دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پژوهش بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب

بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب در دانشجويان پسر و دختر

مقدمه:
رويكرد شناختي و رواني شناسي امروزه مورد توجه بسيار قرار گرفته است وبيشتر از هر رويكرد ديگري مورد تجربه واقع مي شود.
رويكرد شناختي معتقد است كه ريشه رفتارهاي انسان در نوع تفكر و نگرش وطرز تلقي مي گويد:
‌«نخستين اصل شناخت گرايي است كه حال انسان نتيجه شناخت ها و تفكرات اوست.» با استفاده از تئوري ABC درمان شناختي- رفتاري پيشرفت بسيار زيادي از دهه ۱۹۷۰ تاكنون داشته

است و اكنون يكي از رايجترين اشكال درمان روان شناختي است (اليس، ۱۹۹۱،ص۲) عبارت زير نيز توضيحي از اين موضوع توسط اليس است. «در سالهاي اخير روان درمانيهائي كه گرايش شناختي دارند. نه فقط به دليل پژوهش هايي كه اثر بخشي آن را تأئيد كرده اند، بلكه به دليل شهرت عامي كه يافته اند، موفقيت زيادي داشته اند و سهولت گرايش شناختي در درمان مستقيم باعث شده است كه اين شيوه نسبت به ساير شيوه ها مطبوعتر و كمتر تهديد كننده باشد. (اليس، ۱۹۸۹، ص۳)
صدها مطالعه در تحقيقي كنترل شده نشان داده اند كه RET و CBT مقايسه با ساير روش هاي روان درماني به طور معني دارتري به مراجعان كمك كرده اند تا كمتر پريشان باشند.

چند ده مطالعه ديگر نشان داده اند كه آزمون هايي كه براي سنجش باورهاي غير منطقي و نگرش مختل بر اساس تئوري ABC ساخته شده‌اند، به طول معني داري گروه هاي پريشان و گروه هاي افراد كمتر پريشان را از يكديگر متمايز مي سازد. (بايسدن ۱۹۸۰، ديجيوسپي، ميلروتركسر ۱۹۵۹، اليس، ۱۹۷۹، هرلن و بميس ۱۹۸۱، شوارتس،۱۹۸۲، وودز به نقل از اليس، ۱۹۹۱ ص۲).
اساس شكل گيري نظريه منطقي-هيجاني ارائه مدل ABC درباره پريشاني هيجاني است (اليس ۱۹۶۲ اليس، a1997، b1977 به نقل از اليس، ۱۹۹۱ ص ۳) بر اساس اين رويكرد پيامدهاي هيجاني پريشان كننده (Cها) به طور مستقيم از وقايع فعال ساز (Aها) پيروي نمي كنند.

دانلود پژوهش بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب

بلكه تاثير وقايع فعال ساز بر پيامدهاي هيجاني به وسيله باورهاي شخص (Bها) تحت تاثير قرار مي گيرد. اليس (شفيع آبادي،۱۳۷۳، ص ۱۲۶-۱۲۲) بر مجموعه اي از باورها تاكيد مي كند.
كه فرض مي شوند رايجترين منبع هاي پريشاني هيجاني باشند. اين باورها مشتملند:
۱- اعتقاد فرد به اين كه لازم و ضروري است كه همه افراد ديگر جامعه او را دوست بدارند و تاييدش كنند.
۲- اعتقاد به اينكه لازمه احساس ارزشمندي وجود حداكثر لياقت، كمال و فعاليت شديد است.
۳- اعتقاد فرد به اينكه گروهي از مردم بد و شرور هستند و بايد به شدت تنبيه شوند.
۴- اعتقاد فرد به اينكه اجتناب و دوري از بعضي مشكلات زندگي و مسئوليت هاي شخصي فرد، آسانتر از مواجه شدن با آنهاست.
۵- اعتقاد فرد به اينكه اگر حوادث و وقايع طوري نباشد كه او مي خواهد. بي نهايت ناراحتي و بيچارگي مي آورد.

۶- اعتقاد فرد به اينكه بدبختي و عدم خشنودي او به وسيله عوامل بيروني به وجود آمده است.
۷- اعتقاد فرد به اينكه چيزهاي خطرناك و ترس آور موجب نهايت نگراني مي شوند و فرد همواره بايد كوشا باشد تا امكان به وقوع پيوستن آنها را به تاخير بياندازد.

۸- اعتقاد فرد به اينكه بايد متكي به ديگران باشد و بر انسان قويتر تكيه كند.
۹- اعتقاد فرد به اينكه تجارب و وقايع گذشته و تاريخچه زندگي تعيين كننده مطلق رفتار كنوني هستند و اثر گذشته را در تعيين رفتار كنوني به هيچ وجه نمي توان ناديده انگاشت.
۱۰-اعتقاد به اينكه انسان بايد در مقابل مشكلات و اختلالات رفتاري ديگران كاملا برآشفته و محزون شود.
۱۱- اعتقاد فرد به اينكه هر مشكلي هميشه يك راه حل درست و كامل فقط يك راه حل وجود دارد و اگر انسان بدان دست نيابد بسيار وحشتناك و فاجعه آميز خواهد بود.
اليس مي گويد اين باورها منجر به اين مي شوند كه افراد وقايع را بسيار ناراحت كننده تلقي كرده و مطابق با آن پاسخ خواهند داد اين مدل اساسي محرك بزرگي براي ديدگاه شناختي كه به رفتار درماني و زمينه هاي وابسته مربوط مي شوند، بوده است (اليس ۱۹۷۷)
اساساً اين باورها غير منطقي تحت چهار عنوان قرار مي گيرند:

۱- باور وحشتناك بودن
۲- باور مربوط به تحمل ناكامي پائين
۳- تقاضاها يا خواسته هاي مستبدانه
۴- ارزيابي از خود به صورت كلي
هدف پژوهش حاضر اين است كه با توجه به نظريه اليس نشان دهد تفكرات غير منطقي حاكم بر فرد مي تواند مي

زان اضطراب فرد ارتباط داشته باشد.
بيان مسئله
انسان عصر ما به دنبال آرامش رواني است. دنياي امروز با پيچيدگي ها و ويژگي هاي خاص فرهنگ ماشيني انسان را درگير و دار اضطرابهاي كشنده اي قرار داده است كه چهره زندگي را رنگ بس نازيبا زده و آن را غير قابل تحمل ساخته است. آرزوي هر انساني آرامشي است كه بتواند در آن مسير زندگي خود را به سوي سعادت طي كند و اضطراب سدي است محيط بر انسان و

محاط در انسان كه سراسر حيات درون و بيرون او تحت تاثير خود قرار داده است و اين سوال براي هر يك از ما مطرح است كه ريشه اضطراب هاي انسان در چيست؟ و چگونه مي توان به مقابله با آن پرداخت؟ با توجه به اينكه هر يك از مكاتب روان شناسي انسان و مشكلات او را از دريچه اي خاص مورد مطالعه قرار مي دهد، بر اساس ديدگاه خود راه حل هايي براي مشكلات او مطرح ميكند.

فهرست منابع لاتين

Ellis.A (1977). (1987).  Undrestanding Psychology. NewYork:

MCSYWHAILL.

Ellis,A. (1973).  Humanistic Psychothrapy: The Rational- motive Approach, N.Y.

فهرست منابع فارسي

شريفي حسن ياشا- نجفي زند جعفر 1376 روش هاي آماري در علوم رفتاري انتشارات سخن- تهران

هومن حيدرعلي 1368 اندازه گيري رواني و تربيتي و فن تهيه تست . تهران.

هومن حيدرعلي پژوهش و علوم رفتاري شناخت روش علمي 1368

دلاور علي 1376 روش هاي تحقيق دانشگاه پيام نور

دژكام محمود 1366 روان شناسي روان درماني نظريه هاي عمده روان درماني

جلالي طهراني 1368 جزوه روان درماني بر اساس نظريه اليس دانشگاه تهران

اتكينسون هيلگارد 1983 زمينه روان شناسي جلد دوم تهران انتشارات رشد.

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 102

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

دانلود پژوهش بررسي رابطه بين باورهاي غير منطقي و ميزان اضطراب
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد