دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

روش تحقیق تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

روش تحقیق تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران 

روش تحقیق تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران  پژوهش حاضر به تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران است. نمونه مورد نظر تحقيق كه به روش مقايسه انتخاب شده اند. ابزارهاي مورد استفاده در تحقيق شامل پرسشنامه عزت بدني و شامل 2 قطعه عكس كه توسط 50 نفر از دانشجويان تهران مركز مورد قضاوت قرار گرفته است. و به منظور تجزيه وتحليل اطلاعات حاصل از پژوهش از روشهاي آماري توصيفي و آزمونt مستقل استفاده شده است.فرضيات اين تحقيق عبارت بودند از: بين ميزان جذابيت ظاهر و قضاوت ديگران رابطه وجود دارد……………

روش تحقیق تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران 

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه 13

بيان مسئله 18

اهميت ضرورت تحقيق 21

اهداف تحقيق 23

فرضيات تحقيق 23

تعاريف علمي و عملياتي متغيرهاي تحقيق 23

فصل دوم: نظريه ها و پيشينه مربوط به پژوهش

2-1 مفاهيم نظري 33

2-1-1- تعريف خود 33

2-1-2- “خود” در ديدگاههاي مختلف روان شناختي 36

2-1-3- تصوير خود و پديدآئي آن 39

2-1-4- تصوير ذهني 43

2-1-5- خود پنداره و تصوير بدني و ظاهر 46

2-1-6- تصوير بدني در نوجوانان و جوانان 49

2-1-7- نقش خانواده در تشكيل و چگونگي برداشت از خويش 54

2-1-8- تعريف زيبايي59

2-1-10- بد شكلي بدني 60

فصل سوم: طرح تحقيق

3-1- طرح تحقيق 84

3-2- جامعه آماري 84

3-3- نمونه و روش نمونه گيري 84

3-4- ابزارهاي تحقيق 85

3-5- بررسي اعتبار و روايي ابزارهاي تحقيق 85

3-6- روش و چگونگي اجرا 86

3-7- روش آماري 87

فصل چهارم: ارائه نتايج تحقيق

الف- مشخصات آماري نمونه مورد تحقيق

ب- نتايج حاصل از سنجش اعتبار تست گرفته شده

ج- يافته هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها با توجه به فرضيات تحقيق

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- تفسير نتايج مربوط به فرضيات تحقيق 102

5-2- رهنمودهاي تحقيق 105

5-3- محدوديتهاي تحقيق 106

5-4- پيشنهادات 107

منابع فارسي 108

منابع انگليسي 113

روش تحقیق تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

مقدمه:

از زماني كه بشر پا به عرصه وجود گذاشت مسئله زيبايي براي او مهم بوده است ( نكته دان 1375) اگر زيبايي را سر زندگي، طراوت، شادابي، سازگاري، تقوي، داشتن علاقه، دانش و احساسات لطيف داشتن معنا كنيم همه بشر در پي زيبايي هستند و تا زماني كه به زيبايي مطلق و جهان نمائي نرسند از پا نمي نشينند و آنها زيبايي مطلق خداوند است.

تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران

فهرست منابع

آلن ، ا.راس (1373) . روانشناسي شخصيت، ترجمه سياوش، جمالفر، چاپ اول. انتشارات بعثت

اتكينسون ، رتا. ل و اتكينسون ، ريچارد . س، هيلگارد ارنست. (1371) . زمينه روانشناسي . ترجمه محمدتقي براهني و ديگران. جلد دوم. انتشارات رشد.

آزاد، حسين (1374) آسيب شناسي رواني. انتشارات بعثت.

اسماعيلي، بهمن. (1374) ارتباط خويشتن پنداري و رضايت از زندگي زناشويي دانشجويان دانشگاه اصفهان، كارشناسي ارشد، دانشگاه تربيت معلم.

ارسطويي ايراني، هايده. (1372) . بررسي ارتباط خودپنداري با جنسيت و پيشرفت تحصيلي . كارشناسي ارشد. دانشگاه تربيت مدرس.

براندن، ناتانيل. (1374) چگونه عزت نفس خود را تقويت كنيم. ترجمه اسماعيل كيواني. چاپ اول. انتشارات مهارات.

بيابانگرد، اسماعيل. (1370). بررسي رابطه بين مفاهيم منبع كنتل، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي پسران سال سوم دبيرستانهاي تهران. كارشناسي ارشد. دانشگاه علامه طباطبايي.

بيابانگرد، اسماعيل. (1373) روشهاي افزايش عزت نفس در كودكان و نوجوانان. انتشارات انجمن و اولياء و مربيان

فرمت :  قابل ویرایش | WORD | صفحات :110

*************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد


[otw_shortcode_button href=”http://article.university/tag/%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%aa%d8%ad%d9%82%db%8c%d9%82/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-green” target=”_blank”]جهت مشاهده سایر عناوین کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

[otw_shortcode_button href=”http://article.university/category/%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86/” size=”medium” icon_position=”left” shape=”radius” color_class=”otw-red” target=”_blank”]جهت دانلود مقالات رایگان کلیک بفرمائید [/otw_shortcode_button]

روش تحقیق تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد