دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سرمازدگی درختان

سرمازدگی درختان
فهرست مطالب
پيش گفتار
فصل اول
سرما زدگی درختان
مقدمه
1-1) دما و آثار حياتي آن روي گياه
1-2) وارونگي دمايي
1-3) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی
1-4) بيلان انرژي در يك شب يخبندان
1-2) پيش بيني تاريخ وقوع يخبندان
فصل دوم:
راههاي موجود مقابله با سرمازدگي درختان
مقدمه
2-1) روش هاي كوتاه مدت
2-1-1) بخاري ها:
2-1-2) روش غرقاب كردن خاك
2-1-3) آبياري باراني
2-1-4) سيستم SIS
2-1-5) ماشين هاي مولد باد
2-1-6) دستگاههاي مولد مه
2-1-7) بال گردها
2-2) روش هاي كاهش هدر رفت گرما
فصل سوم:
طراحي دستگاه جديد
مقدمه
3-1) روش استفاه از بخاري:
3-2) استفاده از ماشين باد
3-3) روش هاي غرقاب كردن و آب پاشي
روش های کاهش هدر رفت گرما
3-5)طراحي دستگاه جديد
3-5-1) طراحی بدنه اصلی
3-5-2) انتخاب فن
3-5-3) انتخاب المنت برقی
3-5-4) طراحی سر چرخان
فصل چهارم
روش هاي اندازه گيري دما در باغ يا مزرعه
مقدمه
فصل پنجم
ورق کاری
مقدمه
5-1) دستگاه ها ، نگهدارنده ها ، ثابت کننده ها و ابزار مورد استفاده در کار با ورق
5-1-1) دستگاه ها و تجهيزات
5-1-2 ) نگهدارنده ها و ثابت کننده ها
5-1-3) ابزار کار
5-1-4) ابزار و دستگاههاي اندازه گيري
5-1-5 ) شابلون ها و بلوک هاي آزمايش
5-2) صاف و هموار کردن ورق
5-2-1) صاف و هموار کردن صفحات فلزي بروش دستي بر روي يک سطح تخت با استفاده از يک لبه مستقيم براي کنترل.
5-2-2) صافکاري صفحات فلزي داراي انحنا و موج در لبه ها به روش دستي با استفاده از يک سطح تخت
5-2-3) صافکاري صفحات فلزي داراي برآمدگي و شکم دادگي به روش دستي با استفاده از يک سطح تخت
5-2-4) صاف و هموار کردن ورق فلز با استفاده از ماشين سه نوردي
5-2-5 ) صاف و هموار کردن ورق هاي فلز با استفاده از پتک هاي بادي
5-3) رسم و پياده کردن نقشه بر روي کار
5-3-1 ) رسم و پياده کردن نقشه به روش انتقال جزء به جزء
5-3-2) رسم و پياده کردن نقشه بر روي کار با استفاده از شابلون ها، مدل هاي پيش ساخته و توسط قطعات جفت (مکمل)
5-3-3 ) روش بسط و گسترش دادن
5-4) برش ورق هاي فلزي
5-4-1) روش هاي برش
5-4-2- قيچي هاي دستي
5-5- روش هاي سوراخ كردن فلز
5-5-1) ايجاد سوراخ بوسيله ماشين هاي مته كاري
در مته كاري دستوالعمل هاي زير را بايد رعايت نمود:
جابجايي مركز سوراخهاي مته شده ممكن است ناشي از موارد زير باشد:
5-6) پرچ كاري سرد
5-6-1- روش هاي پرچ كاري
5-6-2) اتصالات پرچ
5-6-3- نواقص پرچ كاري
5-7) گرد خم كني ورق هاي فلزي
5-8) درز كاري
5-9) لب برگردان به خارج (فلانج كردن به خارج)
5-1) لحيم كاري
5-10-1) لحيم هاي نرم
5-10-2) لحيم هاي سخت
منابع ومآخذ
پيش گفتار
سرمازدگي يكي از پديده هاي جوي است كه علي رغم پيش بيني بودن، در رديف حوادث غير مترقبه تعريف مي شود.
افت شديد و ناگهاني دما بويژه در اوايل فصل بهار، سرما و يخ زدگي محصولات كشاورزي را به دنبال دارد. حادثه اي كه متأسفانه در اكثر سال ها باعث بروز خسارت هاي سنگين به محصولات زراعي و باغي كشور مي گردد. اين خسارت ها در مناطق حاشيه كوير داراي فراواني و شدت بيشتر مي باشد. سرمازدگي علاوه بر ايجاد ضرر و زيان اقتصادي به بخش كشاورزي و منابع طبيعي، موجب توسعه فقر در سطح خانوارهاي روستايي مي گردد.
اين در حالي است كه علاوه بر وجود دانش بومي و شيوه هاي سنتي براي كاهش آثار سوء سرمازدگي و يخبندان، دستاوردهاي علمي و تحقيقاتي پژوهشگران داخلي و خارجي نيز فرا روي ماست و مي توان با شناسايي، بومي سازي و فرهنگ سازي، شيوه هاي موثر و عملي را در مناطق حادثه خيز ترويج و مانع از بروز خسارت هاي سنگين و جبران نا پذير سرمازدگي گرديد.
فصل اول
سرما زدگی درختان
مقدمه
رشد و عملكرد گياهان زراعي، تابعي از كليه ي عوامل محيطي و آثار متقابل آنهاست. اين عوامل شامل عوامل آب و هوايي، رطوبت خاك، مواد غذايي و گازها مي باشند كه بسته به مقدار آنها در محيط، رشد و نمو گياه را افزايش يا كاهش مي دهند.
از ميان اين عوامل از عرض جغرافيايي، ارتفاع از سطح دريا، دوري و ترديكي به دريا و شيب به عنوان مهمترين فاكتورهاي اقليمي و از بارندگي، تابش خورشيدي (شامل طول دوره روشنايي)، دماي هوا، رطوبت هوا، رطوبت خاك، دماي خاك و باد مي توان به عنوان مهمترين متغيرهاي هوا شناسي كه بيشترين تأثير را بر كشاورزي دارند نام برد.
1-1) دما و آثار حياتي آن روي گياه
دماي گياهان ثابت نبوده و تحت تأثير تغييرات دماي محيط اطراف تغيير مي كند. در فصل پاييز و بهار دماي محيط تغييرات زيادي دارد به گونه اي كه گاهي دما حتي به كمتر از صفر درجه نيز كاهش مي يابد.
در اين شرايط بيشتر واکنش هاي حياتي گياهان كه مستلزم انجام فرايندهاي فيزيكي و شيميايي هستند و به وسيله دما كنترل مي گردند، دچار مشكل مي شوند.
كليه ي فعاليت هاي حياتي گياهان در محدوده دماي صفر تا 50 درجه سانتي گراد كه نقطه انعقاد پروتئين ها است، انجام مي شود. در وراي اين دماها ساختمان شيميايي پروتئين ها (آنزيم ها) دچار تغيير مي شود و در نتيجه فعاليت هاي بيولوژيكي گياهان متوقف، يا شروع به توقف مي كند.
دماي كه در آن رشد مطلوب گياه انجام مي شود به گونه گياه، مرحله نموي و مرحله فيزيولوژيكي ويژه فرآيند رشد آن گياه بستگي دارد و در گياهان مختلف متفاوت است. دماي متوسط 10 تا 30 درجه سانتي گراد براي اكثر گياهان زراعي، دماي مناسب مي باشد.
بعنوان مثال رشد گياهان سرما دوست (مانند گندم، جو، سيب زميني، نخود، باقلا، چغندر قند، بزرك و …) در هواي خنك بهتر مي باشد و در دماي بالا آسيب مي بينند. اين گياهان بطور طبيعي روز بلند هستند و قادرند دماي 2- درجه سانتي گراد يا كمتر را تحمل كنند.
1-2) وارونگي دمايي
در روز هواي سطح زمين در اثر عمل هدايت گرم مي شود و به دليل سبك بودنش به بالا صعود مي كند. هواي گرم صعود كرده با هواي سردتر طبقات فوقاني هوا مخلوط مي شود، به طوري كه ابتدا دماي هوا در چندين متري بالاي سطح زمين سريعاً كاهش يافته و سپس با افزايش ارتفاع با يك آهنگ كندتري كاهش مي يابد و يك نمايه دمايي وابسته به ارتفاع در طول روز تشكيل مي شود، در حالي كه در شب، همواره تشعشعات طول موج بلند از سطح زمين به آسمان مي روند.
هواي بالاي زمين در اثر تماس با هواي سرد سطح زمين، سرد مي شود و چون از هواي گرم صعود كرده در طول روز، سنگين تر مي باشد در نزديكي سطح زمين باقي مي ماند. اين مسئله باعث مي شود كه در شب دماي زمين در مقايسه با دماي هواي بالاي آن كمتر باشد. به اين حالت كه با افزايش ارتفاع از سطح زمين دما بيشتر مي شود وارونگي دمايي در نزديكي زمين اطلاق مي شود. در چنين شرايطي هواي سردتر در زير هواي گرم تر قرار مي گيرد.
در نتيجه ايجاد وارونگي دمايي، دماي هوا در چند متري بالاي سطح زمين برعكس قاعده كلي (افزايش ارتفاع سبب كاهش دما مي گردد) افزايش يافته و در بالاتر از اين ارتفاع ويژه، دماي هوا مانند نمايه (پروفيل) روزانه به كندي كاهش مي يابد كه به نمايه شبانه يا نمايه اينورژن (inversion) معروف است.
بطور كلي ارتفاع اينورژن در مرازع حدود 8 تا 15 متر مي باشد.
1-3) وضعیت گرمایی گیاه و بیلان انرژی تشعشعی
زمین در نتیجه وجود بیلان انرژی مثبت در طول روز (گرمای گرفته شده بیش از گرمای از دست رفته می باشد.) و توسط قسمتی از انرژی خورشیدی که به سطح خاک می رسد، گرم می شود و مقداری گرما نیز از این طریق به اعماق خاک هدایت می شود. اما در موقع غروب خورشید و نزدیک شدن شب، انتشار تشعشع گرمایی یا از دست رفتن گرما از سطح زمین (از سطح خاک، آب، پوشش گیاهی و …) از طریق تشعشع (موج بلند) سبب سرد شدن آن و باعث سرد شدن لایه هوای مجاور خود و لایه های بالاتر از خود می شود و موجب تولید لایه های سرد و وقوع سرد شدن تشعشعی می شود و حتی ممکن است منجر به وقوع یخ زدگی شود.
دلیل این امر این است دمای خاک کمتر از هوای مجاور آن بوده، انرژی از طریق جابجایی از خاک گرم به هوای نسبتاً سرد مجاور آن منتقل می شود. بدین ترتیب هوای مجاور سطح زمین گرم شده و همزمان به لایه های بالاتر صعود می کند و هوای سرد جای آن را می گیرد. این فرآیند به طور مداوم در سطوح پایینی جو زمین تکرار می شود.
به هنگام شب، گرما به صورت تشعشع طول موج بلند از زمین به فضا منعکس می شود و کسری از انرژی دریافتی از خورشید به صورت طول موج بلند (مادون قرمز) از آن خارج می شود. از طرفی در هنگام شب، میزان تابش ورودی به سطح زمین کم است، بنابراین به دلیل بیشتر بودن میزان هدر رفت گرما و ادامه این وضعیت تا طلوع آفتاب، در شب به تدریج زمین سرد شده و در نزدیکی های صبح با وقوع حداکثر کاهش دما، حداقل دمای لازم برای بروز تنش سرما، ایجاد می شود. به همین دلیل است که دماهای حداقل، معمولاً صبح اتفاق می افتد.
وجود پوشش ابر باعث کاهش سرد شدن در شب می شود، زیرا ابرها قسمتی از تشعشعات نامرئی باز تابیده شده از سطح زمین را جذب می کنند و بخشی از آن را مجدداً به زمین باز می گردانند.
بروز سرمای تشعشعی به ویژه در فصل سرد، سبب وقوع دمای بحرانی و بروز یخ بندان در منطقه می شود که از آن به یخ بندان تشعشعی یاد می کنند.  ………….

دانلود پروژه سرمازدگی درختان
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد