خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
دانلود پروژه سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

دانلود پروژه سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

فهرست مطالب
مقدمه  : ۴
۳-۱- روش تحقیق ۶
۳-۲- جامعه مورد بررسی ۷
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری ۷
۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها ۸
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت ( فرم آموزشگاهی): ۸
مواد ۹
G 9
مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون ۱۰
تعداد سئوال ۱۲
بررسی روایی و پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی ۱۲
آزمون عملکرد روان شناسی ۱۳
روش اجرا: ۱۳
روش تجزیه و تحلیل داده ها ۱۴
تعریف یادگیری مشارکتی ۱۶
تاریخچه یادگیری مشارکتی ۱۸
عناصر اصلی یادگیری مشارکتی ۱۹
ویژگی های یادگیری مشارکتی ۲۱
دیدگاه های اصلی در مورد یادگیری مشارکتی ۲۷
دیدگاه وابستگی اجتماعی ۲۹
دیدگاه های شناختی ۳۱
دیدگاه های رشدی ۳۱
وظایف معلم در روسش یادگیری از طریق مشارکتی ۳۳
سازماندهی یادگیری مشارکتی ۴۳
مزایای یادگیری مشارکتی ۴۵
عزت نفس ۵۳
چهار شرط عزت نفس ۵۵
محیط روش های تدریس و تأثیر آن بر عزت نفس: ۵۶
عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلی ۵۶
نفس یادگیری مشارکتی در رشد مهارتهای اجتماعی ۵۸
تعریف مهارتهای اجتماعی ۶۲
مهارتهای اجتماعی از نظر واکر و همکاران ۶۳
مهارتهای اجتماعی از دید الیس و والن ۶۳
ویژگی های مهارتهای اجتماعی ۶۵
بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه یادگیری مشارکتی ۶۷
خلاصه تحقیق ۷۶
مقدمه  :
انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و کنجکاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیرنیز به جهت اهمیت و ارززش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال ۱۹۸۰ درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد که رهبری اثربخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی که جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد ( باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به کیفیت جهانی ( استانداردهای ISO 9000  ) و تشکیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه کالاهای با کیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.
از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند که جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای « تک شغل سنتی » گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداکثر توانایی‌های کارکنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بکارگیری سبکهای رهبری صحیح و کسب رضایت آنان ممکن می‌باشد.
بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان کشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌کنند و نتایج حاصل ار با موشکافی به بحث می‌گذارند، باشد که گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» ( نقل از خلیلی، صفحه ۱۸۳).
«لیکن روشنفکران و صاحبان اندیشه در کشورهای توسعه نیافته اکثراً‌ از فعالیت‌های علمی کاربردی و پژوهش‌های میدانی بومی دور مانده‌اند. هنوز بر ما روشن نیست که سازمانهای موفق کشورمان کدامند، چه ویژگی‌هایی دارند، تاریخچه و سابقه رشد آنها چیست. نقش مدیران در آنها چه بود، شیوه های مدیریت، آموزش، ارتقاء، استخدام و… در آنجا چگونه است. و صدها پرسش دیگری از این دست بدون پاسخ باقی مانده است» ( نقل از خلیلی، صفحه ۱۸۲). از طرفی « پژوهش به ویژه در زمینه‌های سازمان و مدیریت علاقمندان چندانی ندارد، و انگشت شمار علاقمندان هم ابزار و امکانات اجرایی کافی در اختیار ندارند» ( نقل از خلیلی، صفحه ۱۸۲). « لذا ضروری است که بخش دولتی به صورتی سازمان یافته تحقیق و توسعه را در زمینه مدیریت و سازمان با جدیت تمام آغار نماید، تا از این رهگذر به توان راه حلهای بومی سازمانهای کشور را چشم داشت» ( خلیلی، صفحه ۱۸۳).
در این جا جنبه های روش شناسی این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه نمونه گیری، ابزارهای تحقیق و ویژگی های آنها بررسی می شود و در آخر شیوه اجرا و روش تجزیه و تحلیل داده ها بررسی می گردد.
۳-۱- روش تحقیق
در این پژوهش از روش نیمه تجربی یا شبه تجربی استفاده شده است. زیرا امکان کنترل با دستکاری متغیرها، بطور کامل وجود ندارد. در طرحهای تحقیقی نیمه تجربی، محقق به کنترل و نظارت برخی از عوامل می پردازد که در حوزه تحقیق وجود دارد و سبب بی ارزشی روایی داخلی و خارجی یافته های تحقیق می شود. در واقع این گونه طرحها زمانی به کار برده می شود که امکان اجرای طرحهای تجربی حقیقی ( که بر بنیاد کنترل و بازبینی شدید از تمام عوامل ناخواسته و نامربوط در موقعیت تجربی استوار است) وجود ندارد. البته به علت وجود محدودیت هایی که در گزینش و تقسیم آزمودنی ها و دستکاری شرایط تجربی در تحقیقات علوم انسانی و تربیتی وجود دارد، محققان این علوم اغلب به استفاده از  این نوع طرحهای تحقیقی نیمه تجربی ناگزیر می شوند ( نادری و سیف نراقی ۱۳۸۲).
متداول ترین طرح تحقیق شبه آزمایشی شامل دو گروه است: یک گروه آزمایشی و یک گروه گواه. این طرح بصورت زیر نمایش داده می شود:
گروه آزمایشی (E)
گروه گواه ( C)
که در آن   پیش آزمون،  عمل آزمایشی،   عمل کنترل و   پس آزمون را نمایش می دهد.
۳-۲- جامعه مورد بررسی
جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی می باشند که در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ در شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان، مشغول به تحصیل می باشند. تعداد دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی ۸۴-۸۳ ۹۹ نفر می باشند که در چهار دبیرستان این شهرستان مشغول به تحصیل می باشند.
۳-۳- حجم نمونه و روش نمونه گیری
چون این پژوهش در کلاس های طبیعی صورت گرفته است و امکان انتخاب آزمودنی ها و انتساب آنها در گروه های آزمایش و کنترل وجود نداشت، لذا دو کلاس از بین کلاس های شوم رشته ادبیات و علوم انسانی بصورت تصادفی انتخاب و یک  کلاس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت، یعنی روش آموزش یادگیری مشارکتی در آن اجرا گردید و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل تعیین گردید و به صورت روش آموزشی سنتی، تدریس شد. تعداد دانش آموزان گروه آزمایش، ۳۰ نفر بود که یک نفر در آبان ماه ترک تحصیلی نمود و در نهایت حجم گروه آزمایش ۲۹ نفر گردید و تعداد دانش آموزانی که در گروه کنترل بودند، ۲۶ نفر بود.
۳-۴- ابزار جمع آوری داده ها
در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده گردید:
الف) آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
ب) آزمون مهارتهای اجتماعی ماتسون
ج) آزمون عملکدر تحصیلی معلم ساخت
مقیاس عزت نفس کوپر اسمیت  ( فرم آموزشگاهی):
این مقیاس بر اساس بررسی گسترده درباره مبانی، استلزام ها و روابط متقابل عزت نفس فراهم شده است. اغلب مواردی که در این مقیاس گنجانده شده، مواد تنظیم شده مقیاس راجرز و دایمون (۱۹۵۴) است و مواد دیگری هم به آنها افزوده شده است (رویا حسینی ۱۳۷۵).
مقیاس عزت نفس به منظور سنجش باز خورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است. از جمله ویژگی های مثبت این آزمون ساده و قابل فهم بودن جملات، کوتاه بدون مقیاس و قابلیت اجرای گروهی است. آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در ایران توسط دادستان (۱۳۷۱) ترجمه و هنجاریابی گروه است. آزمون ۵۸ سئوالی ( ماده ای) کوپر اسمیت، احساسات، عقاید یا واکنش های فردی را توصیف می کند و آزمودنی باید به این مواد با علامت گذاری در یکی از مربع های مربوط به گزینه های “بلی” یا “خیر” پاسخ دهد. در هر دو شکل آموزشگاهی و بزرگسال ترکیب مواد فهرست مشابه است.
تعداد سئوالات در مقیاس های مختلف این آزمون به گونه ای است که در جدول زیر می آید:
مقیاس مواد
مقیاس عمومی ۲۶ G
مقیاس اجتماعی ۸ So
مقیاس خانوادگی ۸ F
مقیاس آموزشگاهی ۸ SC
مقیاس دروغ ۸ L
کل ۵۸ T
به دلیل مطالعات زیادی که درباره عزت نفس در کشور صورت گرفته و از آنجایی که اغلب آنها برای سنجش عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس استفاده کرده اند. پایایی این آزمون بارها در مطالعات مختلف محاسبه شده است. بطور مثال پورسینا، فلسفینژاد، مجدیان، ابراهیم ( به نقل از تقی لو، ۱۳۸۳) به ترتیب ضریب پایی ۸۶/۰، ۸۳/۰، ۸۱/۰، ۸۳/۰ را بدست آورده اند. تقی لو نیز ضریب پایایی ۷۸/۰ را بدست آورده است. در این پژوهش نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ، ضریب ۸۳/۰ بدست آمد.
مرویان حسینی ( به نقل از پورسینا ۱۳۸۲ ) ضریب روایی ۸۶/۰ را برای این آزمون بدست آورد.
نحوه نمره گذاری: شیوه نمره گذاری کوپر اسمیت مبتنی بر قاعده زیر است:
عبارات شماره ۲۶، ۳۲،۳۶،۴۱،۴۵،۵۰،۵۳،۵۸ عبارات مقیاس دروغ سنج می باشد. هیچ نمره ای به آنها تعلق نمی گیرد.
برای عبارات شماره:۱،۴،۵،۸،۱۴،۱۹،۲۰،۲۷،۲۸،۲۹،۳۳،۳۷،۳۹،۴۲،۴۳،۴۷، “بلی” نمره یک می گیرد و “خیر” نمره صفر می گیرد. در بقیه عبارات، “خیر” نمره یک می گیرد و “بلی” نمره صفر می گیرد. دامنه نمرات بین صفر و۵۰ است و هر چه نمره به ۵۰ نزدیکار باشد عزت نفس بالاتر است ( علیزاده، ۱۳۷۳به نقل از پوسینا ۱۳۸۲).
در تحقیقی که بیابانگرد (۱۳۷۰) بر روی ۲۳۰ نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر تهران انجام داد. میانگین ۴/۲۵ را بدست آورد. لذا افرادی که در این آزمون بیشتر از میانگین مذکور نمره بدست آوردند دارای عزت نفس بالا و افراد کمتر از آن دارای عزت نفس پایین خواهند بود ( بیابانگرد، ۱۳۷۴).

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است