حافظه، پرونده تخيل و گنجينه عقل، دفتر ثبت وجدان و مخزن انديشه است.(بازيل
خانه » لیست » پروژه » متالوژی » ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام
ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام

ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام

ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام

فهرست مطالب
۱- فصل اول: مقدمه  ۱
۲- فصل دوم: مروری بر منابع  ۴
۱-۲- کامپوزیت های دارای ذرات ریز  ۵
۱-۱-۲- خواص کامپوزیت های ذره ای  ۹
۲-۱-۲- انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده  ۹
۲-۲- کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  ۱۱
۱-۲-۲- خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  ۱۳
۲-۲-۲- خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده  ۱۵
۳-۲- مختصر در مورد آلومینیوم  ۲۴
۴-۲- سرامیک های پیشرفته  ۲۶
۵-۲- توضیحات مختصر در مورد آزمون مکانیکی  ۲۷
۱-۵-۲- آزمون سختی  ۲۷
۲-۵-۲- آزمون کشش ۲۹
۲-۵-۳- آزمون تخلخل سنجی ۳۰
۳- فصل سوم: روش انجام آزمایش  ۳۲
۴- فصل چهارم: تحلیل نتایج  ۵۰
۱-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه AX  ۵۲
۲-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه BX  ۵۴
۳-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه CX ۵۶
۴-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه DX  ۵۸
۵-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه EX ۶۰
۶-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه AY  ۶۲
۷-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه BY ۶۴
۸-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه CY ۶۶
۹-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه DY  ۶۸
۱۰-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه EY ۷۰
۱۱-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه AZ  ۷۲
۱۲-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه BZ  ۷۴
۱۳-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه CZ ۷۶
۱۴-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه DZ ۷۸
۱۵-۴- نتایج حاصل از آزمون نونه EZ ۸۰
۵- فصل پنجم: تفسیر نتایج ۱۰۰
نتیجه گیری ۱۰۹
پیشنهادات ۱۱۰
منابع ۱۱۱
فهرست شکل ها
۲-۱- فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت  ۵
۲-۲- فرآیند ریخته گری کامپوزیت  ۱۲
۲-۳- نمایش تنش کششی و برشی  ۱۵
۲-۴- ساختار کامپوزیت لایه ای  ۱۹
۲-۵- کامپوزیت تقویت کننده شده با الیاف  ۱۹
۲-۶- نمونه آزمون کشش  ۳۰
۳-۱- نمونه آزمون کشش  ۴۷
۴-۱- ساختار AX  ۵۳
۴-۲- ساختار BX  ۵۵
۴-۳- ساختار CX  ۵۷
۴-۴- ساختار DX  ۵۹
۴-۵- ساختار EX  ۶۱
۴-۶- ساختارAY  ۶۳
۴-۷- ساختارBY  ۶۵
۴-۸- ساختارCY  ۶۷
۴-۹- ساختارDY  ۶۹
۴-۱۰- ساختار EY  ۷۱
۴-۱۱- ساختار AZ  ۷۳
۴-۱۲- ساختارBZ  ۷۵
۴-۱۳- ساختار CZ  ۷۷
۴-۱۴- ساختار DZ  ۷۹
۴-۱۵- ساختارEZ  ۸۱
فهرست نمودارها
۲-۱- مقایسه بین استحکام تسیلم  ۷
۲-۲- تأثیر خاک رس برخواص ۱۱
۲-۳- نمودار تنش – کرنش ۱۴
۲-۴- ازدیاد طول شیشه  ۱۶
۴-۱- نمودار کشش AX  ۵۲
۴-۲- نمودار کشش BX  ۵۴
۴-۳- نمودار کشش CX  ۵۶
۴-۴- نمودار کشش DX  ۵۸
۴-۵- نمودار کشش EX  ۶۰
۴-۶- نمودار کشش AY  ۶۲
۴-۷- نمودار کشش BY ۶۴
۴-۸- نمودار کششCY  ۶۶
۴-۹- نمودار کششDY  ۶۸
۴-۱۰- نمودار کششEY  ۷۰
۴-۱۱- نمودار کشش AZ ۷۲
۴-۱۲- نمودار کششBZ  ۷۴
۴-۱۳- نمودار کششCZ  ۷۶
۴-۱۴- نمودار کششDZ  ۷۸
۴-۱۵- نمودار کشش EZ ۸۰
۴-۱۶- منحنی بر حسب SiC  در سرعت ۴۰۰ ۸۲
۴-۱۷- منحنی بر حسب SiC  در سرعت ۸۰۰ ۸۴
۴-۱۸- منحنی بر حسب SiC  در سرعت ۱۲۰۰ ۸۶
۴-۱۹- تنش بر حسب SiC  در سرعت ۴۰۰ ۸۸
۴-۲۰- تنش بر حسب SiC  در سرعت ۸۰۰ ۹۰
۴-۲۱- تنش بر حسب SiC  در سرعت ۱۲۰۰ ۹۲
۴-۲۲- انرژی بر حسب SiC  در سرعت ۴۰۰ ۹۴
۴-۲۳- انرژی بر حسب SiC  در سرعت ۸۰۰ ۹۶
۴-۲۴- انرژی بر حسب SiC  در سرعت ۱۲۰۰ ۹۸
فهرست جداول
۲-۱- مثالها و کاربردهای کامپوزیت  ۸
۲-۲- خواص الیاف  ۲۲
۲-۳- تأثیر مکانیزم های استحکام بخش در آلومینیوم  ۲۵
۲-۴- خواص سرامیک ها  ۲۷
۴-۱- درصد وزنی SiC  ۵۰
۴-۲- سرعت همزن  ۵۱
۴-۳- سختی نمونه AX  ۵۳
۴-۴- سختی نمونه BX  ۵۵
۴-۵- سختی نمونه CX ۵۷
۴-۶- سختی نمونه DX ۵۹
۴-۷- سختی نمونه EX ۶۱
۴-۸- سختی نمونه AY ۶۳
۴-۹- سختی نمونه BY ۶۵
۴-۱۰- سختی نمونه CY ۶۷
۴-۱۱- سختی نمونه DY ۶۹
۴-۱۲- سختی نمونه EY ۷۱
۴-۱۳- سختی نمونه AZ ۷۳
۴-۱۴- سختی نمونه BZ ۷۵
۴-۱۵- سختی نمونه CZ ۷۷
۴-۱۶- سختی نمونه DZ ۷۹
۴-۱۷- سختی نمونه EZ ۸۱
۴-۱۸- سختی بر حسب SiC سرعت ۴۰۰  ۸۲
۴-۱۹- بیشترین و کمترین سختی سرعت ۴۰۰  ۸۳
۴-۲۰- تغییرات سختی ۸۳
۴-۲۱- سختی بر حسب SiC سرعت ۸۰۰  ۸۴
۴-۲۲- بیشترین و کمترین سختی سرعت ۸۰۰  ۸۵
۴-۲۳- تغییرات سختی ۸۵
۴-۲۴- سختی بر حسب SiC سرعت ۱۲۰۰  ۸۶
۴-۲۵- درصد تغییرات سختی ۸۷
۴-۲۶- تنش شکست بر حسب SiC سرعت ۴۰۰  ۸۸
۴-۲۷- بیشترین و کمترین تنش سرعت ۴۰۰  ۸۹
۴-۲۸- تغییرات تنش سرعت ۴۰۰  ۸۹
۴-۲۹- تنش بر حسب درصد SiC سرعت ۸۰۰  ۹۰
۴-۳۰- بیشترین و کمترین تنش  ۹۱
۴-۳۱- تغییرات تنش سرعت ۸۰۰ ۹۱
۴-۳۲- تنش بر حسب درصد SiC سرعت ۱۲۰۰  ۹۲
۴-۳۳- بیشترین و کمترین تنش ۹۳
۴-۳۴- تغییرات تنش سرعت ۱۲۰۰ ۹۳
۴-۳۵- انرژی بر حسب SiC سرعت ۴۰۰  ۹۴
۴-۳۶- بیشترین و کمترین تنش ۹۵
۴-۳۷- تغییرات تنش سرعت ۴۰۰  ۹۵
۴-۳۸- انرژی بر حسب SiC سرعت ۸۰۰  ۹۶
۴-۳۹- بیشترین و کمترین تنش ۹۷
۴-۴۰- درصد تغیرات انرژی سرعت ۸۰۰ ۹۷
۴-۴۱- انرژی بر حسب SiC سرعت ۱۲۰۰  ۹۸
۴-۴۲- بیشترین و کمترین تنش ۹۹
۴-۴۳- تغییرات انرژی سرعت ۱۲۰۰ ۹۹

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است