دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق بررسي رابطه ي رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان

فهرست مطالب

فصل اول

کلیات

چكيده

مقدمه

بيان مسئله

اهميت و ضرورت تحقيق

هدف تحقيق

فرضيه هاي تحقيق

تعارف عملياتي متغير هاي تحقيق

 فصل دوم

ادبيات و پيشينه

پژوهش

ادبيات تحقيق

نگاهي به نظرات علماي تعليم و تربيت

سير تحول آموزشي فني و حرفه اي در ايران

دوره متوسطه فني و حرفه اي (نظام فعلي )در حال اجرا

هدف شاخه متوسطه فني و حر فه اي :

با ايجاد مدارس فني و حرفه اي و كار و دانش :

برنامه تحصيلات حرفه اي:

كمك به هر محصل در آماده شدن براي يك شاخه :

نتيجه گيري

 فصل سوم

روش تحقیق

روش شناسي تحقيق :

جامعه آماري:

نمونه آماري :

روش نمونه گيري :

ابزار پژوهش:

شيوه اجرا :

طرح پژوهش :

 فصل چهارم :

تجزیه و تحلیل داده ها

جدول شماره 1- توزيع فراواني ودر صد پدران شاغل

جدول شماره 2: توزيع فراواني و در صد مادران شاغل

فرضيه شماره2:

جدول شماره 3: توزيع فراواني و در صد معدل ترم اول

جدول شماره 4: توزيع فراواني و در صد معدل ترم دوم

جدول شماره 5: توزيع فراواني و در صد معدل ترم اول و دوم

فرضيه شماره 3 :

جدول شماره 6: توزيع فراواني ميزان تحصيلات پدر

جدول شماره 7: توزيع فراواني و در صد ميزان تحصيلات مادران

جدول شماره 8: توزيع فراواني و ميزان تحصيلات والدين

جدول شماره 9: توزيع فراواني و در صد ميزان علاقه محصلين به رشته خود

آيا خارج از برنامه درسي به كار عملي رشته خود اشتغال مي ورزند؟

در صورت بلي تا چه حد؟

جدول شماره 10: توزيع فراواني و در صد اشتغال بكار عملي در خارج از مدرسه

جدول شماره 11 : توزيع فراواني ودر صد مربوط بودن علاقه محصلين به دوران

جدول شماره 12 : توزيع فراواني ودر صد مربوط بودن علاقه شخصي به رشته خود

فرضیه شماره 4 :

فرضیه شماره 5 :

جدول شماره 14 :توزیع فراوانی و درصد میزان مهارت در کار عملی

جدول شماره 15: توزیع فراوانی ودر صد احساس رضایت از نمرات دروس عملی

جدول شماره 16 :توزیع فراوانی و در صد میزان تحسین توسط اطرافیان

جدول شماره 17 : توزیع فراوانی و در صد میزان احساس آرامش از رشته خود

فرضيه شماره5:

گرایش دانش آموزان به تحصیل در هنرستان بستگی به مهارت و استعداد فنی آنها دارد .

جدول شماره 18 : توزیع فراوانی و در صد بستگی به گرایش تحصیلی به رشته با میزان مهارت و استعداد

فرضیه شماره 6:

جدول شماره 19 : توز یع فراوانی ودر صد تاًثیر تشویق دوستان در انتخاب رشته

جدول شماره 20: توزیع فراوانی و در صد تاءثير تشويق برادر يا خواهر در انتخاب رشته

جدول شماره 21: توزیع فراوانی و در صد ميزان نقش والدين در انتخاب رشته

فرضيه شماره 6:

جدول شماره 22 :توزیع فراوانی ودر صد تاًثیر افراد در انتخاب رشته

فرضيه شماره 7 :

جدول شماره 23 :توزیع فراوانی و درصد تاثیر تبلیغات هفته مشاغل در انتخاب رشته

جدول شماره 24 :توزیع فراوانی و در صد تشویق مشاور در انتخاب رشته

جدول شماره 25 :توزیع فراوانی و در صدتاءثير دبيران علوم تجربي در انتخاب رشته

جدول شماره 26 :توزیع فراوانی و در صد تاًثیر دبیران در انتخاب رشته

جدول شماره 27 :توزيع فراواني و در صد نظر مدير و معاونين در انتخاب رشته

جدول شماره 28 :توزیع فراوانی و در صد نظر دبیران درس حرفه و فن در انتخاب رشته

فرضیه شماره 7:

جدول شماره 29 :توزیع فراوانی و در صد نوع عملکرد ،عوامل اجرایی دوره راهنمایی ،

دبیرستان ،در انتخاب رشته

فرضیه شماره 8 :

جدول شماره 30:توزیع فراوانی و درصد رابطه بین آسانی ورود به مقطع فوق دیپلم

جدول شماره 31: جدول توزیع فراوانی و در صد امکان تغببر رشته

فرضيه شماره 8:

جدول شماره 32 : توزیع فراوانی و درصد رابطه بین ورود به مقطع فوق دیپلم و گرایش نوجوانان به رشته ها:

جدول شماره 32 فرضیه مطرح شده را مثبت ارزیابی می نماید.

فرضیه شماره 9 :

آسانی ورود به بازارکار در انتخاب رشته های هنرستان موثر است.برای قضاوت در مورد فرضیه بالا داده های جداول شماره 33 تا 36 طی سوال های شماره 20 الی 22 پرسشنامه گردآوری شده است،مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

به نظر شما تا چه حد پس از کسب دیپلم بلافاصله امکان پیدا کردن کار برای شما وجود دارد؟

برای قضاوت در مورد پرسش بالا، داده های جدول شماره 33 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

جدول شماره 33: توزیع فراوانی و درصد تصور امکان پیداکردن کار بعد از فراغت و

انتخاب رشته

جدول شماره 34 :توزیع فراوانی و درصد تصور آسانی پیدا کردن کار برای آنها نسبت به رشته های نظری

جدول شماره 35 : توزیع فراوانی و درصد تصور میزان نیاز بازار کار به محصلین فوق

فرضیه شماره 9 :

جدول شماره 36 : توزیع فراوانی و درصد تصور آسا نی ورود به بازار کار در بین محصلین فوق

 فصل پنجم :

بحث و نتیجه گیری

ابزار پژوهش عبارتند از :

پیشنهادات :

پیشنهادی به محققان بعدی

فهرست منابع

پیوست

نمونه پرسشنامه اجرا شده

فهرست منابع:

1- قزوینی ، محقق( 1374)، در جریان شکل گیری و شناخت پدیدارهای فرهنگی .مجله کار و دانش : شماره 24 تهران : ظفر

2- صافی ، احمد (1374) ، سازمان و قوا نین آموزش وپرورش ، ا نتشارات : دانشگاه تهران

3-شفیع آبادی ، عبدا…(1371) ، راهنمایی تحصیلی و شغلی . ا نتشارات : دا نشگاه پیام نور

4- صفوی ، امان اله (1375) ، روند تکوینی و تطبیقی تعلیم و تربیت جها نی در قرن بیستم .تهران : اکباتان

5- فرجاد ، محمد (1373) ، آموزش و پرورش تطبیقی ، جلد اول . تهران : سمت

6- فصلنامه آموزشی و خبری (1374) ، کار و دانش ، وزارت آموزش و پرورش : شماره 24 اسفند ماه

7- فصلنامه تعلیم وتربیت (1365) ، نشریه سازمان پژوهش و برنامه ریزی . وزارت آموزش و پرورش : سال دوم ، شماره 1 تهران : آرین

8- بروس ، شوترز(1369) ، زندگی تحصیلی و شغلی . (طیبه زندی پور ، مترجم ) تهران : فردوس .

9- (1369) لغتنامه عمید .جلد دوم : ا نتشارات امیر کبیر .

چكيده :

هدف اين پژوهش بررسي عواملي بود كه دانش آموزان را به سوي رشته هاي فني و حرفه اي سوق مي دهد تا با شناخت اين عوامل و انگيزه ها را ه هاي تقويت آن را يافته وشوق و رغبت آنان را سوي اين رشته ها بيشتر به وجود آورده باشد كه با تربيت افراد متخصص در امور فني و حر فه اي راه خود كفايي كشور سريع تر طي مي شود.

براي اين منظور تعدادي فرضيه تعيين شده و نتايجي نيز حاصل گرديد كه عبارت از : 1-بين نوع شغل والدين و گرايش فرزندانشان به رشته هاي هنرستاني رابطه وجود دارد؟

2- دانش آموزاني كه در ترم اول ودوم سال گذشته در كلاس اول از پيشرفت تحصيلي بر خوردار بوده اند كمتر از دانش آموزان ديگر به شاخه فني گرايش دارند .

3- بين تحصيلات پدر و مادر و گرايش فرزندان به رشته هاي هنرستاني رابطه وجود دارد .

4- گرايش دانش آموزان به ادامه تحصيل در هنر ستان بستگي به علاقه شخصي آنها دارد .

5- گرايش دانش آموزان به ادامه تحصيل در هنر ستان ها بستگي به مهارت و استعداد فني دارد .

6- تشويق افراد خانواده و دوستان در انتخاب رشته هاي هنرستاني تاًثير دارد .

7- عوامل اجرايي دوره راهنمايي و دبير ستان در انتخاب رشته هاي هنر ستاني تاًثير دارد .

8- بين امكان ورود به مقطع فوق ديپلم (ديپلم )و گرايش نو جوانان به رشته هاي هنرستان رابطه وجود دارد .

9- آساني ورود به بازار كار در انتخاب رشته هاي هنر ستاني موًثر است

جامعه آماري عبارت از دانش آموزانن دختر هنر ستان حر فه اي ،كه از اين تعداد 120 نفر با استفاده از روش اندازه گيري تصادفي چند مر حله اي انتخاب شدند .

ابزار پژوهش را پرسشنامه اي كه محقق ساخته ، تشكيل مي داد. داده هاي به دست آمده با استفاده از روش آمار توصيفي مورد بررسي قرار گرفت نتايج نشان داد كه :

– اكثريت اولياي دانش آموزان اين رشته ها از خانواده هاي كارگر و كشاورز و تعدادي نيز از خانو ده هاي فر هنگي و كار مندي مي باشد .

– پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در سطح پايين و متو سط قرار دارد .

–           ميزان تحصيلات پدر و مادر در سطح پايين مي باشد و تعدادي نيز متوسط مي باشند .

–           علاقه و رغبت شخصي اين محصلين تاءثير زيادي در انتخاب رشته مورد علاقه شان داشته است .

–           دانش آموزان فوق اكثراض داراي علاقه به كار هاي دستي بوده و در آنها مهارت و استعداد وجود دارد .

– تشويق اطرافيان در انتخاب رشته تاًثير ضعيفي داشته است .

تقليد در انتجاب رشته نقش داشته است .

–           آنان تصور مي كنند ،كه نسبت به رشته هاي نظري راحت تر مي توانند وارد مقطع كارداني شوند و اين تصور در انتخاب آنان تاًثير دا شته است .

به تصور آنان راحت تر مي توانند جذب بازار كار شوند .
روش تحقیق بررسي رابطه ي رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد