دانلود مقاله

بزرگترین مرجع دانلود مقالات تخصصی

با ما تماس بگیرید

09198000718

09383646575

ما را پیدا می کنید
جستجو کنید

دانلود مقاله سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك دستگاههاي CNC

طراحي و بررسي سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك دستگاههاي CNC

تعريف و تاريخچه هيدروليك

هيدروليك از كلمه يوناني “هيدرو” مشتق گرديده است و اين كلمه بمعناي جريان حركات مايعات ميباشد.

در قرون گذشته مقصود از هيدروليك فقط “آب” بوده است و البته بعدها عنوان هيدروليك مفهوم بيشتري بخود گرفت و معني و مفهوم آن بررسي در مورد بهره برداري بيشتري از آب و حركت دادن چرخ هاي آبي و مهندسي آب بوده است.

مفهوم هيدروليك دراين قرن ديگر مختص به آب نبوده بلكه دامنه وسيعتري بخود گرفته و شامل قواعد و كاربرد مايعات ديگري، بخصوص “روغن معدني” ميباشد، زيرا كه آب بعلت خاصيت زنگ زدگي، در صنايع نميتواند بعنوان انرژي انتقال دهنده مورد استفاده قرار گيرد و بعلت آنكه روغن خاصيت ضد زنگ زدگي دارد، امروزه در صنايع از آن بخصوص براي انتقال انرژي در سيستم كنترل استفاده بسيار ميگردد.

فهرست مطالب

تعريف و تاريخچه هيدروليك                                                           1

خواص مثبت هيدروليكي روغني                                                        2

خواص منفي هيدروليك روغني                                                                  3

مايع فشرده                                                                                 4

خواص فيزيكي و مقادير مشخصه مايعات فشرده                                  5

گرماي ويژه                                                                                 5

ظرفيت هدايت گرما                                                                        5

نتيجه                                                                                         5

اكسيده شدن                                                                                5

پلي مريزه شدن                                                                            6

نقطه اشتعال و سوخت                                                                             6

وظائف و شرائط مايع فشرده                                                           6

قابليت جدائي از آب                                                                       8

قابليت تراكمي روغن هيدروليك                                                         8

انواع روغن هاي هيدروليك                                                              9

مايع فشرده براساس روغن معدني                                                    9

شرح حروف الفبا                                                                           9

مايع فشرده سخت سوز                                                                 10

شرح علائم                                                                                   10

كلاسه بندي غلظت مايعات سخت سوز                                                         10

غلظت                                                                                         11

قطعات و لوازم ضروري دستگاه هاي هيدروليكي                                 11

لوازم اتصالاتي لوله و شيلنگ ها                                                       12

انواع تبديل ها                                                                               13

مخزن روغن                                                                                14

فيلتر                                                                                          15

طرق فيلتره كردن مايع فشرده                                                                   16

مبدل حرارتي                                                                               17

خنك كننده (كولر)                                                                          17

ترموستات                                                                                   18

سيلندر هيدروليكي (هيدروسيلندر) يا موتورهاي خطي                                      18

سيلندر يك كاره                                                                            19

سيلندر يك كاره غرق شونده                                                           20

سيلندر يك كاره با برگشت فنر                                                                  20

سيلندر دوكاره                                                                                       21

طرز كار سيلندر                                                                            22

كاربرد                                                                                       23

ضربه گير انتهاي موضع                                                                24

سيلندر دوراني                                                                                       25

شيرهاي هيدروليكي                                                                       25

شير قطع و وصل                                                                          26

علامت مداري شير                                                                        27

موضع سكون                                                                               27

شيرهاي راه دهنده                                                                        28

ساختمان شيرهاي راه دهنده                                                            31

شيرهاي نشستني                                                                          31

انواع شيرهاي راه دهنده                                                                 32

نحوه كار                                                                                     32

شير گلوئي قابل تنظيم                                                                     35

شير ديافراگمي                                                                                       37

مقايسه شير گلوئي با شير ديافراگمي                                                  38

علائم مداري – هيدروليك                                                               38

تبديل كننده هاي انرژي                                                                       39

توسعه تكنيك هواي فشرده                                                             46

خواص هواي فشرده                                                                      47

اقتصادي بودن ابزار هواي فشرده                                                     48

توليد هواي فشرده                                                                        49

تأسيسات هواي فشرده                                                                  49

انواع كمپرسورها                                                                          49

كمپرسورهاي پيستوني                                                                   50

كمپرسور ديافراگمي                                                                      51

كمپرسور دوراني                                                                          52

كمپرسور دوطبقه اي با دستگاه خنك كننده ميانه اي                              52

كمپرسور دوراني چند سلولي                                                           53

كمپرسور پيچي                                                                            53

كمپرسور دو ميله اي – پيچي                                                           54

كمپرسور روتس                                                                           54

كمپرسورهاي سيالي (توربوكمپرسور)                                                         54

كمپرسور محوري                                                                         55

كمپرسور شعاعي                                                                          55

دياگرام مقدار توليدي كمپرسورها                                                     56

ملاك براي انتخاب كمپرسور                                                           57

مقدار توليد                                                                                   57

فشار                                                                                          58

كار انداختن كمپرسورها                                                                 59

تنظيم                                                                                          59

انواع مختلف تنظيم كمپرسور                                                           59

تنظيم از طريقه تخليه                                                                     60

تنظيم از طريقه بستن                                                                      60

تنظيم گيره اي – بازوئي                                                                 61

تنظيم كاهش – سرعت                                                                  61

تنظيم دور                                                                                    61

تنظيم با تنك كردن دهانه مكنده                                                        62

تنظيم از طريقه قطع و وصل                                                            62

تنظيم از طريقه قطع و وصل                                                            62

خنك كردن كمپرسورها                                                                  63

محل نصب كمپرسورها                                                                  63

مخزن هواي فشرده                                                                       64

طريقه محاسبه حجم مخزن كمپرسور با تنظيم قطع و وصل                     64

نتيجه                                                                                         65

پخش هواي فشرده                                                                        67

محاسبه خط لوله                                                                           67

طرح ريزي خط لوله                                                                       67

نوموگرام (قطر لوله)                                                                      68

نوموگرام (طول جانشين)                                                                70

نصب خط لوله هواي فشرده                                                            71

خط انشعابي                                                                                 72

خط حلقوي                                                                                  72

سيستم شبكه متصل بهم                                                                 73

جنس خطوط لوله                                                                          73

خطوط اصلي                                                                                73

خطوط فرعي دستگاهها                                                                  74

اتصالات خطوط لوله                                                                      75

آماده كردن هواي فشرده                                                               77

آلودگي                                                                                        77

روش هاي متداول                                                                         78

منحني نقطه شبنم                                                                          79

خشك كردن به طريق آبزوربسيون                                                    80

خشك كن ابزوربسيون                                                                    81

خشك كردن به طريق پائين آوردن درجه حرارت يا سرد كردن               82

روغن پاش هواي فشرده                                                                83

اصل – ونتوري                                                                            83

طرز كار روغن پاش                                                                      83

واحد مراقب                                                                                 86

نگهداري واحد مراقب                                                                     88

مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقب                                            88

قطعات كاركننده پنيوماتيكي                                                             89

قطعات پنيوماتيكي براي حركات خطي (سيلندر پنيوماتيكي)                       90

سيلندر يك كاره                                                                            90

سيلندر دوكاره                                                                                       90

ساختمان سيلندر                                                                           91

محاسبه سيلندر                                                                             92

نيروي پيستون                                                                              92

دياگرام – نيرو – فشار                                                                       94

دياگرام – طول كورس – نيرو                                                               95

مقادير تقريبي                                                                               96

دياگرام مصرف هوا                                                                       97

طول كورس                                                                                 98

سرعت پيستون                                                                             98

مصرف هوا                                                                                  98

واحد پيشبر – پنيوماتيك – هيدراليك                                                  99

واحد پيشبر پنيوماتيك – هيدراليك با محركه دوراني                              101

واحد پيشبر با محركه دوراني                                                          102

واحد پيشبر با براده خارج كن                                                          102

تاكت پيشبرد                                                                                 103

جريان عمليات يك تاكت                                                                  103

ترسيم شماتيك تاكت پيشبرد                                                            104

ميز گردان                                                                                   104

طرز كار ميز گردان                                                                       105

گيره كلتي                                                                                    108

گيره كلتي پنيوماتيكي                                                                     109

بالشتك هوا – ميز كشوئي                                                              109

شيرها                                                                                         110

شيرهاي راه دهنده                                                                        111

انواع كاراندازهاي شير                                                                             111

مشخصات ساختماني مسيرهاي راه دهنده                                          112

شيرهاي نشستني                                                                          112

شير ساچمه اي                                                                             113

شير ديسكي                                                                                 113

شير الكتروماگنتي (سلونوئيد)                                                           119

شيرهاي كشوئي                                                                           123

شير كشوئي طولي                                                                         123

انواع مختلف درزگيري مابين پيستون و محفظه شير                               124

شير كشو طولي – دستي                                                                125

شير كشو مسطح – طولي                                                                125

تغيير كنترل با كاربرد هواي فشرده                                                   126

تغيير كنترل با برداشت هواي فشرده                                                  128

علائم مداري – پنيوماتيك                                                                129

بررسي مدار هيدروليك CMV6/0                                                     142

شير اطمينان                                                                                 142

بررسي مدار پنوماتيك CMV610                                                     142

بررسي مدار هيدروليك دستگاه CNC تراش                                       145

بررسي نقشه مدار هيدروكيت دستگاه CNC مجهز به

سيستم تعويض پالت                                                                       146

محاسبات مربوط به لوله ها و پمپ بكار رفته در مدار                                     147

منابع و مآخذ

بطور خلاصه ميتوان گفت:

فني كه انتقال و تبديل نيرو را توسط مايعات انجام دهد “هيدروليك” ناميده ميشود.

از انجائيكه هيدروليك آبي داراي خاصيت زنگ زدگي است لذا در صنايع از هيدروليك روغني هم بخاطر روغن كاري قطعات در حين كار و هم بخاطر انتقال انرژي در سيستم كنترل استفاده ميشود. وقتيكه در صنعت از هيدروليك نام برده ميشود، مقصود همان “هيدروليك روغني” ميباشد.

بطور دقيق ميتوان گفت كه: حوزه كاربرد هيدروليك روغني استفاده از انرژي ديناميكي و استاتيكي آن بوده  و در مهندسي كنترل براي انتقال زيگنال ها و توليد نيرو ميباشد.

وسائل هيدروليكي كه نحوه استفاده هيدروليك را در صنعت ميسر ميسازد خود داراي تاريخچه بسيار قديمي ميباشد.

يكي از قديميترين اين وسائل، پمپ هاي هيدروليكي بوده، كه براي اولين بار كتزي بيوس يوناني در حدود اواسط قرن سوم قبل از مسيح، پمپي از نوع پيستون اهرمي كه داراي دو سيلندر بود اختراع و ساخته است.

تا اوائل قرن هشتم ديگر در اين زمينه وسيله جديدي پديد نيامد و در اوائل اين قرن انواع چرخ هاي آبي اختراع و رواج بسيار پيدا نمود.

قرن 16 را ميتوان توسعه پمپ هاي آبي دانست و دراين قرن بود كه انواع پمپ با ساختمانهاي مختلفي پديدار گرديد و اصول ساختماني اين پمپ ها، امروزه بخصوص از نوع چرخ دنده ئي، هنوز هم مورد توجه و اهميت بسياري را دارا ميباشد.

در اواخر قرن اولين پرس هيدروليكي كه جنبه عملي داشت، شروع بكار نمود.

قرن نوزدهم زمان كاربرد پرسهاي هيدروليكي روغني در صنايع و تاسيسات صنعتي دانست.

سال 1905 پيدايش گيربكس هيدرو استاتيكي تا فشار 40 بار

سال 1910 پيدايش ماسين هاي پيستون شعاعي

سال 1922 پيدايش ماشين هاي شعاعي با دور سريع

سال 1924 پيدايش ماشين هاي پيستون محوري با محورمايل

سال1940 پيدايش و توليد انواع مختلف وسائل و ابزار هيدرو ليكي براي فشارهائي بيش از  350 بار، كه بعضي از آن وسائل در حال حاضر بطور سري توليد ميگردد.

توسعه وسيع و كاربرد هيدروليكروعني پس از جنگ دوم جهاني پديد آمد، و در اثر همين توسعه، بسياري از قطعات و لوازم هيدروليك روغني در حال حاظر بصورت استاندارد شده توليد ميگردند.

102 خواص هيدروليك روغني به طراحان ماشين امكانات جديدي را داده، كه ميتوانند بنحو ساده تري ايده و طرح خود را عملي سازند، بخصوص قطعات استاندارد شده هيدروليك روغني كمك بسيار جامعي در حل مسائل طراحان مينمايد.

امروزه طراح ماشين ميتواند با كمك هيدروليك روغني مسائل پيچده كنترل مكانيكي را بنحو ساده تري و در زمان كوناه تري حل نموده و در نتيجه طرح را با مخارج كمتري عرضه نمايد.

خواص مثبت هيدروليكي روغني

توليد و انتقال نيروهاي قوي توسط قطعات كوچك هيدروليكي، كه داراي وزن كمتري بوده و نسبت به دستگاههاي الكتريكي 1 به 10 ميباشد.

نصب ساده قطعات بعلت استاندارد بودن آنها

تبديل ساده حركت دوراني به حركت خطي اسيلاتوري (رفت و برگشتي)

قابليت تنظيم و كنترل قطعات هيدروليكي

استارت حركت قطعات كار كننده هيدروليكي، در موقعيكه زير بار قرار گرفته باشند.

امكان سريع معكوس كردن جهت حركت

قابليت تنظيم غير پله ئي نيرو، فشار گشتاور، سرعت قطعات كار كننده

ازدياد عمر كاري قطعات هيدروليكي در اثر موجوديت روغن در اين قطعات

امكان اتوماتيك كردن حركات

در مقابل اين خواص مثبت، البته خواص منفي نيز در هيدروليك وموجود است كه طراحان بايستي با آنها نيز آشنا گردند، البته لازم بتذكر است كه بزرگترين خاصيت منفي هيدروليك، افت فشار ميباشد، كه در حين انتقال مايع فشرده پديد ميايد.

منابع و مآخذ

1- پنوماتيك مقدماتي، تأليف ميكسنر كوبُلر، ترجمه مهندس كاوه عابديان.

2- هيدروليك مقدماتي، تأليف ميكسنر كوبُلر، ترجمه مهندس كاوه عابديان.

3- هيدروليك صنعتي، ترجمه و تأليف حسين دلايلي، احمدرضا مدينه.

4- صنايع هيدروليك ايران مهندس محمودي.

5- مجتمع فني آب و برق، مهندس هوشمند.

6- مجتمع آموزشي فني حرفه اي مهندس محمدي اكبري.

 

فرمت : قابل ویرایش | WORD | صفحات : 156

******************************************

نکته : فایل فوق قابل ویرایش می باشد

برای مشاهده سایر عناوین برروی لینک زیر کلیک بفرماییددانلود مقاله سيستم هاي هيدروليك و پنوماتيك دستگاههاي CNC
قیمت: 4,000 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فعال خواهد شد و شما می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود کنید

امکان ارسال لینک دانلود و جزئیات خرید به ایمیل شما وجود دارد