دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي

فهرست  مطالب
فصل اول: كليات پژوهش                   2
1-1     مقدمه                          3
1-2     بيان مسئله                             7
1-3     اهميت پژوهش                        9
1-4     اهداف پژوهش                        10
1-5     فرضيه هاي پژوهش                    11
1-6     تعريف مفاهيم و اصطلاحات                 11
فصل دوم: ادبيات پژوهش                       12
2-1 تاريخچه هوش هيجاني                       13
2-2 تئوري هوش هيجاني سالووي و ماير                  16
2-3 مفاهيم اساسي هوش هيجاني                     17
2-4 مولفه هاي گلمن                       18
2-5 آموزش و يادگيري هوش هيجاني                  24
2-6 رضايت زناشويي                        27
2-7 مدل پنج مرحله اي برچلر                      35
2-8 رضايت زناشويي و هوش هيجاني                  38
2-9 مروري بر تحقيقات انجام شده در زمينه هوش هيجاني و رضايت زناشويي   42
فصل سوم:روش اجراي پژوهش                     49
3-1  طرح كلي پژوهش                       50
3-2 جامعه آماري                             50
3-3 نمونه آماري                             51
3-4 متغير هاي پژوهش                         51
3-5 ابزارهاي پژوهش                       52
3-6 روش اجراي پژوهش                         57
3-7 روش آماري                            58
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها                59
4-1 اطلاعات جمعيت شناختي                     60
4-2 نتايج به دست آمده از پژوهش                      65
4-3 اطلاعات بيشتر پژوهش                      75
فصل پنجم: نتيجه گيري                        79
5-1 خلاصه و نتيجه گيري                       80
5-2 بحث در زمينه ي يافته ها                     81
5-3 محدوديت هاي پژوهش                    86
5-4 پيشنهادات نظري                       87
منابع                                    88
پيوست                                91
چكيده:
پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين هوش هيجاني رضايت زناشويي مي پردازد.جامعه آماري اين پژوهش از كليه معلمان زن متاهل مقطع راهنمايي شهرستان كرج در سال 86-85 مي باشد.نمونه اين پژوهش به صورت خوشه اي مرحله اي انتخاب شده كه شامل 240 نفر مي باشد.ابزارهاي مورد استفاده در اين پژوهش دو پرسشنامه مي باشد.
1- پرسشنامه هوش هيجاني سرياشيرينگ كه توسط منصوري در ياران ترجمه و هنجار يابي شده است.
2-پرسشنامه رضايت زناشويي هادسون.
بعد از جمع آوري اطلاعات و داده ها آن ها از طريق روش هاي آماري (توصيفي و استنباطي) همچون ضريب همبستگي پيرسون و تحليل واريانس و ضريب تعيين رگرسيون و .. مورد تحليل و تجزيه قرار گرفت. كه نتايج حاكي از آن است كه بين هوش هيجاني و رضايت زناشويي در معلمان زن متاهل مقطع راهنمايي نواحي 4 گانه ي كرج رابطه وجود دارد.همچنين در خلال اين پژوهش رابطه بين هوش هيجاني و موفقيت شغلي هم بررسي شده است كه نتايج نشانگر وجود رابطه بين آن ها مي باشد.

دانلود پروژه بررسي رابطه بين هوش هيجاني و رضايتمندي زناشويي
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد