-۱-۱- شرکت توسعه سازه پای:۴
۱-۱-۲- شرکت فن آوا کارت:۵
۱-۱-۳- شرکت ارتباطات فن آوا :۶
۱-۱-۴- شرکت ارتباطات کوه نور:۶
۱-۱-۵- شرکت داده سامانه فن آوا:۷
۱-۱-۶- شرکت گسترش صنایع فن آوا:۹
۱-۱-۷ – شرکت مشاوره فن آوا:۱۰
۱-۱-۸- شرکت فن آوا موج:۱۰
۱-۱-۹- شرکت داده پردازی فن آوا:۱۲
۱-۱-۱۰- شرکت فن آوا ماهواره (س‌هامی خاص):۱۵
۱-۱-۱۱- شرکت فن آوا سیستم (س‌هامی خاص):۱۵
۱-۲- سرویس‌های گروه فن آوا:۱۶
۱-۲-۱- سرویس V-Sat گروه فن آوا:۱۶
۱-۲-۲- سرویس(ISP) Internet Service Provider گروه فن آوا:۱۸
۱-۲-۳- سرویس Internet Data Center (IDC) گروه فن آوا:۱۹
۱-۲-۴- سرویس پرداخت الکترونیک گروه فن آوا:۲۰
۱-۲-۵- سرویس پهنای باند گروه فن آوا:۲۱
۱-۲-۶- سرویس تلفن ثابت گروه فن آوا:۲۱
۱-۳- جریان کار شرکت داده پردازی فن آوا:۲۱

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

فصل دوم : خانواده XDSL23
۲-۱- تکنولوژی DSL :23
۲-۱-۱- چگونگی عملکرد تکنولوژی DSL :24
۲-۱-۲- تجهیزات DSL :26
۲-۲- معرفی تکنیک : ADSL27
۲-۲-۱- مدولاسیون‌های سیستم ADSL :28
۲-۲-۱-۱- روش CAP :29
۲-۲-۱-۲ – روش DMT :29
۲-۳- معرفی تکنیک VDSL :30
۲-۳-۱- سرعت VDSL :31
۲-۳-۲- تجهیزات VDSL :31
۲-۳-۳- آینده VDSL :32
۲-۴- نصب مودم ADSL :34
۲-۴-۱- نصب تجهیزات :۳۴
۲-۴-۲- شکل شماتیک نصب تجهیزات :۳۵
۲-۴-۳- تست اولیه :۳۶
۲-۴-۴- نصب راه انداز (Driver) مربوط به مودم :۳۶
۲-۴-۵- نحوه ساختن ADSL Connection و تنظیمات مربوطه در WinXP :39
۲-۵- چک لیست مشکلات رایج کاربران:۴۹
۲-۵-۱- تست کردن POWER :49
۲-۵-۲- تست کردنDSL Link :49
۲-۵-۳- تست کردن USB یا Ethernet :51
۲-۵-۴- چک کردن تنظیمات PPPoE :52
۲-۵-۵- چک کردن تنظیمات TCP/IP :52
۲-۵-۶- تست DNS :56
۲-۵-۷- تنظیمات Browser :57
۲-۵-۸- تست و تحویل کیفیت خط :۵۸

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

فصل سوم :PPPOE60
۳-۱- تاریخچه PPPOE ( History of PPP over Ethernet ):62
۳-۲ – مختصری از مزایای استفاده از پروتکل PPPOE :62
فصل چهارم : مشخصات کلی سیستم ATM67
۴-۱- فرمت هدر سلول ATM :67
۴-۲- اجزاء هدر سلول ATM :68
۴-۳- ساختار مدل ATM :69
۴-۴- لایه‌های تنظیم ATM :71
فصل پنجم : پروتکل TCP/IP74
۵-۱- معرفی پروتکل TCP/IP:74
۵-۲- لایه‌های پروتکل TCP/IP:75
۵-۲-۱- لایه Application :76
۵-۲-۲- لایه Transport :77
۵-۲-۳- لایه اینترنت :۷۷
۵-۲-۴- لایه Network Interface :78
۵-۳- مشخص نمودن برنامه‌ها:۷۸
۵-۴- آدرس IP :79
۵-۵- پورت TCP/UDP :79
۵-۶- سوکت ( Socket ):80
۵-۷- پروتکل‌های اساسی TCP/IP :80
۵-۸- پروتکل TCP : لایه Transport80
۵-۹- پروتکل UDP : لایه Transport81
۵-۱۰- پروتکل IP : لایه Internet82
۵-۱۱- پروتکل ICMP : لایه Internet83
۵-۱۲- پروتکل IGMP : لایه Internet84
۵-۱۳- پروتکل ARP : لایه Internet84

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت داده پردازی فن آوا

فصل ششم : خطوط E186
فصل هفتم : روتر و نقش آن در شبکه‌های WAN89
فصل هشتم : افزایش دهنده سرعت اینترنت Telezoo ( Speedy )95
۸-۱- Speedy چگونه کار می کند؟۹۵
۸-۲- استفاده از Speedy چگونه است ؟۹۶
۸-۳- حداقل امکانات برای اجرای Speedy چیست ؟۹۶
۸-۴- Speedy با چه سیستم اتصال به اینترنت کار می کند و آیا جایگزین ISP است ؟۹۸
۸-۵- آیا می توان به طور هم زمان از خطوط تلفن Speedy استفاده کرد؟۹۸
۸-۶- آیا Speedyدر هر کشور قابل استفاده است ؟۹۸
۸-۷- آیا می توان را به همراه تلفن همراه استفاده کرد ؟۹۸
۸-۸- آیا Speedy سرعتE-Mail را نیز بالا می برد ؟۹۹
۸-۹- آیا Speedy قابلیت استفاده بر روی بیش از یک کامپیوتر را دارد؟۹۹
۸-۱۰- چگونگی ارائه خدماتADSL شرکت فن آوا در شهرستان‌ها:۹۹

کارآموزی کامپیوتر در درشرکت

فصل نهم : HTML101
۹-۱- شکل کلی دستورات HTML :101
۹-۱-۱- تعیین تیتر‌ها وپاراگراف بندی:۱۰۰۲
۹-۱-۲- تعیین نوع متن،توضیحات وخط افقی:۱۰۲
۹-۱-۳- ایجاد پیوند و انتقال تصویر صفحه وب :۱۰۳
۹-۲- لیست‌ها درHTML :104
۹-۲-۱- لیست مرتب :۱۰۴
۹-۲-۲- لیست‌های نامرتب:۱۰۵
۹-۲-۳- لیست‌های تعریفی:۱۰۶
۹-۳- تعریف جدول:۱۰۷
۹-۳-۱- صفات rowspan و colspan :108
۹-۳-۲- جدول و صفحه آرایی :۱۰۸
۹-۴- فرم‌ها و پرسش نامه‌ها:۱۰۹
۹-۴-۱- ایجاد پرسش نامه در صفحه وب با HTML :109
۹-۴-۲- دستور

کارآموزی کامپیوتر 

-۴-۳- صفت action :111

۹-۴-۴- صفت method :111
۹-۴-۵- نحوه کاربرد form:112
۹-۴-۶- کنترل‌های فرم:۱۱۳
۹-۴-۷- کنترل‌های متنی:۱۲۶
۹-۴-۸- فیلد رمز در form:113
۹-۴-۹- فیلد متنی چند خطی:۱۱۵
۹-۴-۱۰- منو‌ها باز شونده :۱۱۵
۹-۴-۱۱- لیست لغزنده:۱۱۶
۹-۴-۱۲- کادر‌های کنترلی :۱۱۷
۹-۴-۱۳- دکمه‌های رادیویی:۱۱۷
۹-۴-۱۴- دکمه‌های Reset و Submit :118
۹-۴-۱۵- استفاده از دکمه‌های تصویری به جای submit :118
۹-۵- ادامه مراحل کارآموزی :۱۱۹
فهرست مآخذ۱۲۱……………

 

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :۱۳۰

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید

جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است