هرچه اکنون هستیم محصول افکاری است که سابقاً داشته ایم و حالا داریم.
خانه » پروژه » عمران و معماری » دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی
دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی

دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی

رساله طراحی مجموعه تجاری-تفريحی شهرستان بابل 

مقدمه :

گزارش حاضر که جهت طراحی مجموعه تجاری-تفريحی شهرستان بابل تهيه شده است شامل بررسی و مطالعه در زمينه اقليم منطقه و معماری بومی آن ، نيازهای روزمره و فصلی متناسب با اقليم و مورد تقاضا در منطقه و می‌باشد ؛ سپس به بررسی ضوابط خاص بخش‌های تجاری و فضاهای مرتبط با آن و همچنين انواع سيستمهای تأسيساتی مطابق با معيارهای مورد نظر هر يک از آنها پرداخته شده است . در انتها چند نمونه از مجموعه های طراحی شده داخلی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است ؛ تا نهايتا امکان طراحی صحيح و منطبق بر ضوابط و معيارهای مورد نظر فراهم گردد .

با توجه به رشد روزافزون جمعيت و افزايش علاقه مندی مردم به اجتماع نيازهای روزمره و هفتگی ، نياز به بخشهايی که هم عملکرد تجاری و هم تفريحی داشته باشد و بتواند پاسخگوی اين قشر مشتاق باشد ، روز به روز فزونی می يابد . وجود مجموعه‌های تجاری-تفريحی که هم می توان خريد‌های روزمره و هم ساليانه در آن صورت گيرد و همچنين در کنار اين موارد نيازهای تفريحی مردم نيز پاسخ داده شود .

توجه به اين مسائل و علايق شخصی ، مرا بر آن داشت تا جهت پروژه پايان نامه خود به اين مقوله بپردازم و تلاشی هر چند کوچک و در حد توانم در اين زمينه ارائه دهم .

دانلود رساله طراحی مجموعه تجاری و تفريحی

سيمای اقليمی:

الف – مشخصات اقليمی استان مازندران

به طور کلی مجموعه عواملی چون درجه حرارت ، رطوبت هوا ، وزش باد ، ميزان بارندگی و تابش آفتاب سازنده اقليم يک منطقه هستند . به طور کلی سواحل دريای خزر با اعتدال هوا و بارندگی فراوان جزو مناطق معتدل و مرطوب است و نوع آب و هوای آن مديترانه ای اما با رطوبت بيشتر می باشد .

منطقه فوق که به صورت نواری بين رشته کوههای البرز و دريای خزر محصور شده ، از جلگه های پستی تشکيل می شود که هرچه به طرف شرق می رويم از رطوبت و اعتدال هوای آن کاسته می شود .

آب و هوای استان مازندران  تقريبا يکی از معتدلترين آب و هواهای جهان است ، تغييرات شديد و ناگهانی هوا با همان شکل خاصی که در تابستان ديده می شود ، در زمستان نيز مشاهده می گردد ؛ به طوری که چگونگی هوای فردا را نمی توان پيش بينی کرد .

-دما :

استان مازندران  به دليل مجاورتش با دريا درجه حرارت چندان متغيری ندارد و درجه حرارتش از يک ناحيه به ناحيه ديگر کمتر تغيير می يابد . درجه حرارت روز و شب چه در تابستان و چه در زمستان اختلاف زيادی با هم ندارند . زيرا دريا به مراتب ديرتر از خشکی گرما و سرمای خود را از دست می دهد .درجه حرارت متوسط ساليانه اين منطقه « 14.5 تا 18 » درجه سانتی گراد و نوسان دمای ساليانه آن « 25 تا 35 » درجه می باشد . برای سردترين ماههای سال متوسط حداقل حرارت روزانه« 2 » درجه و حداکثر دما در روز حدود « 12 تا 16 » درجه و متوسط حداقل دما در طی شب حدود « 0 تا 15- » درجه است . در کمتر از يک ماه و نيم از سال يخبندان وجود دارد . برای گرمترين ماههای سال حداکثر دما در طی روز حدود « 26 تا 32 » درجه و متوسط حداقل دما در طی شب حدود « 13 تا 20 » درجه می باشد .

بر اساس يک برآورد حدود 17 % حجم کل باران کشور در مناطق کم ارتفاع مازندران  با مساحتی برابر فقط 0.4 % وسعت کل کشور می بارد . زيادت بارندگی در مازندران  در حدی است که گاه « 45 تا 60 » روز به طور مداوم باران می بارد و گاهی بارندگی آن در يک روز به اندازه ميزان کل بارندگی ساليانه بعضی از مناطق کشور است .بارندگی دشت مازندران  حدود 900 تا 1500 ميلي متر در سال است ؛ به طوری که در هيچ ماه از سال بدون بارندگی نيست. ميانگين آمار 22 ساله بارندگی در شهرستان بابل ( 1361-1340 ) نشان می دهد که ميزان بارندگی در اين شهر برابر « 1435 » ميلی متر در سال است.افزايش بارندگی در ارتفاعات البرز به خصوص در قسمتهايی که جهت شرقی و غربی دارند بيشتر ديده می‌شود . بيشترين مقدار آن در ارتفاعات « 1500 تا 2000 » متری است ؛ در صورتی که در کوهستانهای جنوبي  بابل که اکثرا امتدادشان شرقی – غربی هستند چنين افزايشی کمتر ديده می شود و بيشترين مقدار ريزش در ارتفاعات بين « 1000 تا 1500 » متری اندازه گيری شده است .از غرب مازندران  به طرف شرق و از جنوب به شمال ميزان بارندگی کاهش می يابد . بيشترين ميزان ريزش باران در ماههای شهريور ، آبان ، آذر و دی بوده و کمترين ميزان آن در تير و مرداد است .

علت اصلی افزايش بارندگی در اين خطه ، برخورد بخارات متراکم دريای خزر با ارتفاعات رشته کوههای البرز در شمال و ارتفاعات کوههای زاگرس در غرب است که سبب تبديل آنها به باران و فروريختن در دامنه های شمالی و غربی اين دو رشته کوه می گردد و در نتيجه آن ، جويبارها و سيلابهايی ايجاد می شود که در شمال به سوی دريای مازندران و در غرب به مرزهای غربی جاری می گردد و معمولا بدون استفاده از دسترس خارج می گردد.

– ميزان بارندگی در فصل تابستان و زمستان :

نحوه توزيع ساليانه باران ، بين فصول و ماهها و بالاخص ميزان بارندگی در فصل تابستان در ميزان پوشش گياهی و رويش نباتات بسيار مؤثر می باشد .

در تمام ايران تنها ساحل دريای خزر است که بارانی تابستانی دارد به طوری که در ناحيه آمل « 25 تا 31 % » ريزشهای جوی در تابستان نازل می شود و در شهرستان بابل نيز 22 % از ريزشهای جوی در تابستان فرو می ريزد . در فصل زمستان قسمت اعظم نزولات جوی منطقه مازندران  به صورت باران است و ريزش برف به خصوص در شهر بابل کمتر مشاهده می شود ؛ اما در بعضی سالها برفهای سنگين می بارد که موجب انسداد راههای ارتباطی گشته و زندگی و رفت و آمد در داخل شهرها را مشکل و در پاره ای موارد به کلی مختل می سازد .

-تابش آفتاب :

حرارت نيز مانند نور به شکل امواج الکترومغناطيسی انتقال می يابد . اين نوع انتقال حرارت را تابش می نامند . به وسيله تابش يا ساطع شدن امواج الکترومغناطيسی ( با طول موج بلند ) حرارت از يک جسم گرم به جسم سرد انتقال می يابد . بدون آنکه در دمای هوای بين دو سطح اثری بگذارد .

استان مازندران  به دليل کثرت بارندگی و ابری بودن هوا ، متوسط ساعات تابش خورشيد و نيز شدت تابش آن در مقام مقايسه با مناطق هم عرض آن بسيار کم است . اين مسأله باعث محدوديتهای قابل توجه ای در پاره ای ازفعاليتهای زراعی و محدوديت زمانی برای آنها می گردد.

در واقع شدت آفتاب و حرارت آن در يک نقطه از سطح زمين به فاصله ای که اشعه خورشيد بايد طی نمايد و به ضخامت ابر و وضعيت هوا از نظر آلودگی بستگی دارد . به همين دليل شدت آفتاب در يک محل با ارتفاع آن محل از سطح دريا متناسب است . در نقاط مرتفع چون اشعه خورشيد فاصله کمتری از اتمسفر را طی کرده ، در نتيجه حرارت بيشتری ايجاد می گردد ؛ بنابراين تعداد ساعات آفتابی در مازندران  در روز به جز در دوره خشکی چندان زياد نيست و از ماه شهريور به بعد نور آفتاب بسيار ضعيف می شود .

منابع و مآخذ :

– مرتضي كسمايي ، اقليم و معماري

– غلامحسين معماريان ، آشنايي با معماري مسكوني ايران گونه شناسي برونگرا

– هينريش انگل ، سيستمهاي ساختماني ، انتشارات جهاد دانشگاهي  دانشگاه تهران

– معاونت آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

-نويفرت آرشيتکت داتا

-Comercial spaces, Architectural design , Carles Broto

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 48

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرمایید

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: 4.5 ( 1 votes )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است