دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام

ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام

فهرست مطالب
۱- فصل اول: مقدمه  1
2- فصل دوم: مروری بر منابع  4
1-2- کامپوزیت های دارای ذرات ریز  5
1-1-2- خواص کامپوزیت های ذره ای  9
2-1-2- انواع کامپوزیت های ذره ای از لحاظ جنس تقویت کننده  9
2-2- کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  11
1-2-2- خواص کامپوزیت های تقویت شده با الیاف  13
2-2-2- خصوصیات کامپوزیت های تقویت شده  15
3-2- مختصر در مورد آلومینیوم  24
4-2- سرامیک های پیشرفته  26
5-2- توضیحات مختصر در مورد آزمون مکانیکی  27
1-5-2- آزمون سختی  27
2-5-2- آزمون کشش 29
2-5-3- آزمون تخلخل سنجی 30
3- فصل سوم: روش انجام آزمایش  32
4- فصل چهارم: تحلیل نتایج  50
1-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AX  52
2-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BX  54
3-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CX 56
4-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DX  58
5-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EX 60
6-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AY  62
7-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BY 64
8-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CY 66
9-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DY  68
10-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EY 70
11-4- نتایج حاصل از آزمون نونه AZ  72
12-4- نتایج حاصل از آزمون نونه BZ  74
13-4- نتایج حاصل از آزمون نونه CZ 76
14-4- نتایج حاصل از آزمون نونه DZ 78
15-4- نتایج حاصل از آزمون نونه EZ 80
5- فصل پنجم: تفسیر نتایج 100
نتیجه گیری 109
پیشنهادات 110
منابع 111
فهرست شکل ها
۲-۱- فرم های مختلف ساختارهای کامپوزیت  5
2-2- فرآیند ریخته گری کامپوزیت  12
2-3- نمایش تنش کششی و برشی  15
2-4- ساختار کامپوزیت لایه ای  19
2-5- کامپوزیت تقویت کننده شده با الیاف  19
2-6- نمونه آزمون کشش  30
3-1- نمونه آزمون کشش  47
4-1- ساختار AX  53
4-2- ساختار BX  55
4-3- ساختار CX  57
4-4- ساختار DX  59
4-5- ساختار EX  61
4-6- ساختارAY  63
4-7- ساختارBY  65
4-8- ساختارCY  67
4-9- ساختارDY  69
4-10- ساختار EY  71
4-11- ساختار AZ  73
4-12- ساختارBZ  75
4-13- ساختار CZ  77
4-14- ساختار DZ  79
4-15- ساختارEZ  81
فهرست نمودارها
2-1- مقایسه بین استحکام تسیلم  7
2-2- تأثیر خاک رس برخواص 11
2-3- نمودار تنش – کرنش 14
2-4- ازدیاد طول شیشه  16
4-1- نمودار کشش AX  52
4-2- نمودار کشش BX  54
4-3- نمودار کشش CX  56
4-4- نمودار کشش DX  58
4-5- نمودار کشش EX  60
4-6- نمودار کشش AY  62
4-7- نمودار کشش BY 64
4-8- نمودار کششCY  66
4-9- نمودار کششDY  68
4-10- نمودار کششEY  70
4-11- نمودار کشش AZ 72
4-12- نمودار کششBZ  74
4-13- نمودار کششCZ  76
4-14- نمودار کششDZ  78
4-15- نمودار کشش EZ 80
4-16- منحنی بر حسب SiC  در سرعت ۴۰۰ 82
4-17- منحنی بر حسب SiC  در سرعت ۸۰۰ 84
4-18- منحنی بر حسب SiC  در سرعت ۱۲۰۰ 86
4-19- تنش بر حسب SiC  در سرعت ۴۰۰ 88
4-20- تنش بر حسب SiC  در سرعت ۸۰۰ 90
4-21- تنش بر حسب SiC  در سرعت ۱۲۰۰ 92
4-22- انرژی بر حسب SiC  در سرعت ۴۰۰ 94
4-23- انرژی بر حسب SiC  در سرعت ۸۰۰ 96
4-24- انرژی بر حسب SiC  در سرعت ۱۲۰۰ 98
فهرست جداول
2-1- مثالها و کاربردهای کامپوزیت  8
2-2- خواص الیاف  22
2-3- تأثیر مکانیزم های استحکام بخش در آلومینیوم  25
2-4- خواص سرامیک ها  27
4-1- درصد وزنی SiC  50
4-2- سرعت همزن  51
4-3- سختی نمونه AX  53
4-4- سختی نمونه BX  55
4-5- سختی نمونه CX 57
4-6- سختی نمونه DX 59
4-7- سختی نمونه EX 61
4-8- سختی نمونه AY 63
4-9- سختی نمونه BY 65
4-10- سختی نمونه CY 67
4-11- سختی نمونه DY 69
4-12- سختی نمونه EY 71
4-13- سختی نمونه AZ 73
4-14- سختی نمونه BZ 75
4-15- سختی نمونه CZ 77
4-16- سختی نمونه DZ 79
4-17- سختی نمونه EZ 81
4-18- سختی بر حسب SiC سرعت ۴۰۰  82
4-19- بیشترین و کمترین سختی سرعت ۴۰۰  83
4-20- تغییرات سختی 83
4-21- سختی بر حسب SiC سرعت ۸۰۰  84
4-22- بیشترین و کمترین سختی سرعت ۸۰۰  85
4-23- تغییرات سختی 85
4-24- سختی بر حسب SiC سرعت ۱۲۰۰  86
4-25- درصد تغییرات سختی 87
4-26- تنش شکست بر حسب SiC سرعت ۴۰۰  88
4-27- بیشترین و کمترین تنش سرعت ۴۰۰  89
4-28- تغییرات تنش سرعت ۴۰۰  89
4-29- تنش بر حسب درصد SiC سرعت ۸۰۰  90
4-30- بیشترین و کمترین تنش  91
4-31- تغییرات تنش سرعت ۸۰۰ 91
4-32- تنش بر حسب درصد SiC سرعت ۱۲۰۰  92
4-33- بیشترین و کمترین تنش 93
4-34- تغییرات تنش سرعت ۱۲۰۰ 93
4-35- انرژی بر حسب SiC سرعت ۴۰۰  94
4-36- بیشترین و کمترین تنش 95
4-37- تغییرات تنش سرعت ۴۰۰  95
4-38- انرژی بر حسب SiC سرعت ۸۰۰  96
4-39- بیشترین و کمترین تنش 97
4-40- درصد تغیرات انرژی سرعت ۸۰۰ 97
4-41- انرژی بر حسب SiC سرعت ۱۲۰۰  98
4-42- بیشترین و کمترین تنش 99
4-43- تغییرات انرژی سرعت ۱۲۰۰ 99

ساخت ماده مرکب به روش ریخته گری در قالب فلزی و بررسی تأثیر دو فاکتور مختلف بر روی خواص مکانیکی از جمله سختی و استحکام
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد