دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده

فهرست مطالب

فصل اول 1
مقدمه 2
تعريف موضوع 4
اهميت موضوع 7
اهداف تحقيق 10
فرضيات تحقيق 11
قلمرو تحقيق 12
تعاريف اصطلات 13

فصل دوم 15
پيشينه و ادبيات تحقيق مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق  16

فصل سوم 24
سير تحول مديريت 25
نظريه كلاسيك مديريت 25
نظريه مديريت علمي 26
نظريه مديريت اداري 27
نظريه بوروکراسي 27
مزايا و محدوديتهاي عمده تئوري کلاسيک مديريت  28
مکتب روابط انساني 28
تئوري علم مديريت  29
نگرش سيستمي  29
مديريت اقتضائي 30
تاثير تئوريهاي مديريت بر مديريت آموزشي 31
تعاريف مديريت 35
ويژگيهاي منحصر به فرد مديريت 37
مهارت مورد نياز مديران 39
عوامل موثر در موفقيت مديران 44
ارزشيابي اثر بخشي و كارآمدي مديران 45
عوامل موثر در اثر بخشي سازمان  49
وظايف مديران 51
برنامه ريزي  53
انواع برنامه ريزي 54
مراحل عمده برنامه ريزي 55
برنامه ريزي موثر 56
سازماندهي-تامين بكارگيري نيروي انساني 59-57
نظارت و كنترل 60
هدايت و رهبري 61
سلسله مراتب نيازها 63
انگيزش و رفتار 64
بهداشت رواني 65
تئوري x و y  66
نظريه گروهاي انساني 67
مطالعات در مورد نظريه رهبري 68
سيستم مديريت ليكرت 71
رهبري اقتضايي 72
رهبري موفق 73
همگاني و رهبري 74
رهبري مبتني بر عشق و محبت 76
مديريت مشاركتي  79
شرايط لازم براي اثر بخش بودن مشاركت 81
مزاياي مشاركت 82
برنامه ريزي و اجراي تغيير 84
فرآيند ايجاد تغيير 86
خلاقيت و نوآوري 87
فرآيند خلاقيت 88
ويژگي افراد خلاق 89
موانع خلاقيت 90
استراتژي نوآوري 91
روابط انساني 92
روابط انساني در مدرسه 93
شاخص روابط انساني مطلوب 95
عوامل موثر در ايجاد رضايت خاطر معلمان 96

فصل چهارم
روش تحقيق 101
جامعه آماري 102
ابزار جمع آوري اطلاعات 103
نحوه جمع آوري اطلاعات 104
روشهاي آماري تحقيق 105

فصل پنجم  106
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه يك 107
نمودار فرضيه 1 108
جدول شماره 2 فرضيه 1 109
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه دو 111
نمودار فرضيه 2 112
جدول شماره 2 فرضيه 2 113
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه سه 115
نمودار فرضيه 3 116
جدول شماره 2 فرضيه 3 117
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه چهار 119
نمودار فرضيه 4 120
جدول شماره 2 فرضيه 4 121
جدول توزيع پاسخهاي مربوط به فرضيه پنج 123
نمودار فرضيه 5 124
جدول شماره 2 فرضيه 5 125
خلاصه تحقيق و نتيجه  128
پيشنهادات  131
محدوديتها و تنگناهاي تحقيق 133
پيوستها
منابع و ماخذ
پرسشنامه
حدود انتظارات مديران
شيوه نامه انتصاب مديران

روش تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد