دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه ساختار تشکیلاتی برای موسسه آموزشی

ساختار تشکیلاتی برای موسسه آموزشی

فهرست مطالب
پيشگفتار
بخش اوّ ل ـ ساختار و تشكيلات
اهداف و وظايف
اركان پژوهشكده
الف: هيأت امنا،‌ ضوابط انتخاب اعضا
وظايف و اختيارات
ب: رئيس پژوهشكده، وظايف و اختيارات
ج: شوراي پژوهشكده، ضوابط انتخاب اعضا
وظايف و اختيارات شورای پژوهشکده
شرايط رسميّت جلسات
تشكيل كميته‌هاي تخصّصي براي تسهيل در انجام وظايف
اجراي مصوّبات شورا
حقّ الزّحمه‌ي اعضاي شورا
تشكيلات، مقررّات مالي، استخدامي
ساير مقرّرات
انحلال، وظايف هيأت تصفيه براي انحلال
 بخش دوّم ـ فرآيند تحقيقات
ـ  اجراي فرآيند تحقيقات
1-        نيازسنجي
2-        مسئله‌يابي و تعيين اولويّت‌هاي علمي  ـ  پژوهشي
3-        دريافت و ارزشيابي طرح‌هاي عملي ـ پژوهشي
4-        فعّاليّت‌هاي اجرايي، نظارت و ارزشيابي گزارش‌هاي عملي ـ پژوهشي
5-        رتبه بندي گزارش‌هاي نهايي تحقيق
6-        كاربست نتايج تحقيق
الف: گزارش‌هايي كه نيازمند طرح اجرايي هستند
ب: گزارش‌هايي كه داراي طرح اجرايي هستند
ج: گزارش‌هايي كه قابل استفاده‌ي مستقيم در سيستم هستند
بخش‌ سوّم ـ طبقه بندي هزينه‌ي طرح‌هاي علميٍِِِِِ ـ پژوهشي
ــ طبقه‌بندي هزينه‌‌ي طرح‌‌ها، فرآيند محاسبه‌ي هزينه‌ها
الف: هزينه‌هاي تهيّه‌ي طرح و قبل از آن
ب: هزينه‌هاي اجراي طرح
ج: هزينه‌هاي بررسي، ارزيابي، پيگيري و نظارت طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي
ــ    طبقه‌بندي هزينه‌ها از نظر موّاد هزينه
1-     هزينه‌ي دستمزد (پرسنلي) براي گردآوري و تجزيه و تحليل اطّلاعات
2-     هزينه‌هاي مربوط به تأمين امكانات و تجهيزات و خدمات ماشيني
3-     هزينه‌هاي مسافرت
4-     هزينه‌هاي بالا سري
5-    هزينه‌هاي پيش بيني نشده و ناشي از تورّم
 بخش چهارم ـ طبقه بندي اطّلاعات
–           پرسشنامه‌ي طرح تحقيق
1-        اطّلاعات مربوط به مجري طرح
2-        اطّلاعات مربوط به طرح تحقيق
3-        اطّلاعات مربوط به پيش بيني زمان شروع و اجراي فعّاليّت‌هاي طرح در سال
4-        اطّلاعات مربوط به هزينه‌هاي طرح(به تفكيك نوع فعّاليّت)
5-        زمان‌بندي ارائه‌ي گزارش كتبي و شفاهي در پيشرفت فرآيند اجراي تحقيق
–         فرم ارزشيابي طرح‌هاي تحقيقي
–         طرح نظارت بر كيفيَت اجراي طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي
–         هدف
–         نظارت
–         ويژگي ناظران
–         وظايف ناظران
–         ساير موّاد طرح
–     دفتر ثبت مشخّصات طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي رسيده به دبيرخانه‌ي كميته‌ي
معين شوراي پژوهشي
–         كارت فعّاليّت اعضاي هيأت علمي در برنامه‌هاي پژوهشكده
–         فرم مشخّصات طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي مورد بررسي در كميته‌ي معين شوراي پژوهشي
–         قرارداد انجام طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي و پيگيري آنها
–         كارت خلاصه‌ي پرونده‌ي پيگيري طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي
–         فرم گزارش پيشرفت كار طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي
–         گزارش تحقيق و فرم ارزشيابي گزارش نهايي تحقيق
–         عنوان های تشکیل دهنده گزارش تحقیق
–         فرم ارزشیابی گزارش نهایی تحقیق
–         كاربرگه‌ي پايگاه اطّلاعات طرح‌هاي علمي ـ پژوهشي
  بخش پنجم ـ مديريت منابع انساني
–          طبقه بندي استانداردها
–          نتايج تعيين استانداردها
1-       ارتقاي علمي منابع انساني
2-       ارزشيابي از عملكرد منابع انساني
3-       تشخيص صلاحيّت حرفه‌اي منابع انساني
4-       ارتقاي بهره‌وري و بهبود كيفيّت
–         فعّاليّت‌هاي برنامه‌ريزي
1-       گروه برنامه‌ريزي توسعه
2-    گروه آموزش نيروي انساني پژوهشكده
3-    گروه غني سازي منابع علمي
–          برنامه‌ها، طرح‌ها و روشهاي نو و آينده نگر
–          چشم انداز شماره‌ي1
–          چشم انداز شماره‌ي2
–          چشم انداز شماره‌ي3
–          چشم انداز شماره‌ي4
پيشگفتار
در همكاري انسانها، 1+1 هميشه مساوي 2 نيست. مي‌تواند صفر باشد اگر همديگر را خنثي كنيم، مي‌تواند بيش از 2 باشد اگر همديگر را ياري كنيم، مي‌تواند بي‌نهايت باشد اگر به نيروي عظيم درون انسانها پي ببريم.
مجموعه‌اي كه پيش روي شماست، ساختار تشكيلاتي است كه براي يك مؤسّسه‌ي آموزشي پژوهشي تدوين گرديده است كه در جهت اعتلاي كيفيّت آموزش، وظيفه‌ي تحقيق و بررسي در مسايل كيفي آموزش، ارزشيابي مستمر، تنظيم برنامه‌هاي تحصيلي ـ  آموزشي، تأليف و تدوين كتب كمك آموزشي و آماده سازي مراكز و مؤسّسات آموزشي زيرگروه را براي كاربرد وسايل و روش‌هاي نو، بعهده دارد.
فعّاليّت‌هاي اين پژوهشكده به طور كلّي در قالب نظام تحقيقات و برنامه ريزي درسي با نگرش سيستمي طرّاحي شده است كه در پنج بخش تدوين گرديده است. اين پژوهشكده را كه “كانون تفكّر” مي‌ناميم، وابسته به كانون فرهنگي آموزش خواهد بود و در قالب دو پژوهشكده‌ي: “1 ـ  برنامه ريزي درسي و 2 ـ  ارزشيابي و نوآوريهاي آموزشي” عهده دار انجام وظايف مربوط است…………….

دانلود پروژه ساختار تشکیلاتی برای موسسه آموزشی
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد