ارزش انسان به افکار و باورهای اوست
خانه » پروژه » مدیریت و حسابداری » دانلود پروژه سيستمهاي كنترل كيفي
دانلود پروژه سيستمهاي كنترل كيفي

دانلود پروژه سيستمهاي كنترل كيفي

سيستمهاي كنترل كيفي

فهرست مطالب

فصل اول : ۸
معرفی. ۸
ISO 9000. 8
مقدمه ۹
موضوع تحقیق. ۱۱
روش تحقیق. ۱۲
اصول هشت گانه مدیریت کیفیت.. ۱۹
رویکرد فرآیندگرا ۲۲
نظامنامه کیفیت.. ۲۶
۸- اندازه گیری ،تجزیه و تحلیل و بهبود ۳۷
۸-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ۳۷
فصل دوم :معرفی سازمان:(مجتمع آموزشی سما) ۳۸
تاریخچه : ۳۸
زمین ، فضا و سرمایه گذاری  : ۳۹
تعداد مدارس و دانش آموزان : ۳۹
دستاورد های علمی ، فرهنگی : ۴۰
دوره کاردانی : ۴۱
زبان و کنکور سما  : ۴۱
نشریات : ۴۲
نگاهی به آینده : ۴۲
چارت.. ۴۷
سازمانی. ۴۷
شرح  وظایف پست های آموزشکده شرح وظایف پست سازمانی رئیس آموزشکده ۴۹
شرح وظایف پست سازمانی رئیس آموزشکده ۵۰
وظایف ومسئولیت های شورای آموزشکده ۵۲
شرح وظایف پست سازمانی مسئول امورفرهنگ اسلامی. ۵۳
شرح وظایف پست سازمانی مسئول دفتر وروابط عمومی. ۵۵
شرح وظایف پست سازمانی معاون امور آموزشی ودانشجویی. ۵۶
شرح وظایف پست سازمانی کارشناسان خدمات آموزشی (امتحانات ) ۵۷
شرح وظایف پست سازمانی کارشناس امور دانشجویی آموزشکده ۵۹
شرح وظایف پست سازمانی کارشناس اموردانشجویی (فارغ التحصیلان) ۶۰
شرح وظایف پست سازمانی رئیس اداره امورپژوهشی. ۶۲
شرح وظایف  پست  سازمانی کارشناس امور پژوهشی ( کارگا هها وآزمایشگا هها ) ۶۴
شرح وظایف پست سازمانی کارشناس امورپژوهشی (ارتباط با صنعت ) ۶۵
شرح وظایف پست سازمانی رئیس اداره امورعمومی. ۶۶
شرح وظایف پست سازمانی حسابدار ۶۸
شرح وظایف پست سازمانی حسابداروجمعداراموال. ۷۰
شرح وظایف پست سازمانی کارگزینی. ۷۱
شرح وظایف پست سازمانی بایگانی. ۷۲
فلوچارتها ۷۴
نمودار گردش.. ۹۱
فصل چهارم: ۹۶
فصل چهارم: ۹۸
فصل چهارم: ۹۹
فصل چهارم: ۱۰۰
فصل چهارم: ۱۰۱
فصل چهارم: ۱۰۲
فصل چهارم: ۱۰۳
سیستم مدیریت کیفیت.. ۱۰۳
الزامات.. ۱۰۴
عمومی. ۱۰۴
شناسنامه فرایندها ۱۰۵
ارتباط بین فرایندها ۱۱۰
Process Map)) 110
الزامات مستند سازی. ۱۱۲
الزامات مستند سازی. ۱۱۲
اهداف کیفی مجتمع آموزشی سما واحد ابهر ۱۱۳
۱- محدوده و دامنه کاربرد : scope. 117
1-1- موارد عمومیGeneral : 117
1-2- کاربرد  Application : 117
1-3- کاربرد اصول مدیریت کیفیت در مجتمع آموزشی سما : ۱۱۹
۱-۴- تهیه ، تصویب وتوزیع نظامنامه : ۱۲۱
۱-۵- معرفی مجتمع آموزشی سما : ۱۲۱
۱-۶- افتخارات و دستاوردهای مجتمع آموزشی سما ازسال ۸۱ تاکنون  : ۱۲۲
-استانداردهای مرجع : Normative Refrences 123
– اصطلاحات و تعاریف Terms and definition. 124
4- نیازمندیهای سیستم مدیریت کیفیت.. ۱۲۵
۴-۱- نیازمندیهای کلی Generals Requirment: 125
4-2- نیازمندیهای مستندسازی Documents  Requirments 128
4-2-1- نیازمندیهای کلی General  Requirments 128
4-2-2- نظامنامه کیفیت   Quality manual 129
4-2-3- کنترل مستنداتControl  of documents 129
4-2-4- کنترل سوابقControl of Records 130
5-2- تمرکز بر مشتری. ۱۳۳
۵-۳- خط مشی کیفیت.. ۱۳۳
۵-۴-  طرح ریزی. ۱۳۴
۵-۴-۱-  اهداف کیفی. ۱۳۴
اهداف کیفی مجتمع آموزشی سما ۱۳۴
۵-۴-۲- طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت.. ۱۳۶
۵-۵- مسئولیتها، اختیارات و ارتباطات.. ۱۳۶
۵-۵-۱- مسئولیتها و اختیارات.. ۱۳۶
۵-۵- ۲ – نماینده مدیریت.. ۱۳۹
۵-۵- ۳ – ارتباطات داخلی. ۱۴۰
۵-۶-۱- نیازمندیهای کلی. ۱۴۰
۵-۶-۲-  ورودی های بازنگری مدیریت.. ۱۴۱
۵-۶-۳- خروجی های بازنگری مدیریت.. ۱۴۱
۶ – مدیریت منابع. ۱۴۲
۶-۱-  تأمین منابع. ۱۴۲
۶-۲- منابع انسانی. ۱۴۲
۶-۲-۱- کلیات.. ۱۴۲
۶-۲-۲- صلاحیت ، آگاهی وآموزش.. ۱۴۲
۶-۳- زیر ساختارها ۱۴۳
۶-۴- محیط کاری. ۱۴۳
۷- تحقق خدمات.. ۱۴۴
۷-۱- طرح ریزی تحقق خدمات.. ۱۴۴
۷-۲- فرآیندهای مربوط به مشتری. ۱۴۴
۷-۲-۱- تعیین نیازمندیهای مربوطه به خدمات.. ۱۴۴
۷-۲-۲- بازنگری نیازمندیهای مربوط به خدمات.. ۱۴۶
۷-۴- خرید. ۱۴۷
۷-۴-۱- فرآیند خرید. ۱۴۷
۷-۴-۲- اطلاعات خرید. ۱۴۷
۷-۴-۳- تصدیق محصول خریداری شده ۱۴۸
۷-۵- تدارک خدمات.. ۱۴۸
۷-۵-۱- کنترل خدمات.. ۱۴۸
۷-۵-۲- شناسایی وردیابی. ۱۴۹
۷-۵-۳- اموال متقاضی ( اسنادومدارک متقاضی ) ۱۴۹
۷-۵-۴- نگهداری خدمت.. ۱۵۰
۷-۵ – ۵- کنترل ابزار پایش و اندازه گیری. ۱۵۰
۸- اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل و بهبود ۱۵۰
۸-۱- کلیات.. ۱۵۰
۸-۲-پایش و اندازه گیری. ۱۵۲
۸-۲-۱- رضایت مشتری. ۱۵۲
۸-۲-۲-ممیزی داخلی کیفیت.. ۱۵۲
۸-۲-۳- پایش و اندازه گیری فرآیندها ۱۵۲
۸-۲-۴– پایش و اندازه گیری خدمات (محصول) ۱۵۳
۸-۳-کنترل محصول نامنطبق. ۱۵۴
۸-۴- تجزیه و تحلیل داده ها ۱۵۵
۸-۵- بهبود ۱۵۵
۸-۵-۱- بهبود مستمر ۱۵۵
۸-۵-۲- اقدامات اصلاحی. ۱۵۶
۸-۵-۳- اقدام پیشگیرانه ۱۵۶
د ) سوابق تغییرات نظامنامه ۱۵۷
ه ) لیست امضاء های مجاز: ۱۵۸
دستورالعملها ۱۵۹
دستور العمل ثبت نام ۱۶۰
هدف و دامنه کاربرد : ۱۶۰
۳-۱ ثبت نام ورودیهای جدید : ۱۶۰
روش اجرایی : ۱۶۰
مسئولیت اجرا : ۱۶۲
دستور العمل فارغ التحصیلی. ۱۶۳
فارغ التحصیلی : ۱۶۳
مسئولیت اجرا : ۱۶۴
دستور العمل حذف و اضافه دروس.. ۱۶۵
هدف و دامنه کاربرد : ۱۶۵
حذف و اضافه : ۱۶۵
۴- مسئولیت اجرا : ۱۶۵
دستور العمل انتقال موقت و یا دائم. ۱۶۷
هدف و دامنه کاربرد : ۱۶۷
۳-۱) انتقال موقت : ۱۶۷
۳-۲) انتقال دائم : ۱۶۸
دستورالعمل مغایرت معدل. ۱۷۱
هدف و دامنه کاربرد : ۱۷۱
مسئولیت اجرا : ۱۷۱
دستورالعمل تجدید نظر نمره ۱۷۳
هدف و دامنه کاربرد : ۱۷۳
۳-۱) اعلام نمره توسط استاد مربوطه ۱۷۳
دستورالعمل صدور معافیت تحصیلی. ۱۷۵
هدف و دامنه کاربرد : ۱۷۵
دستورالعمل درس معرفی به استاد ۱۷۷
هدف و دامنه کاربرد : ۱۷۷
دستور العمل مشروطی ، انصراف ، اخراج و عدم مراجعه ۱۷۹
هدف و دامنه کاربرد : ۱۷۹
دستور العمل ترخیص از خدمت سربازان. ۱۸۱
هدف و دامنه کاربرد : ۱۸۱
دستور العمل معادل سازی. ۱۸۳
هدف و دامنه کاربرد : ۱۸۳
دستور العمل مرخصی سنوات تحصیلی. ۱۸۵
هدف و دامنه کاربرد : ۱۸۵
دستور العمل امتحانات.. ۱۸۷
هدف و دامنه کاربرد : ۱۸۷
۴ – مسئولیت اجرا : ۱۸۸
روشهای  اجرایی. ۱۹۰
– روش اجرایی تدارکات.. ۱۹۱
هدف : ۱۹۱
محدوده : ۱۹۱
۴- رویه : ۱۹۳
۴- ۱ – درخواست جنس از انبار : ۱۹۳
۴ – ۲ – درخواست خرید اقلام ( اطلاعات خرید ) : ۱۹۳
۴ – ۳ – تائید درخواست خرید : ۱۹۴
۴ – ۴ – ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان : ۱۹۴
۴ – ۵ – فرایند خرید : ۱۹۶
۴ –۶– تائید اقلام خریداری شده ( تصدیق محصول خریداری شده ) ۱۹۶
۵- مسئولیت ها  واختیارات : ۱۹۷
– روش اجرائی ارزیابی تامین کنندگان. ۱۹۸
۱- هدف : ۱۹۸
۲- دامنه کاربرد: ۱۹۸
۳- تعاریف : ۱۹۹
۴- مسئولیتها : ۱۹۹
۵- مدارک ذیربط: ۱۹۹
۶- شرح اقدامات : ۱۹۹
۷- ارزیابی اولیه تامین کنندگان : ۱۹۹
۸- ارزیابی مجدد از تامین کنندگان : ۲۰۱
۹- نحوه امتیاز دهی به معیارهای ارزیابی اولیه و مجدد : ۲۰۳
۱۰- شاخص تصمیم گیری در مورد امتیازات کسب شده در ارزیابی اولیه و مجدد : ۲۰۴
۱۱- رویه ارزیابی تامین کنندگان تخصصی مجتمع : ۲۰۵
– اقدام اصلاحی  و پیشگیرانه ۲۰۷
۱- هدف : ۲۰۷
۲- محدوده : ۲۰۷
۳- تعاریف : ۲۰۷
۴-۳- دستور اجرایی اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه: ۲۱۱
۴-۵- پیگیری ،بررسی مجدد وبازبینی ( بازنگری اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه  انجام شده ) ۲۱۲
یادآوری ۷: ۲۱۴
۵- مسئـولیت ها واختیارها : ۲۱۴
۶ – مستندات : ۲۱۴
– روش اجرائی بازنگری مدیریت.. ۲۱۵
۱- هدف: ۲۱۵
۴-۲- جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مدیریت جهت باز نگری  : ۲۱۶
ورودی های جلسه بازنگری مدیریت عبارتند از: ۲۱۶
۴-۲-۱-بازخوردهای مشتریان : ۲۱۶
۴-۲-۲- گزارش عملکرد فرآیند وانطباق محصول : ۲۱۷
۴-۲-۳-گزارش  وضعیت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه : ۲۱۸
۴-۲-۴- گزارش ارزیابی بازنـگری مدیریت قبلی : ۲۱۸
۴-۲-۵-گزارش  تغییراتی که می توانند سیستم مدیریت کیفیت را تحت تأثیر قراردهند: ۲۱۸
۴-۲-۶-پیشنهادهائی برای بهبود(ومیزان پیشرفت پروژه های بهبودمستمر): ۲۱۹
۴-۲-۷- گزارش وضعیت آموزش نیروی انسانی : ۲۲۰
۴-۲-۸- گزارش خط مشی واهداف کیفی : ۲۲۰
۴-۴ – تشکیل جلسات : ۲۲۰
۴-۵- نتایج جلسه بازنگری مدیریت (خروجی ها ) ۲۲۱
۵- مسئولیت ها واختیارات : ۲۲۱
۶- مستندات : ۲۲۲
– روش اجرایی شناسایی و ردیابی. ۲۲۳
۱- هدف ودامنه کاربرد: ۲۲۳
۶- شاخص کنترل فرآیند : ۲۲۴
– روش اجرائی ارزیابی رضایتمندی مشتری. ۲۲۵
۱ – هدف : ۲۲۵
۴-۲- نظر سنجی از دانش آموختگان و ارباب رجوع: ۲۲۷
مسئولیت ها واختیارات : ۲۲۸
– روش اجرائی رسیدگی به شکایات مشتریان. ۲۳۰
۴-۲- بررسی واحد مربوطه  : ۲۳۲
۴-۳- بررسی کمیته    : ۲۳۲
۴-۴- بررسی رفع اشکال : ۲۳۲
۴-۵- رسیدگی به شکایات مشتریان. ۲۳۳
۵- مسئولیت ها واختیارها : ۲۳۴
۶-مستندات : ۲۳۴
– روش اجرائی طرح ریزی تحقق خدمت.. ۲۳۵
۱-هدف: ۲۳۵
۴ – ۳ – تعیین الزامات طرحریزی : ۲۳۷
۴ – ۴ – روش اجرائی تهیه طرح کنترل خدمت نامنطبق: ۲۳۹
۶-مستندات: ۲۴۰
– فنون تجزیه و تحلیل داده ها : ۲۴۲
فصل پنجم : ۲۴۵
نتیجه گیری و  پیشنهادات.. ۲۴۵
(فرمهای پیشنهادی) ۲۴۵
تعهد نامه جهت دریافت مرخصی تحصیلی / حذف ترم ۲۴۷
لیست فیش های خدمات آموزشی دانشجویان ورودی                     رشته ۲۴۸
« فرم درخواست مرخصی ». ۲۵۰

مقدمه

تااوايل سال 1980 تقريبا تمامي شرکتها وسازمانها براين باوربودند که کيفيت تنها درمحصول نهائي تجلي يافته ورضايت مشتري فقط با دريافت محصول ياخدمت مناسب تامين مي گردد .ازاينرو رقباي ژاپني واروپائي محصولات صرفا بادوامي راتوليد وبه عنوان يک محصول با کيفيت به بازارعرضه مي کردند .به تدريج بارشد وپيشرفت تکنولوژي وابداع سيستمهاي طراحي وساخت توسط کامپيوتراتکاء به مهارت هاي انساني کاهش يافته وموجبات توليد وارائه محصولات مشابه براي شرکتهاي رقيب فراهم آمد .حالا ديگرتشخيص وتميزمحصولات ارائه شده توسط شرکت هاي مختلف دربازاربسيارمشکل مي نمود ، لذاشرکتها براي پيشي گرفتن ازرقباي خود ناگزيربه دنبال مفاهيم ديگري بودند تابامشخصات کيفي کالا تلفيق نموده وبا ايجاد تمايزبين محصولات خود وديگران سهم بازاربيشتري راتصاحب نمايند .آنها دريافتند که تنها راه تشخيص ووجه افتراق بين محصولات ، ترکيبي ازکيفيت وارائه خدماتي است که نيازوانتظارآينده مشتري رابا قيمت مناسب برآورده سازد .درواقع آنها به اين نتيجه مهم رسيده بودند که مشتريان به همان اندازه که به کيفيت محصول اهميت مي دهند براي کيفيت خدمات نيزارزش قائلند .آنها هم چنين به اين نکته مهم دست يافته بودند که کيفيت خدمات متکي برمردم است واين مسئله به ويژه هنگاميکه کارکنان با مردم ارتباط مستقيم دارند به خوبي آشکارمي شود .

برای خرید اطلاعات خود را وارد کنید
 • کلیه پرداخت های سایت از طریق درگاه بانک سامان انجام می گیرد.هر مرحله از خرید می توانید مشکل خود را با پشتیبان و فرم تماس با ما در جریان بگذارید در سریعترین زمان ممکن مشکل برطرف خواهد شد
 • پس از پرداخت وجه ، فایل محصول هم قابل دانلود می باشد و هم به ایمیل شما ارسال می گردد .
 • آدرس ایمیل را بدون www وارد نمایید و در صورت نداشتن ایمیل فایل به تلگرام شما ارسال خواهد شد .
 • در صورت داشتن هرگونه سوال و مشکل در پروسه خرید می توانید با پشتیبانی سایت تماس بگیرید.
 • پشتیبان سایت با شماره 09383646575 در هر لحظه همراه و پاسخگوی شماست
 • اشتراک گذاری مطلب

  راهنما

  » فراموش نکنید! بخش پشتیبانی مقاله آنلاین ، در همه ساعات همراه شماست

  اطلاعات ارتباطی ما پست الکترونیکی: Article.university@gmail.com

  تماس با پشتیبانی 09383646575

  برای سفارشتان از سایت ما کمال تشکر را داریم.

  از اینکه ما را انتخاب نمودید متشکریم.

  معادله فوق را حل نمایید *

  تمام حقوق مادی , معنوی , مطالب و طرح قالب برای این سایت محفوظ است