به عهد و پیمان خود وفا کنید (قران کریم)
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » مقاله اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌ هاي آموزشي
مقاله اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌ هاي آموزشي

مقاله اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌ هاي آموزشي

نشان دادن ارزش و اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌هاي آموزشي

مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی و به تبع آن مدیریت مدرسه در بین سایر مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر معتقد باشیم تمام سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی از بروندادهای آموزش و پرورش بهره می گیرند و آموزش و پرورش تأمین کننده نیروهای انسانی آنها است و اگر بپذیریم که آموزش و پرورش یکی از عوامل اصلی در پرورش ابعاد مختلف  وجودی انسان است و اگر ایمان داشته باشیم که آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل آن است مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در توسعه و بهسازی جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت های کافی باشند بدون تردید نظام آموزش و پرورش نیز از اثر بخشی و اعتبار والایی برخوردار خواهد بود.

امروز آموزش و پرورش به مدیرانی که تنها وظیفه آنها ثبت نام، محول کردن کلاس های درس به معلمان، حفظ پرونده های تحصیلی، فراهم کردن لوازم و وسایل محیط آموزشی و یا توسعه و نگهداری ساختمان مدرسه باشد احتیاج ندارد،- گر چه انجام این امور در محدوده مدیریت مدرسه لازم است ولی از دیدگاه مدیریت آموزشی صد در صد واجب نیست. – بلکه به مدیران اثر بخش نیاز دارد. مدیرانی که در همه جا حضور فعال داشته باشند، حلال مشکلات باشند و به زیر دستان خود مشکل گشایی را یاد دهند، بطور دقیق بدانند هر یک از کارمندانشان چه توانایی ها، استعداد ها و تا چه اندازه به کار علاقه دارند. مدیرانی که بتوانند روابط خود را با زیر دستان تنظیم نمایند و از مهارت های انسانی بهره کافی ببرند.

آشنایی مدیران با دانش روابط انسانی و کاربرد آن در موقعیت های آموزشی که مهارت انسانی نامیده می شود، برای مدیران اثر بخش امری لازم و ضروری است. «گریفیت» در این باره می گوید: « بیشترین ارزش مهارت انسانی به مدیران مدارس تعلق دارد زیرا شغل شان ایجاب می کند که با افراد، ارتباط های رودررو داشته باشند.» (بخشی، خداداد، مترجم، 1374، ص 20). متاسفانه علی رغم اهمیت مهارت های انسانی در مدیریت مدارس، تحقیقات زیادی نشان داده است که مدیران مدارس توانایی برقراری ارتباط انسانی با دانش آموزان و معلمان ندارند.

مقاله اهميت روابط انساني مديران با دبيران در محيط‌ هاي آموزشي

فهرست مطالب

فصل اول

پیش گفتار

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت واهمیت موضوع

تعیین موضوع

اهداف تحقیق

سوالات مورد پژوهش

فرضیه ها

تعاریف عملیاتی واژه ها

پیشینه تحقیق

موانع ومحدودیت ها

پیشگفتار:

مدیریت از ارکان هر سازمان و جامعه است. مدیریت آموزشی و به تبع آن مدیریت مدرسه در بین سایر مدیریت ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است. اگر معتقد باشیم تمام سازمان ها و موسسه های دولتی و غیر دولتی از بروندادهای آموزش و پرورش بهره می گیرند و آموزش و پرورش تأمین کننده نیروهای انسانی آنها است و اگر بپذیریم که آموزش و پرورش یکی از عوامل اصلی در پرورش ابعاد مختلف  وجودی انسان است و اگر ایمان داشته باشیم که آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل آن است مدیریت آموزشی نیز با همان منطق جایگاه مهمی در توسعه و بهسازی جامعه دارد. اگر مدیران آموزشی یک جامعه دارای دانش و مهارت های کافی باشند بدون تردید نظام آموزش و پرورش نیز از اثر بخشی و اعتبار والایی برخوردار خواهد بود.

امروز آموزش و پرورش به مدیرانی که تنها وظیفه آنها ثبت نام، محول کردن کلاس های درس به معلمان، حفظ پرونده های تحصیلی، فراهم کردن لوازم و وسایل محیط آموزشی و یا توسعه و نگهداری ساختمان مدرسه باشد احتیاج ندارد،- گر چه انجام این امور در محدوده مدیریت مدرسه لازم است ولی از دیدگاه مدیریت آموزشی صد در صد واجب نیست. – بلکه به مدیران اثر بخش نیاز دارد. مدیرانی که در همه جا حضور فعال داشته باشند، حلال مشکلات باشند و به زیر دستان خود مشکل گشایی را یاد دهند، بطور دقیق بدانند هر یک از کارمندانشان چه توانایی ها، استعداد ها و تا چه اندازه به کار علاقه دارند. مدیرانی که بتوانند روابط خود را با زیر دستان تنظیم نمایند و از مهارت های انسانی بهره کافی ببرند.

آشنایی مدیران با دانش روابط انسانی و کاربرد آن در موقعیت های آموزشی که مهارت انسانی نامیده می شود، برای مدیران اثر بخش امری لازم و ضروری است. «گریفیت» در این باره می گوید: « بیشترین ارزش مهارت انسانی به مدیران مدارس تعلق دارد زیرا شغل شان ایجاب می کند که با افراد، ارتباط های رودررو داشته باشند.» (بخشی، خداداد، مترجم، 1374، ص 20). متاسفانه علی رغم اهمیت مهارت های انسانی در مدیریت مدارس، تحقیقات زیادی نشان داده است که مدیران مدارس توانایی برقراری ارتباط انسانی با دانش آموزان و معلمان ندارند.

علاقه بند (1364) در تحقیقات خود درباره مسائل و مشکلات مدیران مدارس نشان داد مدیران نسبت به وظایف حیطه نظارت خود شناخت کافی ندارند و از برقراری ارتباطات انسانی با دانش آموزان و معلمان و اولیا ناتوان هستند. (علاقه بند، علی، 1364، ص 355).

با توجه به مطالعات انجام شده چنین برمی آید که متاسفانه غالباً به مهارتهای انسانی اهمیت چندانی داده نمی شود .بنابراین شایسته است که مدیران مدارس بیش از پیش با این مهارتها آشنایی پیداکنند تا بتواند به وسیله آنها برمسائل ومشکلات انسانی غلبه یابند نه اینکه بازهم از همان شیوه های سنتی گذشته پیروی نمایند .

پیشنهادات

گزارش هر پژوهشی به اميد ادامه يافتن راه تحقيق و پژوهش در مورد موضوع مورد بررسی  نگارش و به جامعه پژوهشگران ارائه مي شود بنابر اين لازمه هر گزارش پيشنهاداتي است كه راه را براي پژوهش هاي آتي هموار سازد. اين پژوهش نیز از این امر مستثنی نبوده و پيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي شود :

بهتر است پژوهش های مشابهی در سایر مناطق آموزش و پرورش شهر تهران و سایر شهر های کشور اجرا و یافته های آنها با یافته های پژوهش حاضر مقایسه شود.

در پژوهش مشابهی بین نظرات زنان و مردان مقایسه ای انجام شود.

پژوهش مشابهی تحت شرایط مناسب و کنترل بر روي متغير هاي تاثير گذار اجرا شود.

در پژوهش های دیگر سعی شود شاخص های مدیریت منابع انسانی در خصوص مدیران مدارس اندازه گیری شود..

مدیران می توانند با ایجاد طرحهای لازم ونگرشهای مناسب در دبیران از طریق اعطای پاداشهای مادی ، تفویض اختیارات ایجاد فضای دوستانه روابط مبتنی برهمکاری میان خود وآنان بوجود آورند با عث ارتقاء کیفیت در آموزش شود

گماردن افراد در مشاغل مناسب باتوجه به کاردارن بودن ، تندرستی وتوانایی انجام کار .

از نظر ها وپیشنهادهایی که معلمان ارائه می دهند استقبال شود ومورد ارزیابی قرار گیرد ودرصورت امکان ومناسب بودن به مرحله اجرا گذاشته شود .

تصمیماتی که درمدسه گرفته می شود گروهی باشد وبا توجه به عواطف واحساسات دبیران اتخاذ گردد .که این باعث ایجاد روابط انسانی درست وموثرتری خواهد بود .

ادارات آموزش وپرورش نظرات معلمان را در مورد نحوه رفتار وعملکرد مدیران جویا شوند .

مدیران علاوه برهمکاری با دبیران درزمینه های آموزشی به نیازهای مادی وروانی واجتماعی آنان نیز توجه نمایند .

مناسب است این پژوهش ها به طور سیستماتیک ازطریق آموزش وپرورش انجام گیرد .

مدیریت یکی ا ز چند پست مهم واصلی درنظام آموزشی است ومسئولیت بسیار خطیری را دربر می گیرد به همین سبب در انتخاب مدیر مدرسه باید بیشترین دقت واحتیاط را به کار برد ودر این انتخاب تنها عقل را داور قرار داد نه احساسات و روابط شخصی را .

 

فرمت : WORD | صفحات: 163

——————————————————-

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • 0

  User Rating: 4.65 ( 1 votes )
  اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است