دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان به خوشنویسی

راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی

چکیده:

تحقیق موردنظرکه درارتباط بابررسی راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان پایه ی اول به خوشنویسی دردبستان شهیدمهاجرپسرانه شهرستان سرخس دراستان خراسان رضوی باتعداد27دانش آموزانجام گرفته است.اینجانب که مدت 12سال درپایه ی اول وپنج سال درآموزشگاه فوق الذکرمشغول به تدریس می باشم وپس ازتغییرات کتاب فارسی وتبدیل آن به دوکتاب بخوانیم وبنویسیم وشکل جدیدنوشتاری بصورت خط تحریری مشکلاتی رابرای دانش آموزان وخودم بوجودآورد.واگربپذیریم که خط ابزارارتباطی است وزبان رادارای دوجنبه گفتاری ونوشتاری بدانیم خط مربوط به جنبه نوشتاری زبان آست.ویکی ازاهداف کتاب هم تاکیدبرزیبانویسی ورعایت درست قواعدات نه انجام تکلیف زیاد.

پس ازبرخوردبامشکل تعدادی فرضیه مطرح ودرگردآوری شواهد(1)ازطریق پرسشنامه ازاولیلودانش آموزان ومعلمین پایه ی اول شهرستان درجلسه گروههای آموزشی به نتایج اولیه ای دست یافتم وپس ازتجزیه وتحلیل دوپرسشنامه فرضیه اصول صحیح نوشتن به معلمین آموزش داده شودومعلم قبل ازهرفعالیتی طریقه صحیح نوشتن رابه تک تک دانش آموزان آموزش دهدبه عنوان راه حل موقتی انتخاب شدوپس ازاجرای راه حل که خودم ابتدابه مطالعه برخی کتب خوشنویسی پرداخته وبعدازهرنشانه طریقه ی نوشتن آنراپای تابلونشان می دادم وازدانش آموزان می خواستم که تک تک این حروف رابنویسندوبرخی کتابهاراهم به خانواده هامعرفی کردم وتکالیف منزل راهم محدودکه فراگیران باحوصله بنویسندوپایین هرصفحه حروف رانقاشی کنندوبهترین هاراجهت تشویق برروی تابلواعلانات نصب می کردم تادیگران تشویق شوندودرشواهد(2)درانتهای آذرماه87طبق نظرسنجی ازاولیا وهمچنین بررسی تکالیف وطریقه نگارش ثابت کردکه راه حل موقتی توانسته است نتایج مثبتی به بارآورد.

فهرست مطالب

R1.مقدمه5

R2.توصیف وضع موجود6

R3.بررسی شواهد19

R4.شواهدمحیطی10

R5.شواهدکتابخانه ای10

R6.تجزیه وتحلیل شواهد14

R7.انتخاب راه حل موقتی21

R8.اجرای راه حل جدیدوموقتی21

R9.شواهد223

R10.مقایسه شواهد1و229

R11.اعتباربخشی وارزیابی شواهد30

فهرست جداول

R1.جدول شواهد1 14

R2.جدول شواهد215

R3.جدول تحليل پرسشنامه والدين17

R4.جدول تحليل پرسشنامه همكاران19

R5.جدول شواهد2 24

R6.جدول تحليل پرسشنامه همكاران26

R7.جدول تحليل پرسشنامه والدين28

فهرست منابع وماخذ

عبداللهي حسيني،سيدعلي،1384فمي خواهم زيبابنويسيم(1)،تهران

وحيدي،نسرين،1383،آموزش خط تحريري(1)،تهران

اصغرزاده،مهتاب،1386،رشدآموزش ابتدايي(5)،تهران

گروهي ازمولفان،1382،راهنماي تدريس فارسي اول دبستان،تهران

حاجي آقاجاني،هادي،1387،آموزش خوشنويسي،تهران

اينترنت(Www.fpm.ir)

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات :31

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید


 

دانلود مقاله راهکارهایی برای علاقمندی دانش آموزان به خوشنویسی
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد