دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود پروژه سيستم عاملهای بلادرنگ

سيستم عاملهای بلادرنگ

فهرست مطالب
فصل اول :  زمانبندی بلادرنگ
مقدمه
مشخصات سيستم های بلادرنگ
زمانبندی بلادرنگ
رويکردهای ايستای مبتنی بر جدول
رويکردهای ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
رويکردهای پويا بر اساس برنامه ريزی
رويکردهای پويا با بهترين کوشش
زمانبندی ايستا مبتنی بر جدول
زمانبندی ايستای مبتنی بر اولويت و با قبضه کردن
زمانبند مهلت زمانی
زمانبندی Linux
زمانبندی Unix SVR4
•    فصل دوم : الگوريتم های برنامه ريزی و حمايت سيستم های اجرايي برای سيستم های بلادرنگ
خلاصه
برنامه ريزی بلادرنگ
متريک های اجرا در سيستم های بلادرنگ
الگوهای برنامه ريزی
الگوريتمهای برنامه ريزی برای اين الگوها
برنامه ريزی ثابت Table –Driven
برنامه ريزی priority driven preemptive
برنامه ريزی ديناميک
برنامه ريزی Best –Effort  ديناميک   
موضوعات برنامه ريزی مهم   
برنامه ريزی با محدوديتهای  توان خطا   
برنامه ريزی با احيای منابع   
سيستم اجرايي  بلادرنگ
هسته های کوچک ، سريع و اختصاصی   
توسعه های زمان واقعی برای سيستم های اجرای بازرگانی
سيستم های اجرای تحقيق
هسته MARS    50
هسته SPRING    50
هستهMARUTI 51
هسته ARTS 51
•    فصل سوم :  بررسی ارتباط ميان اجزای يک سيستم جامع بلادرنگ
خلاصه    54
شرح عملگرهای بهبوديافته
تشريح مطالعات تجربی
فصل چهارم : منابع
فهرست جدول ها و شکلها
شکل 1 – 1 : زمانبندی يک فرايند بلادرنگ
شکل 1 – 2 : زمانبندی وظيفه های بلادرنگ متناوب با مهلتهای زمانی کامل شدن
شکل 1 – 3 : زمانبندی وظيفه های بلادرنگ نامتناوب با مهلتهای زمانی در شروع
شکل 1 – 4 : مثالی از زمانبندی Linux
شکل 1 – 5: طبقه های اولويت در SVR4
جدول 1 -1 : اطلاعات اجرای دو وظيفه متناوب
جدول1 – 2: اطلاعات اجرای پنج وظيفه نامتناوب
شکل 3– 1: معماری سيستم جامع
شکل 3 – 2 : پروتکل ارتباط RS- 232C
شکل 3 – 3: خطای checksum
شکل 3 – 4 : زمان تزريق خطا
شکل 3 – 5 : عملگرهای  جهش يافته
شکل 3 – 6 : مثالی از CRM
شکل 3 – 7 : مثالی از CRH
جدول 3 – 1: رابط ميان RTOS  و برنامه
جدول 3 – 2 : محل تزريق خطا
جدول 3 – 3 : RTOS  و برنامه های کاربردی
جدول 3 – 4 : تعداد رابطهای بين RTOS  و برنامه
مقدمه:
مهمترين کاربرد سيستمهای بلادرنگ در رابطه با عمليات کنترل پردازش است . خاصيت مهم سيستم عاملهای بلادرنگ اين است که هر فعل و انفعال با کامپيوتر بايستی يک پاسخ در مدت زمانی که از قبل تعيين شده است دريافت دارد . سيستم بايستی بتواند اين زمان پاسخ را گارانتی بکند (عواقب زمان پاسخ بد در رابطه با سيستمی که يک هواپيما و يا يک کارخانه شيميايی را کنترل ميکند را ميتوان براحتی تصور کرد ) . مسئله زمان پاسخ  در عمل به اين معناست که معمولاً نرم افزار بصورت خاص-منظور است و به کاربرد بخصوصی اختصاص يافته است . دستگاههای جنبی چنين سيستمهايی نيز به احتمال قوی دستگاههای بخصوصی هستند . مثلاً ممکن است که از وسايل حس کننده که با سيگنالهای آنالوگ عمل می کنند به جای ترمينالهای عادی استفاده شوند
مشخصات سيستمهای عامل بلادرنگ
سيستمهای عامل بلادرنگ را ميتوان با داشتن ملزومات يگانه در پنج حوزه عمومی زير مشخص نمود:
•    قطعی بودن
•    پاسخ دهی
•    کنترل کاربر
•    قابليت اطمينان
•    نرمش با خطا
سيستم عاملی قطعی است که عمليات خود را در زمانهای ثابت يا فواصل زمانی از پيش تعيين شده ، انجام دهد. وقتی چند فرايند در رقابت برای منابع و زمان پردازنده هستند ، هيچ سيستمی نمی تواند قطعی باشد. در يک سيستم عامل بلادرنگ ، درخواستهای فرايند برای خدمت توسط رخدادها و زمانبندی های خارجی اعمال می شود. ميزان پاسخگويي سيستم عامل به درخواستها ، اولاً به سرعتی که می تواند به وقفه ها پاسخ دهد و ثانياً به اينکه آيا سيستم ظرفيت کافی برای اداره تمام درخواستها ، در زمان معلوم دارد يا خير، وابسته است .
يک معيار مفيد برای قابليت عملکرد قطعی سيستم عامل، حداکثر تأخير از زمان ورود يک وقفه دستگاه با اولويت بالا ، تا زمان شروع خدمت است . در سيستم های عامل غير بلا درنگ ، اين تأخير ممکن است در محدوده دهها تا صدها ميلی ثانيه باشد ، در حاليکه در يک سيستم عامل بلادرنگ ممکن است اين تأخير حد بالايي از محدوده چند ميکرو ثانيه تا يک ميلی ثانيه داشته باشد .
يک مشخصه مربوط ولی مجزا ، پاسخ دهی است. قطعی بودن درباره اين است که سيستم عامل پس از تصديق ، چه مدت صرف خدمت دادن به وقفه می نمايد . موارد پاسخ دهی عبارتند از :
1.    مقدار زمان لازم برای اداره اوليه وقفه و شروع به اجرای روال خدماتی وقفه . اگر برای اجرای روال خدماتی وقفه نياز به تغيير متن باشد ، تأخير بيش از حالتی است که می توانست روال خدماتی وقفه در متن فرايند جاری اجرا گردد .
2.    مقدار زمان لازم برای اجرای روال خدماتی وقفه. معمولاً اين زمان بستگی به سخت افزار دارد.
3.    تأثير تو در تو بودن وقفه ها . اگر يک روال خدماتی وقفه با ورود وقفه ديگری دچار وقفه شود، خدمت مربوط به آن دچار تأخير ميگردد.
قطعی بودن و پاسخ دهی به همراه هم ، زمان پاسخ به رخدادهای خارجی را تعيين می کنند. ويژگی زمان پاسخ در سيستم های بلادرنگ بسيار حساس است ، زيرا چنين سيستم هايي بايد نيازهای زمانی اعمال شده توسط افراد ، دستگاهها و جريان داده ها در خارج از سيستم را رعايت کنند.
عموماً کنترل کاربر در يک سيستم بلادرنگ بسيار وسيع تر از کنترل کاربر در سيستم عامل عادی است .
در سيستم عامل عادی، کاربر يا هيچ گونه کنترلی بر عمل زمانبندی ندارد يا فقط می تواند رهنمونهای کلی ارائه کند. مثلاً کاربران را از نظر اولويت طبقه بندی نمايد . ولی در يک سيستم بلادرنگ لازم است به کاربر اجازه کنترل دقيق اولويت وظيفه داده شود. کاربر بايد بتواند ميان وظيفه های سخت و نرم تفاوت قائل شود و اولويتهای نسبی در هر طبقه را تعيين نمايد . همچنين يک سيستم بلادرنگ به کاربر اجازه می دهد تا مشخصاتی مثل استفاده از صفحه بندی يا مبادله فرا يند ، کدام فرايندها بايد در حافظه اصلی مقيم باشند ، کدام الگوريتم های انتقال از ديسک به کار گرفته شوند و اينکه فرايندهای در اولويتهای متفاوت چه حقوقی داشته باشند راتعيين نمايد .
قابليت اطمينان :
قابليت اطمينان نوعاً در سيستم های بلادرنگ بسيار مهمتر از سيستم های عادی است .
يک خرابی گذرا در سيستم غير بلادرنگ ممکن است تا تعمير يا تعويض آن ، منجر به سطح خدمت دهی پايين تر گردد . ولی در سيستم بلادرنگی که در حال پاسخ دهی و کنترل رخدادها در زمان حقيقی است ، از دست رفتن يا کاهش کارآمدی يک پردازنده می تواند عواقب فاجعه آميزی (از ضرر مادی گرفته تا آسيب ديدگی کلی دستگاهها يا حتی ازدست رفتن جانها  )داشته باشد.
همانگونه که در ساير موارد نيز ديده می شود . تفاوت سيستم عامل بلادرنگ و غير بلادرنگ در يک درجه است . حتی يک سيستم بلادرنگ نيز بايد به گونه ای طراحی شود که به حالات مختلف خرابی ، پاسخ دهد.
3 . 2. 3  چگونه : روش تزريق خطا :
نسخه اشتباه يک برنامه تغير پذير ناميده می شود، به وسيله تغيير معناييFIT  در برنامه RTOS  در يک زمان مناسب توليد می شود .
شکل 5 چگونگی توليد يک برنامه معيوب با دو عملگر بهبوديافته را نشان می دهد. اين عملگرها CRM  CRHهستند ، عملگرهای CRM  وcrh  مقادير rx- mode  و rx –header [ ] را بهترتيب روی توليد و تکميل محاسبه checksum  در ارتباط RS -232C و دوره ارسال EOT  تغيير می دهند
CRM  يک برنامه معيوب را به وسيله تغيير دادن مقدار rx – mode  ، توليد می کند .مسير اجرا در برنامه RTOS  بر طبق مقدار  rx – mode تغيير داده می شود زيرا  rx – mode  مسير اجرای ارتباط RS -232C را تعيين می کند.

دانلود پروژه سيستم عاملهای بلادرنگ
قیمت: 6,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد