دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول
مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات
الف_ حقوق فرانسه
ب ) حقوق سويس
ج_ حقوق هلند
د _ حقوق لوگزامبورك
هـ _ حقوق يونان
و _ حقوق بلژيك 14)
ز_ حقوق ايران
بخش دوم
حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه
اولاً _ اقدامات تاميني
ثانياً ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات و نحوه تعيين آن
ب _ حقوق سويس(46)
 اولاً رعايت اصل تساوي
ثانياً _ قبول عدم رعايت تساوي
عدم رعايت تساوي بايستي داراي عناصر زير باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود:
رابعاً اجراي قواعد مربوط به سوء ايتافده از حق
د_ حقوق لوگزامبوك
هـ _ حقوق يونان
و _ حقوق بلژيك
ز _ حقوق ايران
اولاً _ حمايت قانون از اقليت در مقابل اكثريت
ثانياً _مفهوم شخص حقوقي
طرز فكر قراردادي
2 _ فكر تاسيس حقوقي
بخش سوم
حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل
الف _ حقوق فرانسه(84)
اولاً _ اقامه دعوي عليه شركت(85)
ثانيا _ اقامه دعوي عليه مديران شركت
دادگاه سهم هر يك را در تقسيم ضرر معين مينمايد(92)
ب _ حقوق سويس(94)
اولا_ حمايت قانوني
ثانياً _ رويه قضائي
ج_ حقوق هلند
د_ حقوق لوگزامبورگ
هـ _ حقوق يونان
و _ حقوق بلژيك
اولا_ حمايت ثالث در مقابل مديران شركت,
ثانياً_ حمايت اشخاص ثالث در مقابل گروه شركتها(111)
ز _ حقوق ايران
نتيجه
منابع
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت
مقدمه
سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهاي مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفي زندگي تجاري نشان داده است كه اشخاصي مانند نماينده تجاري (2) (Agent commercial قائم مقام تجاري (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مديران در شركتهاي سهامي و غير سهامي gerants _ ad inistrateurs ماموريت دارند كه منابع ديگران را حفظ و اداره نمايند و گاهي اتفاق مي افتد كه بعضي از اين اشخاص اختيارات تفويض شده را با تغيير هدف مورد نظر به نفع شخصي بكار برند.
سوء استفاده از اختيارات در حقوق شركتها مورد توجه بيشتر قرار گرفته است زيرا مديران و ساير اعضاء شركتها از اختيارات وسيعي در اجراي مشاغل خود برخوردارند كه اين امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر اين علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنين خطري حمايت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروري است(6) قوانين اغلب كشورها تعريفي از سوء استفاده از اختيارات و مشاغل ننموده اند ولي علماء حقوق و رويه قضائي مصاديق و عناصر تشكيل دهنده آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند.
1) انجمن هانري كاپيتان كه از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشكيل شده است در كنگره سال 1977 كه از 16 تا 21 مه (26 تا 31 ارديبهشت 1356) در آتن دسالونيك يونان تشكيل شد و موضوع مهم حقوقي تحت عنوان سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان كشورهاي مختلف قرار گرفته بود كه ما گزارشهاي عمومي در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بكمك منابع ديگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ايران مقايسه مينمائيم.
2) نماينده تجاري عبارت از واسطه تجاري است كه بعنوان وكيل حرفه اي مستقل و بدون اينكه مرتبط بقرار دادكار باشد پس از مذاكره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مينمايد
(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18
3) قائم مقام تجاري واسطه ايست كه بطور دائم براي يك يا چند نفر بحساب آنان جلب مستري كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعدي كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعهدي داشته باشد.
(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302
4) حق العمل كار _ تاجري است كه عمليات تجاري را بنام خود و بحساب تاجر ديگر انجام ميدهد.
5) دلال _ تاجري است كه انجام معامله و انعقاد قرارداد را بين دو يا چند نفر تسهيل مي نمايد.
بخش اول
مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات
الف_ حقوق فرانسه
پرفسور كاله _ اولوي فرانسه براي تعريف سوء استفاده از اختيارات دو نمونه ارائه ميدهد: اولين نمونه سوء استفاده از اختيارات در يك شركت كه در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ايست كه وسيله اعضاء شركت مانند مديران, هيئت مديره رئيس هيئت مديره و هيئت مراقبت كه اختيارات لازم از شركاء يا سهامداران كسب نموده اند, صورت ميگيرد(8). دومين نمونه سوء استفاده از اختيارات كه سبب صدور آراء متعددي گرديده, (9) تحت عنوان سوء استافده اكثريت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر ميرسد ذكر دو نموده مذكور براي تعريف سوء استفاده و عناصر تشكيل دهنده آن مورد توجه قرار گيرد.
ب ) حقوق سويس
پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سويسي در بحث قرار داده و اصل استقلالي موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار ميگردد لذا اصل استقلال حقوقي مذكور را در موارديكه شركت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبي قبول مي كند زيرا سهامدار ممكن است با تغيير هدف, خود را در پوشش شخصيت حقوقي مخفي نمايد(10).

دانلود پروژه سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد