دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه  مقدمات تاسیس کارخانه قند آبکوه در سال ۱۳۱۳ شروع و سفارش ساخت ماشین آلات و نصب و راه اندازی و به ظرفیت ۳۵۰ton/day به شرکت اشکوراچکسلواکی داده شده و ساختمانها اعم از صنعتی و اداری و کوی کارکنان بوسیله شرکت تستاپ ساخته شده است.ساخت زمین کارخانه در بدو تاسیس ۲۷ هکتار بود که توسعه های بعد به ۶۰ هکتار افزایش یافت و اولین بهره برداری کارخانه در سال ۱۳۱۵ با مصرف ۱۲۳۷۵ تن چغندر شروع و در دومین بهره برداری در سال ۱۳۱۶ با مصرف ۲۲۶۵۹ تن چغندر بوده است. چون موقعیت کارخانه برای چغندرکاری مناسب تشخیص داده شد امکان تولید چغندر پیش از ظرفیت ۳۵۰ تن برای هر روز بهره برداری وجود داشته است……………

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

فهرست مطالب:
تاریخچه
مقدمه
نقش شکر در تغذیه انسان
دستورالعملهای عمومی
فصل اول : عیارسنجی
آزمایشهای عیارسنجی
نمونه برداری از چغندر قند
نمونه برداری از خمیره چغندر قند
تعیین درصد قند چغندر قند (عیار)
طرز تهیه محلول استات سرب قلیایی
طرز تهیه محلول های رقیق شده استات سرب قلیایی
طرز تهیه محلول سولفات آلومینیم ۳% درصد

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

روش آزمایش
محاسبات
یادآوری
تعیین درصد افت چغندر
محاسبات
فصل دوم : انتقال چغندر قند
آزمایشهای آب کانال چغندر قند
تعیین PH آب کانال چغندر قند
طرز تهیه محلول های بافر
روش آزمایش
تعیین دمای آب کانال چغندر
روش آزمایش
فصل سوم : عصاره گیری
آزمایش های دیفوزیون
نمونه برداری خلال
آماده سازی نمونه
آزمایش های خلال چغندر قند
تعیین دیژسیون خلال
تعیین ماده خشک خلال
روش آزمایش
محاسبات
تعیین PH خلال
روش آزمایش
تعیین کیفیت خلال
روش آزمایش
محاسبات
تعیین مارک چغندر قند
تعریف مارک
روش آزمایش
محاسبات
یادآوری

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

تعیین قند انورت چغندر قند
طرز تهیه محلول مولر
طرز تهیه محلول تیوسولفات سدیم
تعیین فاکتور محلول تیوسولفات سدیم
طرز تهیه محلول ید
تعیین فاکتور محلول ید
طرز تهیه محلول اسید استیک N5 و N1
طرز تهیه معرف چسب نشاسته
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک N2
طرز تهیه محلول یدات پتاسیم N1/0
طرز تهیه معرف فنل فتالئین
طرز تهیه محلول کربنات سدیم N1
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش گرم
آزمایش سرد
آزمایش شاهد
تعیین رافینوز چغندر قند
طرز تهیه محلول کربنات سدیم ۱۰%
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک N1
روش آزمایش
محاسبات
تعیین سطح مخصوص خلال
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش های شربت خام و آب دیفوزیون
نمونه برداری شربت خام
نمونه برداری آب دیفوزیون
تعیین درصد قند شربت خام
روش آزمایش
تعیین ماده خشک شربت خام
روش آزمایش
تعیین PH شربت خام
روش آزمایش
تعیین اسیدیته شربت خام
طرز تهیه محلول سود
روش آزمایش
محاسبات
تعیین قند انورت شربت خام
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش گرم
آزمایش سرد
آزمایش شاهد

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

شمارش مستقیم میکروسکوپی شربت خام
روش آزمایش
محاسبات
یادآوری
شمارش کلنی (کلنی کانت) میکروب های شربت خام
طرز تهیه محیط کاشت پلیت کانت آگار
طرزتهیه الکل اتیلیک
روش آزمایش
محاسبات
تعیین PH آب دیفوزیون
روش آزمایش
یادآوری
آزمایش های آب تفاله
نمونه برداری اب تفاله
تعیین درصد قند آب تفاله
روش آزمایش
تعیین ماده خشک آب تفاله
روش آزمایش
تعیین PH آب تفاله
روش آزمایش
آزمایش های تفاله پرس شده
نمونه برداری تفاله پرس شده
تعیین درصد قند تفاله پرس شده
روش آزمایش
محاسبات
تعیین ماده خشک تفاله پرس شده
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش های تفاله خشک
نمونه برداری تفاله خشک
تعیین درصد قند تفاله خشک
روش آزمایش
محاسبات

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

تعیین ماده خشک تفاله خشک
روش آزمایش
محاسبات
تعیین زمان بازشدن تفاله بریکت
روش آزمایش
فصل چهارم : تصفیه شربت
آزمایش های تصفیه شربت
نمونه برداری شربت پرشولاژ، شولاژ ،کربناتاسیون II ,I
آزمایش های پر شولاژ
تعیین PH شربت پرشولاژ (شربت آهک خورI)
روش آزمایش
تعیین قلیایی پرشولاژ (شربت آهک خورI)
روش آزمایش
محاسبات
تعیین بومه شیرآهک
روش آزمایش
آزمایش های شولاژ (آهک خور II)
تعیین قلیایی شربت شولاژ (شربت آهک خور II)
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش های کربناتاسیون I (اشباع I)
تعیین PH شربت کربناتاسیون I(شربت اشباع I)
روش آزمایش
تعیین قلیایی شربت کربناتاسیون I
روش آزمایش
تعیین آهک کل شربت کربناتاسیون I
طرز تهیه محلول هیدروکسید سدیم
طرز تهیه معرف مخلوط
روش آزمایش
محاسبات
یادآوری
تعیین سرعت سدیمنتاسیون شربت کربناتاسیون I
روش آزمایش
اندازه گیری حجم گل شربت کربناتاسیون I
روش آزمایش
ضریب صاف شدن (FK) شربت کربناتاسیون I
تنظیم دستگاه تعیین ضریب فیلتراسیون بریگل مولر
روش آزمایش
قلیایی اپتیمم (مطلوب) شربت کربناتاسیون I
روش آزمایش
تعیین کدورت شربت کربناتاسیون I
روش آزمایش
محاسبات

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

آزمایش هایگل کربناته
نمونه برداری گل کربناته (فیلتر خلاء – فیلتر ممبران)
تعیین درصد قند گل کربناته
روش آزمایش
تعیین ماده خشک گل کربناته
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش های کربناتاسیون II (اشباع II)
تعیین PH شربت کربناتاسیون II (شربت اشباع II)
روش آزمایش
تعیین قلیایی شربت کربناتاسیون II
روش آزمایش
محاسبات
تعیین آهک کل شربت کربناتاسیون II
روش آزمایش
محاسبات
فصل پنجم : اواپراسیون
آزمایش های اواپراسیون
نمونه برداری شربت رقیق و شربت غلیظ
آزمایش های شربت رقیق
تعیین درصد قند شربت رقیق
روش آزمایش
محاسبات
تعیین ماده خشک شربت رقیق
روش آزمایش
تعیین PH شربت رقیق
روش آزمایش
تعیین قلیایی شربت رقیق
روش آزمایش
محاسبات
تعیین سختی کل شربت رقیق
طرز تهیه معرف اریوکروم بلوبلاک
طرز تهیه محلول بافر آمونیاکی
روش آزمایش
محاسبات
تعیین خاکستر شربت رقیق
روش آزمایش
محاسبات
تعیین رنگ شربت رقیق
روش آزمایش
محاسبات

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

تعیین مقدار قند انورت شربت رقیق
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش گرم
آزمایش سرد
آزمایش شاهد
یادآوری
تعیین مقدار اکسید گوگرد شربت رقیق
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش های شربت غلیظ
تعیین درصد قند شربت غلیظ
روش آزمایش
محاسبات
تعیین ماده خشک شربت غلیظ
روش آزمایش
تعیین PH شربت غلیظ
روش آزمایش
تعیین قلیایی شربت غلیظ
روش آزمایش
محاسبات
تعیین سختی کل شربت رقیق
روش آزمایش
محاسبات
تعیین خاکستر شربت غلیظ
روش آزمایش
محاسبات
تعیین رنگ شربت غلیظ
روش آزمایش
محاسبات
تعیین مقدار قند انورت شربت غلیظ
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش گرم
آزمایش سرد
آزمایش شاهد
یادآوری
فصل ششم : کریستالیزاسیون
آزمایش های کریستالیزاسیون
آزمایش های پخت ها
تعیین درصد قند پخت ها
روش آزمایش
یادآوری
تعیین PH پخت ها
روش آزمایش
تعیین خاکستر پخت ها
روش آزمایش
یادآوری
محاسبات
آزمایش های پساب ها ، پساب ها،پساب نوچ، لیکور استاندارد ، کلرس ها ، آفینه و ملاس
تعیین درصد قند پساب ها ، پساب نوچ ، لیکور استاندارد ، کلرس ها، آفینه و ملاس
روش آزمایش
محاسبات
روش آزمایش
یادآوری
تعیین PH پساب ها، پساب نوچ، لیکور استاندارد، کلرس ها و آفینه و ملاس
روش آزمایش
تعیین خاکستر پسآب نوچ ،لیکور استاندارد، کلرس ها و آفینه
روش آزمایش
محاسبات
تعیین خاکستر ملاس
روش آزمایش

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

محاسبات
تعیین مقدار قند انورت ملاس
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش گرم
آزمایش سرد
آزمایش شاهد
یادآوری
تعیین رنگ در محلول کلرس I
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش های قند و شکر
نمونه برداری قندوشکر
آماده سازی نمونه های قند (کله – حبه – کله شکسته)
یادآوری
تعیین درصد قند شکر وپودر قند
روش آزمایش
محاسبات
تعیین قند انورت شکر سفید و پودر قند
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش گرم
آزمایش سرد
آزمایش شاهد
تعیین درصد رطوبت شکر سفید و پودر قند
روش آزمایش
محاسبات
تعیین خاکستر شکر سفید و پودر قند
روش آزمایش
محاسبات
تعیین رنگ در محلول شکر سفید و پودر قند
روش آزمایش
محاسبات
تعیین رنگ ظاهری شکر سفید وقند
منبع نور
روش آزمایش
یادآوری ۱
یادآوری ۲
یادآوری ۳
تعیین مقدار SO2 شکر سفید و پودر قند
طرز تهیه محلول های آزمایش تعیین SO2 و رسم منحنی غلظت – جذب
طرز تهیه محلول هیدروکسید سدیم
طرز تهیه محول فرم آلدئید ۲ گرم در لیتر
طرز تهیه محلول پارارزنیلین (محلول مادر)
طرز تهیه محلول ساکارز عاری از سولفیت
طرز تهیه محلول استاندارد سولفیت سدیم (آزمایشات مقدماتی)
محاسبات
طرز تهیه محلول مادر سولفیت سدیم جهت رسم منحنی اسپکتروفتومتر
رسم نمودار غلظت – جذب برای تعیین بوسیله دستگاه اسپکتروفتومتر
روش تهیه محلول استاندارد
روش آزمایش
محاسبات
یادآوری

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

تعیین باکتری های هوازی مزوفیل شکر و پودر قند
طرز تهیه محیط کشت پلیت کانت آگار
روش آزمایش
محاسبات
تعیین کپک و مخمر شکر و پودر قند
طرز تهیه محیط کشت عصاره مخمر، گلوکز و کلرامنفینکل آگار
روش آزمایش
محاسبات
تعیین کلیفوم در شکر و پودرقند
روش آزمایش
طرز تهیه محیط کشت مایع لوریل سولفات تریپتوز (با غلظت دو برابر)
یادآوری
طرز تهیه محیط کشت مایع لاکتوز، صفرا و سبز درخشان
روش آزمایش
محاسبات
تعیین رافینوز نمونه های فرآیند تولید شکر از چغندر قند
طرز تهیه محلول I Carrez
طرز تهیه محلول II Carrez
طرز تهیه محلول های تست آنزیمی
طرز تهیه محلول
آماده سازی نمونه
یاداوری
روش آزمایش
یادآوری
محاسبات
فصل هفتم :کوره آهک
آزمایش های کوره آهک
نمونه برداری سنگ آهک و کک
آزمایش های سنگ آهک
تعیین رطوبت سنگ آهک
روش آزمایش
محاسبات
تعیین درصد مواد فرار سنگ آهک
روش آزمایش
محاسبات
تعیین درصد مواد نامحلول دراسید کلریدریک نمونه سنگ آهک
طرز تهیه اسید کلریدریک N3
روش آزمایش
محاسبات
تعیین درصدآهن و آلومینیم سنگ آهک
طرز تهیه محلول آب اکسیژنه ۳%
طرز تهیه معرف متیل رد
روش آزمایش
محاسبات

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

تعیین درصد کلسیم و منیزیم سنگ آهک
طرز تهیه هیدروکسید پتاسیم ۸ مولار
طرز تهیه معرف کالکن
روش آزمایش
تعیین مجموع کلسیم ومنیزیم
یادآوری
تعیین کلسیم
آزمایش مقدماتی
آزمایش اصلی
تعیین منیزیم
فاکتورهای محاسبات
آزمایش های کک
تعیین درصد رطوبت کک
روش آزمایش
محاسبات
تعیین درصد خاکستر کک
روش آزمایش
آزمایش های گاز تولیدی کوره آهک
ساختمان دستگاه اورسات
آماده سازی دستگاه
نمونه برداری و آماده سازی نمونه
تعیین غلظت گاز دی اکسید کربن CO2 به وسیله دستگاه اورسات
طرز تهیه محلول برای مخزن (۱)
طرز تهیه محلول جاذب
آماده سازی نهایی دستگاه اورسات
روش آزمایش
محاسبات
تعیین غلظت گاز اکسیژن (O2)به وسیله دستگاه اورسات
طرز تهیه محلول پیرو گالل قلیایی
طرز تهیه کلرید کروم II
روش آزمایش
محاسبات
تعیین غلظت گاز منواکسید کربن (CO)به وسیله دستگاه اورسات
طرز تهیه محلول آمونیاکی کلرید مس (I)
روش آزمایش
فصل هشتم : کوره بخار
آزمایش های کوره بخار
نمونه برداری آب تغذیه کوره بخار
آزمایش های آب تغذیه و آب کوره بخار
PH آب تغذیه و آب کوره بخار
روش آزمایش

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

سختی کل (مجموع کلسیم ومنیزیم) آب تغذیه و آب کوره بخار
طرز تهیه محلول
روش آزمایش
محاسبات
سختی کربنات و سختی غیر کربنات آب تغذیه و آب کوره بخار
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک
روش آزمایش
محاسبات
قلیایی فنل فتالئین ومتیل اورانژ (عدد Pو عددm) آب تغذیه و آب کوره بخار
طرز تهیه معرف فنل فتالئین
طرز تهیه معرف متیل اورانژ
روش آزمایش
محاسبات
محاسبات
تعیین وزن مخصوص یا چگالی آب کوره بخار
روش آزمایش
اثبات وجود قند (تست مولیش) آب تغذیه و آب کوره بخار
طرز تهیه معرف آلفانفتل ۲۰%
روش آزمایش
تعیین مقدار هیدرازین (N2H4) اب کوره بخار
طرز تهیه محلول دی متیل آمینوبنزآلدئید
محلول الف
محلول ب
طرز تهیه محلول های استاندارد هیدرازین
طرز تهیه محلول اسید کلریدریک ۲۵%
روش آزمایش
روش رنگ سنجی مقایسه ای
روش فتومتری
فصل نهم : قند گیری از ملاس
آزمایش های قند گیری از ملاس
نمونه برداری گل ساکارات سرد و پساب سرد
آزمایشهای آهک
تعیین درصد زبره آهک
روش آزمایش

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

اکتیویته پودر آهک (مقدار CaO در آهک )
طرز تهیه محلول ساکاروز ۲۰%
روش آزمایش
محاسبات
آزمایش های فرملاس
تعیین درصد قند فرمالاس
روش آزمایش
محاسبات
یادآوری
تعیین ماده خشک فرملاس
روش آزمایش
آزمایشهای ساکارات سرد
تعیین درصد قند ساکارات سرد
روش آزمایش
تعیین درصد CaO در ساکارات سرد
طرز تهیه محلول اسید نیتریک
طرز تهیه محلو ل سود
روش آزمایش
محاسبات
تعیین درجه خلوص ظاهری ساکارات سرد
روش آزمایش

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

محاسبات
تعیین درجه خلوص حقیقی ساکارات سرد
روش آزمایش
محاسبات
تعیین بومه ساکارات سرد
روش آزمایش
آزمایشهای پسآب سرد
تعیین درصد قند پسآب سرد
روش آزمایش
تعیین درصد CaO در پسآب سرد
روش آزمایش
محاسبات
فصل دهم : فاضلاب
آزمایش های فاضلاب
نمونه برداری فاضلاب
اندازه گیری اکسیژن محلول (DO)
طرز تهیه محلول سولفات منگنز
طرز تهیه محلول یدور قلیایی
طرز تهیه معرف چسب نشاسته
طرز تهیه محلول سود N6
طرز تهیه محلول اسید سولفوریک N6
طرز تهیه محلول بی یدات پتاسیم استاندارد ۰۰۲۱/۰ مولار (N 01/0)
طرز تهیه محلول تیوسولفات سدیم استاندارد ۰۲۵/۰ مولار
استاندارد کردن محلول تیوسولفات سدیم ۰۲۵/۰ مولار با محلول بی یدات پتاسیم ۰۰۲۱/۰ مولار
روش آزمایش
محاسبات
تعیین PH فاضلاب
روش آزمایش
تعیین کدورت فاضلاب
روش آزمایش
یادآوری
تعیین اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی (BOD)
طرز تهیه محلول بافر فسفات
طرز تهیه محلول سولفات منیزیم
طرز تهیه محلول کلرید کلسیم
طرز تهیه محلول کلرید فریک
طرز تهیه محلول گلوکز گلوتامیک اسید
طرز تهیه آب رقیق کننده
روش آزمایش
محاسبات

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

یادآوری
تعیین اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
طرز تهیه محلول دی کرومات پتاسیم (N25/0)
طرز تهیه محلول اسید سولفوریک (Reagent)
طرز تهیه معرف فرئون
طرز تهیه محلول سولفات فورآمونیوم استاندارد (N25/0)
استاندارد کردن محلول سولفات فروآمونیوم استاندارد (N25/0)
محاسبات
طرز تهیه محلول بی فتالات پتاسیم (HOOCC6H4COOK)
روش آزمایش
محاسبات
یادآوری
تعیین باقیمانده کل (T.S)
روش آزمایش
محاسبات
تعیین کل مواد جامد فرار در یک لیتر فاضلاب (v.s)
روش آزمایش
محاسبات
تعیین کل مواد جامد حل نشده در یک لیتر فاضلاب (T.S.S)
روش آزمایش
محاسبات
تعیین کل مواد جامد حل شده در یک لیتر فاضلاب (T.d.S)
روش آزمایش
محاسبات
تعیین درصد قند آب کانال شستشو
روش آزمایش
خط تولید
نگاهی اجمالی به مراحل فرایند خط و تولید
۱- کاشت، داشت و برداشت چغندر:
۲- تحویل دادن چغندر به کارخانه:
۳- تخلیه چغندر و نگهداری آن در سیلو:
۴- انتقال چغندر به محل فرآیند:
۵- شستشوی چغندر:
۶- تهیه خلال چغندر (cossettes):
۷- استخراج قند از خلال (Extraction):
۸- خشک کردن تفاله:
۹- تصفیه شربت خام (Raw Juce Purification)

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

الف: تهیه شیر آهک (Milk of Lime) و گاز کربنیک
ب: زدن شیر آهک به شربت (Liming) یا دفکاسیون (Defecation)
ج: زدن گازکربنیک به شربت
د: صاف کردن
هـ: سولفیتاسیون (Sulfitation) و رنگ بری شربت
۱۰- تغلیظ شربیت یا اواپراسیون (juice Evaporation)
۱۱- طباخی یا کریستالیزاسیون (Crystallization)
عیار سنج
۱-نمونه برداری
۱-۱ نمونه گیری از روی نوار تخلیه
۱-۲ نمونه گیری با سوند یا روپرو
۱-۳ مقدار نمونه
۲- تعیین افت
۲-۱ ترازوهای توزین
۲-۲ دستگاه شستشو
۳- عیار سنجی:
۳-۱ تهیه خمیر
۳-۲ تهیه محلول دیزسیون
۳-۳ تعیین عیار
آسیاب خلال

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه

برج دیفوزیون (The B.M.A Tower Diffuser)
تصفیه شبربت خام (Row) wce Pur fication
۱) پرشولاژ یا آهک زدن اول یا مقدماتی(Preliming, prechaulage)
۲- آهک زن دوم یا اصلی یا شلاژ (Liming , chaulage)
کربناسیون اول (First Carbonation)
ته نشین سازی ناخالصیها (دکانتور)
کربناسیون دوم (Second Carbonation)
صاف کردن شربت پس از کربناسیون دوم
سولفتیاسیون
نمودار مراحل تصفیه شربت خام به صورت کلاسیک
تغلیظ شربت (Evaporation, Concentration)
دستگاه تبخیر کننده چند مرحله ای (چند بدنه ای)
کنترل عملیات تغلیظ شربت
قسمت کریستالیراسیون (Crystallization)
حلالیت ساکارز
محلول اشباع
محلول فوق اشباع
کلرس (Clairce or Remelt Sugar)
سرد کننده های پخت یا رفریژانت (Refigerants)
پخت I
پخت II
پخت III
خصوصیات پخت های I وII وIII به هنگام تخلیه از آپارات پخت و زمان عملیات طباخی
سانتریفوژن کردن (Centi Faging)
خشک کردن و نگه داری شکر
خشک کردن شکر سفید
غربال کردن شکر
نگه داری شکر (Sugar Storage)
بسته بندی شکر
قند سازی
تولید قند کله یا کله قند (Loaf sugar)
قند گیری از ملاس…………

 

 جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمایید           جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد    فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : ۲۹۶

بزرگترین مرجع گزارشهای کارآموزی و سوالات استخدامی رایگان

دانلود گزارش کار آموزی کارخانه قند آبکوه
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد