حوادث چون روزها سپری می شوند.
خانه » پروژه » روانشناسی و اجتماعی » دانلود پروژه ریشه های بدحجابی زنان
دانلود پروژه ریشه های بدحجابی زنان

دانلود پروژه ریشه های بدحجابی زنان

ریشه های بدحجابی زنان
فهرست مطالب
مقدمه ۱
بخش اول : حجاب
فصل اول ۶
۱٫تعریف حجاب ۷
ج : جهل و ناآگاهی ۳۹
د : علل سیاسی ۴۰
هـ : مرز باریک بی‌حجابی و فساد ۴۰
ی : فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگی ۴۰
و : طلاق ۴۳
فصل چهارم : راه‌های مبارزه با عوامل بی‌حجابی ۴۴
الف : تقویت ایمان و اعتقاد ۴۵
ب : احیاء ارزشها و فرهنگ اصیل اسلامی ۴۵
ج : شناساندن الگوهای والا ۴۶
فصل پنجم : پیامدهای بی‌حجابی ۴۸
الف : پیامدهای فرهنگی ، عقیدتی بی‌حجابی ۴۹
ب : پیامدهای اجتماعی بی‌حجابی ۴۹
ج : پیامدهای اقتصادی ۴۹
بخش سوم : بدحجابی
فصل اول : تعریف حجاب ۵۴
فصل دوم : منشاء حرکتهای بدحجابی ۵۷
فصل سوم : انواع بدحجابیها ۶۰
فصل چهارم : ریشه‌های بدحجابی ۶۳
۱-مدگرایی ۶۴
۲-بی‌بند و باری ۶۴
۳-آزادی زن در روابط اجتماعی ۶۵
۴-ممنوعیت سبب طغیان می‌شود ۶۶
۵-انگیزه جنسی ۶۹
۶-استفاده ناصحیح از پوشش ۷۱
۷-مورد توجه دیگران قرار گرفتن و جلب توجه کردن ۷۲
۸-عرضه و تقاضا ۷۳
۹-هوسرانی ۷۴
۱۰-کسب موقعیت ۷۵
۱۱-ضعف ایمان ۷۵
۱۲-دگرآزاری ۷۶
۱۳-اظهار غنای مالی ۷۶
۱۴-ملامت دیگران ۷۷
۱۵-تقلید ۷۷
۱۶-وبای اجتماعی ۷۸
۱۷-تشکیل مجامع و کانونهای بدحجابی ۷۹
۱۸-صید دلهای مردان ۸۱
۱۹-تعلیم و تربیت ناصحیح و نادرست ۸۲
۲۰-غرب‌زدگی ۸۴
۲۱-تهاجم فرهنگی دشمن ۸۵
الف : گستره تهاجم فرهنگی ۸۵
ب : انگیزه دشمن از تهاجم فرهنگی ۸۵
ج : بهترین شگرد دشمنان مبارزه فرهنگی ۸۷
د : ابزار تهاجم فرهنگی ۸۸
هـ : تصور غلط از فرهنگ اسلامی ۸۸
۲۲-کمبود شخصیت ۸۹
۲۳-ارضاء تمایلات ۹۲
۲۴-حاکمیت فرهنگ غرب ۹۲
۲۵-استعمار و سوءاستفاده از بدحجابی ۹۲
۲۶-خودنمایی ۹۳
فصل پنجم ۹۵
۱-عوامل بدحجابی ۹۶
الف : عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی و فرهنگی ۹۶
ب : تلاش تشکیلاتی احزاب و دسته جات وابسته ورشکستگان سیاسی ۹۶
ج : گروهکهای منافقین ۹۶
د : عقده حسارت و حس خودکم‌بینی ۹۷
و : دگرگونی ارزشها ۹۸
هـ : الگوهای ناهنجار ۹۹
ی : خلاءهای درونی ۱۰۰
۲-انگیزه‌های بدحجابی ۱۰۱
الف : انگیزه روانی و اجتماعی ۱۰۱
ب : انگیزه اقتصادی ۱۰۶
۳-آفتهای بدحجابی ۱۰۹
الف : پرهیز از چشم و هم‌چشمی در رقابتها ۱۰۹
ب : خشم و تندخویی ۱۰۹
فصل ششم : ۱۱۲
۱-راه‌های مبارزه با عوامل بدحجابی ۱۱۳
۲-برخورد با پدیده بدحجابی ۱۱۶
الف : برخورد با پدیده بدحجابی شمشیری دولب ۱۱۶
ب : تدبیر را جایگزین احساس کنیم ۱۱۸
ج : تدوین قانون حجاب ۲۰ خبر ، ۲ تکذیب ۱۲۲
د : شیوه برخورد با بدحجاب غیرمنطقی و منطقی ۱۲۵
فصل هفتم : ۱-پیامدهای بدحجابی ۱۲۷
الف : پیامدهای بدحجابی ۱۲۸
ب : پیامد اقتصادی ، فرهنگی ۱۲۸
۲-آثار بدحجابی ۱۳۲
الف : جدایی و طلاق ۱۳۲
ب : فساد اجتماعی ۱۳۳
ج : سقوط شخصیت زده ۱۳۳
د : تکذیب آیات الهی ۱۳۳
و : احساس پوچی ۱۳۴
هـ : ایجاد غفلت ۱۳۴
ی : بدآموزی ۱۳۵
نتیجه : ۱۳۶
منابع و مآخذ ۱۳۷
مقدمه
ریشه بیشتر انحرافات دینی و اخلاقی نسل جوان را در لابلای افکار و عقاید آنان باید جستجو کرد . فکر این نسل از نظر مذهبی آن چنان که باید راهنمایی نشده است و از این نظر فوق‌العاده نیازمند هستند و این راهنمایی باید با زبان و منطق همراه باشد .
چرا که هر کسی احساس می‌کند این نسل آنقدر ها هم لجوج نیست و آمادگی زیادی برای دریافت حقایق دارد و هدف از انتخاب این عنوان «‌ریشه‌های بدحجابی زنان » این است که احساس شد ، گذشته از انحرافات عملی فراوانی که در زمینه حجاب بوجود آمده این مسئله و سایر مسائل مربوط به زن ، وسیله‌ای شده در دست یک عده افراد ناپاک و مزدورصفت که از این طریق علیه دین مقدس اسلام جار و جنجال تبلیغاتی راه‌ بیندازند .
بدیهی است که با شرایط موجود این جوان از جنبه‌ مذهبی به قدر کافی راهنمایی نشده و این تبلیغات آثار شوم بر روحیه جوانان می‌گذارد . با بررسی این طرح امید است تأثیر فراوانی بر روی عقاید و افکار جوانان بگذارد و حتی بعضی از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجدید نظر نمایند .
بدون شک پدیده « برهنگی » بیماری عصر ماست و دیر یا زود این پدیده بعنوان یک بیماری شناخته خواهد شد . فرضاً ما کورکورانه از غرب تقلید کنیم باید ببینیم که کار برهنگی در غرب به کجا رسیده و فریاد چه کسانی را بلند کرده است ، بعداً تقلید از غرب را ادامه بدهیم .
نامه چارلی چاپلین یکی از هنرپیشگان معروف جهان به دخترش پس از اینکه به دخترش اجازه می‌دهد فقط به خاطر هنر می‌توان لخت و عریان به روی صحنه رفت و تاکید می‌کند این لختی فقط روی صحنه و برای ضرورت هنر می‌باشد  . می‌نویسد : برهنگی بیماری برهنگی عصر ماست ، اما به گمان من تن عریان تو باید از آن کسی باشد که روح عریانش را دوست داری ، بد نیست بدانی که دوران پوشیدگی تو را ده سال پیر نمی‌کند . بهر حال امیدوارم تو آخرین کسی باشی که از تبعه غریزه لختی بشوی »
لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسایل مهم اسلامی است و در قرآن کریم در سوره نور به آن اشاره شده و از مفاد آیات چنان فهمیده می‌شود که « هر مسلمان ، چه مرد و زن ، باید از چشم‌چرانی ، نظربازی اجتناب کند و مرد و زن باید پاکدامن باشند و زنان باید پوشش خود را بر دیگران آشکار نکنند و درصدد تحریک و جلب توجه مردان نباشند » .
پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه و رعایت لزوم حریم میان مردان و زنان اجنبی و عدم جواز خلوت میان مرد و زن بیگانه بیان شده است .
با توجه به اینکه مردم کمتر به این موضوعات اهمیت می‌دهند ولی با معضلاتی که در جامعه با آن روبرو هستیم باید به دنبال کشف علت باشیم که چرا اینگونه مفاسد رخ می‌دهد و با بررسی و تحقیق می‌فهمیم که علتهای گوناگون در کار است که «‌ بدحجابی و بی‌حجابی » روحیه افراد تأثیر منفی و مخرب می‌گذارد .
با توجه به موانعی که در ادامه راه بود گاهی دچار تردید می‌شدم اما دریافتم که بخاطر تازگی موضوع ارزش تحقیق در این باره چند برابر است . چرا که به عوامل و ریشه‌های معضلات آگاهی می‌یابم و حداقل توان خویش را در رفع این    معضلات می‌آزمایم .
این طرح در ۳ بخش ارائه می‌شود که بخش اول در مورد حجاب بعنوان یک پوشش برای فرد می‌باشد تا جلو هر گونه فساد گرفته شود ،‌می‌باشد . این حجاب و پوشش ، از ابتدای اسلام بوده و برای سلامتی و حفظ خانواده ، بهداشت روانی در جامعه و پیشرفت علمی در ترقیات فکری و حفظ حریم زن و مرد و پیشرفت کارهای اقتصادی می‌باشد « چرا حجاب بعنوان یک پوشش است و از نظر اسلام تا چه حدی شخص باید رعایت حجاب نماید » .
جایگاه زن در جامعه کجاست و حجاب چقدر جلونظر بازی را می گیرد و حجاب چرا برای زن بعنوان یک الگو می باشد.
بخش دوم در مورد بی‌حجابی که نداشتن روسری و چادر و امثال آن است .
این بی‌حجابی در ایران از زمان رضاخان شروع شد ، بی‌حجابی که باعث بی‌بند و باری و فساد و طلاق و ترویج و فرهنگ برهنگی شد .
راه‌های مبارزه با عوامل بی‌حجابی و بدحجابی
تقویت ایمان و اعتقاد و احیاء ارزشهای اسلامی و شناسایی الگوهای والا و … می‌باشد و پیامدهای بی‌حجابی که از نظر عقیدتی ، فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی مورد تحقیق قرار گرفت .
بخش سوم در مورد بد‌حجابی که به پوشش غیر صحیح از چادر گفته می‌شود که باعث شده محیط زندگی اجتماعی را آنقدر ناامن سازد که به دختران ما تجاوز و زنان ما را اغفال می‌کنند با بررسی منشاء حرکتهای بدحجابی که اثرپذیری از تبلیغات کشورهای غربی و گرایش به اشراف نمایی با انواع بدحجابیها و برخی عقده‌ای می‌باشند و بدحجابی را برای گشودن عقده‌هایشان انتخاب کرده‌اند برخی بر اساس رفتارهای خانواده واطرافیان ، رفت و آمدها ، تبلیغات سوء . گرفتار بدحجابی شده اند و ریشه اصلی بدحجابی عبارتند از مدگرایی ، غریزه جنسی ، هوسرانی ، تقلید ، کمبود شخصیت غرب زدگی ، خودنمایی ، آزادی زن در روابط و … و علتهای دیگری نیز هست که باعث بدحجابی شده است از قبیل: ۱-عدم هماهنگی بین ارگانهای تبلیغی ، تشکیل احزاب و گروهکهای منافقین  و … و اینکه اشخاص چه انگیزه‌ای از استفاده ناصحیح از حجاب دارند و آفتهایی که این معضل را بر روی فرد و جامعه داشته و راه‌های مبارزه با عوامل و ریشه‌های بدحجابی بیان شده و نتیجه و تأثیری که بر روی افراد گذاشته مورد تحقیق قرار گرفت .
 بخش اول : حجاب
فصل اول : تعریف حجاب ،‌تاریخچه حجاب ، حجاب چرا
فصل دوم : عوامل حجاب
فصل سوم : منافع حجاب
فصل چهارم : سوالاتی در مورد حدود پوشش حجاب
فصل اول :
۱٫تعریف حجاب
۲٫تاریخچه حجاب
۳٫حجاب چرا
۱-تعریف حجاب
حجاب از نظر لغوی به معنای پوشش ، پرده ، حاجب ، روپوش ، چادر و روبند  .
و آن پوششی حجاب نامیده می شود که از طریق پشت پرده واقع شدن صورت می‌گیرد و معنای دیگر : آن چه که با آن چیزی بپوشانند و چیزی که مانع بین دو چیز دیگر باشد و در اصطلاح اسلامی ، نوعی از پوشش است که در محیطی که نامحرم وجود دارد بدن را بپوشاند به جز بعضی از قسمتها .
۲-تاریخچه حجاب
تاریخ تاریک است نمی توان در حقیقت مبداء و آغازی برای حجاب زن آن چنان که امروزه تصور می‌شود بدست آورد . زیرا همه ملل زنان خود را از حفظ طغیان شهوات مردان دیگر به صورتی پوشانده‌اند و تاریخ زن در جهان و مظهران در ملل که تمایل کیفیت پوشش زن در قدیم‌الایام است . تمام پدران زنان خود را از دید نامحرمان محجوب داشته‌اند تا موجب تهییج و تحریک شهوت نشود و این از غیرت و عصمت فطری مرد است . برخی دیگر هم مسئله حجاب را بر اساس فلسفه اقتصاد و مسایل اجتماعی و کسب و کار وجدانیات و نفسانیات نام برده‌اند باز هم خالی از قضاوت درباره شهوت‌انگیز بودن بی‌حجابی نبوده است  .
برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است