دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه راهنمای سنجش روانی

راهنمای سنجش روانی

فهرست مطالب
مقياس L 5
مقياس F 7
مقياس K 10
مقياسهاي روايي اضافي MMPI-2 16
مقياسهاي باليني 19
مقياس 1: خود بيمارانگاري يا هيپوكندري (Hs) 19
مقياس 2:افسردگي (D) 22
مقياس 3 : هيستري (Hy) 26
مقياس 4: انحراف اجتماعي- رواني (Pd) 30
مقياس 6 : پارانويا (Pa) 36
مقياس 7: ضعف رواني (pt) 41
مقياس 8: اسكيزوفرني(Sc) 44
مقياس9: هيپوماني 49
مقياس 0 :درونگراييي اجتماعي 54
كدهاي دو نقطه اي 58
21/12 60
31/13 63
41/14 67
81/18 68
91/19 69
24/42 73
62/26 75
72/27 77
82/28 79
92/29 80
43/34 81
63/36 83
83/38 84
54/45 86
64/46 88
74/47 90
84/48 91
94/49 94
86/68 96
87/78 98
98/89 99
مقياس L
مقياس L (دروغ پردازي) شامل 15 سوال است كه مشخص كننده ميزان تلاش مراجع براي ارائه توصيف مثبت و غيرواقع گرايانه از خود است. بنابراين دارندگان نمره هاي بالا در اين مقياس خود را به صورت افرادي كمال گراي افراطي به شيوه آرماني توصيف مي كنند. سوالها شامل توصيف عيبهايي نسبتا جزيي است كه بيشتر مردم از اعتراف بدانها ابايي ندارند. بنابراين فردي كه در مقياس L نمره بالا مي گيرد ممكن است به ماده 102 من گاهي اوقات عصباني مي شوم نيز پاسخ غلط  بدهد. در هر حال در تفسيرها بايد ويژگيهاي جمعيت شناختي شخص را نيز به حساب آورد. افرادي كه ازنظر رواني پيچيده باهوش،داراي تحصيلات عالي و از طبقات بالاتر اقتصادي- اجتماعي هستند نوعا در اين مقياس نمره هاي پايين (نمره هاي خام 0يا1) مي گيرند. در فرم اصلي MMRI ،نمره L ا طريق شمارش تمام پاسخهاي غلط به سوالهاي 15،45،75،135،165،195،225،285،30،60،90،120،150 محاسبه مي شد. در MMRI-2 كليد نمره گذاري جداگانه اي در نظر گرفته شده است.
نمره هاي بالا در L ارزشيابي برافراشتگي مقياس L مستلزم اين است كه ابتدا د رخصوصيات جمعيت شناسي فرد بررسي شود. نمره خام 4 يا 5 براي افراد طبقه پايين ياكارگران طبقه متوسط محسوب مي شود.بر عكس نمره خام 4 يا 5 براي افراد تحصيلكرده نمره بالايي است مگر اينكه براساس نوع شغل آنها مثلا كشيش  توجيه شود. اگر نمره مراجعي بالا تلقي شود احتمالا نشانگر آن استكه وي خود را به صورت فردي مطلوب توصيف مي كند.علت اين امر ممكن است فريب هشيارانه بوده و يا به اين دليل باشد كه برداشت غيرواقعي از خود دارد. چنين مراجعاني احتمالا انعطاف ناپذير ،‌وغير اصيل بوده و از تاثيري كه بر ديگران مي گذارند، ناآگاهند وادراكشان نسبت به زندگي خشك وخودمحورانه است. آنان به علت انعطاف ناپذيرشان ،احتمالا در مقابل فشارهاي رواني تحمل كمي از خود نشان ميدهند. چون هر عيبي را در خودانكار ميكنند، بينش آنان ضعيف است. شايد هم به همين دليل براي روان درماني داوطلبان مناسبي نباشند.نمره هاي خيلي بالا نشان ميدهدكه اين افراد داراي نشخوار ذهني  بسيار خشك وانعطاف ناپذيرند ودر ارتباطاتشان دچار مشكل هستند. اين مورد شايد با بسياري از افراد پارانوييد همساني داشته باشد افرادي كه بر انكار عيبهاي شخصي خود تاكيد مي ورزند، و بر عكس آنها را به ديگران فرافكني مي كنند. همچنين نمره هاي خيلي بالا ممكن است به دليل فريب هشيارانه باشد كه در شخصيتهاي جامعه ستيز وجود دارد.
نمره هاي پايين در مقياس L نمره هاي پايين حاكي از آن است كه مراجعان در پاسخهايشان صريح وباز بوده اند. اين افراد شهامت اعتراف به خطاهاي كوچكشان را دارند و همچنين ممكن است داراي گفتاري صريح و رك    بوده افرادي راحت  از نظر اجتماعي سلطه گر   ومتكي به خود هستند. دارندگان نمره هاي پايين همچنين ممكن است تا اندازه اي طعنه زن   وعيبجو  باشند.
مقياس F
مقياس F (نابسامدي  ) ميزان پاسخهاي استثنايي   وانحرافي فرد را اندازه گيري مي كند. ماده هاي اين مقياس براساس اينكه كمتر از 10% افراد جامعه درجهت كليد نمره گذاري به آنها پاسخ داده باشندانتخاب شده اند. بنابراين براساس يك تعريف آماري اين سوالها منعكس كننده افكار غيرمتعارف هستند.براي مثال اگر مراجع به ماده 49 (بهتر است تقريبا همه قوانين دور ريخته شوند) پاسخ صحيح بدهد يك نمره برايش محاسبه ميشود وهمچنين است اگر به ماده 64 (دوست دارم از اماكني كه تاكنون نديده ام بازديد كند) جواب غلط بدهد.
در هر حال اين ماده ها به يك صفت يا نشانه بيماري مشخص ارتباط پيدا نمي كنند. اين نشان ميدهد مراجعي كه نمره بالايي مي گيرد، به گستره وسيعي از خصوصيات غيرمعمول ، پاسخهاي قابل نمره گذاري مي دهد. چنانكه انتظار مي رود ،نمره هاي بالا در F نوعا با نمره هاي بالا در بسياري از مقياسهاي باليني همراه است. نمره هاي بالا اغلب مي توانند به عنوان يك شاخص عمومي آسيب شناختي مورد استفاده قرار گيرند. به طور اخص نمره هاي بالا ممكن است منعكس كننده احساسات غير معمول باشند كه فرد در واكنش به برخي از شرايط خاص زندگي از خود نشان مي دهد. از جمله اين شرايط خاص ممكن است غم ازدست دادن يكي از عزيزان ازدست دادن شغل و يا طلاق باشد.شخصي كه نمره بالايي در اين مقياس مي گيرد احتمالا مي كوشد تا تصوير نامطلوبي از خود ارائه دهد ولذا پروتكل چنين فردي نامعتبر تلقي ميشود. متاسفانه نمره برش خاصي در دست نيست تا براساس آن بتوان تعيين ركد كه يك نيمرخ در چه نمره اي نامعتبر است و يا برعكس در چه نمره اي دقيقا آسيب رامنعكس مي كدن.حتي نمره هيا T از 70 تا 90 نيز لزوما نشان دهنده يك نميرخ نامعتبر نيست. اطلاعات بيشتر را مي توان از طريق شاخص F-K به دست آورد ( رجوع كنيد به بخش مربوط به شاخص F-K )
نمره هاي بالا در مقياس F نمره هاي 100 وبالاتر از آن نشان دهنده يك نيمرخ نامعتبر است.علت آن احتمالا خطاهايي است كه در نمره گذاري صورت گرفته است يا اظهارات كذبي كه مراجع درباره نشانه هاي بيماري عنوان كرده است يا ناشي از تحريفهاي يك مراجع گيج با افكار هذياني است. در هر حال حتي بيماران داراي اختلال شديد نيز كه بادقت به سوالها پاسخ ميدهند به ندرت ممكن است نمره هايي نزديك به 100 بگيرند. اگر نمره هاي آنان دردامنه 100 باشد نشانگر توهم، هذيان به خودبستن   وقضاوت ضعيف است و يا اينكه به شدت تحت تاثير عوارض ترك دارو هستند.
نمره هاي T بين 80و99 نشانه تمارض، مبالغه در بيان مشكلات ، مقاومت در برابر آزمون، يا سطوح بارز آسيب است. اگرنمره هاي دقيقا منعكس كننده آسيب باشند، مراجعان افرادي گم گشته  ،بيقرار ، دمدمي  و ناخشنود خواهند بود. نمره هاي 70 تا 80 حاكي از آن است كه مراجع افكار غيرمعمول ونامتعارف دارد واحتمالا فردي طغيانگر وجامعه ستيز است،‌و يا در ايجاد هويت روشني از خود دچار مشكل است. نمره هاي 70 تا 90 نشانگر «فريادي براي كمك» نيز ميتواند باشد، بدين معنا كه اين اشخاص در بيان مشكلاتشان باز وصريح بوده اند تا بدين وسيله نيازشان به كمك را اعلام كرده باشند. اگر مراجعي نمره اي بين 65 تا 75بگيرد اما به نظر بيمار نيايد، احتمالا او فردي كنجكاو ،‌از نظر رواني پيچيده ، جزمي انديش  ،بي ثبات و يا دمدمي است.
نمره هاي پايين در مقياس F نمره هاي پايين F بيانگر اين امر است كه ادراك مراجعان از جهان همانند بيشتر مردم است. اما اگر داراي سابقه آسيب رواني باشند، احتمالا مشكلات خود را انكار مي كنند( گزارش جعلي مثبتي در مورد خصوصياتشان ارائه ميدهند) اين تمايز را ميتوان باتوجه به برافراشتگي نسبي k و تفسير معني داربودن شاخص F-K انجام داد.
مقياس K
مقياس K براي جداسازي وتعيين مراجعاتي طراحي شده است كه تصوير كاملا مثبتي از خودشان ترسيم ميكنند. بنابراين به مقياس L شباهت دارد.اما مقياس K اين تفاوت را دارد كه دقيقتر وموثرتر است. در حالي كه فقط افراد ساده ،بي تكلف و پيرو موازين اخلاقي در مقياس L نمره هاي بالا مي گيرند افراد باهوشتر و از نظر رواني پيچيده تر احتمالا در مقياس K  نمره هاي بالايي ميگيرند ، بي آنكه برافراشتگي نمره هايشان در مقياس L به گونه معني دار بالا باشد. در واقع انتظار ميرود كه افراد داراي تحصيلات دانشگاهي در مقياس K نمره هاي بالا بگيرند (نمره هاي T در MMPI از 55 تا 70 ونمره هاي T در MMPI-2 تقريبا از 50 تا 65).بنابراين نمره هاي بالا شامل نمره هايي است كه از 65 يا 70 بالاتر باشند. برعكس دامنه نمره هاي افراد طبقه هاي پايين تا متوسط كه تحصيلات عالي ندارند، معمولا بين 40 تا 60 است. بنابراين نمره هاي نسبتا دست كم از 60 يا 55 =T شروع مي شوند.
افرادي كه نمره هاي متوسط دارند، اغلب از نيرومندي خود   دفاعهاي هيجاني موثر، ارتباط خوب با واقعيت و از مهارتهاي عالي سازشي برخوردارند. آنها نوعا به پاسخهاي جامعه پسند اهميت مي دهند و اغلب در اين زمينه مهارت دارند. برافراشتگيهاي k همچنين مي تواند نشانگر حالت دفاع و پاسداري از من باشد. اين امر احتمالا در مورد كساني صادق است كه به سبب سبك شخصيتشان از افشاي خود نگرانند و يا اينكه از راه ارائه تصويري دوست داشتني از خود به امتيازي دست مي يابند ( مثلا در جايي استخدام شوند) متاسفانه نمره برش روشني وجود ندارد تا بتوان نيرومندي خود مثبت (سازگاري ) دفاع از خود، يا «وانمود خوب»  را از يكديگر متمايز ساخت. يك راهنمايي كلي در اين زمينه اين است كه هر چه تمايل شخص به دفاع از خود بيشتر باشد،احتمال برافراشتگي بالا در برخي از مقياسهاي باليني افزايش مي يابد.
همچنين مي توان از طريق شاخص F-K سوابق مربوط، و بافت انجام آزمون   (اقدامهاي قانوني، ارزشيابي استخدامي وغيره) اطلاعات مفيدي به دست آورد.
از آنجا كه رويكرد دفاعي به آزمون ممكن است پاسخهاي مراجع را به مقياسهاي آزمون واپس زني كند،‌براي تصحيح اين حالت دفاعي، تصحيح k در مورد برخي ازآنها اعمال مي شود.اين تصحيح از طريق كم كردن يك كسر معين از K واضافه كردن آن به مقياس مربوط انجام مي پذيرد
نمره هاي بالا در K با توجه به تحصيلات فرد، اگر نمره K خيلي بالاتر از آنچه انتظار مي رود باشد ،نشانه اي است از تلاش مراجع براي ارائه تصوير مطلوب از خود، انكار مشكلات، و يا اقدام به دادن پاسخهاي غلط به همه ماده هاي آزمون (نه گفتن). اگر نيمرخ معتبر تلقي شود، نمره هاي بالا نشانگر اين است كه فرد تصويري از خود ارائه ميدهد كه تحت كنترل است وكاركردي موثر دارد، اما تمامي خطاهاي خود را ناديده ميگيرد. اين قبيل افراد بصيرت ضعيفي دارند و درمقابل ارزشيابي رواني مقاومت مي كنند. چون آنان از اينكه در نقش يك بيمار رواني قرار بگيرند مقاومت نشان مي دهند توانايي شان در بهره گيري از رواني درماني محدود است. آنها تحمل ناهمرنگي ديگران را ندارند و چنين افرادي را ضعيف مي پندارند. انكار حربه دفاعي استكه آنها نوعا بكار مي برند و به علت بصيرت ضعيفشان از تاثيري كه بر ديگران ميگذارند آگاهي ندارند. آنها همچنين ممكن است كمرو، بازداري شده  ، و داراي تعامل اجتماعي در سطح پايين باشند.
نمره هاي متوسط در مقياس k نمره هاي متوسط ضمن آنكه نشانگر كيفيتهاي مثبت بالقوه فرد است سطوح متسوط حالت تدافعي وي را نيز نشان مي دهند.اين گونه درمانجويان افرادي مستقل ومتكي به خود بوده، داراي سطح مناسبي از خود –افشايي هستند و از نيرومندي خود خوبي برخوردارند. ممكن است توانايي كلامي ومهارتهاي اجتماعي آنان نيز خوب باشد. اگر چه ممكن است به برخي مشكلات «جامعه پذير» خود اعتراف كندن،تعارضهاي مهمشان را به حداقل ابراز ميدارند. احتمال اينكه اين گونه افراد درصدد دريافت كمك برآيند، كم است. نمره هاي متوسط در افراد نوجوان بر مقابله آنان بابرون ريزي دلالت دارد………

دانلود پروژه راهنمای سنجش روانی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد