سعادت عادت است آنرا پرورش دهید.
خانه » روش تحقیق » روش تحقیق بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان
روش تحقیق بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

روش تحقیق بررسی رابطه ی رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعارف عملیاتی متغیر های تحقیق

 فصل دوم

ادبیات و پیشینه

پژوهش

ادبیات تحقیق

نگاهی به نظرات علمای تعلیم و تربیت

سیر تحول آموزشی فنی و حرفه ای در ایران

دوره متوسطه فنی و حرفه ای (نظام فعلی )در حال اجرا

هدف شاخه متوسطه فنی و حر فه ای :

با ایجاد مدارس فنی و حرفه ای و کار و دانش :

برنامه تحصیلات حرفه ای:

کمک به هر محصل در آماده شدن برای یک شاخه :

نتیجه گیری

 فصل سوم

روش تحقیق

روش شناسی تحقیق :

جامعه آماری:

نمونه آماری :

روش نمونه گیری :

ابزار پژوهش:

شیوه اجرا :

طرح پژوهش :

 فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول شماره ۱- توزیع فراوانی ودر صد پدران شاغل

جدول شماره ۲: توزیع فراوانی و در صد مادران شاغل

فرضیه شماره۲:

جدول شماره ۳: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول

جدول شماره ۴: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم دوم

جدول شماره ۵: توزیع فراوانی و در صد معدل ترم اول و دوم

فرضیه شماره ۳ :

جدول شماره ۶: توزیع فراوانی میزان تحصیلات پدر

جدول شماره ۷: توزیع فراوانی و در صد میزان تحصیلات مادران

جدول شماره ۸: توزیع فراوانی و میزان تحصیلات والدین

جدول شماره ۹: توزیع فراوانی و در صد میزان علاقه محصلین به رشته خود

آیا خارج از برنامه درسی به کار عملی رشته خود اشتغال می ورزند؟

در صورت بلی تا چه حد؟

جدول شماره ۱۰: توزیع فراوانی و در صد اشتغال بکار عملی در خارج از مدرسه

جدول شماره ۱۱ : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه محصلین به دوران

جدول شماره ۱۲ : توزیع فراوانی ودر صد مربوط بودن علاقه شخصی به رشته خود

فرضیه شماره ۴ :

فرضیه شماره ۵ :

جدول شماره ۱۴ :توزیع فراوانی و درصد میزان مهارت در کار عملی

جدول شماره ۱۵: توزیع فراوانی ودر صد احساس رضایت از نمرات دروس عملی

جدول شماره ۱۶ :توزیع فراوانی و در صد میزان تحسین توسط اطرافیان

جدول شماره ۱۷ : توزیع فراوانی و در صد میزان احساس آرامش از رشته خود

فرضیه شماره۵:

گرایش دانش آموزان به تحصیل در هنرستان بستگی به مهارت و استعداد فنی آنها دارد .

جدول شماره ۱۸ : توزیع فراوانی و در صد بستگی به گرایش تحصیلی به رشته با میزان مهارت و استعداد

فرضیه شماره ۶:

جدول شماره ۱۹ : توز یع فراوانی ودر صد تاًثیر تشویق دوستان در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۰: توزیع فراوانی و در صد تاءثیر تشویق برادر یا خواهر در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۱: توزیع فراوانی و در صد میزان نقش والدین در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۶:

جدول شماره ۲۲ :توزیع فراوانی ودر صد تاًثیر افراد در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۷ :

جدول شماره ۲۳ :توزیع فراوانی و درصد تاثیر تبلیغات هفته مشاغل در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۴ :توزیع فراوانی و در صد تشویق مشاور در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۵ :توزیع فراوانی و در صدتاءثیر دبیران علوم تجربی در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۶ :توزیع فراوانی و در صد تاًثیر دبیران در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۷ :توزیع فراوانی و در صد نظر مدیر و معاونین در انتخاب رشته

جدول شماره ۲۸ :توزیع فراوانی و در صد نظر دبیران درس حرفه و فن در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۷:

جدول شماره ۲۹ :توزیع فراوانی و در صد نوع عملکرد ،عوامل اجرایی دوره راهنمایی ،

دبیرستان ،در انتخاب رشته

فرضیه شماره ۸ :

جدول شماره ۳۰:توزیع فراوانی و درصد رابطه بین آسانی ورود به مقطع فوق دیپلم

جدول شماره ۳۱: جدول توزیع فراوانی و در صد امکان تغببر رشته

فرضیه شماره ۸:

جدول شماره ۳۲ : توزیع فراوانی و درصد رابطه بین ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نوجوانان به رشته ها:

جدول شماره ۳۲ فرضیه مطرح شده را مثبت ارزیابی می نماید.

فرضیه شماره ۹ :

آسانی ورود به بازارکار در انتخاب رشته های هنرستان موثر است.برای قضاوت در مورد فرضیه بالا داده های جداول شماره ۳۳ تا ۳۶ طی سوال های شماره ۲۰ الی ۲۲ پرسشنامه گردآوری شده است،مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

به نظر شما تا چه حد پس از کسب دیپلم بلافاصله امکان پیدا کردن کار برای شما وجود دارد؟

برای قضاوت در مورد پرسش بالا، داده های جدول شماره ۳۳ مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جدول شماره ۳۳: توزیع فراوانی و درصد تصور امکان پیداکردن کار بعد از فراغت و

انتخاب رشته

جدول شماره ۳۴ :توزیع فراوانی و درصد تصور آسانی پیدا کردن کار برای آنها نسبت به رشته های نظری

جدول شماره ۳۵ : توزیع فراوانی و درصد تصور میزان نیاز بازار کار به محصلین فوق

فرضیه شماره ۹ :

جدول شماره ۳۶ : توزیع فراوانی و درصد تصور آسا نی ورود به بازار کار در بین محصلین فوق

 فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

ابزار پژوهش عبارتند از :

پیشنهادات :

پیشنهادی به محققان بعدی

فهرست منابع

پیوست

نمونه پرسشنامه اجرا شده

فهرست منابع:

۱- قزوینی ، محقق( ۱۳۷۴)، در جریان شکل گیری و شناخت پدیدارهای فرهنگی .مجله کار و دانش : شماره ۲۴ تهران : ظفر

۲- صافی ، احمد (۱۳۷۴) ، سازمان و قوا نین آموزش وپرورش ، ا نتشارات : دانشگاه تهران

۳-شفیع آبادی ، عبدا…(۱۳۷۱) ، راهنمایی تحصیلی و شغلی . ا نتشارات : دا نشگاه پیام نور

۴- صفوی ، امان اله (۱۳۷۵) ، روند تکوینی و تطبیقی تعلیم و تربیت جها نی در قرن بیستم .تهران : اکباتان

۵- فرجاد ، محمد (۱۳۷۳) ، آموزش و پرورش تطبیقی ، جلد اول . تهران : سمت

۶- فصلنامه آموزشی و خبری (۱۳۷۴) ، کار و دانش ، وزارت آموزش و پرورش : شماره ۲۴ اسفند ماه

۷- فصلنامه تعلیم وتربیت (۱۳۶۵) ، نشریه سازمان پژوهش و برنامه ریزی . وزارت آموزش و پرورش : سال دوم ، شماره ۱ تهران : آرین

۸- بروس ، شوترز(۱۳۶۹) ، زندگی تحصیلی و شغلی . (طیبه زندی پور ، مترجم ) تهران : فردوس .

۹- (۱۳۶۹) لغتنامه عمید .جلد دوم : ا نتشارات امیر کبیر .

چکیده :

هدف این پژوهش بررسی عواملی بود که دانش آموزان را به سوی رشته های فنی و حرفه ای سوق می دهد تا با شناخت این عوامل و انگیزه ها را ه های تقویت آن را یافته وشوق و رغبت آنان را سوی این رشته ها بیشتر به وجود آورده باشد که با تربیت افراد متخصص در امور فنی و حر فه ای راه خود کفایی کشور سریع تر طی می شود.

برای این منظور تعدادی فرضیه تعیین شده و نتایجی نیز حاصل گردید که عبارت از : ۱-بین نوع شغل والدین و گرایش فرزندانشان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد؟

۲- دانش آموزانی که در ترم اول ودوم سال گذشته در کلاس اول از پیشرفت تحصیلی بر خوردار بوده اند کمتر از دانش آموزان دیگر به شاخه فنی گرایش دارند .

۳- بین تحصیلات پدر و مادر و گرایش فرزندان به رشته های هنرستانی رابطه وجود دارد .

۴- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان بستگی به علاقه شخصی آنها دارد .

۵- گرایش دانش آموزان به ادامه تحصیل در هنر ستان ها بستگی به مهارت و استعداد فنی دارد .

۶- تشویق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته های هنرستانی تاًثیر دارد .

۷- عوامل اجرایی دوره راهنمایی و دبیر ستان در انتخاب رشته های هنر ستانی تاًثیر دارد .

۸- بین امکان ورود به مقطع فوق دیپلم (دیپلم )و گرایش نو جوانان به رشته های هنرستان رابطه وجود دارد .

۹- آسانی ورود به بازار کار در انتخاب رشته های هنر ستانی موًثر است

جامعه آماری عبارت از دانش آموزانن دختر هنر ستان حر فه ای ،که از این تعداد ۱۲۰ نفر با استفاده از روش اندازه گیری تصادفی چند مر حله ای انتخاب شدند .

ابزار پژوهش را پرسشنامه ای که محقق ساخته ، تشکیل می داد. داده های به دست آمده با استفاده از روش آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که :

– اکثریت اولیای دانش آموزان این رشته ها از خانواده های کارگر و کشاورز و تعدادی نیز از خانو ده های فر هنگی و کار مندی می باشد .

– پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سطح پایین و متو سط قرار دارد .

–           میزان تحصیلات پدر و مادر در سطح پایین می باشد و تعدادی نیز متوسط می باشند .

–           علاقه و رغبت شخصی این محصلین تاءثیر زیادی در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته است .

–           دانش آموزان فوق اکثراض دارای علاقه به کار های دستی بوده و در آنها مهارت و استعداد وجود دارد .

– تشویق اطرافیان در انتخاب رشته تاًثیر ضعیفی داشته است .

تقلید در انتجاب رشته نقش داشته است .

–           آنان تصور می کنند ،که نسبت به رشته های نظری راحت تر می توانند وارد مقطع کاردانی شوند و این تصور در انتخاب آنان تاًثیر دا شته است .

به تصور آنان راحت تر می توانند جذب بازار کار شوند .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است