دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

فهرست مطالب
مقدمه  : 4
3-1- روش تحقيق 6
3-2- جامعه مورد بررسي 7
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري 7
3-4- ابزار جمع آوري داده ها 8
مقياس عزت نفس كوپر اسميت ( فرم آموزشگاهي): 8
مواد 9
G 9
مقياس سنجش مهارتهاي اجتماعي ماتسون 10
تعداد سئوال 12
بررسي روايي و پايايي مقياس مهارتهاي اجتماعي 12
آزمون عملكرد روان شناسي 13
روش اجرا: 13
روش تجزيه و تحليل داده ها 14
تعريف يادگيري مشاركتي 16
تاريخچه يادگيري مشاركتي 18
عناصر اصلي يادگيري مشاركتي 19
ويژگي هاي يادگيري مشاركتي 21
ديدگاه هاي اصلي در مورد يادگيري مشاركتي 27
ديدگاه وابستگي اجتماعي 29
ديدگاه هاي شناختي 31
ديدگاه هاي رشدي 31
وظايف معلم در روسش يادگيري از طريق مشاركتي 33
سازماندهي يادگيري مشاركتي 43
مزاياي يادگيري مشاركتي 45
عزت نفس 53
چهار شرط عزت نفس 55
محيط روش هاي تدريس و تأثير آن بر عزت نفس: 56
عزت نفس تحصيلي و پيشرفت تحصيلي 56
نفس يادگيري مشاركتي در رشد مهارتهاي اجتماعي 58
تعريف مهارتهاي اجتماعي 62
مهارتهاي اجتماعي از نظر واكر و همكاران 63
مهارتهاي اجتماعي از ديد اليس و والن 63
ويژگي هاي مهارتهاي اجتماعي 65
بررسي پژوهش هاي انجام شده در زمينه يادگيري مشاركتي 67
خلاصه تحقيق 76
مقدمه  :
انسان از اوان تاريخ تحريري خود به موضوع رهبري علاقمند و كنجكاو بوده است و تاريخ اهميت رهبران خوب را در زندگي، رفاه، سعادت و ترقي ملت‌ها مبرهن مي‌سازد. در سده اخيرنيز به جهت اهميت و ارززش موضوع بيش از سه هزار مطالعه و تحقيق تا سال 1980 درباره رهبري انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بيشتر رشته‌ها بيش از تعداد آن از تاريخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفي هر سال روشن و مبرهن مي‌گردد كه رهبري اثربخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامي سازمانها، براي حل و انطباق با مسائل اجتماعي و اقتصادي رو به رشدي كه جهان با آنها مواجه است، حياتي مي‌باشد. امروزه مهندسي مجدد ( باز انديشي بنيادين و طراحي نو و ريشه‌اي فرآيندها) براي دستيابي به بهبود و پيشرفتي شگفت‌انگيز در معيارهاي حساس، دستيابي به كيفيت جهاني ( استانداردهاي ISO 9000  ) و تشكيل واحدهاي فعال پژوهشي نوآوري در محصول و فرآيند) لازمه توليد و عرضه كالاهاي با كيفيت بهتر و قيمت مناسبتر به بازارهاي جهاني و منطقه‌اي است.
از سوي ديگر ساختارهاي گروهي سازمانها تا به آن حد پيشرفته‌اند كه جزء اصلي سازمانهاي نوين را به جاي « تك شغل سنتي » گروه‌هاي موضوع روز مقوله «تواناسازي» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبري» است. و افزودن بهره‌وري مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداكثر توانايي‌هاي كاركنان، ترغيب آفرينندگي آنان، ارتقاء انگيزه و بكارگيري سبكهاي رهبري صحيح و كسب رضايت آنان ممكن مي‌باشد.
بنابراين، رهبري سازماني موضوع بسيار پراهميت و پيچيده‌اي است و پژوهشگران و انديشمندان كشورهاي توسعه يافته مساعي بسياري را صرف شناخت و بهبود آن مي‌نمايند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپني با دقت بسيار روند مدلها و تئوري‌هاي رهبري سازماني را زير نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلي جديد، آن را در سازمانهاي مدلها و تئوري‌هاي رهبري سازماني را زير نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلي جديد، آن را در سازمانهاي ژاپني آزمون مي‌كنند و نتايج حاصل ار با موشكافي به بحث مي‌گذارند، باشد كه گامهاي آنها را، در تمدن جهاني سرعت بخشد» ( نقل از خليلي، صفحه 183).
«ليكن روشنفكران و صاحبان انديشه در كشورهاي توسعه نيافته اكثراً‌ از فعاليت‌هاي علمي كاربردي و پژوهش‌هاي ميداني بومي دور مانده‌اند. هنوز بر ما روشن نيست كه سازمانهاي موفق كشورمان كدامند، چه ويژگي‌هايي دارند، تاريخچه و سابقه رشد آنها چيست. نقش مديران در آنها چه بود، شيوه هاي مديريت، آموزش، ارتقاء، استخدام و… در آنجا چگونه است. و صدها پرسش ديگري از اين دست بدون پاسخ باقي مانده است» ( نقل از خليلي، صفحه 182). از طرفي « پژوهش به ويژه در زمينه‌هاي سازمان و مديريت علاقمندان چنداني ندارد، و انگشت شمار علاقمندان هم ابزار و امكانات اجرايي كافي در اختيار ندارند» ( نقل از خليلي، صفحه 182). « لذا ضروري است كه بخش دولتي به صورتي سازمان يافته تحقيق و توسعه را در زمينه مديريت و سازمان با جديت تمام آغار نمايد، تا از اين رهگذر به توان راه حلهاي بومي سازمانهاي كشور را چشم داشت» ( خليلي، صفحه 183).
در اين جا جنبه هاي روش شناسي اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرد. ابتدا روش پژوهش، جامعه آماري، نمونه آماري، شيوه نمونه گيري، ابزارهاي تحقيق و ويژگي هاي آنها بررسي مي شود و در آخر شيوه اجرا و روش تجزيه و تحليل داده ها بررسي مي گردد.
3-1- روش تحقيق
در اين پژوهش از روش نيمه تجربي يا شبه تجربي استفاده شده است. زيرا امكان كنترل با دستكاري متغيرها، بطور كامل وجود ندارد. در طرحهاي تحقيقي نيمه تجربي، محقق به كنترل و نظارت برخي از عوامل مي پردازد كه در حوزه تحقيق وجود دارد و سبب بي ارزشي روايي داخلي و خارجي يافته هاي تحقيق مي شود. در واقع اين گونه طرحها زماني به كار برده مي شود كه امكان اجراي طرحهاي تجربي حقيقي ( كه بر بنياد كنترل و بازبيني شديد از تمام عوامل ناخواسته و نامربوط در موقعيت تجربي استوار است) وجود ندارد. البته به علت وجود محدوديت هايي كه در گزينش و تقسيم آزمودني ها و دستكاري شرايط تجربي در تحقيقات علوم انساني و تربيتي وجود دارد، محققان اين علوم اغلب به استفاده از  اين نوع طرحهاي تحقيقي نيمه تجربي ناگزير مي شوند ( نادري و سيف نراقي 1382).
متداول ترين طرح تحقيق شبه آزمايشي شامل دو گروه است: يك گروه آزمايشي و يك گروه گواه. اين طرح بصورت زير نمايش داده مي شود:
گروه آزمايشي (E)
گروه گواه ( C)
كه در آن   پيش آزمون،  عمل آزمايشي،   عمل كنترل و   پس آزمون را نمايش مي دهد.
3-2- جامعه مورد بررسي
جامعه آماري در اين پژوهش، دانش آموزان پسر سال سوم دبيرستان رشته ادبيات و علوم انساني مي باشند كه در سال تحصيلي 84-83 در شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان، مشغول به تحصيل مي باشند. تعداد دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبيات و علوم انساني در سال تحصيلي 84-83 99 نفر مي باشند كه در چهار دبيرستان اين شهرستان مشغول به تحصيل مي باشند.
3-3- حجم نمونه و روش نمونه گيري
چون اين پژوهش در كلاس هاي طبيعي صورت گرفته است و امكان انتخاب آزمودني ها و انتساب آنها در گروه هاي آزمايش و كنترل وجود نداشت، لذا دو كلاس از بين كلاس هاي شوم رشته ادبيات و علوم انساني بصورت تصادفي انتخاب و يك  كلاس به عنوان گروه آزمايشي در معرض متغير مستقل قرار گرفت، يعني روش آموزش يادگيري مشاركتي در آن اجرا گرديد و كلاس ديگر به عنوان گروه كنترل تعيين گرديد و به صورت روش آموزشي سنتي، تدريس شد. تعداد دانش آموزان گروه آزمايش، 30 نفر بود كه يك نفر در آبان ماه ترك تحصيلي نمود و در نهايت حجم گروه آزمايش 29 نفر گرديد و تعداد دانش آموزاني كه در گروه كنترل بودند، 26 نفر بود.
3-4- ابزار جمع آوري داده ها
در اين پژوهش از ابزارهاي زير استفاده گرديد:
الف) آزمون عزت نفس كوپر اسميت
ب) آزمون مهارتهاي اجتماعي ماتسون
ج) آزمون عملكدر تحصيلي معلم ساخت
مقياس عزت نفس كوپر اسميت  ( فرم آموزشگاهي):
اين مقياس بر اساس بررسي گسترده درباره مباني، استلزام ها و روابط متقابل عزت نفس فراهم شده است. اغلب مواردي كه در اين مقياس گنجانده شده، مواد تنظيم شده مقياس راجرز و دايمون (1954) است و مواد ديگري هم به آنها افزوده شده است (رويا حسيني 1375).
مقياس عزت نفس به منظور سنجش باز خورد نسبت به خود در قلمروهاي اجتماعي، خانوادگي، آموزشگاهي و شخصي فراهم شده است. از جمله ويژگي هاي مثبت اين آزمون ساده و قابل فهم بودن جملات، كوتاه بدون مقياس و قابليت اجراي گروهي است. آزمون عزت نفس كوپر اسميت در ايران توسط دادستان (1371) ترجمه و هنجاريابي گروه است. آزمون 58 سئوالي ( ماده اي) كوپر اسميت، احساسات، عقايد يا واكنش هاي فردي را توصيف مي كند و آزمودني بايد به اين مواد با علامت گذاري در يكي از مربع هاي مربوط به گزينه هاي “بلي” يا “خير” پاسخ دهد. در هر دو شكل آموزشگاهي و بزرگسال تركيب مواد فهرست مشابه است.
تعداد سئوالات در مقياس هاي مختلف اين آزمون به گونه اي است كه در جدول زير مي آيد:
مقياس مواد
مقياس عمومي 26 G
مقياس اجتماعي 8 So
مقياس خانوادگي 8 F
مقياس آموزشگاهي 8 SC
مقياس دروغ 8 L
كل 58 T
به دليل مطالعات زيادي كه درباره عزت نفس در كشور صورت گرفته و از آنجايي كه اغلب آنها براي سنجش عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس استفاده كرده اند. پايايي اين آزمون بارها در مطالعات مختلف محاسبه شده است. بطور مثال پورسينا، فلسفينژاد، مجديان، ابراهيم ( به نقل از تقي لو، 1383) به ترتيب ضريب پايي 86/0، 83/0، 81/0، 83/0 را بدست آورده اند. تقي لو نيز ضريب پايايي 78/0 را بدست آورده است. در اين پژوهش نيز با استفاده از روش آلفاي كرونباخ، ضريب 83/0 بدست آمد.
مرويان حسيني ( به نقل از پورسينا 1382 ) ضريب روايي 86/0 را براي اين آزمون بدست آورد.
نحوه نمره گذاري: شيوه نمره گذاري كوپر اسميت مبتني بر قاعده زير است:
عبارات شماره 26، 32،36،41،45،50،53،58 عبارات مقياس دروغ سنج مي باشد. هيچ نمره اي به آنها تعلق نمي گيرد.
براي عبارات شماره:1،4،5،8،14،19،20،27،28،29،33،37،39،42،43،47، “بلي” نمره يك مي گيرد و “خير” نمره صفر مي گيرد. در بقيه عبارات، “خير” نمره يك مي گيرد و “بلي” نمره صفر مي گيرد. دامنه نمرات بين صفر و50 است و هر چه نمره به 50 نزديكار باشد عزت نفس بالاتر است ( عليزاده، 1373به نقل از پوسينا 1382).
در تحقيقي كه بيابانگرد (1370) بر روي 230 نفر از دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي شهر تهران انجام داد. ميانگين 4/25 را بدست آورد. لذا افرادي كه در اين آزمون بيشتر از ميانگين مذكور نمره بدست آوردند داراي عزت نفس بالا و افراد كمتر از آن داراي عزت نفس پايين خواهند بود ( بيابانگرد، 1374).

دانلود پروژه سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
قیمت: 7,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد