دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ريشه هاي بدحجابي زنان

ريشه هاي بدحجابي زنان
فهرست مطالب
مقدمه 1
بخش اول : حجاب
فصل اول 6
1.تعريف حجاب 7
ج : جهل و ناآگاهي 39
د : علل سياسي 40
هـ : مرز باريك بي‌حجابي و فساد 40
ي : فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي 40
و : طلاق 43
فصل چهارم : راه‌هاي مبارزه با عوامل بي‌حجابي 44
الف : تقويت ايمان و اعتقاد 45
ب : احياء ارزشها و فرهنگ اصيل اسلامي 45
ج : شناساندن الگوهاي والا 46
فصل پنجم : پيامدهاي بي‌حجابي 48
الف : پيامدهاي فرهنگي ، عقيدتي بي‌حجابي 49
ب : پيامدهاي اجتماعي بي‌حجابي 49
ج : پيامدهاي اقتصادي 49
بخش سوم : بدحجابي
فصل اول : تعريف حجاب 54
فصل دوم : منشاء حركتهاي بدحجابي 57
فصل سوم : انواع بدحجابيها 60
فصل چهارم : ريشه‌هاي بدحجابي 63
1-مدگرايي 64
2-بي‌بند و باري 64
3-آزادي زن در روابط اجتماعي 65
4-ممنوعيت سبب طغيان مي‌شود 66
5-انگيزه جنسي 69
6-استفاده ناصحيح از پوشش 71
7-مورد توجه ديگران قرار گرفتن و جلب توجه كردن 72
8-عرضه و تقاضا 73
9-هوسراني 74
10-كسب موقعيت 75
11-ضعف ايمان 75
12-دگرآزاري 76
13-اظهار غناي مالي 76
14-ملامت ديگران 77
15-تقليد 77
16-وباي اجتماعي 78
17-تشكيل مجامع و كانونهاي بدحجابي 79
18-صيد دلهاي مردان 81
19-تعليم و تربيت ناصحيح و نادرست 82
20-غرب‌زدگي 84
21-تهاجم فرهنگي دشمن 85
الف : گستره تهاجم فرهنگي 85
ب : انگيزه دشمن از تهاجم فرهنگي 85
ج : بهترين شگرد دشمنان مبارزه فرهنگي 87
د : ابزار تهاجم فرهنگي 88
هـ : تصور غلط از فرهنگ اسلامي 88
22-كمبود شخصيت 89
23-ارضاء تمايلات 92
24-حاكميت فرهنگ غرب 92
25-استعمار و سوءاستفاده از بدحجابي 92
26-خودنمايي 93
فصل پنجم 95
1-عوامل بدحجابي 96
الف : عدم هماهنگي بين ارگانهاي تبليغي و فرهنگي 96
ب : تلاش تشكيلاتي احزاب و دسته جات وابسته ورشكستگان سياسي 96
ج : گروهكهاي منافقين 96
د : عقده حسارت و حس خودكم‌بيني 97
و : دگرگوني ارزشها 98
هـ : الگوهاي ناهنجار 99
ي : خلاءهاي دروني 100
2-انگيزه‌هاي بدحجابي 101
الف : انگيزه رواني و اجتماعي 101
ب : انگيزه اقتصادي 106
3-آفتهاي بدحجابي 109
الف : پرهيز از چشم و هم‌چشمي در رقابتها 109
ب : خشم و تندخويي 109
فصل ششم : 112
1-راه‌هاي مبارزه با عوامل بدحجابي 113
2-برخورد با پديده بدحجابي 116
الف : برخورد با پديده بدحجابي شمشيري دولب 116
ب : تدبير را جايگزين احساس كنيم 118
ج : تدوين قانون حجاب 20 خبر ، 2 تكذيب 122
د : شيوه برخورد با بدحجاب غيرمنطقي و منطقي 125
فصل هفتم : 1-پيامدهاي بدحجابي 127
الف : پيامدهاي بدحجابي 128
ب : پيامد اقتصادي ، فرهنگي 128
2-آثار بدحجابي 132
الف : جدايي و طلاق 132
ب : فساد اجتماعي 133
ج : سقوط شخصيت زده 133
د : تكذيب آيات الهي 133
و : احساس پوچي 134
هـ : ايجاد غفلت 134
ي : بدآموزي 135
نتيجه : 136
منابع و مآخذ 137
مقدمه
ريشه بيشتر انحرافات ديني و اخلاقي نسل جوان را در لابلاي افكار و عقايد آنان بايد جستجو كرد . فكر اين نسل از نظر مذهبي آن چنان كه بايد راهنمايي نشده است و از اين نظر فوق‌العاده نيازمند هستند و اين راهنمايي بايد با زبان و منطق همراه باشد .
چرا كه هر كسي احساس مي‌كند اين نسل آنقدر ها هم لجوج نيست و آمادگي زيادي براي دريافت حقايق دارد و هدف از انتخاب اين عنوان «‌ريشه‌هاي بدحجابي زنان » اين است كه احساس شد ، گذشته از انحرافات عملي فراواني كه در زمينه حجاب بوجود آمده اين مسئله و ساير مسائل مربوط به زن ، وسيله‌اي شده در دست يك عده افراد ناپاك و مزدورصفت كه از اين طريق عليه دين مقدس اسلام جار و جنجال تبليغاتي راه‌ بيندازند .
بديهي است كه با شرايط موجود اين جوان از جنبة‌ مذهبي به قدر كافي راهنمايي نشده و اين تبليغات آثار شوم بر روحية جوانان مي‌گذارد . با بررسي اين طرح اميد است تأثير فراواني بر روي عقايد و افكار جوانان بگذارد و حتي بعضي از بانوان به اصطلاح متجدد عملاً در وضع خود تجديد نظر نمايند .
بدون شك پديده « برهنگي » بيماري عصر ماست و دير يا زود اين پديده بعنوان يك بيماري شناخته خواهد شد . فرضاً ما كوركورانه از غرب تقليد كنيم بايد ببينيم كه كار برهنگي در غرب به كجا رسيده و فرياد چه كساني را بلند كرده است ، بعداً تقليد از غرب را ادامه بدهيم .
نامه چارلي چاپلين يكي از هنرپيشگان معروف جهان به دخترش پس از اينكه به دخترش اجازه مي‌دهد فقط به خاطر هنر مي‌توان لخت و عريان به روي صحنه رفت و تاكيد مي‌كند اين لختي فقط روي صحنه و براي ضرورت هنر مي‌باشد  . مي‌نويسد : برهنگي بيماري برهنگي عصر ماست ، اما به گمان من تن عريان تو بايد از آن كسي باشد كه روح عريانش را دوست داري ، بد نيست بداني كه دوران پوشيدگي تو را ده سال پير نمي‌كند . بهر حال اميدوارم تو آخرين كسي باشي كه از تبعة غريزه لختي بشوي »
لزوم پوشيدگي زن در برابر مرد بيگانه يكي از مسايل مهم اسلامي است و در قرآن كريم در سوره نور به آن اشاره شده و از مفاد آيات چنان فهميده مي‌شود كه « هر مسلمان ، چه مرد و زن ، بايد از چشم‌چراني ، نظربازي اجتناب كند و مرد و زن بايد پاكدامن باشند و زنان بايد پوشش خود را بر ديگران آشكار نكنند و درصدد تحريك و جلب توجه مردان نباشند » .
پوشيدن زن خود را از مرد بيگانه و رعايت لزوم حريم ميان مردان و زنان اجنبي و عدم جواز خلوت ميان مرد و زن بيگانه بيان شده است .
با توجه به اينكه مردم كمتر به اين موضوعات اهميت مي‌دهند ولي با معضلاتي كه در جامعه با آن روبرو هستيم بايد به دنبال كشف علت باشيم كه چرا اينگونه مفاسد رخ مي‌دهد و با بررسي و تحقيق مي‌فهميم كه علتهاي گوناگون در كار است كه «‌ بدحجابي و بي‌حجابي » روحيه افراد تأثير منفي و مخرب مي‌گذارد .
با توجه به موانعي كه در ادامه راه بود گاهي دچار ترديد مي‌شدم اما دريافتم كه بخاطر تازگي موضوع ارزش تحقيق در اين باره چند برابر است . چرا كه به عوامل و ريشه‌هاي معضلات آگاهي مي‌يابم و حداقل توان خويش را در رفع اين    معضلات مي‌آزمايم .
اين طرح در 3 بخش ارائه مي‌شود كه بخش اول در مورد حجاب بعنوان يك پوشش براي فرد مي‌باشد تا جلو هر گونه فساد گرفته شود ،‌مي‌باشد . اين حجاب و پوشش ، از ابتداي اسلام بوده و براي سلامتي و حفظ خانواده ، بهداشت رواني در جامعه و پيشرفت علمي در ترقيات فكري و حفظ حريم زن و مرد و پيشرفت كارهاي اقتصادي مي‌باشد « چرا حجاب بعنوان يك پوشش است و از نظر اسلام تا چه حدي شخص بايد رعايت حجاب نمايد » .
جايگاه زن در جامعه كجاست و حجاب چقدر جلونظر بازي را مي گيرد و حجاب چرا براي زن بعنوان يك الگو مي باشد.
بخش دوم در مورد بي‌حجابي كه نداشتن روسري و چادر و امثال آن است .
اين بي‌حجابي در ايران از زمان رضاخان شروع شد ، بي‌حجابي كه باعث بي‌بند و باري و فساد و طلاق و ترويج و فرهنگ برهنگي شد .
راه‌هاي مبارزه با عوامل بي‌حجابي و بدحجابي
تقويت ايمان و اعتقاد و احياء ارزشهاي اسلامي و شناسايي الگوهاي والا و … مي‌باشد و پيامدهاي بي‌حجابي كه از نظر عقيدتي ، فرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي مورد تحقيق قرار گرفت .
بخش سوم در مورد بد‌حجابي كه به پوشش غير صحيح از چادر گفته مي‌شود كه باعث شده محيط زندگي اجتماعي را آنقدر ناامن سازد كه به دختران ما تجاوز و زنان ما را اغفال مي‌كنند با بررسي منشاء حركتهاي بدحجابي كه اثرپذيري از تبليغات كشورهاي غربي و گرايش به اشراف نمايي با انواع بدحجابيها و برخي عقده‌اي مي‌باشند و بدحجابي را براي گشودن عقده‌هايشان انتخاب كرده‌اند برخي بر اساس رفتارهاي خانواده واطرافيان ، رفت و آمدها ، تبليغات سوء . گرفتار بدحجابي شده اند و ريشة اصلي بدحجابي عبارتند از مدگرايي ، غريزه جنسي ، هوسراني ، تقليد ، كمبود شخصيت غرب زدگي ، خودنمايي ، آزادي زن در روابط و … و علتهاي ديگري نيز هست كه باعث بدحجابي شده است از قبيل: 1-عدم هماهنگي بين ارگانهاي تبليغي ، تشكيل احزاب و گروهكهاي منافقين  و … و اينكه اشخاص چه انگيزه‌اي از استفاده ناصحيح از حجاب دارند و آفتهايي كه اين معضل را بر روي فرد و جامعه داشته و راه‌هاي مبارزه با عوامل و ريشه‌هاي بدحجابي بيان شده و نتيجه و تأثيري كه بر روي افراد گذاشته مورد تحقيق قرار گرفت .
 بخش اول : حجاب
فصل اول : تعريف حجاب ،‌تاريخچه حجاب ، حجاب چرا
فصل دوم : عوامل حجاب
فصل سوم : منافع حجاب
فصل چهارم : سوالاتي در مورد حدود پوشش حجاب
فصل اول :
1.تعريف حجاب
2.تاريخچه حجاب
3.حجاب چرا
1-تعريف حجاب
حجاب از نظر لغوي به معناي پوشش ، پرده ، حاجب ، روپوش ، چادر و روبند  .
و آن پوششي حجاب ناميده مي شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت مي‌گيرد و معناي ديگر : آن چه كه با آن چيزي بپوشانند و چيزي كه مانع بين دو چيز ديگر باشد و در اصطلاح اسلامي ، نوعي از پوشش است كه در محيطي كه نامحرم وجود دارد بدن را بپوشاند به جز بعضي از قسمتها .
2-تاريخچه حجاب
تاريخ تاريك است نمي توان در حقيقت مبداء و آغازي براي حجاب زن آن چنان كه امروزه تصور مي‌شود بدست آورد . زيرا همه ملل زنان خود را از حفظ طغيان شهوات مردان ديگر به صورتي پوشانده‌اند و تاريخ زن در جهان و مظهران در ملل كه تمايل كيفيت پوشش زن در قديم‌الايام است . تمام پدران زنان خود را از ديد نامحرمان محجوب داشته‌اند تا موجب تهييج و تحريك شهوت نشود و اين از غيرت و عصمت فطري مرد است . برخي ديگر هم مسئله حجاب را بر اساس فلسفة اقتصاد و مسايل اجتماعي و كسب و كار وجدانيات و نفسانيات نام برده‌اند باز هم خالي از قضاوت دربارة شهوت‌انگيز بودن بي‌حجابي نبوده است  .
دانلود پروژه ريشه هاي بدحجابي زنان
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد